Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ወለድ ከይሰሰነ ንእወዶ ዕዳ ሎሚ ንኽፈሎ

ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ፡ ታሪኽ ጅግንነትን ውድቀትን፡ ዕንወትን ህንጸትን፡ ተስፋን ቅብጸትን፡ ውድቀትን ዓወትን፡ ፍርሕን ጽንዓትን ጥፍኣትን ህላወን፡ መስዋእትን ሕየትን፡ ልወሃትን ጭካነን፡ እምነትን ክሕደትን፡ ተጻብኦን ደገፍን፡ ሓድነትን ምብትታትንን’ዩ። ኣብ መወዳእታኡ ግን ንኹሉ ሓጎጽጎጽን ውረድ ደይብን መሪር ጉዕዞን

ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ፡ ታሪኽ ጅግንነትን ውድቀትን፡ ዕንወትን ህንጸትን፡ ተስፋን ቅብጸትን፡ ውድቀትን ዓወትን፡ ፍርሕን ጽንዓትን ጥፍኣትን ህላወን፡ መስዋእትን ሕየትን፡ ልወሃትን ጭካነን፡ እምነትን ክሕደትን፡ ተጻብኦን ደገፍን፡ ሓድነትን ምብትታትንን’ዩ። ኣብ መወዳእታኡ ግን ንኹሉ ሓጎጽጎጽን ውረድ ደይብን መሪር ጉዕዞን ሰጊሩ ፍረ መስዋእትን ጥምረቱን ልኡላዊት ሃገሩ ምውናን በቂዑ። እዚ ብቃላት ክትገልጾ ቀሊል ዝመስል መስተንክር፡ ቅያን ሕልኽላኻትን ዝመልኦ ጉዕዞን ድማ፡ መጻኢ ወለዶ ክወርሶን ከም ኣካል መንነት ህዝቢ ኤርትራ ክስነድን ውዓል ሕደር ዘየድልዮ ዕማም ኩሉ ዜጋ’ዩ። ይኹን እምበር እቲ ረዚንን ኣገዳስን ዕማም፡ ጉዳይ ህዝቢ’ዩ ዘርከበ ወይ ዘንቀደ ክፍጽሞ ኢልካ ብዘይ ዋና ዝርጥረጥ ውራይ ኣይኮነን። ዛጊት፡ ብዙሓት ደረስቲ፡ ቀባእቲ፡ ዘየምቲ፡ ገጠምቲ፡ ተረኽቲ፡ ተላሃይቲ፡ ማሰኛታት፡ መልቀስቲ ካልኦት ስነጥበባውያንን ብውልቅን ብጥርኑፍን ዝንኣድ ኣበርክቶ ገይሮም’ኳ እንተለዉ፡ ተሰላሲሉ ዘሎ ዕማማት፡ ጭልፋ ካብ ባሕሪ’ዩ። መንግስቲ ንታሪኽን ጉዕዞ ገድልን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ምስናድን ምዕቃብን፡ ጥጡሕ ባይታ ክፈጥር ባጀት ክስልዕ፡ ሓይሊ ዕማም ከቅውም፡ ቅጥዒ ኣፈጻጽማ ክቅይስን ሰብ ሞያ ከተባብዕን ሓላፍነትን ግዴታን ኣለዎ። ምናልባት እዚ ዝተጠቅሰ ዕማም፡ እንተስ ብሸለልትነት እዚ ዘሎ መንግስቲ፡ ድኽነትን ካልእ ምኽንያትን ምቹእ ባይታ ክፍጠር እንተዘይክኢሉን’ከ እንታይ ይገበር ዝብል ሕቶ ኣብዚ እዋን’ዚ ምልዓል ግቡእ ይኸውን። ኣብ ትሕቲ ስርዓት ህግደፍ መሰል ሓሳብካ ብነጻ ናይ ምግላጽ፡ ምጽሓፍን ሓቂ ምዝራብን ብቅዋም ዝምእዘዝ መንግስቲ ክሳብ ዘይሃለወን ግን፡ ኣብ ኤርትራ ንህግደፍ ክትነቅፍ፡ ፍልይ ዝበለ ሓሳባት ከተቅርብ፡ ዕድመኻ ዘሕጽርን መዘዝ ዘኸትልን ስለኾነ፡ ብርግጽ ንክውንነትን መንነትን ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቅ ፍርያት ስነጥበብን ታሪኽን ኣይክህሉን’ዩ። ስርዓት ህግደፍ፡ ነቶም መኽዘን ሓደ ክፋል ቅያ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ ዜጋታት፡ ምስ ፍልጠቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ከምዝበልዩን ከምዝርሸኑን፡ ሕልሙን ብህጉድ ዝሰርሓሉን ዘሎ ኣዕናዊ መደብ’ዩ። ከምሳዕቤኑ፡ እቲ ብቅያ፡ ብድኻምን ማእለያ ዘይብሉ ዋጋን ዝተረኽበ ታሪኽና፡ ብሓሶት ዝትክእ ንክውንነት ዝጥምዝዝ ክኸውን’ዩ።

