Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

“ባዕለይ ተዘንጌዐ`የ!” – ብ ሃንቀውታ ወዲ ሃንስ (ካብ ኣስመራ)

መቸም እዛ ደርፊ ናይ ኣቶ ኣተወብርሃን ሰጊድ ዝተደርፈትላ ግዜ እንክንዝክር፡ ብፍላይ እቶም ኣብ ግዜ ምፍራስ ፈደረሽን ኤርትራ ዘርከብና እቲ ኩነታት ከመይ ከምዝነበረ እዚያዳ ተምሳጥን ተዘክሮን ጠቡላሕታን ዝገደፈ ህሞት እዩ። እምበኣርከስ እቲ ታሪኽ ከምዚ እዩ። ኣብቲ

መቸም እዛ ደርፊ ናይ ኣቶ ኣተወብርሃን ሰጊድ ዝተደርፈትላ ግዜ እንክንዝክር፡ ብፍላይ እቶም ኣብ ግዜ ምፍራስ ፈደረሽን ኤርትራ ዘርከብና እቲ ኩነታት ከመይ ከምዝነበረ እዚያዳ ተምሳጥን ተዘክሮን ጠቡላሕታን ዝገደፈ ህሞት እዩ። እምበኣርከስ እቲ ታሪኽ ከምዚ እዩ። ኣብቲ እዋን ካብቶም ቀዳማይ ተሓባባሪ ስርዓት ኢትዮጵያን መሓዛ ሃጸየ ሃይለስላሴ ዝነበረ ጀነራል ተድላ ዑቑቢት ምዃኑ ኩሉና እንዝክሮ ክሳብ ሕጂ ዘይሃስስ ተዘክሮ ናይ ደርጋ ትማል ዛንታ እዩ። እዚ ኣንደኛ ፍታውን መሓዛን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተወሃቦ ዕማም ምፍራስ ፈደረሽን ምስ ወደአ ከምቲ “ወዲ ድሙ ነይገድፍ ግብረ እሙ” ከምዝብሃል፡ እዞም ብኽሕደትን ጥልመት ዝተፈልጡ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ነዚ ወልቐ-ሰብ ኤርትራዊ ሞሱኡን ዓስቡኡን ጥልመት ኮነት።

 

ሽዕዑ ከምቲ ዘያማይ ዘዜየማ ‘ባዕለይ ተዘንግዐየ’ ብዘስምዕ ቃና ንኹሎም እቶም ዓበይቲ ዓዲ፥ ብፍላይ ድማ ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ዝነብሩ ከም በዓል ኮለኔል ገብረመድህን ኣስሄል ዝርከብዎም ብዙሓት ሰባት ኣኪቡ ኣብ ዘስመዖ ቃል ድማ ኣበይ ነይርካ ሎሚ ኢሎም ወጺኢታዊ ስራሕ ክዕመም ከምዘይክኣል ድማ ሓበርዎ። ሽዕዑ ድማ ባዕለይ ተዘንግዐ`የ እንዳበልካ ምቑዛም ኮነ። ነዚ ኩነታት ዝተኸታተሉ ኣባላት ጸጥታ ኢትዮጵያ ድማ ብኸመይ ከምዝቐትልዎ መደብ ሓንጸጹ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነፍሱ በዓሉ ከምዝቐተለ ኣምሲሎም ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ቀንጸልዎ። በሉ ኣሕዋት ናይ ሓደ ንህዝቡን ሃገሩን ዝኽሕድ ዕሱብ ዝህልዎ እንኮ ዓስቢ፡ ጥልመት በቶም ዘኣመንዎምን ዝኸደመሎምን መሳፍንቲ እዩ።

 

ካብ ፈለማ ታሪኽና ምስ ኢትዮጵያ ብፈደረሽን ይኹን ካልእ ፖለቲካዊ መስርሕ ምትሕንፋጽ ዘይኣድላይን ዘይክውነታውን ዘይሰናዱ ከምዝነበረ ንናይ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ሰብ-ስልጣን እውን ከይተረፈ ዘሓርበቶም መስተንክር ዝነበረ ፍጻሜ እዩ። ምኽንያቱ ኣብቲ እዋን ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ንቕሓት ሕብረተሰብ ብዘይምግናን ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ እዩ ነይሩ። እስከ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክነቛምት ንፈትን። ምእንቲ ክነወዳድር ሕብረተሰብ ኤርትራ ቅድሚ ምስፍሕፋሕ መግዛእቲ ዝነበሮ ኩነታት ንመልከት። እዚ ማለት ድማ ብደረጃ ንቕሓት ሕብረተሰብን ቁጠባዊ ምዕባለን መራኸቢታትን ክነወዳድር እንከለና፥ ዝነበረ ፍልልይ እዚ`ዩ ኢልካ ክተነጻጽር እውን እንተኾነ ዝሕርብት ኩነት ነይሩ።

 

