Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ዉጩ፡ ብሰላም ኣዕርፍ (So long Wuchu)

 ዉጩ፡ ብሰላም ኣዕርፍ (So long Wuchu) ንስድራ (ኣባላት) ጅግና ህዝባዊ ሰራዊትን ንመላእ ኤርትራን ጽንዓት ይሃብኩም። ሰብ ሕጽረታት ከይተፈልዮ ካብዛ ዓለም ኣይፍለን እዩ። ውሑዳት እዮም ንሕጽረታቶም በዲሆም ልዕሊ እቶም ኩሉ ዝተዓደሉ ብጾቶም ጎሊሖም ዝረኣዩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፍትወትን ኣኽብሮትን

 ዉጩ፡ ብሰላም ኣዕርፍ (So long Wuchu)

ንስድራ (ኣባላት) ጅግና ህዝባዊ ሰራዊትን ንመላእ ኤርትራን ጽንዓት ይሃብኩም።

ሰብ ሕጽረታት ከይተፈልዮ ካብዛ ዓለም ኣይፍለን እዩ። ውሑዳት እዮም ንሕጽረታቶም በዲሆም ልዕሊ እቶም ኩሉ ዝተዓደሉ ብጾቶም ጎሊሖም ዝረኣዩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፍትወትን ኣኽብሮትን ብጾቶም ዘጥረዩ ውሑዳት ዕድለኛታት ዝልለዩሉ ጠባይ እንተሎ ንሕጽረታቶምን ውሱንነት ዓቕሞምን ፈሊጦም ንመሳርሕቶም ብምስታፍ  ንድኹም ጎንታቶም መሊኦም ምሉኣትን ልዕሊ ምሉኣትን ክኸኑ ምኽኣሎም እዩ።  ተጋዳላይ ዉጩ ንሕጽረታቱ ስዒሩ ልዕሊ ምሉኣት ክኸውን በቒዑ። ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ምስሉን ምስሊ ከምኡ ዝኣመሰሉ ምቕሉላትን ደፋራትን ኣዘዝቲ ተሃኒጹ’ዩ ዘይድፈር ዝመስል ዝነበረ ዝደፈረ። የቐንየልና ስለ’ቲ ኣገልግሎትካ ብጻይ ዉጩ ። ብሰላም ኣዕርፍ።

ምስኡ ዝወዓሉ፡ ለዋህ፡ ተጫራቓይ፡ ክፉእ ዘይኣልም፡ ገርሂ፡ ዝረኣዮ ኣብ ገጽካ ዝብለካ፡ ንሰራዊቱ ዝሓሊ፡ ናይ ስራሕ ናጽነት ዝህብ፡ ተባዕ፡ በሊሕ…ኢሎም ገሊጾሞ።

ኣብ ስድራ ህዝባዊ ሰራዊት ንዝነበረ ሰብ ጽልዋ ዉጩ ካብ ርሑቕ እዩ ዘራኽበሉ ነይሩ። ምስኡ ሰሪሕና ዘይንፈልጥ ከይተረፍና ብሕክያታት ዉጩ ተዘናጊዕናን ተተባቢዕናን ሓዪልናን ኢና። ሓደ ካብቶም ዝና ህዝባዊ ሰራዊት ሰማይ ዝሰቀሉ ምቕሉላት ኣዘዝቲ ምንባሩ ዝካሓድ ኣይኮነን። ውሩይ ወተሃደራዊ መራሒ ጥራይ ዘይኮነ ዘይንጸል ያታን ኣፈታሪኽን ህዝባዊ ሰራዊት- ማለት ባህላዊ መለለዪ ወይ cultural icon እውን ነይሩ እዩ። ዋዛታት ዉጩ ንግርህና፡ ለውሃት፡ ቆራጽነትን ጽንዓትን ተጋዳላይ ኤርትራ ዝገልጹ ነይሮም። መልእኽቲ ናይተን ውሑዳት ጥረ ቃላቱ ነቲ ሸፊንወን ዝፍኖ ዝነበረ ገጠራዊ  ጠባያት ማለት ኣገላልጽኡን ኣካላዊ ገጸባህርያቱን ገሊህካ ኢኻ ትርድኦ። ዘይጸዓድ ጽንዓት ኤርትራዊ ተጋዳላይ ምስ ኣንጸባረቐ እዩ። እዚ መዳይ እዚ ንዕኡ ከም ሰብ ንምትሓቱን ምንኣሱን ዘይኮነስ ንምሕያሉን ምጉባዙን ተጠቒሙሉ። ንኩሎም እቶም ከም ምክትላቱ ኮይኖም ዝምህርዎን ዝተሓጋገዝዎን ዝነበሩ ብጾት ዕድል ስራሕ ይህብ ስለዝነበረ፡ ናቱ ጥረ(raw) ወተሃደራዊ ክእለት ምስ ናይ ሓንጎሎም ዓቕሚ ተወሃሂዱ እቲ ንፈልጦ ዉጩ ፈጢሩ። እዚ ከኣ እዩ ምስጢር ዓወት ናይ ዉጩ- ሕጽረታቱ ፈሊጡ ነቲ ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ጸጋታት ሰብ ብግቡእ ምጥቃም። ዝምድና ወዲ ልብሱን ዉጩን ከምኡ እውን ዝምድና ካልኦት ምስ ዉጩ ዝሰርሑ ናይ ቀለም ዕድል ረኺቦም ዝተሰለፉ ብጾት ከም ወዲ ብላታ፡ ኣብረሃለይን ብጻይ ቢተወደድ ኣብራሃን ነዚ ይምስክር።

