Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

መሶብ ፍትሒ!   እዛ መሶብ ፍትሒ *ሊሰዩም ኣሰና           *ኣስተምህሮታት ዚወሃበሉ ፍሉይ ኣዳራሽ እዛ ደብተር ኩሉ’ወ ገላጺት ሓሳብና እዛ ልሳን ውጹዓት እተድምጽ ቃልና እዛ ሜዳ ቃልሲ ሰውራ ሓርነትና ኣጽዋር ከይጎድላ ዋልታ መኸተና          እጃምና ከነወፊ ከም ዓቕሚ ጁባና ሕድሪ ትብል ኣላ ናይ ቃልሲ ደጀንና!   ሃየ በሉ ኣሕዋት ሻማ ሻማ ንበል ድምጽና ቀጻሊ ከንጎድጉድ ብማዕበል ሓደራ ውፉያት ሎሚ ሓቦ ንበል ምልኪ

READ MORE

ኣብ *ኣንገብ ፈርኔሎ ዝወዓለ          *ዕርዲ፡ መዝገብ ኣብ ግጥም ቦሊቮል ዘይተሳዕረ ድፋዓት ፊደል ፐ ዘየድፈረ መንድዩ ኣታ እቲ ስውእ ሓየት ብዓል ፋረ!?   ፑሽኪንድዩ ኣታ ኔሩ እቲ ዘይሕለል ጅግና ክውን ንኽገብር ህያው ናጽነትና ህይወት ዝወፈየ ስለ ሓርነትና ሰማእታት ወኪሉ ክብሪ መንነትና ሓወልቱ ዚትከል ኣብዛ መዲናና፡ ከመይ እዩ’ዚ ነገር ሕውስውስ ኢሉና ሹማሙንቲ ህግደፍ እስከ ግለጹልና?   ዶላርዶ ይዓቢ ካብቲ ክቡር ህይወት ንሓወልቲ

READ MORE

  እቲ ምኻድ ውሳኔኹምዩ ንሓቂ ግን ኣይትጠዋውዩ ተስፋማርያም ወ/ጊዮርጊስ 28/07/ 2013 Norway ጥሪት ህግደፍ ሕደግ ኣይትዓሹ ንሓቂ ድለያ ስምካ ኣይተባላሹ ሳዕሲዒት ግደፍ ዓደቦኻ ናበሪሱ ብዘይካኻ ኩሉዩ ለቢሙ ተጣዒሱ ክሳብ መዓሲኻ ተታልል ክትሕሱ? ዓዲ በጺሕካ ተዛረብ ታይሪኢኻ ኩነታት ህዝብና ከመይ ጸኒሑካ ሓቂ ንገር ጥውይውይ ከይበልካ ሕሹኽ በለኒ ህግደፍ ከይሰምዓካ ሓራም ኢለ ንማንም ከይነግረልካ   ክፉእ እናሰማዕና ክፉእ እናረአና ቁሩብ ተሪፉ ከተንቁሩዎ ዓይንና ብዓል ኣይስቆሮም

READ MORE

ንዝኽሪ ተጋዳላይ ሰኣላይ ስዩም ጸሃየ!!!!!!!!!!!!!!! ተጋዳላይ ስዩም ክንዝክሮ!!!!!! መዓልቲ ነዊሑና በዚሑ ቆጸሮ ህቡብ ጋዜጠኛ ባዕሉ ዝፈጠሮ ንሱ ኣይነበረን ናትካ ምህሮ ሕልናኻ ዝመሃዞ ክኸውን ገበሮ ተጋዳላይ ሰኣላይ ማንም ዘይጀመሮ ስዩም ጸሃየ ብዓል ሰፊሕ ኣእምሮ። ስዩም ጸሃየ ወዲ ደቀምሓረ ወዲ ኣስመራ ኣብ ኩሉ ዘሕበረ ዝፍለዮ ዘይብሉ ምስኩሉ ዝመኸረ ጸገም ዘብሉ ኣብ ኩሉ ዝሓደረ። ስዩም ሓወይ ዉፉይ ተጋዳልይ ንሃገርይ እምበር ዘይብል ንዓይ ትምህርቱ

READ MORE

ናይ ሓዘን መግለጺ ካብ ሚሲሳጋ ንነብሲሔር ሰሚራ ፍቃዱ 07/11/2013 ሰሚራ ማርያም ሚሲሳጋ እዝጊ ዝሓረያ ብኣጋ ለዋህ ኣደ ፈታው ዓጽመስጋ ማሲናወ፣ ብሕማም ኣሪጋ ኔራ ሰሚዐ'ወ ዓጽሚ ብዘይስጋ ኣምላኽ ኣንቢሩላ ናቱ ጸጋ ንበይና ጼራቶ ነቲ ዋጋ፣ ኣምላኽ ይቐበላ ላዕላይ ሰማይ መቓብርኪ ይፈልፍሎ  'ቲ ማይ ራሕሲ ግደፍልና ስኒት ሰናይ ጽንዓት ይሃብ ንስድራኺ ጽንዓት ይሃብ ንፈተውትኺ ኣብ ጽርሃ ኣርያም ኣምላኽ ይቐበልኪ፣ ከይደ ከይበልክና ካብ

READ MORE

እንታይ  ይድለ፧ ካብ ኩሉ ሓለፋ፡ ተስፋ። እንታይ ክንርኢ፧ ብሩህ መጻኢ። ምድላውና እንታይ ይዓዲ፧ ብንቕሓት! ክሳብ ብሂወት ምውካፍ ንሓዲሽ ትውልዲ። ጴጥሮስ ተኽሉ፡(ሓላዪ) 09/07/2013 ሓሲብካ ዝሕለን፡ ዓደይ! ዕግበተይ! ሃገረይ ፍቕረይ ምሳኺለኹ ንስኺ’ኺ ክብረይ እስከ ተወከስኒ፣ ክሓስበልኪዶ! ክሕልነልኪ፧ ሓሲብካ’ዩ ዝሕለን ዲኺ ዝበልኪ፧ ንዓኺ እንታይ ይጎድለኪ፧ ኩሉ ኣማሊኡ ሂቡኪ ምሕሳብ ደኣ ኩሉ ይሓስብ ግንገለ ይኸስር ገለን ይኸስብ፡     ገለ ነዛ ከብዱ፣ ገለ ብኣፉ ገለን ብኢዱ ጥሜት ዘይጻወር ህጻን ዕንዱ ገለን ተዓዛባይ ስቒሉ

READ MORE

ንዝኽሪ ጅግናን ተባዕን!!!!!!!!! ተጋዳልይ ቢትወደድ ኣብራሃ፡ ብሪጋደር ጀነራል፡   ቢትወደ ኣብራሃ ዕባይ መንደፈራ ቲቦ ውዒሉ ዓዲ መንጎቲ ዝሓድራ ኣንበሳ በረኻ ዘይውስኽ ጃህራ ቖልዓ ሳንጀርጆ ጅግንነተ ብኹምራ ተገራህካዶ ብጠላማት ደቂ ኣስመራ ሓሶት ዝዕጣቖም ጥራሕ ጉራ ንሳኻ ዘይብሉ ሃገርና ሓሲራ።   ጅግና መማህርተይ ዓድወግሪ ይዝከረካዶ ከነጉሂ ንፊተውራሪ በጃኹም ክብሉና ምስቲ ኩሉናህሪ ክብሉና ሕራይ በሉኒ ንኮለጅ ቀያሪ ሳንጀርጆ ዓጺና ወሰኽናሉ ነድሪ ኣይነምሑን ባሎ ካብ ዓድና

READ MORE

ኣንቱም ዘርኢ ፈርዖን ደቂ ግብጺ ናይ ልብኹም ተስምዑ ብድምጺ ‘*ብዒሎኻ’ ኢልኩሞ ንዓማጺ            *ወገንካ ሓዝ ሓርነትኩም ኣዊጅኩም ብግልጺ ሃገር ኣትሒዝኩማ ግቡእ ቅርጺ!   ቁጠዐ መለኽቲ ብጽንዓት መኪትኩም ንመሰልን ክብርን ሳላ እተቓለስኩም ዝፋን ህዝቢ ካብ ምልኪ መንዚዕኩም ናይ ሰላሳ ዓመት *ዘለማ ቀቢርኩም         *ረገጻ፡ ጭቆና ፍትሕን ደሞክራስን ስለ ዝጨበጥኩም *ሓውዚ ዘይረኸበ ዓወት ከምዚ ናትኩም      *ውህደት፡ ተድላ ውጹዕ ኤርትራዊ *ሃንአ ይብለኩም!          *ዮሃና   ኣንታ ወዲ ሓርበኛታት ወዲ

READ MORE

መጋረጃ ይቀንጠጥ ኣኺሉ መዓልቱ ኤርትራውያን ንዛረብ መዓጹ ካብ ተኸፍቱ ክንደይሻዕ ክንሕባእ ኣብ ቀሚሽ ክንኣቱ ይኣክል ናይ ብርዒ፡ ይገለጽ ኣስማቱ። ወይ ሰብ ጨካን!!!! ዘይተወቕረ መጥሓን ኣየጥሕን ዘይተማህረ ሰብ ነየድሕን!!!!!!! ወይ ሰብ ጨካን ኣረመንየ! ዘይተምህረ!!!!!! እንታይከ ገበረ? ንሓዉ ደከረ ብኻራ መተረ ዓይኒ ሰብ ኣንቖረ ኣእምሮ ሰብ ኣደንቖረ ኣእዛን ሰብ ኣጥመረ ኩርኩሪት ኣሰረ ኣብ ዊዓ ኣንበረ ብፍርሒ ኣሸቑረረ ንሰብ ብሂውቱ ቀበረ ነውራም ዘነወረ ኣብ ዓለም ዘይተገብረ። ሰብ ጨካን!!! ዘይተማህረ ዘይተማራመረ ናብራኡ

