Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

መድረኽ ብቐጥታ ይመልሹ ብጭብጢ ክንዛረብ – ኣብ ክንዲ ብስምዒት ብውክልና ንዛረብ።

ብዛዕባ ናይ ቐደም ገለ ኣባላት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ፣ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዝብል ቴማ ዘለዎም ብዙሕ ይዝረብ ኣሎ። ካልኣይ ኣኼባ መድረኽ ብሰለስተ ኣባላት ዝተመርሔ ኣብ ዓዲእንግሊዝ ብዕለት 02/ የካቲት/ 2014 ተኻይዱ ነይሩ። ብስእልን ድምጽን ይኹን ብገለ

ብዛዕባ ናይ ቐደም ገለ ኣባላት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ፣ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዝብል ቴማ ዘለዎም ብዙሕ ይዝረብ ኣሎ።

ካልኣይ ኣኼባ መድረኽ ብሰለስተ ኣባላት ዝተመርሔ ኣብ ዓዲእንግሊዝ ብዕለት 02/ የካቲት/ 2014 ተኻይዱ ነይሩ። ብስእልን ድምጽን ይኹን ብገለ ዝተሳተፉ ዝርዝር ተወሲኹ ከምዝተቓልሔ ኩልና ሰሚዕና።  ካብ ሰለስተ ኣካየድቲ ኣኼባ ለንዶን፣ እቶም ክልተ ዓብደላ ኣደምን ዓንደብርሃን ወልደገርግሽን ነይሮም። ክልቲኦም ካብ 1977 ቐዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ኣትሒዞም ማእከላይ ሽማግለ ህ. ግንባር ነይሮም። ድሕሪ ናጽነት ከኣ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኮይኖም፣ ክልቲኦም ኣብ መወዳእታ ዝወጹሉ ግዜ ድማ ከም ኣምባሰደራት ይሰርሑ ነይሮም። ሳልሳዮም ዶክ. ኣሰፋው ምክትል ሓላፊ ሕክምና ዝነበረ እዩ።

ኣባላት መድረኽ ኣንጻር ዲክታቶራዊ ስርዓት ኤርትራ ዝካየድ ሓርነትዊ ቓልሲ፣ ኣብ መትከላት ደሞክራሲ ዝሙርኮስ ብልዕልና ሕጊ ዝግዛእ፣ ብህዝባዊ ምርጫን ናጻ ናይ ሰልፍታት ውድድር ዝረጋገጽ ህዝባዊ መንግስቲ ንምትካል፣ ኣብ ንጹር ዕላማን እስትራተጅን ዝሙርኮስ፣ ምስ ካልኦት ደለይቲ ፍትሒ ተወሃሂዶም፣ ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር ድልድል ክኾኑ እስትራተጂ እንተለዎም፣  ብግሉጽነት ይሓብሩና የዕግቡና “መርሓባ” ዘይንሱ እንታይ ንደሊ ንኹልና ስለዘርብሕ ንድግፎ ዘዛርብ የብልናን። እንታይ ድኣ እዩ ዘዛርበና ጫቑ-ጫቕ ዘብለና ዘሎ?  ስለዚ ህድእ ኢልና እስከ ንመርምሮ?

ኣብ ክንዲ ብስምዒት ምጥባቕ፣ ናይ ክልተ ወገናት መልሲ ሰሚዕና፣ መርትዖ ኣሰኒና ብጭቡጥ ንመልሽ።

ክትዕና ሓላፍነታዊ ባህርያት ክህልዎ፣ ኣብ ኣርባዕተ ነጥብታት ዘተኮረ ገይረ ከቕርቦ ዕግበት’ዩ።

 1. ድሮ ናይ ክልተ ወገን ሰሚዕናዮ ዘለና ናይ መን ርእይቶ ሓቕነት ይህልዎ ብዘቕረቡዎ ሙጉትን መርትዖን ነመዛዝኖ።
 2. እቲ ጌና ናይ ሓደ ወገን ጥራይ ተገሊጹ ዘሎ፣ ናይቲ ካልኣይ ወገን መልሲ ከይሰማዕና፣ ናይ ደገፍን ተቓዉሞን መርገጺ ክንወስድ ሚዛናዊ ስለዘይገብሮ፣