ንሓድሽ ወለዶ ኤርትራ፡ ብፍላጥ ወይ ብዘይፍላጥ፡ ገንዘብ ከተኻዕብት፡ ዝና ክትረክብ፡ ፖለቲካዊ ዕላማኻ ንምዕዋት፡ ሓቅነት ዝጎደሎን ካብ ክውንነት ዝረሓቀን ሓበሬታ ምቅላሕ፡ ምድራስ፡ ብቀዋምን ተንቀሳቃስን ተዋስኦታትን ድራማታትን ምስንዳእን ብማሕበራዊ መራኸቢታትን ካልእ ብልሓታትን ሓበሬታ ምዝርጋሕን ንፈጸምቲ ታሪኽ ምቁሻሽን ንብረቶም ምዝማትን’ዩ። ብቅዓትን ፈጣርነትን ዘለዎም ሞያውያን ኣብ ትሕቲ’ቲ ዓባጢ ሓቂ ስርዓት ህግደፍ ንስለ ገንዘብ ታሪኽ ከመራስሑ ኣይግባእን። ብኣንጻሩ፡ “ኣበር ከይርከበኒ፡ ከይንቀፍን ካባይ ንላዕሊ ክኢላታት ኣለዉ” ኢልካ ኣእዳውካ ኣጣሚርካ ተዓዛቢ ምዃን’ውን ካልእ መልመስቲ’ዩ። ሰባት ኣብ ስራሕ ክሳብ ዝሃለዉ፡ ፍጹማትን ካብ ጉድለታትን ሓራ ክኾኑ መጎታዊ ኣይኮነን። ተበግሶ ጨቢጦም እታ ዝፈልጥዋን በታ ዓቅሞምን ባዕሎም ክትርኹን ቅያታት ክስንዱን ወይ ድማ ንዝፈልጡ ሓሳባቶም ከከፍሉን ጉጅም ክብሉን እንተኽኢሎም፡ ዓባይ ዓወት’ያ። ዝኾነ ነገር ንምጅማሩ ክእግም ንቡር’ዩ። ኣብ ሓጺር እዋን ዓቢ ፍርያት ከነበርክትን ብሉጽ ስራሓት ክንዓትርን ክንህቅን የብልናን። ብዘጋጥመና መኻልፋት’ውን ሞራልና ከነውድቅን ዝጀመርናዮ ትልሚ ኣብ መፈጸምታኡ ከየብጻሕናዮ ክንድቅስን’ውን የብልናን። ኣብ መስርሕ ስነ-ጥበብን ስነጽሑፍ ብዙሓት ፈላጣት ከምዝምስልዎ፡ ቁራጽ ወረቀትን ቀለም ወይ ርሳስ ካብ ነብስኻ ከይፈለኻ ሓሳባት ኣብ ዝድቀኑኻ ከይውዓልካ ከይሓደርካ ምሕንጣጥ፡ እቲ ዝበለጸ ሜላ ምእካብ ሓበሬታን ካብ ዝነኣሰ ናብ ዝዓበየ ክምዕብል ዝኽእልን ስልቲ’ዩ።