READ MORE

ንሱ’ዩ እቲ ሽግር *ነሳኢ ቅሳነት          *መንዛዒ፡ መንጣሊ ንሱ’ዩ እቲ ሲኦል ባዕሉ’ዩ ደልሃመት ንሱ’ዩ *ጒራቌን ዘንብረና ኣብ ድሕረት    *ፈንጠጋር፡ ጊንጢ፡ ስግንጢር፡ ህልኸኛ ሃገርና ብምልኩ ስኢንናላ መቐረት! ንሱ’ዩ እቲ ርጉም ዘይብሉ መራቒ ንሱ’ዩ እቲ ሕሰም ንሱውን’ዩ ጭንቂ ንሱ’ዩ *ሸንባቢ ሰኽራም ናይ ኣረቂ   *ሓጫጪ፡ በሽካዕላል ዚዛረብ ንሕስያ ዘይብሉ መላኺ ጨፍላቒ! ንሱ’ዩ ነጋዳይ ባዕሉውን ሓረስታይ ንሱ’ዩ እቲ በሃር ባዕሉውን *ሓነይታይ   *ኣንበሳ ወይ

READ MORE

በተን መዓልታዊ ሰሪሐየን ዚብለን ኣብ ሃገርን ህዝብን *ብሶላ ዘይብለን        *ኣሰር ዘይብለን ከምቲ ዚተለምደ ከደናግረለን ህዝቢ ተስፋ ጌሩ ክጸናናዓለን ኣብ ዕስራ ሰነውን ከይጃሃረለን ኣደታት ከንብዕ እናሓኸኸ ቁስለን ከርእየን ቀንዩ መስዋእቲ ናይ ደቀን! ህዝቢ ከይጸንዕ ረሲዑ ሓዘኑ ብጥልመት መላኺ እናሓርቀመ ኣስናኑ ዝነኣሱ ደቁ ከይሓቁፍ ቀሲኑ ዓመት መመላእታ ክነብዕ ቃዚኑ ብምሕደራ ህግደፍ ቅሳነት ስኢኑ! ንገድ ነጋዳይ ኢልካ ሓረስታይውን ሕረስ ብራህዋን ሃሴትን *እልበትና

READ MORE

ክትሰምዐ ከለኹም ስማ ሲናይ : ትንፋስ’ዶ ይሓጽረኩም ከምዚ ኸማይ፧ ምስረኣኹም ብጎሮሮኦም ዝወርድ እኽለማይ ጸማሊያ ነጻነት ብብዒል ጣልማይ፡ [gview file="http://demo.archive.assenna.com/wp-content/uploads/2013/06/sinay_abeba.pdf"]

READ MORE

ኣታ ሓወይ! ቅንጥው እስከ’ብላ ስጋኻ ክተረጋግጽ ብሓቂ እንተሊኻ ‘ኣለኹ፡! እንተልካኸ ምሰየንኖት ኢኻ ምስ ዕሱባት! ምስ ዝኑባት!   ምስቶም ፈሊጥና ብሃልቲ ሃላያት? ምስቶም ሽሙ ዘዓሽዎም ግጉያት? ፈውሲ ሕንከት ዝተለኽዩ ዕንዝርያታት? ‘ንሕና ንሱ፡ ንሱ ንሕና! ኢሎም ኣብ ዓለም ኣደባባይ፡ ዝጭድሩ ዕሹራት? ምስትም ‘ጽቡቕ ኣሎ ህዝቢ!’ እናበሉ ዘደናግሩ ንግሩሃት? ንህዝቦም ከድሕኑ ዝቃለሱ ዝዕንቅፉ ነውራማት! ንህዝቦም ከጥፍኡ እምኒ ዘቐብሉ ግርጉራት? ንህግደፍ

READ MORE

ብዛራ ደምኩም ጸረርታ ኣንጉዕኩም ፍሰሃ ሓጎስ ነጒዑ ጩራ ብርሃን መስዋእትኹም ንሰማያዊ ህዋ በሲዑ እንተ 'ቲ መላኺ ግን መስዋእትኹም ረሲዑ ንማሕላኹም ረጊጹ ከዲዑ። ብዝመኸኽኩሞ ጸሓይና መሊኣ በሪቓ ደስታ ዓሲሉዋ ኤረና ምሒር ወቂባ ጸቢቓ እንተ 'ቲ ኣረሜን ግን ንግምጃ ግርመኣ ጸሊኡዎ ጸሊም ሕብሪ ቀቢእዎ። ብዛራ ደምኩም ሰውሒ ሻኻ በቚሉ ህዝብና ዓሊሉ ዘውዲ ናጽነት ኣኽሊል ተቀቢሉ እንተ 'ቲ ተካል ግን ንሓርነት ጓዕጺጹ ቀቢሩ ናብ ባርነት ቀይሩ። ብሽያኽ ደም

READ MORE

ጀጋኑ ሰማእታት ትሰምዑዶ ኣለኹም ሰብ ሕድሪ ጠሊሞም ዕላማ ራኢኹም ቅሳነት ስኢኑ እቲ ለዋህ ህዝብኹም ጌና ኣሎ ይሳቐ ቀጻሊ ብድሕሬኹም! ብስደት ጠፊኦም ኣሕዋትኩም ደቅኹም ወላድ መኻን ኮይኖም ይዋእ ወለድኹም *ጻኦት ተኸሲቱ ባዲሙ ደንቤኹም                *ብብዝሒ ምስዳድ *ኣውቶክራት ፈጢሩ ክቡር መስዋእትኹም!         *ዉልቀ መላኺ ኣብ ሓራ ሃገራ ብሓጐስ ስሒቓ ሰላም ከይትነብር ብደቃ ማምዩቓ ሕሰምን መከራን መሪሩ’ቲ ጭንቃ ምጻሩ ስኢና በዚሑ ጭፍለቓ ኣደ ጸልሚቱዋ

READ MORE

ደሃዮም ሃበና! ኣንታ ገንሸል ህዝቢ ወዲ ዓሊ ጅግና ህዝብኻ ከተድሕን ንዓና ክሕሸና ሽዱሽተ ወርሕኻ ካብ ትፍለየና ከመይ ጸኒሑካ ናብራ ስውኣትና በል እስከ ተዛረብ ደሃዮም ሃበና? ናብራ ደቂ ህዝቢ ሞባእ ናይ ሓርነት ምስቲ ዓቢ ገንሸል ጽቡቕ ኣሎ ህይወት ብዋጋ መስዋእቶም ዝመጸት ናጽነት እምብዛ ሓዚኖም ክትቅየር ባርነት ሰላም ከሊኡዎም ዕረፍቲ ቅሳነት! ጀጋኑ ሰማእታት ከመይ ኢሎም ክቐስኑ ብግፍዕታት ምልኪ ህዝቦም

READ MORE

ኮማንዶ ናይ ስዊዝ! መንሽሮ ናይ ሃገር ሕማም ክፍውሱ ኮማንዶ ናይ ስዊዝ ግንባር እናፍረሱ ውሑዳት *ወይጦታት ሃገር ዘራኽሱ       *ንዑቓት፡ ዕላማኦም ዝኸሓዱ ስእሉ ኣንጠልጢሎም ክብሉ ንሕና ንሱ ኣብ መቓብር ሓዎም ሰቲ እናነስነሱ መጥፍኢ ሃገሮም *መስቴማ ይውድሱ!     *ሰይጣን *ሃሻታት ዓሲቡ ህዝቢ ንምትላል     *ብዛዕባ ነብሶም ጥራይ ዝሓስቡ ንጓይላን ጨፈራን እናበለ ፈስቲቫል ኣብዚ ዓዲ ፍትሒ ከይፍጽም ኣሽካዕላል ህግደፍ ከተባህርር ሰዓብቱ ብምድሃል ከም ኮማንዶ ስዊዝ