ኩለን ገጠራት ወይ ዓድታት ኤርትራ ኣብ ሕርሻ ዝሙርከስ መነባብሮ`ኳ ዝምርሓ እንተነበራ፥ እቲ ቀንዲ ርቛሒ መሬት ብኸመይ ይመሓደር ነበረ ኢልካ ምውካስ ኣገዳሲ ይገብሮ ነዚ ኣልዒልናዮ ዘለና ሰነ-ሞጎት ዘራጉደልና ዛዕባ እዩ። ሓደ ሕብረተሰብ ድማ ስልጡን ወይ`ውን ኣይስልጡንን ኢልካ ኣብ መደምደምታ ንኽትበጽሕ ዋንነት መሬትን ምሕደርኡን ከመይ ነበረ ምባል ጨለ ዛዕባ እዩ። እዚ ማለት ግን ንመላእ ኤርትራ ጉዳይ መሬት ዝትንክፍ ወይ ዝጸሉከምዘይነበረ ምዝኽኻር ኣገዳሲ እዩ። ብተዛማዲ ጉዳይ መሬት ካብ ካልኦት ቦታታት ኤርትራ፥ እዚያዳ ኣብ ከበሳ ኣዚዩ ተኣፋፍን እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። እቲ ቐንዲ ዛዕባ መሬት ርሱን ዝኾነሉ ምኽኒያት ኣብዚ ከባቢ ድማ መሬት ኣብ ከበሳ ኤርትራ ድሩት ምንባሩን እዚ ድማ ንርዱእ ኩነታት መነባብሮ ህዝብን ስፍሓት መሬትን ምስ ብዝሒ ህዝቢ ብምንጽጻር ክርአ እንከሎ፥ ጉዳይ መሬት ኣብ ከበሳ ኣዚዩ ተኣፋፍን ከም ብግዜ ዝነቱግ ወይ ድማ ዝፍንጀር ፈንጂ እዩ ክብሃል ይክኣል።

 

ነዚ ጉዳይ በብቲ ዓዳዊ ሕግታት እንዳ`ባ ኣተሓሕዛ መሬትን ምሕደርኡን ክንግንዘብ ይግባእ። ዳርጋ እቲ ሕጊ እንዳ`ባ ንኹሉ ወዲ ዓዲ ብፍላይ ድማ ደቐ`ባት ዝብሃሉ መሬት ናይ ምርካብ መሰል ነይርዎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ምምቕራሕ መሬት ድማ ሓውሲ ዴስነታዊ ይምስል ነይሩ። ምናልባት ሕጊ ኣድከመ-ምልጋእ መሬት ጽልሚ ብምንባሩ ዋንነት መሬት ከከም ሃብቲ ናይ ውልቐ-ሰብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ድማ ኣብ ከባቢ ብሕጊ እንዳ`ባ ኣድከመ-ምልካእ ዝመሓደሩ ጉዳይ መሬት ዓቢ ግምት ይወሃቦ ከምዝነበረ ይዝንቶ። እዚ ማለት ግን መሬት ዘይብሉ ወደ`ባት ኣይነበረን። ኣገባብ ኣተሓራርሳ ድማ ምስ`ቲ ኣብ ካልእ ዝነበረ ከባቢታት ኢትዮጵያ ክነጻጸር እንከሎ ድማ ኣብ ኤርትራ ምዕቡል ኣገባብ ማሕረስ ከምዝነበረ ይፍለጥ።

 

ካልእ ምኽኒያት ምስ ምእታው መግዛእቲ ጥሊያን ኣብ ኤርትራ፡ ደረጃ ትምህርቲ ብመጠን ካብቲ ዝነበረ ድሕረት ውሑዳን ሰባት ናይ ትምህርት ዕድል ክረኽቡ ኪኢሎም። ብዓቢኡ ግን ኣብ ኢደ-ስራሓት ኣብ ኩሉ ዓይነት እንዳሰፍሐን እንዳዓበየን ከይዱ። ትምህርቲ ንኹሉ ድለየት ዘለዎ ግን ኣብ ዘመን መግዛእቲ እንግሊዝ ብሰፊሑ ክታኣታቶ ጀመረ። እቶም መንጽርና ሃገር`ከ ከመይ ነበሩ ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ ይግብሮ። ዳርካ ብሙሉኡ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ናይ መስፍንነትን ባርያን ስርዓት ከምዝነበሩ ብጭቡጥ ኣብነት እንዳቕረብካ ክዝርዘር ጥራይ ዘይኮነ ዳርጋ ናይ ትማል ተዝክሮ ድማ ስለዝኾነ ብዙሕ ይግባይ ዝባሃሎ ኣይኮነን።

 

እሞ ብሕጽር ዝበለ እዚ ዓይነት ናይ መነባብሮን ፍልጠትን ፍልልይ እንዳሃለወ ብኸመይ ምስ ኢትዮጵያ ክንቑረን ጥራይ ዘይኮነ ብዘይተመሃሩ ሰባት ኤርትራውያን ክምሓደሩ ኪኢሎም? ክሳብ ሕጂ ኣነ ዝግርመኒ ሕንቕል-ሕንቕሊተይ ኮይኑኒ ኣሎ። ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ዝልዓለ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ኣኽሊሉ ሃብተወልድ እውን እንተኾነ ነቲ ምውህሃድ ወይ ምትሕውዋስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብትሪ ካብ ዝተቛወሙ ሰብ እዩ። እሱ ካብቲ ዘቕረቦ ሓሳብ እዚ ክብ ኢሉ መነባብሮን ዓቕምን ፍልልይ ናይ`ዘን ሃገራት እዩ ነይሩ ይብል። እቶም ስልጡናትን ምሁራትን ኢትዮጵያውያን ብሰንኪ ፍርሒ ዕብላላ ኤርትራውያን እቲ ምትሕንፋጽ ብትሪ ይኹንንዎ ነይሮም። እሞ`ድኣ እንታይ ተረኽበ ንምትሕንፋጽ ዝነበረ ምጉያይ ብወገን ኤርትራውያን፥ ብዝኾነ ነዚ ነገር ‘ተዘንግዐ’ ኢልና ክንሓልፎ እንከለና ሕጂ ግን ክንመሃረሉ ይግባእ።