ገርህን ገጠራውን ጠባዩ ሓሓሊፉ ዘይድለ መልእኽትታት ዘመሓላልፍ ኣበሃህላታት ከም ዝስንዱ ገይሩዎ ይኸውን። እዚ ሓደ ካብ ሕጽረታቱ ክኸውን ይኽእል። “ እዚኣ እንተበልኩስ እንታይ ተሰምዕ ትኸውን” ዝብልን ዝራቀቕን ሰብ ኣይነበረን። እቲ ኣብ እዋን መዘናግዒታት ተባሂሉ ዝበሃል ዘረባታት ንዋዛታት ተጋዳላይ ዘይፈልጥ ሰብ ካልእ ትርጉም ከስምዕ ይኽእል። ሰብ እንድዩ፡ ሕጽረት ክነብሮ ግድን እዩ።  ሰብ ግን ብምሉእነቱ ምስ ዝረአ እዩ ፍትሓዊ ስእሊ ዝወሃብ። ብሂወቱ እንከሎ ኣስሚዕናዮ እንተንኸውን እውን ኣይመኽፈአን።

ኣብቲ ዓምዲ ርኢቶ ተለጢፉ ዘሎ ጸርፍታት ዘሕዝን እዩ። ክንድዚ ኣጸያፍን ከፋፋልን ዘለፋታት ኣይመድለየን። ብመሰረቱ እውን ቃል ደለይቲ ፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን። ምኽንያቱ፡ ፍትሒ ፍትሒ እያ። ኣብ ዝደለኻያ ግዜ ተውጸኣን ኣብ ዘይደለኻያ ግዜ ትቐብራን ኣይኮነትን። ፍትሒ ንጸላኢኻ እውን ኣይትበቃን፡ ኣይኮነን ንስዉእ ዉጩ። ፍትሓውያን ምኻንና ብግብሪ ክነርኢ ኣለና። ፍትሒ ንርእስና ንጠልባ እንተኮይንና ንሬሳ ስዉእ ዉጩ ክንነፍጋ የብልናን። ብሰላም ክነፋንዎ ኣለና።

ዉጩ ወተሃደር እዩ ነይሩ። በታ ስራሕ’ቲኣ ከኣ ሂወቱ ብዘሕብን ዝኽርታት ዝመልአት እያ። ፖለቲካ ንፖለቲካኛታት እዩ። ንዉጩ በታ ስርሑ ደኣ ክንርእዮ ኣለና እምበር ሕጂ ምስ ዓረፈ ብረቂቕ ኣምራት ፖለቲካ ክንመዝኖ ፍትሒ ኣይኮነን። በቲ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዝግበር ዝነበረ ግፋ እውን ታሪኹ ክንብልል የብልናን። ሰራዊት ንስራሕ ፖሊስ ኣይምልመልን እዩ። ሰራዊት ንውግእ እዩ ዝሰሓል። ሰራዊትና ስራሕ ፖሊስ ክሰርሕ ይእዘዝ ከምዝነበረን ኣብቲ መስርሕ ብዙሕ ጉድለታት ከምዝነበሮን ኣብኡ ዝነበሩ ይዝክርዎ። ብፍሉይነት ንዉጩ ዘንቅፍ እንተነይሩ ከኣ ብሂወቱ ከሎ እዩ ክኸውን ዝግበኦ ነይሩ።  ስለ’ዚ ኣሕዋት፡ መረረ ክህሉ ይኽእል ግን ብዝተኻእለ መጠን እዚ ሰብ’ዚ ብምሉእነቱ እንተራናዮን ብሰላምን ሓበንን እንተፋነናዮ ይሓይሽ። ውሱንነት ዓቕሙ ዘፍቀዶ ኩሉ ንሃገሩ ጌሩ እዩ። ንሓደ ኣውቶመካኒክ፡ ኣዕጽምቲ ሰብ ከገጣጥመልካ ኣይትጽበዮን። ዉጩ ነቲ ኣብ ወተሃደራዊ ሂወቱ የጓንፎ ዝነበረ ግድላት ብግቡእ ገጢሙ ዝሓለፈ ብጻይ ‘ዩ። ልዕሊ ኩሉ ከኣ ንሰብ ሰብ ዘብል ጠባያት ዝተዓደለ ብጻይ ምንባሩ መጋድልቱ ይገልጽዎ ኣለዉ። ስለ’ዚ ብጻይ ዉጩ ግቡእካ ፈጺምካ ኢኻ ብሰላም ኣዕርፍ ምባሉ ግቡእ እዩ። So long wuchu, rest in peace.