እቲ ድንቂ ናይ ምጽሓፍን ምልከት ቋንቋ ትግርኛን ዘለዎ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ፡ ቅድሚ ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 40ታትን 50ታትን ዝነበረ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ኤርትራ ከይተሓለለ ክስንዶን መጻኢ ወለዶና ክወርሶን ዝሰላሰል ዘሎ ዓቢ ኣበርክቶ ብኣብነት ዝጥቀስ’ዩ። ብርግጽ ከም በዓል ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ዝኣመሰሉ ሓያሎ ፈላጣት፡ ተመራመርቲ ታሪኽን ደረስትን ስለዘለዉ፡ ዕድመን ጥዕናን እንተሂብዎም ታሪኽ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ዘሎ ኩለንተናዊ ምዕባለታትን ዕንቅፋታትን ክስንዱን ናብ መጻኢ ወለዶ ከሰጋግሩን ብቅዓት ኣለዎም። ኣቶ ኣለምሰገድ ክፋል ብረታዊ ቃልሲ ሓያልን ድኹምን ጥዑምን ሕማቅን መዳያቱ ብኣካል ስለዝተኻፈሎን ስለዘስተማቀሮን፡ ንምጽሓፉን ጥረ ነገራት ኣብ ምእካብን ምናልባት ዝቀለለ ይኸውን። ይኹን እምበር ኣብ ሕቁፊ ስርዓት ህግደፍ ኮይንካ ብዘይስክፍታ ሓንጎልካ ዘፈልፈሎ ሓሳባት ክትጽሕፍ፡ ጽሩይ ኣየር ከተተንፍስ፡ ክትዓቢ፡ ማእሪርካ ክትዕንገል፡ ጽምኣትካ ከተርውን፡ ዓይነ ብርክኻ ክትሰርሓሉን ዝከኣል ኣይኮነን። እቲ እንኮ ምርጫ ኣብ ኣካላትካ ዘሎ ህዋሳት ኣቀሚጥካ ብሓሙሽተ ህዋሳት ስርዓት ህግደፍ ክትሰርሕ ኣለካ። ክውንነት ረጊጽካ፡ ህግደፍ ዝደልዮ፡ ዝና ህግደፍ ሰማይ ዘዕርግ፡ ኣበራት ህግደፍ ዝሓብ፡ ንኻልኦት ዘነውር ወይ ንሓቂ ዝጥምዝዝ ክኸውን ኣለዎ። ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ክንዲ ሓቀኛ ጅግንነትን ቅያን ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቅ፡ ከምቲ “ኣዲኣ ገዲፋስ ሓትናኣ ትናፍቅ” ዝብሃል፡ እቲ ኣብ ደምን ታሪኽን ህዝቢ ኤርትራ ዘይተሓወሰን ኤርትራዊ መበቆል ዘይብሉን ናይ ኣለክሳንደር ፑሽኪን ምስልን ሓወልትን ምስራሕ ደስ ይብሎ።  መላኺ ኢሳያስ፡ ንሱ ብጽቡቅ ዘይስየመሉ ታሪኽ ክጸሓፍን ሰባት ዝያድኡ ህቡባት ክኾኑን ዓይኑ ደም’ዩ ዝመልኦ። ሓደ ምኽንያት ምእሳርን ምቅንጻልን ናይ ብዙሓት ዜጋታት ድማ ምስጢሩ ንኸይክሽዎን ከይወዳደርዎን ብስንኩልን ቂምተኛን ኣእምሮኡ ስለዝሓስብ’ዩ። ስርዓት ህግደፍ፡ ነቶም ብስም መንካዕ (ኣዕናዊ ምቅስቃስ)፡ ብስም የሚን፡ ጠለባት ጉጅለ 15፡ ከምኡ’ውን ቅድሚ ናጽነት ኣብ ሓለዋ ሰውራ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ዝተፈላልየ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዘይፍርዲ ህጣሞም ዝጠፍኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ሓቀኛ ተሪኽ ክነግረና ዘይሕዝሰብ’ዩ። ስርዓት ህግደፍ እቲ ኣብ 1998 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተወልዐን ክሳብ ለይቲ ሎሚ መዕለቢ ዘይተረኽበሉ ህይወት ሰብ ዝቀዘፈን ንብረት ዘዕነወን ኩናት፡ ንህዝቢ ኤርትራ ሓቂ ኣይገለጸን። እዞም ካብ ሕሰምን ጭቆናን ስርዓት ህግደፍ ንምንጋፍ ኣብ ማእከላይ ብሕሪ ምድረበዳ ሳህራን ዶባት ኤርትራን ዝሃልቁን ኣብ ስደት፡ ማእሰርትን ሓሳራ መከራን ዘጋጥሞም ዘሎ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን፡ “ጸጊቦም፡ ተታሊሎም፡ ከዲዖም፡ ዜጋታትና ኣይኮኑ’’ ዝብሉ ኣስማት ምጥማቅ እምበር፡ ብሰብኣዊ ርህራሀ ወይ ድማ መንግስቲ ኣብ እዋን ሓሰም ንድሕነት ዜጋታቱ ዘርእዮ ሓላፍነት የለን።  ህዝብና ኣብ ትሕቲ ስርዓት ህግደፍ ዘሕልፎ ዘሎ ህይወት ንባዕሉ፡ ስነ-ጥበባውያን ቀዲሖም ክውድእዎ ዘይክሉ ፈልፋሊ ጥረ ነገራት’ዩ ዘለዎ። ስርዓት ህግደፍ፡ ሚዛኑ ዝሓለወ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ክስንድ ኣይክእልን’ዩ። ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ዘሎ፡ ክፋል ታሪኽና ክሓብኦ ወይ ክጥምዝዞ ይኽእል ይኸውን። ይኹን እምበር ሓቅስ’ያ ብርእሳ እንተቀበርካያ ብእግራ ትወጽእ ከምዝብሃል፡ ካብ ተንኮላት ህግደፍ፡ ኣእዛንን ኣዒንትን ህዝቢ ኤርትራ ስለዝበዝሕ፡ መሽጎራጉር ስርዓት ህግደፍ ዝቃልዓሉ እዋን ክመጽእ’ዩ። ኣብ ኤርትራን ዝተፈላለየ ኩርንዓት ዓለም እንርከብ ኤርትራውያን፡ ካብ ሓድሕዱ ዝበላለጽ ንቡርን ዘይንቡርን ታሪኽን መስገደልን ስለዘሎና፡ መጻኢ ወለዶ ክወርሶን ክሕበነሉን፡ ተበግሶ ንጨብጥ ኢደይ-ኢደይ ንበል።