 

እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ናይ`ዞም ባዕለይ ተዘንግዐየ ሽግር፥ ድሕሪ ምትሕንፋጽ ወይ ድማ ምሕባር ምስ ኢትዮጵያ ኩነታት ከመይ ነይሩ ንበል። ኢትዮጵያ ድለየታ ምስ ፈጸመት ድማ ሓደ ብልሃት ኣጻወደት። እዚ ድማ ከምዚ ሕጂ ኣሜርካ እትገብሮ ዘላ ናይ Brain Drain ኣገባብ ተጠቒማ ኩሉ ኣሎ ዝብሃል ዓቕሚ ሰብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እንተ ብሜላ እንተ ብድሎ ናብ ኢትዮጵያ ኣግዓዘቶ። ሰብኣዊ ዓቕሚ ጥራይ ኣይነበረን እተወስደ ንኢትዮጵያ፥ እንተላይ እቲ ንዋታዊ ጸጋ ኤርትራ`ውን ንኢትዮጵያ ክግዕዝ ተፈርደ። እዚ ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ርዱእ እዩ። እዚ ኩነታት ኣቐድም ኣቢሉ ብእንግሊዛውያን ዝተፈጸመ በደል መቐጸልታ ምድኻም ንኤርትራን ኤርትራውያንን እዩ። ግብረ መልሲ ናይዞም ስድራ-ቤት ‘ባዕለይ ተዘንግዐየ’ እንታይ ነበረ እንተበልና – ማሕበር ተጣዒሰ ምቛም ነበረ።

 

ታሪኽ ኣፍሪቓውያንን ሃገራት ኣፍሪቓን ብናይ ስትራተጂካዊ ጠመተን ድለየትን ሓያላን ሃገራት ምዕራብ ዝተመርኮሰ እዩ። በዚ ምኽኒያት ድማ ሃገራት ኣፍሪቓ ከም ሃገራት ኮይነን ክድኮና ከኣላ። ኤርትራ`ውን እንተኾነት ካብዚ ክውንነት ክትወጽእ ኣይኮነንትን። ምእንት`ዚ ነዚ ሓሳብ ክነርጉድ ካብ መግዛእቲ ጥሊያንን ስትራተጂካዊ ጠመትኡ ኣብዚ ዞባ ወይ ከባቢ ብመንጽር ግዜ ክርአ እንከሎ፥ ኣብ ክልተ ዝተኸፈለን ምስ ናይ 1935 ዓ.ም. ዝተኣሳሰርን ድማ እዩ። መንግስቲ ጥሊያን ድማ ክልተ ማንታ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ኣንቒዱ ይሰርሕ ነበረ። እዚ ድማ ‘ፖሊቲካ ሽዋና’ ከምኡ`ውን ‘ፖሊቲካ ትግራይ’ ተባሂሉ ይፍለጥ። ዕላማ ናይ`ዚ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ እንታይ እንተ ተባህለ፥ ብመሰረቱ ምስፍፋሕ መግዛእቲ`ኳ እንተኾነ ግን ነዚ ዕላማ ኣብ ሸትኡ ንምብጻሕ ሓደ ፖለቲካዊ ስትራተጂ እዩ። እዚ ድማ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ጸንቢርካ ምግዛእ ወይ ድማ ንኽልቲአን ሃገራት ብተናጸል መግዛእቲ ንምቕጻል እዩ። እንተኾነ እዚ ፖለቲካዊ ጠመተ ብሰንኪ ስዕረት ጥሊያን ሸትኡ ከይወቕዐ ተረፈ።

 

ብድሕር`ዚ ዝመጸ ኣተሓሳስባ ናይ ኢንግሊዝ እዩ። እዚ ናይ ኢንግሊዛውያን ስትረተጂ ብቐንዱ ኣብ ኣተሓስሳብ ኣብ ክልተ ዝተመቕለ መቐጸልታ ናይ ጥሊያን እዩ። እቶም ብእንቶኒ ኤደን (Anthony Eden) ዝምራሕ ዝነበረ ነቲ ቕድሚ 1935 ዓም ዝነበረ ኩነታት ከርዕምን ክጸድቕን ይብህግ ነበረ። እዚ ማለት`ከኣ ነቲ ቕድሚ ኩናት 1935 ዓም ዝነበረ ኩነታት ናይ`ዘን ሃገራት ከምዝነበርኦ ክቕጽላ ዝብል ምጉት እዩ። ብኣንጻሩ ድማ እቲ ብናይ ብርጋዴር ጀነራል ስተፈን ሎንግሪግ ( Brig. General Stephen Longrig) ዝምራሕ ከም ምክትል ኣመሓዳሪ ኤርትራ ዝነበረ ብርጋዴር ጀነራል  ከነዲ ኮክ ( Brig. General Kenedy Cooke) ካልኦት ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ኣብዚ ዞባ ናይ ፖለቲካ ትግራይ- ብትግራይ ትግርኝ ዝፍለጥ- ዝድግፉ ነበሩ። እንተኾነ እዚ`ውን ብሰንኪ ናይ ራእሲ ስዩም መንገሻ ጥልመት ውጥን እንግሊዛውያን ዕውት ክኸውን ኣከኣለን። ብሓፈሽኡ ክረአ እንከሎ ግን ናይ እንግሊዝ ስትራተጂካዊ ጠመተ ብሰንኪ ኣብ ዝሑል ኩናት ብዓወት ክትወጽእ ዘይምኽኣላ እቲ ጉዳይ ፍሹል ኮነ።