READ MORE

ኣገናዕ ወዲ ህዝቢ! ዚኾነ ይኹን ስነ ጥበበኛ ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ኪኸውን ባህርያዊ ጥራይ ዘይኮነስ ግዴታውን’ዩ። ምኽንያቱ፡ፍርያትካ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ስለ ዚኾነ በቲ ኣብ ቅድሚ ዓንኻ ዚሳቐ ዘሎ ውጹዕ ህዝብኻ ብሓሶትኪትሽቅጥ ነውሪ ጥራይ ዘይኮነስ ዘሕፍርውን ስለ ዚኾነ! ስለዚ፡ ኤልያስ መስመር ወሲዱዎ ዘሎ ስጉምቲ፡እቲ ኪኸውን ዘለዎ ቅኑዕ ስጉምቲ’ዩ። ስለዚ፡ ኣገናዕ ወዲ ህዝቢ በሉዎ። ንሕናውን ወጽዓ ህዝቢ ኪንጻወሮስለ ዘይከኣልናን ሕልናናን ሞያናን ስለ ዘይፈቐደልናን ኢና’ምበር ህግደፍ ፈቲዩና ዘይኮነስ መጋበርያመታን ክገብረና ኢሉ ኡፉኡፍ እናበለና ኢና ራሕሪሕናዮ ኣብ ጎድኒ ፍትሕን ህዝብን ተሰሊፍና ዘለና። ድምጻውያን ኤርትራ ዓቢ ንእሽቶኹም ንስኻትኩም እኮ ጓሶት ህዝቢ ኢኹም ብምልኪ ክሳቐ ኣብ ማሕዩር ህዝብኹም ፍንጭራዕ ክትብሉ ልግዐኡ ሰቲኹም ብጓይላን ደበላን ተጥፍእዎ ኣለኹም! ህዝቢ ኣብ ቀይዲ ከሎ ከይዕንገል ሰሪሑ ንግሆ ምስ ቆረሰ ዘይረክብ ምስሑ ቆፎኡን መሶቡን እንከሎ ጥርሑ መዘምራን ህግደፍ ብሓሶት ክትረብሑ *ጦብያ ናይ መላኺ ኣብ መድረኽ ክትነፍሑ *ኣብ ዓለም ዘየሎ ኣእምሮ ዝቐረጾ ጽቡቕ ነገር ሽሻይ ኣሎ ትብሉ ከም ሑጻ ምብዝሑ! ንብዓት ማይ ወዲኡ ህዝቢ ደም ነቢዑ ኣእዛኑ ኣጽሚምኩሞ ከበሮ ክትወቕዑ ውሑዳት ሰብ ዕጫ በይንኹም ክትበልዑ ኣብ ጸላም እንከሎ ህዝቢ ተወጺዑ ብርሃን ኮይኑ ኢልኩሞ ባና ተወሊዑ! ካብ ሓደጋ ጥሜት ከድሕና ንነብሲ ንቑጽ ባኒ ኣብ *ውጩ ጠሚዑ ኪዃሲ *ብማይን ብበርበረን ጥራይ ዝስራሕ ጸብሒ ድኻታት ኣብታ መረበቱ ኣብ ጸላም የምሲ፡ ጐርዞ ግን ኣብ መድረኽ ምልኪ ክትውድሲ ሓሊፉሉ ኢልክዮ ሽሻይ ኮይኑ ራሕሲ! “ፍረ ጻማ ናይ ዓወት ትክክል’ዩ እቲ ዘረባ ጻማና’ዩ እዚ ራህዋ ንንበሮ ብዓጀባ ዘይውዳእ ሓጐስ ዘይረግፍ *ሕዮባ       *ጻዕዳ ዕምባባ ዘሎዎ ገረብ ትሃንና ነውጽእ ነኹድደሉ’ዚ ከብከባ!” ይብለና’ሎ ህግደፍ ብልሳን ኣባጊዕ ልብና ኣጐምጅዩ ቀልብና ኪዘርዕ ኣብ ጥሙይ ከብድና ከስዐና ከጉስዕ ተላሃዩ ኢሉና ክንዘልል ክንስዕስዕ! ድምጻውያን ሃገርና ሓቂታት ንገሩ ንውልቀ መላኺ ኣይትቀባጥሩ ደጊም ነቒሉ እዩ ናብታ መቓብሩ ብኣረጊት *ባልዋ ኣብ ራዕዲ ኣይትንበሩ   *ኣርሓ መፍለስ ከምቶም ሓርበኛታት ወትሩ ክትዝከሩ ህዝቢ’ዩ ነባሪ ምስ ህዝብኹም ሕበሩ! ስቓይና ክድምደም፡ ውድቀት ንጉጅለ ሕሰም! ካብ ሓውኹም መሲናስ 04-06-2013

READ MORE

ንናጽነት ከም ቃል ወትሩ ኪጽውዖ ከምኡውን ብድምጺ እዝኑ እንክሰምዖ ኣዕጽምቱ ተሰይሩ ደሙ እንክኮዖ ዝሓለፈ *እልበት ጌና ከይረሰዖ            *ሓሰረ መከራ ከም ጸበል ኣጥዒሙ ህግደፍ ኪምንዝዖ ይኣክል ዘይብሉ መግዛእቲ ዘንብዖ! እግሩ ብሕዩሩ ኣፉ ብዕቡሱ ብመሬትን ባሕርን ደቁ እናበረሱ ናጽነቱ ከብዕል ህዝቢ ተሓጒሱ ዳስ ጓይላ ኪተክል ዳስ ሓዘን ኣፍሪሱ መሽካዕለልቲ ህግደፍ እኖዉ ይጉስጉሱ! ኣንታ’ዞም ዕሱባት ክንደይ ይጭክኑ ወላዲት ክሒዶም መላኺ ዝኣምኑ እናፈለጡዎ

READ MORE

ናይ ሓዘን መግለጺ ንተጋዳላይ ኣማረ ገብረማሪያም ድምጺ ጠፊኡና ድምጺ ዲሞክራሲ ዘይምሕር ዘይንሕፍ ዘየናሕሲ ዘርኢ ሰናይ ይግደፈልና ራሕሲ ኣቦ ጽጉም ዘይብሉ ኣባሲ፡ ሓይልና ኔሩ ብልቡ ስንቅና ኔሩ ብገንዘቡ ንቕሓትና ኔሩ ብሓሳቡ ኣቦይ’ዝጊ እንደሞ ሰናይና ጠሊቡ፡ ተስፋና ኔሩ ብዓል ራኢ ዋሕስና ኔሩ ተራታዒ ዕግበትና ኔሩ መተርንዒ እንታይሞ ‘ዛ ዓለም! እንድዒ፡ ሃገር ከውሕስ ብነጻነት ብሓርነት ከምኣ’ሉ ስለዘየዕረፈ ብኡነት ኣምላኽ ሰማይ ይቀበሎ ኣብ ገነት ጽንዓት ድማ

