Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ደቂ፡ኤረይ ጻዕዳ፡

ደቂ፡ኤረይ ጻዕዳ፡ ኣንፈትና፡ነማዕሪ፡መንገዲ፡ንኸዳ፡   ብዘይ፡ምጉጅጃል፡ብዓሌት፡ብእንዳ፡    ንዳሕራዩ፡ከይ ከብደና፡ዕዳ፡         ኣጆኹም፡ኣጆና!!             በቢ፡ዘለናዮ፡             ኩውን፡ኣብ፡ምዃኑ፡ባህግና፡ንደልዮ፡             ኢደይ፡ኢድካ፡ንበል፡ ኣብ፡ምስላጡ፡ዕዮ፡             ሃጓፋትና፡ንምላእ፡ጉድለትና፡ንእለዮ፡    

ደቂ፡ኤረይ ጻዕዳ፡

ኣንፈትና፡ነማዕሪ፡መንገዲ፡ንኸዳ፡

  ብዘይ፡ምጉጅጃል፡ብዓሌት፡ብእንዳ፡
   ንዳሕራዩ፡ከይ ከብደና፡ዕዳ፡
        ኣጆኹም፡ኣጆና!!
            በቢ፡ዘለናዮ፡
            ኩውን፡ኣብ፡ምዃኑ፡ባህግና፡ንደልዮ፡
            ኢደይ፡ኢድካ፡ንበል፡ ኣብ፡ምስላጡ፡ዕዮ፡
            ሃጓፋትና፡ንምላእ፡ጉድለትና፡ንእለዮ፡
            ድሕሪ፡ሞት፡ጥዕና፡የለን፡እንታይ፡ንጽበዮ፡
      ኣጆኹም፡ኣጆና!!
ሓቦ፡ንበል፡ጥራይ፡
ድኽመትና፡ ብምሕያል፡
ኣብቲ፡ ናትና፡ ዉራይ፡
ፈላሊና፡ሓተላኡ፡ጽራይ፡
        ኣጆኹም፡ኣጆና!!
           ጥራይ፡ንሳማማዕ፡
           ድሎ፡ከይትዕሎ፡ኣብ፡መትከልካ፡ጽናዕ፡
           ትልሚ፡ ቶም፡እከያት፡ክፈሽል፡ክቕላዕ
        ኣጆኹም፡ኣጆና!!
 ይኣክል፡ይኣክል ስቓይ፡መከራና፡
መሪር፡ነዊሕ፡ቓልሲ፡ኣሻሓት፡ከፊልና፡
  ጋሻ፡ኣይንኹን፡ኣብ ገዛእ ውራይና
ብእመት፡ብስድሪ፡ ሓንቲ፡ብጺሒትና፡
  ደቂ፡ሓንቲ፡ርስቲ፡ኤርትራ፡ሃገርና፡
      ኣጆኹም፡ኣጆና!!
         ይኹኖ፡ይኣኽሎ፡
         ብሓባር፡ንጽሃዮ ክርዳዱ፡ንንቀሎ፡
        ግእዘዩ፡ጽፈቱ፡ኣብ፡ኢድናዩ! ዘሎ፡
                  ኣጆኹም፡ኣጆና!!
ብትብዓት፡ንግጠሞ፡
ዒንኪሊል፡ገዲፍና፡ውራይ፡ዘርሚ፡ዘርሞ፡
 ኣበይ፡ጢዒምና፡ኩሉ፡ምስ፡ሓሰሞ፡
     ኣጆኹም፡ኣጆና!!
          ሲኒትና፡ነዕዝዞ፡
          በታቲኽና፡ናይ፡ህግደፍ፡ሙሁዞ፡
          ዝኽፈል፡ከፊልና፡ ኣብ፡ሓርነት፡ጉዑዞ፡
      ,    ሩፍታ፡ንፍጠረሉ፡ ኣምሪሩ፡ዝቑንዞ፡
      ኣጆኹም፡ኣጆና!!
ሓንሳብን፡ንሓዋሩን፡ንፍርሂ፡ ንስዓራ፡
ትርጉም፡ኣልቦ፡ናይ፡መለክቲ፡ጉራ፡
ኣብቂዓ ኢያ፡ ህግደፍ፡ ወዲኣ ሽጣራ፡
   ኣጆኹም፡ኣጆና!!
       ሒጂ፡ግርም፡ኮነ፡ሎሚ፡
       ሕዞ፡ኣይትስደዶ፡ ህዝብና፡ዘድሚ፡
       ናዓ ሃባ፡ወይናይ፡ ፍረ እቶት፡ትልሚ፡
       ሰናይ፡ዘበን፡ ክትከውን፡፡ዝሕሸት፡ካብ፡ዓሚ፡
      ኣጆኹም፡ኣጆና!!
ግዜ፡ኣይንሃቦ፡
 ቀልዲ፡የለን፡ብርስቲ፡ዓደቦ፡
  ንታኣከብ፡ ንሓዞ፡ነርክቦ፡
   ከይ፡ፈጻጸሞ፡እከይ፡ዝሓሰቦ፡
         ኣብ፡መወዳእታ፡በል ንዓዃየ፡መንእሰይ፡ወሎዶ፡
         ተላዓል፡ተዓጠቕ፡ ብንቕሓት፡ ብጹምዶ፡
           ኣስተብሂልካ፡መንገዲ፡ትኸዶ፡
            ስርዓት፡ኑጉስ፡ጫካ፡ ቆሽምዶ፡ወግዶ፡
            ንውራይካ፡ኣየድልዮን፡ሙዑዶ፡
                  ኣጆኹም፡ኣጆና!!
            እኔሄዶ! ይርኤ፡ ናይ፡ሓርነት፡ባና፡
           ህያው፡ መስዋትነት፡ናይቶም፡ ሰማእታትና!!
               ኩዉን ኣብ፡ምዃኑ፡ ነበርክት፡ታራና!!
                 March 25/2018
               By Dawit kflezghi.
                Ceattle wa usa,

aseye.asena@gmail.com

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT