Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ህዝባዊ ኣኼባ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ኣብ ከተማ ሎንዶን

ዝኸበርንን ዝኸበርኩምን ደቂ ሃገርና፥ ደጋጊምና ከምዝገልጽናዮ፥ ብደረጃ ሃገር ዓባይ ብሪጣንያ እተማእክለና ዓባይ ኮሚቴ ክነቕውም መዲብና፥ ክንሠርሓሉ ድማ ጸኒሕና። ኣብ መብዛሕትኤን ዓበይቲ ከተማታት ዓባይ ብሪጣንያ ሕዝባዊ ኣኼባታት ኣካይድና፥ እማመ ሓድነት ከኣ ናብ ሕዝቢ ኣቕሪብናዮ። ኣብቲ ሕዝባዊ

ዝኸበርንን ዝኸበርኩምን ደቂ ሃገርና፥ ደጋጊምና ከምዝገልጽናዮ፥ ብደረጃ ሃገር ዓባይ ብሪጣንያ እተማእክለና ዓባይ ኮሚቴ ክነቕውም መዲብና፥ ክንሠርሓሉ ድማ ጸኒሕና። ኣብ መብዛሕትኤን ዓበይቲ ከተማታት ዓባይ ብሪጣንያ ሕዝባዊ ኣኼባታት ኣካይድና፥ እማመ ሓድነት ከኣ ናብ ሕዝቢ ኣቕሪብናዮ። ኣብቲ ሕዝባዊ ኣኼባታት ዝተሳተፉ ኤርትራውያን፥ ኣብ ከከባቢኦም ኮሚቴታት መሪጾም ከምዘቖሙ፡ ኣብ እዋኑ ገሊጽናዮ ኔርና።

ነቲ ብደረጃ ሃገር ዓባይ ብሪጣንያ ክነቕውሞ ኢልና፥ ኲላትና ክንሠርሓሉ ዝጸናሕና ዕማም፡ ኣብ ፍሬኡ በጺሑ`ሎ ኢልና ስለዝገምገምና፥ ንዕለት 25 መጋቢት 2017 (25/3/2017) ኣብ ከተማ ሎንዶን ሓቢርና ክንምርቖ መዲብና ኣለና። ኣብዚ ኣኼባዚ ኩላቶም ኣባላት ኮሚቴታት ክሳተፉ ኢዮም። እዚ ብደረጃ ዓባይ ብሪጣናያ ዝቐውም ኮሚቴ ሓድነት፥ ተሓታትነቱ ናብ ሕዝቢ ኮይኑ፥ ኣሠራርሓኡ ድማ ሕጋዊ ክኸውን ኢዩ። ናይ ሕዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ምእንቲ ኤርትራውያን እውን ክሠርሕ ኢዩ።

ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ወሪዱና ዘሎ ጸገም መጠነ-ሰፊሕ ከም ምዃኑ መጠን፥ ኩላትና ኤርትራውያን ተኣኪብና፥ ተሳኒናን ተሓጋጊዝናን ክንፈትሖ ግዜና ዝጠልቦ ህጹጽ ጸዋዒት ኢዩ። ደጋጊምና ከምዝበልናዮ፥ ዘለናዮ እዋን ናይ ኣፈርክቡ ከምዝኾነ፡ መርትዖ ዘየድልዮ ግሉጽ ነገር ኢዩ። ኣብ`ዚ ናይ ኣፈርክቡ ኩነታት፥ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኢዱ ክሕውስ፡ እጃሙ ኬበርክት ሃገራውን ሰብኣዊን ግዴታ ኣለዎ። በዚ መሠረት፡ ኩላትና ኤርትራውያን ሓቢርና ነዚ ኮሚቴ`ዚ ኣቚምና፥ መሪቕና ንልኣኮ፣ ንሓግዞ። ብሓባር ከይሠራሕካ ዝርከብ ቁምነገር የልቦን። ተላዚብካ፡ ሓቢርካ እንተሠሪሕካ ግን ዘይከኣል ነገር የልቦን። በዚ መሠረት፡ ሓድነት ሓይሊ ኢዩ፥ ምብትታን ግና መገዲ ጥፍኣት ኢዩ። ድልየት ሕዝብና፡ ተሳኒኻ ብሕግን ፍትሒን  ምንባር ካብ ኮነ ናብዚ ዕማም`ዚ  ብሓባር ዘይንሳተፈሉ ብቑዕ ምኽንያት የልቦን።

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ደቂ ኤርትራ! ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እንርከብ ሓለይቲ ሕዝብና ዝኾንና ዜጋታት፡ ኩላትና ተኣኻኺብና እንተ ሠሪሕና፥ ብዙሕ እወንታዊ እጃም ክነበርክት፣ ጸገማት ሕዝብና ክነቃልል ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኮሚቴና ኣብ ከተማታት ዓባይ ብሪጣንያ እናኸደት ኣኼባታት ክትገብ ከላ፥ ምስ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባን ዕላማን ዘለዎም ኤርትራውያን ተራኺባ እያ። መብዛሕታኡ ግዜ፡ ፍልልያትና ኮፍ ኢልና ስለ ዘይተዘራረብናሎምን ዘይተመኻኸርናሎምን እንበር፥ ድልየታትናስ ሓደ እዩ። ብዝለዓለ ደረጃን፥ ብዝተወሃሃደ መገድን እንተ ሠሪሕናሉ፡ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ዜጋ ንሃገሩ ሠናይ ደኣምበር ግናይ ዝትምነ የብልናን።

ዕላማ ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ፖለቲካዊ ስልጣን ምጭባጥ ዘይኮነ ሕዝቢ መሰሉ ፈሊጡ ብሓድነት ብማዕርነትን ብሕግን ዝነብረላ ሃገር ኣብ ምፍጣር ዓቕምና ምብርካት ጥራሕ እዩ። እዛ ንኲላትና ክትውክል ኢልና እነቑማ ኮሚቴ ሓድነት፡ ከም መበገሲ ክኾና ኢልና፥ እዚ ዝስዕብ ዕማማት ተሊምናላ ኣለና። ምስ ሕዝቢ ተላዚባ ክትውስኸሉን ክትንከዮሉን ይከኣል ኢዩ።

 1. ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያን ስኒትን ፍቕርን ኮስኲሳ፥ ሕጋዊን ግሉጽን ኣሠራርሓ ብምትእትታውን ብምኽታልን፥ ኣብ ሕብረተሰብና ዕርቅን ምትእምማንን ክትፈጥር።
 2. ፖለቲካዊ ንጥፈታት ሃገርና፡ ንኹላትና ኤርትራውያን ዝጠቅም ምእንቲ ኪኸውን፥ ምስ ደለይቲ ፍትሒ ዝኾኑ ኣካላት ብምርኻብ፥ ሓቢሮም ሓደ ዓለምለኻዊ ናይ ኤርትራውያን ምትእኽኻብ ክፍጠር ድፍኢት ክትገብር።
 3. ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ንኹላትና ኤርትራውያን ወኪላ፥ ምስ መንግሥታውያንን ዘይመንግሥታውያንን ኣካላት ብምርኻብ፣ ንዲፕሎማሰኛታትን ሰበ-ሥልጣናትን ኩነታት ሃገርና ብጥርኑፍ መገዲ ክተቕርብን ክተረድእን።
 4. ክእለት ዘለዎም ደቂ ሃገርና ኮነ ካልኦት ጉዳይ ሕዝብና ዘገድሶም ኣካላት ኣወሃሂዳ፥ መሰል ኤርትራውያን ብዝለዓለ ደረጃ ክኽበር፡ ክትጽዕር።
 5. ኤርትራውያን ኣብ ከባቢታትና ምስዚ ሃገራዊ ኣካል ዝተሓባበር ማሕበረሰብ ኣቑምና፡ ሓድነትና ክነደልድል፡ ጸገማትና ክነቃልል፡ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብዝለዓለ ደረጃ ክትዋሳእ።
 6. ምሁራትን ምኩራትን ኣኪባ፡ ኩነታት ኤርትራውያን ኣዕሚቑ ዘረድእ፡ ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ መወከሲ ዝኸውን ሰነድ ክተቕርብ። ብተወሳኺ እዚ ናይ ምሁራንን ምሁራትን ኣካል፡ ነታ ኮሚቴ ከም ኣማኸርቲ ኮይኖም ክሕግዙዋ።
 7. ነቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዓብዪ በደል ዘውርዱ ዘለዉ ሰባት/ኣካላት ዝረቍሕን ዝገንሕን ኣካል ኣቚማ፥ ነቶም በደለኛታት ንገሊኦም ክትገንሖም፡ ንገሊኦም ድማ ብሕጊ ዝሕተቱሉ መርትዖ ክትስንድ።

ዘለናዮ እዋን፡ ዘመን ኣፈርክቡ እዩ፣ መፍትሒኡ ድማ ሓድነት ሕዝቢ ኤርትራ ኢዩ። ስለዚ ኩላትና ንሓድነት ሕዝብና፥ ኤእጃምና ክነበርክት ይግባእ። ኣብ ዘመን ኣፈርክቡ ኩልኻትኩም ኤርትራውያን ሎሚ ተኣከቡ፡ ሕጂ ተላዘቡ ንብል። በዚ መሠረት፡ ኩልኻትኩም ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን፥ ኣብዚ ኣኼባ`ዚ ክትሕወሱና ብኽብሪ ንዕድም።

ኣኼባ ዝካየደሉ ኣዳራሽ :                

Hargrave Community Centre

Hargrave Road

London, N19 5SP

 

ዕለት፥ 25 መጋቢት 2017

ሰዓት፥ ልክዕ 4:00 ድ.ቀ. ይጅምር

 

ብኽብርኹም ሰዓት ኣኽብሩ

 

ኣሕዋትኩም ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ – ዓባይ ብሪጣንያ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
16 COMMENTS
 • godima March 10, 2017

  Good luck to you all dear brothers and sisters.
  Indeed, it is well over time and as always better late than never.
  Watch out from korakur nay higdef who would be around to disrupt things.
  Once again, all the best of luck and please keep us informed of all changes and developments.

  • AHMED SALEH !!! March 10, 2017

   YESTERDAY godima expressed in support of Fake equality provocative comments
   against women and today he come with reasonable different point of view .
   Do not blame me for being suspicious toward comments with strange nick-names
   that change identity regularly .

   • Ghezae March 10, 2017

    Who gives a damn about your so called suspicious views or comments?
    You must think too much of yourself when you arrogantly say ‘don’t blame me’ shit
    nonsense. You fucking putting off good readers and commentators with your idiot moslim dictatorial style views and bullying.
    Are you by any chance a mad loose cannon or futuH moslim kelbi of Afghanistan?
    We all visit assenna from time to time in order to read and share different views
    and also different information but not to be manipulated by unknown
    crocks and identity less brutal criminals like yourself of the past. bullshit.
    My only question and concern is why does the good readers of assenna and especially the owner of archive.assenna.com tolerate your idiot dormant bully behavior??
    You can’t fool us all the time, go and find your own mugs to manipulate or to order around! You need to rob or beg in order to own a moslim website that you can shit about your idiotic suspicious dramas, suspense or weirdo mujahadeen views. Get lost idiot mujahadeen weirdo moslim man or moslim dog.

 • Negusse. March 10, 2017

  ዝኸበርኩም ለንደናውያንን ከባቢአን ፤

  መደብኩምን ዕላማኩምን ሕዥቢ ኤርትራ ሐንቐው ጭንን ዝብሎ ዘሎ እዩ።
  እቲ ናይ ኤርትራውያን ንብዓትን ስቓይን ክቕጽል ዝደሊ ህግደፍ ብኾራኹሩ አቢሉ በቲ ቀዳድ አትዩ ከምአመሉ ከይዝርገልኩም ካብ ዝኾነ ጊዜ ኩሉኩም ዋርድያ ወጽኩም ክትሕልውዎ ሐደራ ይብለኩም፤ ።
  እተን ዋዕሮታት ደቒ አንስትዮ እውን ከም ትማሊ ሎሚውን አብዚ ቅዱስ ዕላማ ተሐዊስክን ነቲ ዕላማ ክትሕውስኦን እጃምክን ከተበርክታን ሐደራ ይብለክን።
  ዕውት ውጺኢትኩም ብሐንቀውታ ንጽበዮ።
  ረቢ ፤ አምላኽ ምሳኹም ይኹን።