 

ብድሕሪ`ዚ ዝቐጸለ ዓብላልን ሕጂ`ውን ዝቕጽል ዘሎ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንዝተኸስተ ዝሑል ኩናት እንግሊዝ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ክትወጽእ ብዘይምኽኣላ ዝሰወደ ፖለቲካዊ ስትራተጂ ኣሜርካ እዩ። እዚ ፖለቲካዊ ጠመተ ኣብዚ ዞባን ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ተኸቲሉን ዝፍጠሮም ሽግራት`ከ ክንፍትሽ ንፈትን። ብመሰረቱ ከምቲ ኣብ 1952 ዓ.ም. ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትቑረን ዝተወሰነ ንረብሓን ስትረተጂካዊ ጥቕምን ኣሜርካ ንምርዋይን ምዕዋትን ዝተገብረ እምበር ኣብ ፍትሕን ርትዕን ዝተመርኮሰ ከምዘይነበረ እቲ ሃገር ብመንገዲ ልሳን ወጻኢ ጉዳያታ ሚስተር ጆን ፎስተር ዳልላስ (John Foster Dallas) ኣቢላ ግሁድ ጠመትኣ ወይ ስትራተጅኣ ደርጉሓቶ እያ። በዚ ምኽንያት ድማ መሰል ርእሰ-ውሳኔ ኤርትራውያን ተኾልፈ። እዚ ዘይቕየር መርገጺ ኣሜርካ ክሳብ ሕጂ ንዓና ኤርትራውያን ኣብ ደልሃመት ሸሚሙና ይርከብ።

 

ኣብ መጀመርታ ናይ 1960 ዓ.ም. ነዚ ዝተኾለፈና ዕድልን ዝተነፈገና መሰል ክንመልስ ብረታዊ ቃልሲ ናይ ግድን ኮነ። ብዙሓት ናይ`ቲ ግዜ መንእሰያት ካብ ኩሉ ዓይነት ሰባት ማለት ምሁራትን ገባሮን ድማ ኣብ ደንበ ቃልሲ ሃገራዊ ሓርነት ተጸንበሩ። እዚ ዘምጽኦ ሽግር እንተሎ እቲ ክመሓላለፍ ዝግብኦ ዝነበረ ውርሻታት ክኹለፍን ኣብ ኤርትራውያን ድማ ውርሻዊ ሃጓፍ ወይ ወለዳዊ ሃጓፍ (Generational Gap) ተፈጥረ። ካልእ ዝፈጠሮ ሽግር ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ፍልልይ ስልጣነ ኣብ ኩሉ ዓይነት ድማ ጸቢቡ ጥራይ ዘይኮነ ኮር ተገልበጥ ኮነ። እዚ ድማ ናይ መወዳእታ ዕላማን ተልእኾን ናይ ኢትዮጵያን እተን ንኢትዮጵያ ዝድግፋ ዝነበራ ሓይልታት/ሃገራት ዓወት እዩ።

 

ንሕና`ኸ ነዚ እከይን ሓደገኛ ውጥን ብኸመይ ገጢምናዮ? ምናልባት እዚ ውጥን ናይ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያን ይኸውን ኢለ ኣይግምትን። ምኽንያት ሕጂ ክተንብቦ እንተፈንቲንካ ክሳብ ናብቲ ሰውራ ኤርትራ ዝሶለኸ ውዲት  ኮይኑ ይስምዓካ። ስለዚ ዓቢ ውዲት (Conspiracy) ክህልዎ ከምዝኽእል ንማንም የዋህ እውን ዘደናግር ኣይመስልን። ምእንት’ዚ ስድራ-ቤት ‘ባዕለይ ተዘንግዐየ’ ድማ ብዘይካ ካብ መግዛእቲ ሓራ ምውጻእ ዝነበረ ህንጡይነትን ውዕዉዕ ድለየትን ነቲ ዝተጠጀአን ዝጥጃእ ዝነበረ እከይን ተንኮልን ሓደገኛ ውጥን ኣይቕለብሉን። ብኣንጻሩ ግን ብዙሕ ናይ መንነት ፍልልይ ዘይብልና ክንስና ኣብ ኣውራጃ ካልእ ጸቢብ ረብሓ ብምትጓር ንጸላትና ከፋት ሓዲግና ጥራይ ዘይኮነ ሰውራና በላዕተኛ ተበላጽን ክዕንድር ባብ ኣርሒናሉ።