ብቐዳምነት ኣባላት መድረኽ ኣብ ህዝቢ ቐሪቦም ነቶም ዘሰክፉን ዘዛርቡን ዘለዉ ህዝባዊ ሕቶታት ብንጹር ክምልሹ ግዴትኦም ክፍጽሙ ክንጽውዕ ጻዕርና ከነሓይል ኣገዳሲ ይመስለኒ።

 1. ናይ ሰባት ኣፍልጦ ክፈላለ ባህርያዊ’ዩ። ሰባት ትዕዝብቶም ስክፍትኦም ክገለጹ፣ ናጻ ሓሳባቶም ናይ ምግላጽ ዘይገሃስ ውልቓዊ መሰል’ዩ፣ ግና ብምክብባርን ምጽውዋርን ዝተሰነየ ክኸውን ፍትሓዊ ይገብሮ።
 2. ንኹሉ ሃገራዊ ዝጠምሩ ህዝባውን ደሞክራስያውን መትከላት ከኣ ስለዘለዉ፣ በቶም  መትከላት ክንዛረብ መሰልና’ዩ። ምኽንያቱ ጉዳይ ፍሉይ ጉጅለ መድረኽ ዘይኮነ፣ ጉዳይ ህዝብን ሃገር እዩ። ስለዚ ገሌና ንዝደለናዮ ክንከላኸሉ  ብስምዒት ጸግዒ ወሲድና ብሻርነት ክንጣበቕ ንፍትን። ገሌና ድማ ንዘይደለናዮ ከነጸልሞ ፍትሓዊ ኣይገብሮን።

ንመድረኽ ምንቃፍ ፖለቲካዊ ዲዩ ኣውራጃዊ? ቕድም መምዘንን መልክዕን ኣውራጅነት እንታይ’ዩ?

ብቕሉዕ ንካትዓሉ። ኩሉ ሰብ ነናቱ መቦቖል ኣለዎ ክንኮርዓሉ ድማ ይግባእ። ምእንቲ ሃገራዊ ረብሓ ንሓደ ዕላማ ከመይ ተኸባቢርና ተጻዊርና፣ ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ምውዳቕ ንቓለስ ከኣ ህጹጽን ዘየላቡን ቐዳማይ ዕማምና ክኸውን ይግብኦ። እቲ ምክልኻልን ምጥቓዕን ግና ኪንዮ ሃገራዊ ረብሓ፣ ንሓድነትና ዝዘርግ ሕሱር ናይ ፖለቲካ ሜላ ስለዝኾነ ንረብሓ ህዝቢ ስለዘየገልግል ክንዋስኣሉ ኣይግባእን። ። ካብኡ ዝረብሑ ናይ ፖለቲካ ሰባት እንተለዉ ድም ክንቓወሞ ይግብኣና።

ስለዚ መጀምርያ ኣኼባ ዝመርሑ ሰለስተ ኣባላት መድረኽ ዝንቐፍሉን ዝኽሰስሉን ዘለዉ ነጥብታት፣ ብመስርሕ ህዝባዊ ቓልሲ ብዕላማኡን ዘይግሉጽነቱን፣ ብፖለቲካዊ ኣገማምግማ ዲዩ ዘዛርብ ዘሎ፣ ወይስ ብመበቖል ኣውራጅኦም?  ንጹር መልሲ ስለዘድልዮ ኣብ ሓቕታት ተሞርኩስና ብጭብጢ ንገምግሞ።

 1. ኣስከ ንዝተቓልዑ ሰለስተ ኣባላት መድረኽ ብመበቖል ኣውራጃ ንገምግሞ፦

ዶክ. ኣሰፋው ካብ ሓማሴን እዩ። ዓብደላ ኣደም ካብ ኣከለ-ጉዛይ ከም ብሄረ ድማ ሳሆን ኣማኒ ምስልምናን እዩ። ዓንደብርሃን ካብ ሰራየ እዩ። ስለዚ መድረኽ ወኪሎም ዝተራእዩ ሰለስተ ሰባት፣ ካብ ሰለስተ ኣውራጃን ክልተ ሃይማኖትን ይውለዱ። ዝኾነ ሰብ ብዛዕብኦም ትዕዝብቱ ዝገለጸ፣ ኣገባቦም ዝነቐፈ፣ ስክፍትኡ ዘቐመጠ ሰብ ብምንታይ መምዘንን መዓቐንን ኣውራጃዊ ይገብሮ? ክምለስ ዘለዎ መሰረታዊ ሕቶ’ዩ።