  • Ghezae March 10, 2017

   The sheyitan diablos fucking Islam shit rebi of moslim pigs is only with savage barbarian killings, bloodshed, beheading/raping innocent Christians, abduction, bombings, destruction, miseries, slave trading and peadophiling.
   Just like ‘Raza nay abuu Haza’, deki fucking barbarian diablos father Mohammed’s moslim pigs children are taking over and following the barbarian foot steps of their aremiyen and diyablos father pigs Mohammed the murderer dinosaur.

 • k.tewolde March 10, 2017

  There is hope for this nation.This kind of endeavor is what keeps it tick, it always was,it always will.God bless those relentless doers.

 • Tesfay March 11, 2017

  What’s wrong with these alien rootless muslims from hell going wild like wild animals?
  One ugly fat muslim by the name of Ahmed Sherif (probably from Egypt) is accusing poor Amanuerl Eyassu
  for just interviewing our k’bur abona Ato Habtemariam Abraha on assenna.
  This ugly fat of a whore hyena mother is not only accusing poor Amanuel but is also calling him so many names.
  But this is what you get when you become too loyal and servant of the rootless ungrateful muslim wild hyenas.
  The big and urgent question is why are they so desperate and running around like headless wild mad hyenas?
  The simple answer to the above question is “the brilliant wedi Agazi superman Tesfazion, Tesfazion, TESFAZION”.
  Yes indeed, the unification and the creation of the new nation “AGAZI” of all Habesha Christian people united.

  • Tesfay March 11, 2017

   please add and read as “one ugly fat muslim hynea” by the name of Egyptian hyena……….
   unashamedly calling and accusing poor Mr Amanuel of assenna on youtube for just
   interviewing our great man abona kibur Ato Habtemariam Abraha. What next?????????/

 • Negusse. March 11, 2017

  ክቡራት የሕዋት፤

  አብዚ አዝዩ ዘሐዝንን ዝከብድን መስዋእትን ስንክልናን ዝተከፈለላ ሀገርን ገና ዘይሐወየ በሰላ ዘለዋን ጸልሚታ ዘላ ኤርትራ ሀገርና ትጽሕፍዎ ዘለኩም አዝዩ ተአፉፊን ዘነውርን አካል ናይቲ ሕዝቢ ኾይኖምን ኤርትራ ሀገሮም ኾይናን ምስ የሕዋቶም አመንቲ ክርስትና ዝተሰውኡን ዝሰንከሉን ዝተሀሰዩን ንክቡራት የሕዋትና አመንቲ እስልምና ዘሐዝን እዩ።
  አብ ክልቲኡ አመንቲ ሃይማኖት ዝነበሩን ዙለውን ሕማቅን ጽቡቅን ዝሰርሑ ይህልዉ ይኾኑ ብአልማማ ንሐደ ካብተን ቀዳሞትን ቀንድን አመንቲ ምስልምና ምኹናን ምዋግዝን ግን ብዝኾነ መለኺዒ ቅቡል አይኾነን።
  ትማሊ ሎሚ አይኾነን ናይ ትሚሊ ታሪኽ ድማ ንመሀረሉ እምበር አብዚ ሀገርና አብ ( Emergency) አብ ሐደጋ ዘላትሉ ጊዜ ነዚ ተአፉፊ አርእስቲ አልዒልኻ አንፈት ናይ ቃልሲ ደለይቲ ፍትሒ ምጥምዛዝ ይመስል፤
  እሞ ሐደራኹም የሕዋት ደለይቲ ፍትሒ ካብዚ መርዛም አርእስቲ ወጺኩም ናብቲ ንኤርትራ ዘጥፍአን ዝብትናን ዘሎ ኢሳያስ ሽፍታ ንምእላይን ንኤርትራ ናብ ” ሕረስ ሐረስታይ፤ ንገድ ነጋዳይ፤ ዝለል መንእሰይ፤ ተመሀርን ተመራመርን ተመሀራይ፤ ወዘተ ናብ ዝብል ንክንልውጣን ሰላምን ቅሳናትን ሕዝቢ ኤርትራ ክረክብን ስውኡ
  ክቐስንን ልቢ ነዕቢ ሐደራ።