 

ብኻልእ ኣበሃህላ ነዚ ውዲት ገዘእቲ ሓይልታት ንምቕላሱ ብወገን ኤርትራውያን ዝተወስደ ቃልሲ የለን ክንብል ንደፈር። ኣብ ሰውራ ዝትሰለፉ ኣዚ’ዮም ሓያላትን ምሁራትን ተሳቲፎም ጥራይ ዘይኮነ ህይወቶም ንምሃብ ድማ ድልዋት ነበሩ። እንተኾነ ኣብ ቃልሲ ዝተጸንበሩ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይካ ነቲ ብኩናት ዝግበር ምስ ጸላኢ ጥምጥም ዝነበረ እንተዘይኮይኑ ኣብ ሰውራ ዝህልዉ ውሽጣዊን ሓሳባዊን ቃልሲ ከስተብህሉ ዘይምኽኣሎም ነቲ ዝተጠጀአ ውዲት ክገጥምዎ ኣይከኣሉን። ኣብ ግዜ ሰውራ ብፍላይ ኣብ ምውላድ ህዝባዊ ሓይላታት (ሰልፊ ነጻነት) ዝተሰለፉ ገዳይም ተጋደልቲ ዝተራእየ ሕንፍሽፍሽ ዋንነቱ ናይ`ቶም ዕሱባት ውሑዳን ኣገልገልቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ክትፈልጦ ዘሸግር ኣይኮነን። ኣብ ከለ ጽሑፋት ከም ዝተዘርግሐ ናይ ቃለ-ምሕተት ዝተገብረ ኣባላት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ሃጽየ ሃይለስላሴ ንገለ ብወለዶን ምትእስሳር ዘልዎምን ካልእ ኤርትራዊ መበቖል ዘልዎም ኮይኖም ምስ ንጉስ ጥቡቕ ዝምድና ዝነበሮም ነቲ መጀመርታ ዝፈለመ ሰውራ ንምቑጽጻር ስልኳ ከምዝገበሩ ይዛረቡ እዮም። እንተኾነ ብፍላይ ኣብ ምውላድ ህዝባዊ ሓይልታት ንምሁር ኣካል ምእንቲ ክርዕድ ኣብቲ ሽዕዑ ዝነበረ ውንጀላ ሲ.ኣይ.አ. (CIA) እንዳበልካ ምጽላምን ምቕንጻል ንጹሃት ተጋደልቲ ልሙድ ተርእዮ`ዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ብተንኮል ዝተሰለፈ ጉጂለ ንሰውራ ብምብሓት ናብ`ቲ ዝደልዮ ከቕንዖ ግዜ ኣይወሰደን። እቲ ዝሕዝንን ዘገርምን ናይ`ዚ ፍጻሜ ምህማል ንሳልሳይ ግዜ ስድራ-ቤት ‘ባዕለይ ተዘንግዔ’የ’ ኮነ።

 

ድሕሪ ሓርነት ኤርትራ ዝተራእየ ነገር እንተሊዩ መቐጸልታ ናይ`ቲ ኣብ ሰውራ ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ብመሰረቱ ፖሊሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ‘ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ ኣይድልየኒን’ ዝብል ምትርጓም ጥራይ ዝነበረ። እዚ ከምቲ ንህዝቢ ኤርትራ መጀመርታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተጻወትዎ ውዲት እንተሊዩ ነቲ ቀንዲ መትኒ ኩሉ መዳይ ንጥፈታት ዝኾነ ትምህርቲ ምኹላፍ ነበረ። እዚ ህዝቢ ከይምሃር ምእንቲ ኩሉ ኣሎ ዝብሃል ኣፍደገታት ትምህርቲ ምዕጻው ዝብል ተልእኾ ምትግባር እዩ። ሕጂ`ውን እንተረኣና ካብቲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝነበረ ብዝኸፍአን ብዝሓየለን ኤርትራዊ ዕድላት ትምህርቲ ከይረክብ ምዕጻው ኮነ። ቅሩብ እሞ ንስተውዕል! ኣብዚ እዋን ኤርትራዊ ክስደድ’ዶ ምተገበአ? እንታይ እዚ ኩሉ ጸገም፥ ኣስተውዕል ኤርትራዊ ዜጋ።

 

ኣብ መወዳእታ ነዚ ጽሑፍ ብናይ ደርፊ ዑቑባጋብር ገይረ ክድምድሞ መሪጸ ኣለኹ። እታ ደርፊ ድማ ከምዚ ትብል፥-

 

ዕሱብ ጸላኢ ከላእ ትኹኖ!

ኣንታ ኤርትራዊ መንእሰይ ወልዶ

ኤርትራዊ ምዃን`ካ ኣይስቖረካን`ዶ

ኤርትራ ተዓሚጻ እንከላ

ብባዕዳዊት ኢትዮጵያ

ኣብ ክንዲ ሃገርካ

ምግልጋል ወልቀ-ስባት

እንታይ ኣምጽኦ!