READ MORE

እምበኣርከስ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣንበብቲ ንዘሎኒ ድሩት ዓለቕን (ርእይቶን) ሓበሬታን፡ ብዓቕሊ ብምንባብኩም ብልቢ እናኣመስገንኩ፡ ሕጂ ናብዛ ናይ መዛዘሚ ጽሑፈይ ዝኾነት ናዕታ ‘መግዛእቲ ድያብሎስ’ ከብለኩም፥ መቸም ድያብሎስ ስሙ ከም ዚሕብሮ ጋኔን ስለ ዝኾነ፡ ካብኡ ብዘይካ ሕማቕ ነገር ጽቡቕ ክርከብ ከምዘይንኽእል ንኹሉ ብደምን ስጋን ዝተፈጥረ/ት ውሉድ ኣዳምን ሄዋንን

READ MORE

ኣንታ ፈቃር ኣቦ ለዋህ ብዓል ዓቕሊ ቀይሕን ጸሊምን ሕብሪ ዘይትፈሊ ንድኻን ሃብታምን ብማዕረ ትሓሊ ንስኻ እንከለኻ መዕቖቢ መጽለሊ ኣምልኹኒ ኢሉና እዚ ኣኼስ ብሓይሊ!?   ኩሉ ፈሊጡካ ንኣኻ ከምልኽ *ሃሌሉያ ኢለ ብስምካ ክሰብኽ          *ንኣምላኽ ኣመስግኑ እቲ እኩይ ፍጥረት ርክብና ኪበትኽ ይፍትነኒ ኣሎ ሕልናይ ከምክኽ!   ክቃለስ’የ ግና ክምክት ብዓቕመይ ብሓይሊ መንፈስካ ክሰግር ጸገመይ ስምካ እናጸዋዕኩ ከድምቕ

READ MORE

ሰብኣዊ ሕልና! እቲ ምሩጽ መራሒ ኦባማ ዝብሉዎ ሰለስተ ሰባት ብሓደጋ ስለ ዝሞቱዎ ሕልፈት ዜጋታቱ ኣመና ኣጉህዩዎ ብሓዘን ኪነብዕ እንተ ረኣኹዎ ንመላኺ ኤርትራ ፍጹም ነዓቕኩዎ! ምኽንያቱ ንሱ ጨካን ብምዃኑ ማእገር ናይዛ ሃገር ብመደብ ዘዕኑ ናይ ህዝቢ ዘይዓጦ ብዘይካ ስልጣኑ ምሁራት ዘጽነተ ሓዩሩ ረሺኑ ብህዝቡን ዓለምን ፍጹም ተፈንፊኑ! ብዘይሕግን ፍርድን ዜጋታት ዚኣስር ብዊስኪን ኣረቂን ሃገር ዘማሓድር ካብ ዓለም ተነጺሉ ሸፊቱ

READ MORE

‘ዛ’ደስ ብጴጥሮስ ተኽሉ(ሓላዪ) 19/04/2013 ቀዳመይቲ ሓላዪት ካብ ወለዲ ክዳነይ ክትከድን ጫማይ ክትወዲ ተብልዓኒ ጠጥዕሙ ኣራጒዳ ጠፋጢፋ ገጸይ ትለኽየኒ ዋላ ብጥፍጣፋ፡ ስራሕ ውዒላ ናብ ዕዮገዛ ጻዕቒ ስርሓ ኣይበዝሐንዶ እንብዛ እንጀርኣ ሮጒድ ከም ሃንዛ ብቕብጥሮት ተአንግድ ዘረብኣ ለዛ፡ ንሓዳራ ንናብርኣ ቆልዑት ምስ ሰብኣያ ኩሉጊዜ ዘብዘብ ኩሉጊዜ ጉያ ብርሃን ገጻ ሓዘንዘይተርኢ ዋላ ጉህያ ኣዋሊዳ ዘዋፈረት ብዝርካባ መሃያ፡ ክትክሽን ክትሓጽብ ድኻም ዘይትጽብጽብ ለይቲን መዓልቲን

