ስለዝጸናዕና መግዛእቲ ስዒርና፡ ንህግደፍ ስለዘምለኽና ጀጋኑ ነጥፍእ ኣለና ኣብ ሕብረተሰብና፡ “ሕነኡ ዘይፈዲ ወዲ ኣድጊ” ዝብል ብሂል ኣሎ። ቀጥታዊ ትርጉሙ ድማ፡ ንቤተሰብካን ዓጽመ-ስጋኻን ዝቀተለ ወይ ዝዘለፈ ውልቀሰብ ወይ ጉጅለ፡ ሸለል ኣይትብሎን ኢኻ ማለት’ዩ። ንበዳሊ ሕጊ እንተሎ ብሕጋዊ ኣገባብ ከሲስካ ናብ ፍርዲ ተቅርቦ። ብዙሕ እዋን’ውን ብዘይ ሕጊ

READ MORE

ገዛ ብዘይ ስእላዊ ካርታ (Blue Print) ከምዘይስራሕ፥ ጉዕዞ መገሻ (Journey) ብዘይ ኣፍልጦ እትኸደሉ መንገዲ፥ እትሓድረሉ ዓዲ፥ እትምሳሓሉን እትደረረሉን ቦታን፥ ዘድሊ ስንቅን ኣቐዲምካ ክሕሰበሉ ዘሎዎ ጉዳይ ስለዝኾነ፡ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ከኣ ዕላምኡን ራኢኡን (Vision & Goals) ተግባራዊ ንክኸውን፡ ስእሊ ካርታ ናይ ቃልሲ (Roadmap) ንኹላትና እተዋስእን እትጥርንፍን ኣብ

READ MORE

ቊጠባዊ፡ ፖሊቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ኤርትራ ብዚዕባ ኩነታት ቁጠባ ሃገርና ክሓስብ እንከለኹ፡ ፈለማ ዕቚር ጸጋታት፡ ዓቕምታት ይዂን ብልጫታት፡ ፈሊኻን ኣነጺርካን ምፍላጥ ዗ድሊ ኮይኑ ይስመዓኒ። ነቶም ቀንዲ ትሑዚት ብዘሕ ሃልኺ ዗የድልዮም ኣፈናዊ ዳህሳስ ንምግባር ድማ በብሓደ ንምርኣይ ስዒቡ እንሆ፥ 1. ኣብ ሕርሻዊ መዳይ፥ መብዜሕትኡ ህዜቢ ኤርትራ ሓረስታይን

READ MORE

November 4, 2019, 2019 ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡ ክቡራት ኣሕዋተይ፡ ኣሐተይ፡ ደቀይ፡ ደቂ ደቀይ፡ኣሕ ከመይ ትኾና ኣለኽን፡  ከመይ ትኾኑ ኣለኹም፡ ኣነ እግዚኣቢሄር ይመስገን ድሓን ኣሎኹ፡  እምበኣር ሎሚ  “ህግደፍ መንዮም” ዝብል ኣርእስቲ ሒዘ እንሆ ቀሪበ ኣሎኹ። ከም መእተዊ ግን እዚ ዝስዕብ ክብል’የ። ሃገርና ኤርትራ ንእሽቶን በዓልቲ ውሑድ ህዝቢ ኮይና: ብዙሓት

READ MORE

ሕዳር 28,2019 ናብ ፡ መደብ ተሌቭጅን ኣሰና ሰላምታይ ብምቕዳም እዚ ዝስዕብ መልእክተይ ንህዝቢ ኤርትራ ክቃላሓለይ ብትሕትና እሓትት። ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ፥ እዚ መንደላይ ተመን ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ኣገሪሁ፥ኣዘንጊዑ፥ኣታሊሉን መቓቒሉን ኣብዚ በጺሕካዮ ዘሎኻ ደረጃ ውድቀት ኣብጺሑካ ኣሎ።ኣብዚ ደረጃ ውድቀትዚ ኣብጺሑ ኣብዘይ ምለሰሉን ናይ መወዳእታ ደረጃ ኣብጺሔዮየ ኣብዝበለሉን ድማ በሽካዕላል ድላየይ ክገብረካን