ንመድረኽ ዝነቕፉ ዘለዉ’ኸ ካብ ሓደ ኣውራጃ ዝውለዱ ጥራይ ኣይኮኑን። ረድኢ መሓሪ ኣለና፣ ኣማኒኤል ኢያሱ ካልኦት ካብ ሰለስቲኡ ወይ ዝያዳ ኣውራጃ’ዶ ኣይኮኑን?  ስክፍትኦም ዝገልጹ ዝነቕፉ ዘለዉ ይኹኑ፣ እቶም ተነቐፍቲ ኣባላት መድረኽ ኩሎም ካብ ሰለስተ ኣውራጃታት ከበሳ ይውለዱ። ኣባላት መድረኽ’ከ ናይ መን ኣውራጃ ወከልቲ ስለዝኾኑ’ዩ ኣብ ክንዲ ውልቐሰባት ክንድዚ ምጥባቕ? ብጉጉይ ናይ ፖለቲካ ሜላ ዘይመልክዑ ኣትሒዝካ ንሓድነትና ዝዘርግ ናይ ሳይበር ውግእ ምምራሕ’ከ ንምንታይ ተደልዩ ንረብሓ መን’ከ? ብዕምቖትን ብሓቕን ተመራሚርና ሕልናዊ መልሲ ንሃበሉ። በብኣብነቱ ንምግላጽ፦

ተጋዳላይ ተድሮስ ተኽለ ኣብ ናይ መድረኽ ካልኣይ ኣኼባ ናይ ዓዲ ኣንግሊዝ ብዕለት 02 -የካቲት/ 2014 ተሳቲፉ ነይሩ። ተድሮስ ትዕዝብቱን ገምጋሙን “ ዳሕራዮም’ምበር ገደድ” ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ኣሰና. ኮም ብለት 06-የካቲት/ 2014  ቐጥታዊ ትዕዝብቱ ገሊጹ። ጴጥሮስ በዓታይ ንትዕዝብትን መግለጽን ተጋዳላይ ተድሮስ ኣውራጃዊ ኢሉዎ። ተድሮስ ንኣውራጅነት ዝጠቕስ ኣይገለጸን። ወዲ ባዓታይ ድማ ኣብ ሱር- ነገሩ ኣትዩ ንትዕዝብቲ ተድሮስ ዘፍርስ፣ ኣውራጃዊ ምኻኑ ዘቓልዕ ኣብ ምንታይ ጌጋ ኣለዎ ፈልዩ ኣነጺሩ ዘቕረቦ ሙጉትን ጭብጥን ኣይገለጸን። ወዲ ባዓታይ ነቶም ኣብ ኣኼባ ለንደን ዘይተሳተፍና ዘይነበርና ሰባት ዘእምን ዝርዝርን መርትዖን ኣቕሪቡ  ዘዕግበና ጭብጢ ብወገነይ ኣይረከብኩን። ስለዚ ተጋ. ተድሮስ ተኽለ ንመድረኽን ኣገባቡን ምንቓፍ ኣብ ምንታይ’ዩ ኣውራጃዊ ዘቑጽሮ ብወዲ ባዓታይ። ኣነ ንክልቲኦም ብኣካል ኣይፈልጦምን’የ ብዝኾነ ምኽንያት ተራኺበ ኣዕሊለ ኣይፈልጥን።

ሕልናዊ መልሲ ክንህበሉ ርእዮቶና ሚዛናዊ፣ ፍትሓዊ መደምደምታ ክንወስድ ንክልቲኤን ሊንክ ኣነጻጺርካ ምርኣዩ የድሊ።

ተድሮስ  ንወዲ በዓታይ እንደገና መልሲ ሂቡዎ። ክልቲኦም ስለዝፋለጡ ፍርዲ ንምሃብ ኣሸጋሪ’ዩ። እንተኾነ ተድሮስ’ውን ንወዲ ባዓታይ ናይ ኣውራጃ ስምዒቱ ሓሜቱን ሕሹኽሹኽን ምጽሓፍ ኣይመድለየን ጌጋ ብጌጋ ምእራሙ ሃናጺ ስለዘይኮነ።