READ MORE

ጋዜጠኛ፡ ሰላም ወዲ ገበያ ወዲ ገበያ፡ ሓደርካ ዝሓወይ ጋዜጠኛ፡ እሞ ወዲ ገበያ፡ ብጸሎትዶ ክንጅምሮ ዕላልና? ወዲ ገበያ፡ ጽቡቕ ሕራይ፡ በስመ ኢሳያስ፡ ወወልደ ኣፈወርቂ፣ ወ ንጉሰ ሳሕለ ናቕፋ፡ ኣሜን! ኣብ ባጽዕ እትነብር መላኺ ስምካ ይወደስ መንግስትኻ ትጽናዕ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ ወጻኢ ሃገርውን ይኹን፣ እቲ ናይ ሓሶት ተስፋኻ ኣይተቋርጸልና ናይ ዕለት እንጌራና ብኩፖን ምዕዳል ኣይትኽላኣና፣ ካብ

READ MORE

ሓበሬታ፥ ዝኸበርኩም ኣንበብቲ፡ ብመጀመርያ ነዚ ግጥሚ’ዚ ሕጂ ኪጽሕፍ ዝገደደኒ ነገር ክሕብር ፍቐዱለይ? እቲ ዕላማ፡ ነታ ህግደፍ ገበናቱ ንምሽፋን ኢሉ ‘ሓበሬታ ምሃብ ባህልና ኣይኮነን’ ዝብላ ቃል ንምብዳህ’ዩ። ስለዚ’የ ድማ ናይ ዝሓለፈ ኣብነትታት እናጠቐስኩ ኣቕሪበያ ዘለኹ’ሞ ግዜ ዘይምሕላወይን ዓቀን ናይዚ ግጥሚ ካብ ግቡእ ማለት ካብ ሸውዓተ ሸሞንተ ስታንሳ

READ MORE

ናእሽቱ ደበና ኣብ ላዕሊ ከቢበን እንተ ዝሰምዓና እቲ ንዛረበን ጽሙእ ምረወየ ካብ ዓሚ ሎሚ ዘመን ኣትን ደመና ንዕነ ተኣከባ ዓዲ ከይተውዕላ ‘ዛራይት ሩባ ብጠመታክን ዓይኒ ኣይተረብርባ ናይ ካልኦት ዓለም ዘረር እናበላ እዘን ናታና ግን ላዕሊ ዝስቀላ ጸሓይ ድያ ንፋስ ትምንቀየን ዘላ ቕናት ደመናክን ኣበይ’ያ ጠፊኣ ነዊሕ’ኮ ጌራ እንካብ ዘይንሪኣ ቦታ’ዶ ቀይራ ግብርክን ጸሊኣ ንሳ እያ ኔራ ምሳክን

READ MORE

ዝኸበርኩም ኣሰናውያን ሰላም ከመይ ቀኒኹም፡ እዛ ትማሊ ነዚ ህዝብን ሃገርን ለኪሙ ንኺጠፍእ ብህልኽ ዚሰርሕ ዘሎ ጉጅለ ሸፋቱ ብምርሕራሕ፡ ህዝብን ሃገርን ከተድሕን ብምውሳን፡ ኣብ ሱዕዲ ዓረብያ ዝተረፈት ጅግና ፓይለት ራህዋ ገብረክሩስቶስ እትምጉስ ናዕታ’የ ዝሰደልኩም ዘለኹ’ሞ ኣብነት ብዙሓት፡ ብፍላይ ድማ ነተን ኣብ ጽንብላት ህግደፍ ክዳን ኣጻዕድየን ወዛሕዛሕ

READ MORE

  ህግደፍ ሸቃጥ ኩሊት ብደቅ ሰብ ኣይትጻወት ተስፋማርያም ወ/ጎዮርጊስ 29/03/ 2013 Norway ረኻቢት መከራ ተካሊት ኣደ ውሉዳ ብህግደፍ ምስ ሰንበደ ናተይ ብዝበሎም ምስተዋረደ ኣብ ዘይፈጽጦ ዓዲ ሃጺሉ ኸደ ሽግሩ ከቃልል ኢሉ ዝተሰደደ መልኣከ ሞት ተቐቦሎ ዝገደደ ህግደፍ ዝወለዶ ሲናይ ዝዓረደ ኣድብዩ ተጸብዩ ብሴፍ ብጉራደ ናረአ እና ሰምዐ ብደዉ ተሓርደ   ወዳ ኣፋንያ ብልባ ዘይቀሰነት እንታይ ይካየድ ዘይፈለጥት ንኣምላኻ እናለመነት ብጸሎት ወዳ ክነብር ብሰላም

READ MORE

ፎርቶ! ብዓልቲ ጸጸራት 04/01/2013 ረድኢ ክፍለ (ባሻይ) ፎርቶ ዓባይ ብዓልቲ ጸጸራት ትንቢት ዓወት መቓልሕ ብስራት ተስፋ ናይ መንእሰይ ወራስ ዓራት   ምስ ብጾተይ ቀደም ኣሲርክኒ ኣብ ሳልስቲ ዘይትጠቅም ባኒ ታሪኽ ተመሃራይ ትዝ ኢሉኒ   ዓውዲ ዝጸቐጥኪ ብዓንተቦ ከይንጠልም ክንኣስረልኪ ሽቦ ኣንጻር ጸላእትና ሳምቦ-ሳምቦ   ደቂ ፖሊተክኒክ ኣቱም ሸዊት ተመሃሮ ናይ ሽዑ ሰራዊት ባህር-ዳር ትመስክር ኢትዮጲያዊት   ንሰለሙን ዘብ-ዘብ ከነብሎ ምኒስተር ጃንሆይ ዕንኪላሎ ሓወብኡ ነዚ ሕጂ