ንእሽቶ ምኽሪ ነቶም ፖለቲካ እትጻወቱ ዘለኹም ኣሕዋት፡ ፈተውቱ ጥራይ ዘይኮኑስ ጸላእቱ እውን ናይ ኣኽብሮት ሱቕታ ወይ ዕርፍቲ ሂቦሞ ከምዘለዉ ፍሉጥ እዩ። ብመሰረቱ እውን ባህላውን ሞራላውን ክብርታት ህዝብና ንዝዓረፈ ሰብ ክንድዚ ጸርፍታትን ዘለፋን ክወርዶ ኣየፍቅድን። ንጽሕፎን ንብሎን ሓላፍነታዊ እንተኾነ ይሓይሽ። ወላ ብዓይኒ ስልቲ ክረአ ከሎ፡ ነዚ ድንገት እዚ ንፖለቲካዊ ዓላማ ምጥቃም ኣየረብሕን እዩ። ብቁጽሪ እውን ኣየዋጸኣኩምን’ዩ- ብፍላይ ኣብዚ እዋን ሓዘን፡ ፈተውቱን ኣኽበርቱን ካብ ጸላእቱን ንዓቕቱን ብዕጽፍታት ስለዝበዝሑ። ደሓር ከኣ ኣብ ዝዓረፈ ሰብ ከራሩኹም እንተዘየጕደምኩም ይሓይሽ።

ነባሪ ዝኽሪ ንስዉኣትና

ማሕሙድ ሳልሕ

***መንቀሊ ናይዛ ንእሽቶ ርኢቶይ እቲ ብገለገለ ሰባት ክልጠፍ ዝጸንሐ ኣዝዩ ዘሕዝን ርኢቶታት እዩ።

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
219 COMMENTS
 • Truly Truly i say to you March 13, 2014

  Based from narrow nationalism, wuchu for he caused crime, because i know a lot of stupid blind evil regime worshipers like him doing the same, i can understand the anger of those blaming him. But to blame as if Wuchu ignited the war to talk, total unacceptable. Admit or not admit, the socalled border war, which was not realy its cause was border conflict, but currency exchange disagreement better to say economical conflict that caused war, was ignited by Ethiopian provocation. In deed the tension that was in Ethio- Eritrea border area that time caused, because so similar was like today Ukrain Russia tension in Krimea situation, unfortunately the Eritrean low ranking military representative mem , they were negotiating with Ethiopia around the border, 4 or 5 of them because killed, ofcourse the angered Eritrean generals just to retaliate, like a big forest destroys by little fire , in deed this could be able the cause for that devastating war. So brave angered Generals like Wuchu, General Birhane G/Egziabher, General Ukba and others, as military person because inforced to war they could successfully punished the Ethiopian aggression at first and second round war, and defeated . But first by Eritrean independence and then by Woyane two times defeat that was not happy, Isyas Afeworki, “Wolf with wolf skin,” despite knows within two years war interval How woyanes in the name of famine support, how they well with modern weapon occupied systematically by support they gain from mighty nations, those brave Generals who understood the coming danger , despite advising this time to face the conflict in peaceful strategy to defend the nation, but Isyas purposely by stubborning the US peace plan while other side he allowed through port Asab the Westerns in the name of hunger to they planed to occupy Ethiopia to aid them , ofcourse this time he purposely was ignited the third round war to accomplish his hidden mission , and everyone knows its consequences. will continue