ጽላል፡ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ 25 ጥሪ፡ 2018 

                                       

Subscribe ASSENNA YouTube to get Radio Assenna shows on time:

aseye.asena@gmail.com

Review overview
15 COMMENTS
 • k.tewolde January 27, 2018

  ‘ካብ ተንኮላት ህግደፍ፡ ኣእዛንን ኣዒንትን ህዝቢ ኤርትራ ስለዝበዝሕ፡ መሽጎራጉር ስርዓት ህግደፍ ዝቃልዓሉ እዋን ክመጽእ’ዩ።’…..alas! it is here already Tsilal spearheaded by you and other citizens like you. HGDEF is moribund and shallow who worships foreign idols like Pushkin instead his own veteran pioneers like you eloquently phrased it,his inferiority complex is so crippling to the point that he devours those who out perform or outshine him.It is a culture of self consumption where one organ of the body claims without it the rest will not survive. HGDEF is an aberrant phenomena which defies logic who compares his coercive and manipulative 2% taxation of diaspora Eritreans to the tax jargon of the west.I wonder if they give refund come filing season.

 • Massawa January 28, 2018

  Read Al Jazeera today, to see how the Arabs treat Eritrean Christians. Eritreans have become the most abused and the lowest form of human being all the way from Eritrea and in the Arab Passage: are Eritreans “Arabic” people? Ask Jebha leaders who burned Tigre books to Arabize Eritrea?

  “At night, it used to be worse. The guards would get high on drugs and resort to beating, abuse and torture.

  There is no proper registration process for the tens of thousands of refugees arriving in Libya [Courtesy: Sami]

  Women and children were kept separate from the men. Many girls and women were raped and had children as a result of it. Our buildings were close to each other so we would hear their screams and cries.