መግለጺ ኣማኒኤል ኢያሱ ኣሰና፣

ኣማኒኤል ኣሰና ምስ መድረኽ ዘትዩ ብሓባር ብብመዓልቱ ፈነወ ረድዮ ሳተላይት ክፍንዉ ተሰማሚዑ፣ ፈነወ ናጻ ራድዮ መድረኽን ኣገባቡን ውዕል ገይሮም ኣብ ወብሳይቱ ለጢፉ ነይሩ። ሕጂ ውዕሎም ፈሪሱ ፈነወ ረድዮ ኣቛሪጹ ከምዘሎ ሓቢሩ። ኣማኒኤል ኣሰና ምኽንያት ምፍራስ ስምምዕምን ኣገባቡን ስለዝተዋስኣሉ፣ ንሱ ብዝፈልጦን ብዝመስሎን መግለጺ ሂቡሉ ኣሎ ኣሰና።

ከም ተቓለስቲ ናይ መድረኽ መልሲ ከይሰማዕና፣ ቕኑዕ’ዩ ወይ ጌጋ’ዩ ክንብል ብስምዒት ክንጣበቕ ኣይግባእን። ምኽንያቱ “ “ ዘረባ ክልተ ከይሰማዕካ ኣይትፍረድ”  ስለዝኾነ። ስለዚ ንኩሉ ዝፈትሖ ድማ ኣባላት መድረኽ ተኸሰስቲ ስለዘለዉ ቕድም ንሳቶም ብቐጥታ ክምልሹ ኣለዎም ናይ ካልእ ጠበቓ ዘድልዮም ኣይኮነን።

ሰማዕቲ ቕድሚ ስምዒታዊ ፍርዲ ምሃብና፣ ኣብ ክንዲ ናይ ገለ ወገን ተጣበቕን ነቐፍትን ንኸውን፣ ህድእ ኢልና ካብ ኩሎም ከነዋህልል ኣፍልጦና ከነሰፍሕ ድማ ሓላፍነታውያን ይገብረና ሚዛናዊ ፍርዲ ክንህብ ይሕግዘና።

ኣብቶም ናይ ህዝባውን ደሞክራስያውን መትከላት ውልቓዊ ርእይቶይ ክህብ መሰልዩ፦

እዞም ክልተ ዝተጠቕሱ ተጋደልቲ፣ ተድሮስ ተኽለን ኣማኔል ኣሰናን፣ ምስ ኣባላት መድረኽ ብቐጥታ ዝተራኸቡ እዮም።

እቶም ምስ መድረኽ ዘይተዛረብና ድማ ኣብቲ ፖለዪካዊ ጉዳያት መድረኽ ርእይቶና ክንህብ ከም መሰል ዝኸበረ’ዩ። ርእይቶይ ቕኑዕ ዲዩ ጌጋ  ናቱ መልክዒ ህዝባዊ ቓልስን መትከላቱን ፖለቲካዊ ክኸውን ይግብኦ።

ምትእኽኻብ መድረክ ግሉጽነት ዝጎደሎን ገላልን ምኻኑ ይኣምን፦

መድረኽ ኣገባቡ “ ግሉጽነት ዝጎደሎ’ዩ” ። ኣኼባ በልጅዩም እንታይ ነይሩ ኣጀንድኡ፣ በዓል መን ተሳቲፎም፣ ኣብቲ ኣኼባ እንታይ ወሲኖም፣ መን እንታይ ዓይነት ናይ ስራሕ ሓላፍነት ተሰኪሙ ኣሎ ዝግለጽ የለን። ምስ ደለይቲ ፍትሒ ዘሎ ዝምድና ናይ ቓልሲ ኣይተነጸረን። ዝተኻየደ ርክባት ኣሎ’ዶ የለን ኣይተገልጸን። ኩሉ ሚስጥራዊ’ዩ። ሓንቲ ነገር ከኣ ኣላ ንሚስጥሮም ዘቓልዓቶም። መን’ዮም መድረኽ እንታይ’ዩ ዕላምኦም ቕድሚ ምግላጾም  ፈነወ ረድዮ ጀሚሮም። ንሶም ካብ ህዝቢ ተኸዊሎም ረድዮኦም ይፍኖ። ዘገርም’ዩ! ካብዚ ንላዕሊ ጉድለት ግሉጽነት የለን ስለምንታይ ንሓቒ ንቓወም።