 • Truly Truly i say to you March 13, 2014

  part 2
  Now the socalled “saving young Eritreans” Aka Yugoslavo get chance to mock peacing and despising at us at our victem people, “Once he tells us ” Eritrean men are Tegeberties, by Bedewien, Once tells us life was better for you if you live with Ethiopians now and before, once mocking at us Woyane until May Dima Atelakeyomikum etc. But this stupid, what he couldn´t understand is, he may think Woyane by own power able to defeat Eritrea, he even think Woyane by its power be able to march to Somalia. But those lords if hears his hypocrisy, definitely in parable will tell him the fact like this,” Can the ax boast greater power than the who uses it? Is the saw greater than the person who saws?” ( Isaiah,10; 15) I wish, “ነቲ አብ ኤርትራ ብምዕባዩ ንዘጽረዮ ቋንቋ ትግርኛ እንተዝበልኣሉ፣ አብክንዲ ዝሓርአሉን ሰብ ዝዘልፈሉን።” ሳላ አብ ኤርትራ ምዕባይካ እንበር ከምቲ commenter Romay ዘላግጸልካ ቁንቁኛኻ “ህዚ፣ ላብዚ፣ ብስሩ” ምኾነ ነሩ I think you are too jealous with the news you heard the resourses Eritrea has , Gold, multi billions dollar of Potash, Port, Fish resource, Turism economy capacity for the future, etc… This is what makes you crazy! So, turning to initial serious point, in this regard wuchu as military person for he defend his motherland deserves respect, unfortunately for his narrow regionalism he caused crime i have no pity for him at all. because i too much hate many ignorants like him.

  • Selamawi March 13, 2014

   I just wonder what the purpose of mixing ideas is going to serve. What is the intention of Truly’s daily contribution, for example.

   I do not want to jump to a conclusion regarding Truly, but my observation over the years is that pfdj cadres tend to mix ideas so that the reader is confused. Some of them are semi-literate but nonetheless the write non-stop. Others are sophisticated and tend to follow certain logic intended to confuse – their message is camouflaged in ‘swuatna, tselaetna, adetatna, hagerawinet…’. In both cases pefdj cyber cadres tend to change the subject when it is difficult for them to argue.

   They do not communicate healthy ideas, but they tend divide, defame, and they are not consisitent.

   Dear Truly, if you truly mean business stick to the point and be concise. You can add another comment if you wish. As many have advised you, I recommend you to either improve your English or write in Tigrigna if that is easier for you, I am bewildered that some times you speak as a Christian (‘the Bible says…) at other times you use vulgar language. You jump from Wuchu to UN to Ukraine to Weyane…
   I sincerely hope you are not being used by the pfdj to cause as much confusion as possible.

   Thank you, and God bless your heart and enlighten your mind my brother.

 • Semhar March 15, 2014

  ገረዝጊሄር ዓንደማርያም (ውጩ) will be remembered
  –for his weak leadership,
  –his betrayal to his people,
  — infidelity,
  — unfaithfulness,
  –and ignorance.

  –He was a hand and glove of the dictator.
  –He was Isaya’s kedami.

  –was illiterate.
  ኣንቢቡ ጵሂፉ ዘይክል ምሃይም ኢዩ ኔሩ።
  –ሸያጥርሙዝ፥
  —ጛሳ፥ ኢዩ ኔሩ።
  –ጀነራል ምዓርግ ዲያብሎስ ኢሳያስ ኢዩ ሂቡዎ።
  –ምኢዙዝ ናይ ዲያብሎስ ኢሳያስ ኢዩ ነሩ።
  –ንዲያብሎስ ኢሳያስ ከም ፈጣሪኡ ጌሩ ኢዩ ዝኣመን ነሩ።
  –ቅተል እንተበሎ ይቐትል፦ ሕረድ እንተበሎ ዪሓርድ፥ ተምበርከኽ እንተበሎ ዪንብርከኽ ኔሩ።

  *******He was the one who started the war and gave weyane an excuse to declare war against Eritrea.
  *******We lost the war and we suffered heavy casualty because of his recklessness, and ignorance, lack of knowledge.

 • Semhar March 15, 2014

  ገረዝጊሄር ዓንደማርያም (ውጩ) and the ዲያብሎስ ኢሳያስwill be remembered

  *******For starting the war and gave weyane an excuse to declare war against Eritrea.
  *******We lost the war and we suffered the heaviest casualty in the history of our revolution because of his recklessness, and ignorance, lack of knowledge.

 • Semhar March 15, 2014

  ገረዝጊሄር ዓንደማርያም (ውጩ) and the mad dog ዲያብሎስ ኢሳያስwill be remembered
  *******For starting the war and gave weyane an excuse to declare war against Eritrea.

  *******For loosing the war and we suffered the heaviest casualty in the history of our revolution because of their recklessness, and ignorance, lack of knowledge.

1 11 12 13

POST A COMMENT