  I stayed in detention for nine months. Once my mother secured the money, they let me go.

  Upon my release, I boarded a truck with others on the way to the sea. We were stopped by another vehicle after armed men started shooting at our truck.

  Our Libyan driver escaped and the men asked us who we were and where we were going. They took us and said we had to pay for our freedom if we wanted to be allowed to go to the sea and travel to Europe.

  Sold and resold

  They asked us for money in exchange for freedom. When they inquired about my religion I lied to them that I was a Muslim, hoping they would treat me better.

  I was lucky because they asked me for less money, which I was able to secure eventually.

  I spent two months there, in a town called Az Zawiya.

  There were women and children in the same container as the men, children as young as two years, and there were infants born as a result of rape by the Libyan captors.

  Sami, 18-year-old Eritrean refugee
  “We were held in an apartment building complex from where we were not allowed to go out. After paying the ransom, they took me from Az Zawiya to the sea. But we were stopped by Libyan coast guards, who took us to Tripoli.

  In Tripoli, they demanded 1,000 euros ($1,225) in order for a person to be released.

  Then the coast guards sold us to an Eritrean smuggler who goes by the name Walid. He is notorious and runs a smuggling network with Libyans and others. His real name is Tawalde but the Libyans call him Walid. He is responsible for the torture and killing of many. …”

  • k.tewolde January 28, 2018

   ‘are Eritreans “Arabic” people? Ask Jebha leaders who burned Tigre books to Arabize Eritrea?’…….what does this got to do with the ensuing gut wrenching story that is happening today under HGDEF”S rule.This must be indoctrinated and cryogenically frozen mind from the past which cannot thaw itself to the present.

   • sami January 28, 2018

    Esub kurkur Arab, why are you Tsemam hade derfu always bla, bla bullshits???
    I also believe poor Eritrea was supposedly “liberated” for your savage barbarian Arab slave masters to use it as their toilet, cheap spare parts/bodies purchases, easy and cheap prostitutes, to use our ports sea for their stinking camels playing and washing, they should also use it to sink their remnant murderer ELF mercenaries.
    Poor Eritreans are being pushed out of Eritrea one by one (mostly highland kebessa), you can see it happening everyday while you evil Islamic ELF murderer whore mouth keep parroting with your goHafat riffraffat criminal gangsters.
    The useless non-existent so-called Eritrean opposition should free itself from its past in order to have relevance in this modern world. They should freaking get out of their evil Ghedli shell, and learn to think outside the box. If they’ve cemented their feet in the past and can’t move forward, only talking cheaply of the present and the future will not give them any relevance. In short, get lost and go to your bloody Jebha hell where you might just be rewarded with your 72 evil virgins.

 • Nahon January 28, 2018

  Please stop this Tigreyan “wedi zembil” who uses 10 to 20 nicknames, thinking that can help him to hide his identity.
  A racist who was probably abused by “Jebely” in Eritrea, speaks day and night at Assenna about Arabs, as if it’s our problem.
  He is one of those rootless Higdefites who uses cheap propaganda as a means to deny people a calm atmosphere to discuss issues of national importance and reach consensus about them.
  Why Assenna can’t stop someone who buzzes around like fly just to disturb people who discuss issues can concerns them ?

  • sami January 28, 2018

   Nahon aka Kalighe, WediHagher (wediYemeniArab slave dog), Asmara Eritrea, amanuel, Sol, Almaz, alem, mushmush Akar aslamy hawukha abey alo, Khalahari Snake (at Asmarino), Khalid, Mohammed, Wedi Halima savage saHab gimel, mushmush rootless Wedi Saho stinking rat/snake, Abdurobo TeraAraA, in short, baAl bizuH meliHas ab hade rotten re’isi Saho gimel.
   Run away evil Arab’s slave dogs never look back at the land of their oppressors, they try to make home/dog’s cage for themselves wherever in the civilized world they land or they’r dumped.
   Wedi Halima mushmush rootless Arab dog, simply those savage evil cancerous muslims like yourself who come to our peaceful and civilized world by the sword will also go by the sword. You should be sent to your evil Islamic hell where you belong and to rot, you are just a waste.