መድረኽ ገላሊ ባህርያት ኣለዎ ሓቛፊ ኣይኮነን፦

መድረኽ ንውሑዳት ብሕርያ ዝተጸውዑ ዝውክል “ ገላሊ ባህርያት ዘለዎ’ዩ። ንብዙሓት ገዳይም ዘይሓቑፍ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ተገሊጹ’ዩ። ንሳቶም ጥራይ ኣይኮኑን ምኩራትን ሰብ ጸጋ ምሁራት። ክንደይ ኤርትራውያን ምሁራት ምኩራት ኣለዉ ። ነቲ ሓቓፊ ዘይኮነ ገላሊ ባህርያቶም ተወሳኺ መረጋገጺ ዘድልዮ እንተኾይኑ፣ መድረኽ ናብ ህዝቢ ምስቐረቡ ተሓቲቶም ክምልሽዎ ብመርትዖ ከቕርቦ ሽዑ ዝከራኸረሉ ጉዳይ ስለዝኾነ ንግዚኡ ክሰግሮ።

መድረኽ ብጉድለት ግሉጽነቱ ይኹን ገላሊ ባህርያቶም፣ ብደላይ ፍትሒ ህዝብን ተጋደልትን ምጥርጣር ክህሉ ስክፍታ ክፈጥር ባህርያዊ’ዩ። ህዝባዊ ሕቶታት ክለዓል ከኣ ግድነት’ዩ። ብፍላይ ባህርያቶም ዝፈልጥዎም ተጋደልቲ ካብ ዝኣምኑዎም ዝጠራጠሩ ከምዝበዝሑ ድሮ ይዝረበሉ ይጽሓፈሉ ኣሎ። ምኽንያቱ ካብ 1977 ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ እዮም። ሓለፍቲ ሚስጥራዊት ሰልፊ ነይሮም። ድሕሪ ናጽነት ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ እዮም። ወረ ገሊኦምሲ ጉጅለ 15- ዝነበሩ፣ ምስወጹ ክንዲ መሰል ጂ 15 ዘይምጥባቖም ሓደ ካብ ዝዓበየ ዘሕምዮም ጉዳይ እዩ። ገሊኦም ድማ ጅ-15 ኣንጻር ሃገራዊ ጸጥታ ኢሎም ካብ ህዝቢ ክንጸሉ ጎስጋሳት ዘካየዱ ታሪኾም ዝደምሰሱ እዮም። ታሪኽ ደቒ ሰባት ተቐቢሩ ኣይከይድን’ዩ። ኣብ ሕሉፍ ተሞኩሮና ተጋጊና ነይርና ኢሎም ይቕሬታ ምስዝሓቱ ሕድገት ምግባር ስልጡን ባህሊ ደሞክራስ’ዩ። እቲ እምነት ይህነጽ’ዶ ኣይህነጽን ግና ግዜ ዝምልሾ ጉዳያ’ዩ።

ስለዚ መድረኽ ብደለይቲ ለውጢ ንዘሎ ስክፍታት ከጉድሉ፣ ንዘለዉ ነቐፌታ ክቕበሉ ወይ ከረድኡ፣ ንዘለዉ ጥርጣሬታት ከድምቑ ወይ ከዕግቡ ሓንቲ ሃናጺት ኣገባብ ተድልዮም። ንኹሉ ህዝባዊ ሕቶታት ክምልሹ ኣባላት መድረኽ ርእሰ- ተኣማንነት ገይሮም ኣብ ቕሉዕ መራከቢ ብዙሓን ወጺኦም ብግሉጽነት ክምልሹ ግዴታ ኣለዎም። ስለዚ ዘረባ ክልተ ክንሰምዕ መድረኽ ናብ ህዝቢ ወጺኦም ሕቶታትን ስክፍታን ህዝቢ ክምልሹ ንጸውዕ ጻዕሪ ነካይድ።

ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ፣ ብስምዒትን ጸግዕን ክንምልሽ ምፍታን ካብ ሓቒ ዝረሓቐ’ዩ። ስለ ፖለቲካ ኢልና ዝወሃብ መግለጺ ምስሉይነት’ዩ ግብራዊ ኣይኮነን።  ንናጻ ሓሳባት ሰባት ንምድፋን ንምድሃል ኢልካ ዘይተደልየ ትርጉም ኣውራጅነት ከተትሕዞ ምፍታን ዘይሓላፍነታዊ’ዩ። ኣብ ክንዲ ኣብ መሰረታዊ ትሕዝቶ ብመርትዖ ምዝራብ ኣብ ጓል መንገዲ ምምላሽ መግለጺ ድኽመትና’ዩ። ክንዲ ሰባት ክንጣበቕ ከነቖናጁ፣ ወይ ንሰባት ከነጸልም ክልቲኡ ዘይሓላፍነታዊ ባህርያት’ዩ። ወይ ኮነ ኢልካ ሓድነት ንምዝራግ ናይ ፖለቲካ ሕንፍሽፍሽ ምፍጣር ከም ዕላማ ምውሳድ ኣነዋሪ’ዩ። ወይ ከኣ ንኣውራጃዊ ሕማምካ ከም መባድልቲ ወሲድካ ብድሑር ኣወዳድባ ኣውራጃ ተዘዋዋሪ ጻውዒት ምግባር’ዩ። ኩሎም ተደሚሮም ከኣ ኣዕነውቲ እምበር ሃነጽቲ ኣይኮኑን። ዝኾነ ሰብ ከኣ ናይ ኣውራጅኡ ውክልና ዝሃቦ ሰብ ስለዘየለ፣ በጃኩም ብሰንኪ ውልቐሰባት ዝፍጠር ጉድለት ናብ ህዝብን ኣውራጃን ኣይነጸግዓዮ። ነቲ ሰብ ፈሊና ብሃናጺ ኣገባብ ንኣርሞ። ገለ ሚድያታት ከኣ ኣብ ክንዲ ምስዋር ነዳዲ ምውሳኽ፣ ንዘይሓላፍነታዊ ጽሑፋት ብሞያዊ ስነ-ምግባር ክቕየዳ፣ ንሓድነትና ዝዘርግ ጽሑፋት ካብ ምእንጋድ ክቑጠባ ለበዋይ ከመሓላልፍ ይደሊ።

 

ዓወት ንውጹዕ ንህዝቢ ኤርትራ

21/02/2014

ሶሎሞን ብርሃነ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
73 COMMENTS
 • monicasalguero February 22, 2014

  N Esayas gzye nhbo alona nhezbi Eritra enahadere ab azekti kehtwa, hegwin ms Iranen kal-hoten koinu kebesbesa Eyu. Entay nexebe alona deynele-al?

 • waEro February 22, 2014

  I think it was in 1990, I was watching a video showing Massawa bombarded by cluster and napalm bombs. It is still in my mind, Dr. Assefaw going here and there to save Eritrean lives. I also remember him as supporting the G15. Does any body know any thing bad about Dr. Assefaw. By the way, I do not know him personally.

 • Truly Truly i say to you February 23, 2014

  Well, if somone blames Medrek in following three major points may the critic have legitimacy.
  1) Without ask apology for they start the opposition movement
  2)for they not transparent engage with majority public
  3)for they not shown support or solidarity with Wodi Vacaro´s unity movement nation until everyone understands .
  But the rest accusations and bla bla is irrelevant! Because to the serve the nation up to someone understands the evil nature of Isyas mission, by no means should consider as crime.
  For instance waEro, above commented Dr, Assefaw as served his people during critical time. If Dr. Asefaw as Medicine doctor if served his wounded people it is fine, what is wrong about? Is it not his professional and citizenship obligation? As well, if Dr. Andeberhan as highly Poetical Science educated elite citizen, if serves his nation as University president, and highest diplomat in EU what is wrong? In my view the accusation as if he regionalist, and as did big crime is total unacceptable and unbelievable. Such kind of defamation is typical PFDJ system. In my view anybody while serving his nation even has good intention, no one works without failure. For all of us it is known anybody who opposes Isayas as couldn´t survive for one day, so under such hard circumstance how you expecting Dr, Andebirhan as civil man to fight against Isayas? Are you going to tell me, Amanuel Iyasu was wrong under that hard circumstance when serving the nation? Must he die like his other comrades? But when he left the country because he imminently started to compensate his people, rightly, he deserves unconditionally public trust and respect. Similarly Wodi Tikabo since last few month before left the country in his profession he also was instrumentalized to serve the dictator. So why is for you now Ato Andebirhan´s case you want to see it differently?