  • Keren March 11, 2017

   Padre Negusse
   Go and tell your fake preaching to the savage moslem beasts of Libya in their savage evil moslem Libyan deserts and they will give you back a big/lots of hugs and kisses as a good gesture to a good Christian brother (menferfer zeyiblu kudus tsadiKan)!!!
   Truthfully santo/saint Negusse, you will be savagely raped, chopped into pieces, beheaded, burnt alive and spat on just for being a black poor Christian man. Savage evil Islam came to our world with savage sword killings, bloodshed and brutality and WILL never exist with out it (without savagery, killings, bloodshed and poisonous moslem parasite spews).
   They say when you are in Rome be like the Romans and similarly, when you are dealing with the savage evil cancerous and rootless mushmushat lementi goHafat beggars moslem of Hell then treat or communicate with them with the same savage evil cancer Islam’s that they only understand and appreciate that is a forceful and savagery language and treatments.

   • Keren March 11, 2017

    Ps: read as the savage evil moslems of HELL (deki barbarian beast monster negis Mohammed murderer criminal peadophile) the only language and treatment they understand being their normal savagery of killings, bloodshed and evil brutality.
    In other word fake Padre Negusse, fuck them the rootless illegal immigrant nomad lowland moslem Arab dogs hard and savagely or alternatively fuck off yourself.

   • k.tewolde March 11, 2017

    You give Keren a bad name.My friend you can benefit from a little weed.Can you imagine if the Eritrean foreign minister read your comments,he would resign immediately leaving the nation you are aspiring for. You can take a man out of hidmo, but you can’t take the hidmo out of him.Your language reminds me of my uncle who use to visit us occasionally from Afdeyu.

    • Keren March 11, 2017

     SayTerut abiyet saylikut wediyet.!!!!
     Son of a whore wedi Komarit Amate berad and wedi Hirkam diKhala papagalo of the criminal Islamic savage evil moslem barbaric ELF mendef, what is your fucking problem now? Why don’t you fucking go and lick the kondaf mushmush aslamay fake Eritrean FM if it gives you any pleasure? We are well aware that you are a life long crippled ELF whore mouth but spare us from your savage evil diKhala crocodile cries and fake acts. RefaE Kiros Kheliffa rot in your diKhala savage evil barbaric ELF hell with all your remnants cancerous moslem Arab dogs.

     • Keren March 11, 2017

      Ps: read as refaE Kiros Tahir, rot in your diKhala savage evil barbaric ELF hell where you belong wedi Komarit Amate berad. Son of a whore and ELF mendef whore mouth, you will soon be burned alive with your old criminal barbarian savage evil moslems before rotting in your vicious cancer Islam’s HELL.

 • Merhawi March 11, 2017

  Dear Brothers

  Your unhealthy comments are not going to help our brothers and sisters who are living in hell under the dictator. I believe the haddnetawyan are saying make peace with our selves, with our brothers Muslim and Christian, Weather we like it or not every Eritrean high land, low land, Muslim or Christian from Eritrea have the same right. Please think about the consequences of your comments, you are insiting hatrte, the result of hetrate is killing each other. I believe there is an alternative to it, respecting each other, accepting we all belong to Eritrea, we should think of the poor people in refugee camp, those in prison with out known reason,those who are loosing their Ives in the see, Sahara, Libya Sudan etc are mostEritrean . That should make us unite and help our brothers and sisters
  . Fighting with unhealthy words from behind computer has unexpected consequences, please reserve from throwing hate insisting comments.

 • Negusse. March 11, 2017

  ክቡር። ሐው መርሀዊ ፤
  ብሱልን ረዚንን ኢልኻ።
  ልብን ምስትውዓልን ይሀበና።

POST A COMMENT