 

ኣብነት ይኹንካ ታሪኽ ናይ ኣቦታት

ኣብ`ዘይ ዕላምኦም ትሪቡሊ ብምኻድ

ሕብሩ ብዝለወጥ ናይ መግዛእቲ ሜላ

ምጽናት ኤርትራዊ`ዩ ነይሩ ናቶም ዋዕላ——-

————

እዛ ቁንጃል ካብ ናይ ደርፊ ስውእ ዑቑባጋብር ዝተወስደት ነዚ ህልዊ ኩነታት ሃገርና ተዘንቱ እያ። ብዙሓት እንተ ብረብሓን ፍላጥን ካልኦት`ውን ብዘይፍላጥ ነዚ ኣረሜን ዝኾነት ጸላኢ ህዝብና ይሕጉዙ ኣለዉ። ነዚ`ቶም ድማ ኣብነት ይኹነኩም ህልዊ ኩነታት ምባል እኹል እዩ።

 

 

ብ ሃንቀውታ ወዲ ሃንስ (ካብ ኣስመራ)

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
38 COMMENTS
 • TwoWayStreet June 23, 2014

  If you are thinking about your future it is good to visit/know your past. So history is part and parcel of future planning. To know your past you have to look at history books, songs, poems, sayings(msla)…etc because those were done at the time the events were happening. So Wedi Hans’ article built around the song “BAELEY TEZENGIE YE” is reflection of the past in relation to current Eritrean situation. It reminded me of a song that we used to sing as children during the struggle for independence, “BEAL ABONA EWANO, AB IDOM KELA LIMANO”, meaning “OUR FATHERS WERE FOOLS, ERITREA WAS IN THEIR HANDS AND GAVE IT AWAY, AND NOW THEY ARE BEGGING TO GET IT BACK”. This is history, and very current, because right now Eritrea is in the hands of Eritreans, and the way things are going right now, our kids will be singing “BEAL ABONA EWANO…”

  • Rahayta June 23, 2014

   It is true “BAELEY TEZENGIE YE”.

   Who would have expected we will be burning our own languages to be close to the Arabs? Who would have expected we would be hating our own selves, long history and heritage.

   Do you know that there are elite Eritreans who would tell the Afars and Kunamas not to use and study in their own languages while the Afars of Ethiopia are studying in Afar Af?

   • Tamrat Tamrat June 23, 2014

    When a system like pfdj stays for 23 years Things would be more complicated. The awatenians who have got the advantage by the crule pfdj system. Follow the awatenians closely now. If you use tigrinya as a unifying Language they Call you pfdj, abysinians, habesha etc, or if you fight for each ethnic Groups develop its culture and Language and choose what ever national Language for communication they Call you woyane nation nationality separetists.

    These days follow awatenians. Now they are so desperate and openly Call part of eritreans as ethiopians. Awatenians can sell all of you for any highest bider if you give them a New Eritrea 1200 X 25 km of the coast of Eritrea. Now they are detached from Eritrea and they live abroad. What the People experience in the 1200X25 is not their concern. Their concern is how to make business. They tell you, look djbouti.

    • asghedom June 24, 2014

     Tamrat the name awattnians is good name given to Eritreans ” Zezibeloo” in English to repeat the same song again and again.
     Instead to see the real subject of the our problem we have always deviated our problems for other people and nations. the actual people of Eritrea have nothing to do with the original Eritrean of peace and justices. first of all they are ignorant second they don’t want to understand any thing about themselves , their history and their dignity. the people of two flags , of two national language, people without constitution, people without unity and highly divided they continue to sing songs.
     I would like to give you one example, when the Egyptians occupied the low land of Eritrea ” baely Tezengieye” when the Italians occupied us ” baeley tezengeye” , when Haile selasie come and occupied them ” baeley Tezengye” when thousands Eritreans dyed to liberate Eritrea ” baely Tezengye” . it is possible every day ” baelay Tezengeie” and when Issayas Afewerki became president ” Baely Tezengye”.
     Eritreans had more than forty years to know if Issayas was Tigrian or Jeberty or from Yemen Cristiano or Muslim. we have heard for more than thirty years only Wedi Afom Birriye From Hamasien birye now you want change your Kirar and Kebero “baelye Tezengye” now he is from Tigray or from Agame immigrate to Hamasien before the Italians colonized Eritrean.
     I have seen , the definition of Eritreans are all those who came to Eritrea before the Italian colonization, so he is fully Eritrean and he is acting like Eritrean.
     Eritreans miss to understand a government is a reflection of its people, Issayas is the reflection of the actuall people of Kirar and Koboro.
     we could not talk about Eritreans before the Italian colonization of peace and justice , you don’t have that heredity you have lost it , it is gone for ever with out nun return.
     this article insult and define the Eritrean of post Italian colonization as fanfaronade people. I am sure Eritreans without head and idea will appreciate it.