  Normally such high educated person when start to side with movement for change, regardless the past mistake we should to well come anybody. What is the use if anybody without having a necessity qualification and recognition, if be able day and night in a language we Eritrean understated each other for that we nothing change to count and talk about Isayas that committing crime, since have no recognition and competence to express the country´s worst situation to the international community in a language they understand? I believe Dr. Andeberhan in this regard is is very qualified for that in all measurements.
  To be honest even i respect to any Tegadalay for served the nation in military , even to any illiterate peasant, but i don´t like to see any one of them in politic, since they do not possess the necessity qualification, which that can enable them to communicate with advanced countries political language they understand. In other word ብካልዕ ኣዘራርባ, ነቲ ዝሰምእ ደብሪ ተዛሪቡ ሽግርና ንዓለም ክስምኣልና ዝኽእል ብቑዕ ሰብ እንበር፣ ብትግርኛ ተወራዝዩ ነቲ ኩላህና ንፈልጦ ሽግር መሊሱ ጀበሃ´ዶ ሻእብያ ተጋዲለይ ነረ እሞ ነኣይ ስምኡኒ ኢሉ ዝህውትተና ሰብ ኣይኮነን ዘድልየና´ዘሎ።
  Ato Andebirhan and alike if they be bad people they be able continue to serve the regime, but to leave their post by itself we should consider it as excuse. But it is not wrong in polite civilized manner in love to remind them to do the above I and many other citizens mentioning three important request. I tell you to lose and quarrel with such important persons it doesn´t take us to anywhere. Finally we all can be losers. I also strongly condemn those liked to expand hatter and create conflict among oppositions websites. We have to be peacemakers! For instance i admire Woldu Tekle after necessary massage for his shown civilized manner for ask apology and avoid the conflict.

  • Mahta February 23, 2014

   Truly, well said!

 • monicasalguero February 23, 2014

  Truly truly: Abzi gzie ezi kulom etom Ed Zxenhom ms Isayas bku-at aykonun nhzbi Eritra ketf-wo Ember, k-kelakelul Aykonun. Ms Esayas sle zsahse-u eyom behewetom kesab hegi delow. Ayfalkan kenuh aykonen debelus Ab mengtesamayn ab keyden alow. Ne-àtatom enadegefkum gzie nay helkit àtenawhu begakatkum.

 • belay nega February 23, 2014

  Dear Meretse,

  I don’t mean to offend you,however, do not forget either I agree or not with your comments I really appreciate your talent and try my best to learn out of it.

  • Meretse Asmelash February 24, 2014

   Brother Belay Nega thank you for your kind words. Honestly I have not felt it that way.
   By the way, I have a short story for you and please tell me if this too is subjective.
   One evening a man wanted to light his cigarettes and he found out his match box was empty. Since he was so addictive he really needed to get some and he decided to walk to his neighbor to ask for it. Since it was dark he carried his lantern with him. As he knocked the door the neighbor opened the door for him. After the exchange of greetings he asked him if he could have some matches to light his cigarettes. Another friend who sitting in the room was laughing to death. They both were confused why he was laughing out loud? He told both of them you have a lantern in your hand (fire) and you came ask for same thing down here. Do you see how people can get confused at times. Don’t you think we all have to learn something from such short stories?

   • Zufana February 24, 2014

    Ato Meretse Asmelash, what a very wise man indeed.
    Very sorry but the same thing can’t be said about Ato Belay Nega.

    • belay nega February 25, 2014

     Zufana,

     “Very sorry but the same thing can’t be said about Ato Belay Nega”

     Why?