 • Sol January 28, 2018

  ተኽላይ ገና ጨርቅኻ ደርቢኻ ክትከይድ ኢኻ እምበር እዞም ዝጠቀስካዮም ደለይቲ ፍትሒ ንኣሰና ብሰንኪ ከማኻ ሓደ ዕቡድ ኤስያሳዊ ኣይገድፍዋን እዮም

 • Danilo January 28, 2018

  Indeed Sol, this man with many nick names is loosing his temper thanks you and all of us. unless using vulgar words has no constructive comments here. so, what is wrong with assenna moderator? There is a say in African proverb translated in Italian ” chi Sofia vento crea tempesta ” beh, ….?

 • Nahon January 28, 2018

  Danilo

  Quel tizio che usa molti nomi é un maleducato. A volte bisogna farlo capire che non é altro che un merdone.
  Mi dispiace dirlo ma é proprio una bestia.

 • k.tewolde January 28, 2018

  Folks,these skunks who pop up here every now and then to regurgitate their stomach contents and leave us with this putrid stench, their goal is to divide us one more time by nibbling at old wounds like a house fly contaminating the healing process of the true Eritrean,so envious of our united beauty but rejoice in their wicked and twisted mind of the humiliation our people are enduring under this brutal and incompetent HGDEF bafoons. Now that we positively identified them,it is a win,and it is a loss for the ones who dispatch them to do the dirty work. Whatever crisis they suffering from identity or complex this is not the place to resolve it, they need to go back to the root cause who they inherited it from, he is waiting for them ab adi halo.He can tell them everything they need to know with a diagnosis,because he is lives it.

  • k.tewolde January 29, 2018

   The notable founder of Scientology Mr. Hubbard calls the process…..give me the word,detoxing the mind by tracking back to source..

   • degoli January 29, 2018

    You stinky and bloody Arabized fingers wrote, “”these skunks who pop up here every now a ….”

    Who is smelling skunks in the house of his savage and Jihadi Arabic nations while he regurgitates Arabic in his skunked azz? Did I burn my own languages and history like Tigre Tigrinya ? Who were the skunks who did? Who said “we are Arabic people” while bending to his Arab masters? Your likes did it. No wonder, where ever you go, the Arabs call you “Abid!”.

 • AHMED SALEH !!! January 30, 2018

  I think it is important to focus on importance of principle the true justice should follow and stand firmly regardless the annoying cockroaches that roam inside conference room .
  Facts are facts nobody can distort about history made by Eritreans bravery who took the ultimate risk for the
  sake of their beloved country causes .
  September 1 , 1961 eleven tegadelti began the journey from mountain ADAL .
  May 29 , 1991 after 30 years hardships and bloody confrontations it ended in ASMERA .
  Martyr IDRIS AWATE once send a message for individuals with personal issues by saying ;
  ” If there is anyone among you who join our fight to benefit regional or for self interest vendetta , I urge to
  surrender your gun and leave . Eritrean armed struggle started the fight for Eritrean FREEDOM and UNITY ” .
  Our people in general paid heavy price not accept willingly empty promises until the proper time presented
  itself for practical procedure toward prolonged social justice principles .

  • Degoli January 30, 2018

   A shfta murderer who burned Kunama villages and his elks who burned and hated Tigre and Tigrinya Eritrean languages to Arabize the land have moral caliber to teach any history. Before he opens his Arabized mouth, he has to know who he really is.

   • AHMED SALEH !!! January 31, 2018

    ZEREBA ZEBEN ENIENI 196o -1970 – 1980 kezekreka ayte NEFAHITO :
    ” LEAGHERACHN ERITREA WEDE AREBOCH LISHETU FELEGHU ” , hahaha here it comes 1991
    to show you that Eritrea hadn’t been for SALE . ERITREA BELONG FOR ERITREANS , GOT IT !!!!!
    By the way , you must be stupid to give the best part of you to the wrong people at the wrong
    place . You better search for your alike hatemongers online sites to find some comfort .

POST A COMMENT