     After the second world most African countries have got their destiny of independence for better of bad. Eritreans had decided their destiny, between Eritrean independence and unity with Ethiopia. the mediators in that time they prefer federation with Ethiopia than the two chose presented by the Eritreans.
     Wedi Hanes presented , we where better organized than the Ethiopians Etc. Eritreans are loosing a lot of time with this comparison between civilized Eritrea and ignorant Ethiopia. Wedi Hanes do you think Eritrea fought for their independence because they where more civilized than the Ethiopians or there was another reason. these will be a shame to the Eritreans to pay thousands of its sons if the cause of requesting independence is these.
     you said the Eritreans where better organized in agriculture than the Ethiopians, are you really talking about Eritreans or about Denaday or Meressani all of them Italians. are they Italians or Eritreans these two guys , can you give Eritrean name who had good organization in agriculture and husbandry.
     As Tamerat says Eritreans are Awateians they don’t know what they want .
     Italians they left Asmara , and Asmara is not all Eritrea it is a small town of 200,000 inhabitants.
     I am afraid that the Eritrean problem is in their DNA, they failed the just medicine to cure them. country

 • kemkemey ye zikewin zeleku June 23, 2014

  what ever comments you get including mine,you are contributing( teaching us those who know some and those who know nothing) ,i just want to say thank you.

 • rahwa June 23, 2014

  yekenyelna kbur hawna sleti agedasn meharn xhuf. yekenyelna sleti tegediska hlufna bdekik rika ms hluw agenazibka zekrebkalna xbuk xhuf. yegdas bzaba brain drain ab zxahafkalu kfal n America kem gebenga zekrebkaya koynu tesemiuni. America nrebha hagera kedamnet kitihib mkala xbuk mber himak yu aybln. etom naba kimexu edl tihbom ab hagerom kemti nsa zhabetom edl slezeanu mber bhayli agedida zwesedetom slezeykonu eti dkmet nayten senifen gedifomen hageratom mber nay America aykonen kbl ye delye. ab Asmera koinka piroka alilka bmxhafka bzuh ye zednkeka. yekenyeley kbur haw. ajoka ke knewet ina.

 • oromay June 23, 2014

  ወዲ ሃንስ ጽሑፍካ ዓቢ መልእኽቲ ዚሓዘ እዩ ንሓሳዊ ንሰራኺ ንኣምላኽ ገዲፉ ንሰይጣን ዘምልኽ ከም ዩሁዳ ብኩንታሮ ሰልዲ ናኽፋ ተዓሲቡ ንህዝብን ሃገርን ዚሸይጥ ንስድራበቱ ኣህሊፉ ንዝህብ ኣብ ርእሲ ንቡር ዘይረከቡ እሸላትን መንእያትን ዚስእስእ ጋር ናይ ባእሉ ኣብ ሲናይ ዝቐተሎም ኣብ ኣስመራ ንዘኽፍሉ ዘይኮነስ ነቶም ህዝቦምን ሃገሮምን ካብ ጥፍኣት ዘድህኑ ጥራይ እዩ። ሃገር ነበር ከይትኸውን ነዞም ጭፍራ ንምትፋእ ተልዓል። ሻዕብያ ብግበኑ እንተተወቀሰ ዘህመኩም ሰባት ኣለኩም፡፡ እዚ ቓል ግና ንመሪሕነቱ ኢዩ ዚምልከት፡፡ ደቂ ሃገር ምሁራት ኪህደኑ ከለዉ ገሊኦም ተዓዘብቲ ገሊኦም ሰለይቲ ገሊኦም መጥፋእቲ ገሊኦም መጸለምቲ ገሊኦም ተለኣኣኽቲ ኮይኖም ስዉር ኣጀንዳ ጥፍኣትን ምልክን ከምዝነጊስ ገይሮም ኢዮም፡፡ ህጂ እውን እቲ ኣጀንዳ ኣይተቀየረን ኣገልገልቲ ዋላ እንተተቐየሩ፡፡ ገጾም ዝተጸፍዑ ቦግሲ ዝተሃረሙ ኣብ ስረኦም ብፍርሂ ዝሸኑ እውን ኣለዉ፡፡ ወይ ምልኪ ክሳብ ክንድዚ?
  ተገሪህና ኣሚና ተታሊልና ውድብና ተማሂርና ኪበሃል ክሳብ መኣዝ እዩ። ክሳብ ዓለም ዝገርሞ ኮይኑ።
  መቐጸልታ ክፍኣት ኣብ መዳ ድህሪ ናጽነት ገባር ደንባር ሰብ ምጽልጻል ከም ዚዘገፈ ኦም ትምህርቲ ምዕናው ብኩቦን ምግባር ንህዝቢ ምንሻውን ንብረቱ ምህዳግን ስርቅን ጉቦን ምዝራእ 35000 ካርማታት ኣብ ኣስመራ ምስራእ፡፡ ኣስመራ ገረብ ስለዝኮነት ክትኩጥቖጥ ባርነት ኣዋጅ ምትግባር ስንካላን ምቕታል ጎዳጉዲ ሞት ምስፍሕፋሕ ኩናት ምውላእ ወዘተ ካብ ዝተገብረስ ዘይተገብረ ምዝርዛር ይቐልል። ሻዕብያ ማለት መሪሕነት ኢዩ መለስ ዘናዊ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ በለጽ ዝለመደ ባህርያቱ ሃባራዊ ጥቕሚ ዘይፈቕደሉ ኣብ ዕግርግር ዝነብር ብሓደ ሰብ ዚዝወር ስርዓት እዩ ኢልዎ ኢኮ ኢዩ፡፡ ኣበሃህላኡ ሓቒ እዩ።

 • Asmerom June 23, 2014

  What a page full of nonsense.tedla uqbit was not the main figure in the eritrean parliament who had an upper hand in helping emperor Haileselassie.yet,For some unknown reason,the writer choose Tedla oqbt. would it be because those other high ranking members of the government, those who were in charge are related to him and he did not want to hold them responsible for the wrong doing.The eritrean fashion as usualpick and chose who to blame for wrong doings.