   • belay nega February 25, 2014

    ሓው መረጸ

    ምዞም ክርቢት ክልምኑ አዋሳ ዝኽዱ ከይተባእሰና

    • Meretse Asmelash February 25, 2014

     ሓው በላይ
     ወጻኢ ክብሃል እንከሎ ካብ ወሰናስን ሓንቲ ሃገር ደገ ዝወጸ (beyond the border) ማለት’ዩ። ብዛዕባ’ታ ኣብ ምድሪ ዓለም ዘላ “ከተማ ኣዋሳ” እንተኮንካ ትዛረብ ዘሎካ ንሳ’ውን ካብቲ እትነብረሉ ዘሎካ ከተማ ዝተፈለየ ( special) መግለጺ የብላን። እንቛዕ ደኣ ብዛዕብ’ታ ኣብ ወርሒ ወይ ኪኖ ወርሒ ዘላ ” ዲምክራሳዊት ሃገረ ኤረትራ ዋና ከተማኣ ኣዋሳ” ተባሂላ ትጽዋዕ ኣይተዛረብካ’ምበር በዛ ኣብ ምድሪ ዘላ ኣዋሳስ ዝመጽኣካ ባእሲ የሎን። በዚስ ቅሰን።
     የግዳስ ደሓን ሕደር ከይብለካ ንዝደቀሰ ደሓን ሕደር ስለ ዘይብሃል ፣ ምስ ተበራበርካ “ደሓንዶ ሓዲርካ” ክብለካ ይሕሸኒ ።

     ነርካ ነርካ ንጎዲብ ተብልሕ ስለዝኮንካ ግን ኣይትሰኣን። መብረድ ድካ ዝበልካ ከይትብል ግን ኣነ መበረድ ዝብል ቃል ኣይወጽኣንን። ምክንያቱ ከም ገለ ኢልካ እንተ ተበራበርካ እዘን ዘይስሙዕ ዘስምዔን ኣእዛንካ ምስ ጎረበትን ኣሕዋትን ከይባእሳካ።
     ብደሓን ተባራበር

     • belay nega February 26, 2014

      ሓው መረጸ መጺጽ ኢኻ

 • monicasalguero February 26, 2014

  Selomon Berhanen Kalhoten: Eritra Kemakatkum de-ameselu deki gena kem delowa aziu yehegusenin tesfa yehebenen. Etom deleyti fethi hiden mancan koykum ayokum kexlu. Neza hager kabzom guhalu nexa ktewxu-wa. Isayasn-mesarhtun-degeftun seltan keytkedom mo- keyfredu/ bewesti weshti yeserhu delow. Memaharnayom endo!

  Tray kabza xekerti gizie yewxe-ana. Isayasn ser-atun zfetero: Xwyetn moten ab Eritra Sudan, Ab Sinay ab Libia Ab Me-Erab win entekone Teazimna nereh-rey alona.

 • Meretse Asmelash February 27, 2014

  ሓው በላይ ነጋ፡
  እንታይ ኢካ ዝበልካ?
  ሓው መረጸ መጺጽ ኢኻ…..
  ሓው በላይ ኣግሂድካ እታ ናይ የማነ ባርያ ዛንታ ንገረኒ ዘይትብል። ሰዓቱ’ዃ ኣይነበረን ግን ደሓን እስኪ ንእዝጊ ይጥዓሞ!
  እታ ታሪክ
  ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ እስመራ ዝምንባረን ብደርፍን ቃናን የማነ ባርያ ዝተመሰጣ ብዓይነን ንክርአኦ ናብቲ ንሱ ይርከበሉ እዩ ተባሂሉ ዝሕመ ቦታ ከጣይቃ ምስ ከዳ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ የማነ ባርያ ኣብቲ ኣፍደገ ሽጋራ ክሰቲ ረክበኦ። ንሰን (እተን ዓባይ ሰበይቲ) ንሱ መን ምዃኑ ከይፈልጣ ከምቲ ልሙድ ደሓንዶ ዊዒልካ ዝወደይ ኢለን – “የማነ ባርያ ዝበሃል ኣብዚ እዩ ዝርከብ ኢሎምኒሞ ኣብ ውሽጢ እንተ’ሎ እንዶ ግዳ ተደሃየለይ” ኢለን ሓተታ። ንሱ ከኣ ናይ ደሓንዶ ደኣ ደሊክንኦ ኢሉ መሊሱ ሓተተን። እተን ዓባይ ሰበይቲ ኣነስ ብደርፉን ብቃንኡን ብሓቂ ስለ ዝተመሰጥኩስ ነዛ ዓይነይ ክርእዮ ደልየ እየ ዝብል ምላሽ ምስ ሃብኦ – የማነ ባርያ ከኣ “እንታይ ክትርእያሉ ሓደ ክፍእ እንዳእሉ” በለን። እተን ሰበይቲ ትቅብል ኣቢለን እንታይ እየን ዝብለኦ?

1 3 4 5

POST A COMMENT