READ MORE

  ኣታ ቀልጡፉናንዶ!   ኣታ ቀልጥፉናንዶ ተለዓሉ! ኣድሕኑና ካብ ተዃሉ!   ሰሚዕና ጅግንነት ወዲ ዓሊ ተግባሩ ፎርቶ ደይቡ ሓርነት ምብሳሩ ‘እሱራት ይፈትሑ! ቅዋም ይተግበር!’ ኢሉ ኩሉ ሰሚዑዎ’ቲ ጽቡቕ ፋሉ   ተቐቢሉዎ ህዝቢ ኣብ ዘዘለዎ ኮይኑ ተስፋ ሓርነት ሰኒቑ ተሓቢኑ ርእሱ ከቕንዕ ጀሚሩ ክቕንጠጥ ዝጀመረ መሲሉዎ ስቓይ ጾሩ   ህዝብና ከይነብር ንሰማይ ኣንቃዕሪሩ ኾልዑዎ ጅግንነት ወዲ ዓሊ ተግባሩ ወዲ ዓሊ ኹኑ ወይ ወዲ ዓሊ

READ MORE

ካብታ ማሙቕ ቤትና በረኻ ወጺእና ህይወትና ወፊና ናጽነት ኣምጺእና ክንዲ ዝሓልፈልና ድኽነት ቀቢርና ብኩፖን ክንምጽወት ሪጋ ተሰሪዕና ፍረ ጻማናድዩ ዓስቢ ሓርነትና!? ምኩሓት ገጢምና ምስ ምዕቡል ኣጽዋሮም ሓደ ድሕሪ ሓደ ኣምኪንና ወራሮም በብዝመጹዎ ጸፊዕና ክንስዕሮም ሞይቶም እናበሉና ተንሲእና ክንቀብሮም መስዋእቲ ከፊልና ስልጣን ከነሕኹሮም *ፈንኪና ረሲዖም’ዞም ጠለምቲ ሕድሮም!?       *ኢድ ምምላስ፡ ጽቡቕ ምፍዳይ፡ ንዝገበልካ ምግባር ክቡርን ሕፉርን ኤርትራዊ ዜጋ ልቡ

READ MORE

ካትመይ! ካትመይ ካትም ሕድሪ ኣይሰጠመትን ኣብ ባሕሪ ርግቢ ኖህ ኣውሊዕ ሒዝኪ ብረሪ ንህዝበይ ንገሪ። ነቶም ዝጠሓሉ ኣብ ባሕሪ ዘኪርኮሞምዶ፧ ኣኽቢርኩም ሕድሪ እኒሄለ ኮይኑ ክልተ ዓመቶም ዝገደፉልና ካትም ሕድሪ ኔራቶም ብዕለት 22/03/11 ብጴጥሮስ ተኽሉ ሓላዪ) 23/03/2013 ቃል ዝኣተኹላ ሓላል ወላዲተይ ምሳኻ’ሞ ትጽናሕ እዚኣ ሃበለይ ዝረኽባ ኣይመስለንን ተመሊሰ ባዕለይ ተወድአ ይመስል መንገዲ ናይ ጕዕዞይ፡ ጡፍበልዮ ኣይትበል ነብሰይ ነጊሩኒ ከምዚ ዘጋጥምዶ ኣነ

READ MORE

ማልዶ ኣብዚ ኾይነ ኣብ’ቲ ማዕዶ ዓይነይ ይርኢ’ሎ ዘይለሞዶ ይሓይሽ እንተበልኩስ ዝገደዶ ወግሔ ጸብሔ ዘዳሉ ማልዶ ትምሃር እንተበልኩ ካብ ጎሮቤት ገዲዳ  ዓርቢ ካብ ቀዳመ ሰንበት ሕርያ ጉቦ ማልዶ ኣብ ዕርበት ዜና’ዶ ስኢና ፎርቶ ከምተጸርበት ዝሓለፈ ከይኣክል ናይ ዓሚ ስልሚ ቢተይ ወዲ ሓላል ላሕሚ ሕርሲ ጽባሕ ድዩ ጥንሲ ሎሚ ረማዕ ዝበጀኩም ነዚ ቝጥሚ ክንዲ ዝሓጨጨ ክንዲ ዝንዓቀ ክንዲ ዘብረስ መንእሰይ ዘሕቀቀ ክንዲ

READ MORE