  • gaulabot June 28, 2014

   Dear Asmerom
   I agree! this author is desperately looking for scapegoats, for crimes committed by individual or group of people. This article is a contaminated one. There is no new message about what happened to Eritrea and Eritreans under colonizers. The Eritrean people know every things. The author wrote this not so new message, to do what? Let us see, First, he starts his writhing by pointing out as Tedla Uqbit was the only Eritrean, who had all the power worked with Haileselassie. Second, he used the current young Eritreans’ picture, who are the victims of the PFDJ gov. He is not writhing about Eritrean history. instead, he is implying and confusing people to get into blaming games. Let us not kid ourselves. No one is going to take any body’s bad deed no matter how small or big. No Eritrean is going to be any body’s scapegoat. There is crime committed against our people and country, somebody or group of people are going to be held accountable. I say, it is a sinister of message in a bag of so called history.

 • Zere June 23, 2014

  But today Eritrea is administered by General Tela Okbit families.
  Berhane Habtemariam the minister for Finance and all related heads are his relatives.

  Berhane Habtemariam is Tela Okbit’s sister son.

  • ወዴ ኤሬ June 28, 2014

   Zere, there are 90 hgdf generals,from Hamassen still you mention one person who is related to tela equbit. any reason? do you know how many deqi hamassen & akeleguzay are in adds ababa abalat mahiber anedent? do you know Hailesilase rewarded them houses in addis ababa, Ethiopia? do want us to list them by name and where they live?

  • gaulabot June 28, 2014

   Zere
   “But today Eritrea is administered by General Tela Okbit families” You are lying. Eritrea is being run to the ground by a village fools from Hamassen. If you are trying to mislead people by telling them, there is one Eritrean who is related to Tela Okbit in the PFDJ gov. Therefore, all the crime being committed is because of Tela Okbit. You really think, people are going to buy this lies? Singling out people from one area of Eritrea and to use them as scapegoat is going to be challenged.

 • ERITREAN UNCLE June 23, 2014

  “IT IS TIME FOR COMPROMISE”
  Hello Young People ,

  Without giving in at the expense of your core believe,this is the time to compromise.BECAUSE WHEN ARMED WITH CONSCIOUS & CLEAR AGENDA THAT DEALS WITH YOUR PRIMARY OBJECTIVE,other issues are secondary.
  You have clear guidance & you have potential power.Now, the ball is in your court,it is your future,..I can not say it better than the Document “MOVEMENT FOR SALVATION OF ERITREA” said it.
  Use it or lose it ! It is as easy us that.
  The document consists of..
  — forgiveness
  2__ Responsibility
  3__ Rights for all Eritreans…And it is a very pòwerful road map.I do not believe you will get another opportunity as Eritreans are on 11th hour..
  Young people ,It is your call…I HAVE CALLED OUT ON BULLSHIT…AND THIS DOCUMENT IS LITERALLY LIFE SAVER..Itnot only guides you how to reach to the boat without holes ,but also were to take the boat.
  Mesinas was right when he decided to take a break ,because he is extremely impressed, well county me in.I SECOND THE DOCUMENT WITH ALL MY HEART.
  GBU

 • Rahayta June 23, 2014

  well said par,

  “According to this article, Eritrea is nothing but a history of helplessness and complaints in its brief existence.

  Eritrea has become a land of people who complain of everything. Without any shame, they complain about the past day and night; they hate themselves none stop; they burn their own languages without shame; they don’t seem to like themselves in the mirror.

  It has hard to expect people who complain too much and hate themselves to accomplish anything worthy except destruction.”

 • Eritrawi June 26, 2014

  Bravo Wdi Hanes!
  You said it all. Well said. Again, Thanks for your educational wisdom.

 • Genet-orginal June 30, 2014

  What is this man’s message? It seems he is trying hard to imply that Tedla uqbit, his family and America are responsible, for the past 53 years of atrocity that have been unleashed on Eritrea and its people. His recap of the Eritrean history is noting but a coverup for his main message. Here he got, the picture of Eritrean youth who are the victims of dictator Isayas and his PFDJ network. They are pushed out of their country and out of the safety net of their family. Those young Eritreans are in the harm’s way. They are being abused and being killed. Instead of trying to get those young Eritrean out of the harm’s way, you are using them to covert up your main message, which is to play the blaming game. In reality, no body is sympathizing with Tedla Uqbit. He has two years of bad deed under his belt. It also should be noted, he died trying unsuccessfully to undo his terrible mistake. Therefore, he can’t be responsible for the past 23 years to present crimes against our people and country. We know Our history and our attention should be how can we get our people out of the harm’s way, today and now. Let us pay attention to what is going on today in our country. Why are those Eritrean youth not in their country? why are they not in school? why are they not taking care of by their own gov. and family? Why are the many ordinary Eritrean in prison without do process? Why are those G-15 in prison without day in court? Is America putting Eritreans in prison in their own country? Or, Tedla Uqbit came back from the dead and doing all this bad things to Eritreans. Give me a break.

POST A COMMENT