READ MORE

ኣብ 1978፡ ሰውራ ኤርትራ ካብቲ ተቆጻጺርዎ ዝነበረ ዝበዝሐ ከተማታትን ገጠራትን ኤርትራ ገዲፉ ናብ ሳሕልን ባርካን ምስኣንስሓበ፡ ህዝባዊ ግንባር ሞራል ተጋደልቲ ክብ ንምባል ጽዑቅ ፖለቲካዊ ጎስጓስን ሜላታት ቅዲ ኩናትን ይምህር ነይሩ። ኣብቲ እዋን’ቲ ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመትን ንዝበዝሕ ተጋዳላይ ክርድኣ ቀላል ዘይነበረትን “ፖለቲካዊ ቁጠባ”

READ MORE

ተጋዳሊት ኣለም ተስፋይ (ጓል-ተስፋይ) በዓልቲ ቤቱ ነቲ ካብ 2001 ኣትሒዙ ብፖለቲካዊ ምኽንያት ኣብ ዒራዒሮ ምስተሓየረ ደሃይ ዘይብሉ ሕዩር ተጋዳላይ ኪሮስ ዓወር ብሕማም ልቢ ክትሳቐ ድሕሪ ምጽንሓ፡ ኣብ ወጻኢ ንክትሕከም ከተቕርቦ ዝጸንሐት ተደጋጋሚ ሕቶ ተነጺጉ ካብ ኤርትራ ንኸይትወጽእ ስለዝተኸልከለትን እንሆ ሎሚ ምዓልቲ 20 ጥቅምቲ 2019 ዓሪፋ። ተጋዳላይ

READ MORE

ከም ዝዝከር ብዕለት የካቲት 19, 2019 ኣብ ኣሰና ዳትኮም “”ሃገረ ሰብከት ኣሜሪካን ካናዳን ኣብዘይ ሕጋዊ ገንዘብ ምትሕልላፍ ተጸሚዱ ዘሎ ገበነኛ ትካል ህግደፍ እዩ”ብዝብል ኣርእስቲ ሓደ ሓበሬታ ተጻሒፉ እዩ። እቲ ሃገረ ሰብከት ብኸመይ መግድታት ነቲ ግብሪ ዘይተኸፈለሉ ገንዘብ ካብ ቤተ ክርስቲያናት ዝኣከቦ ናብ ካዝና ህግደፍ ከም

READ MORE

ኤርትራውያን፡ ክውንነት ንምምዛን 6ይ ህዋስ የድልየና ኣሎ ሎሚ፡ ልቢ፡ ሕልና፡ ሃገራዊ ስምዒትን ፍቅርን ንዘለዎ ኤርትራዊ ዜጋ፡ እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ህሉው ማሕበረ ቁጠባዊ፡ ፖለቲካውን ሰብኣውን ቅልውላውን ኣደራዕን፡ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኩፉእ ከምዝኾነ ንጹር’ዩ። ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ህዝቢ ኤርትራ ህይወቱን ንብረቱን ዝኸፈለሉ ናጽነት፡ ጨውዩ፡ ኣብ 1991

READ MORE

ጸብጻብ ፈስቲቫል ይኣክል ማኒቶባ ካናዳ 2019 ፈስቲቫል ይኣክል ማኒቶባ ካናዳ ኣስታት 400 ካብ ዊኒፔግ፡ ብራንዶንን ዊንክለርን ዝመጹ ህዝብን ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ብውዕውዕን ድሙቅን ኣገባብ ቀዳም ዕለት 28 መስከረም 2019 ኣብ ከተማ ዊኒፔግ ካናዳ ተኻይዱ። እቲ ፈስቲቫል ብዝክረ ሰማእታት ድሕሪ ምኽፋቱ ግዝያዊት ሽማግለ ይኣክል ከተማ

READ MORE

ናይ ከንቱ ምስሕሓብ ባህሊ (A culture of futile antagonism) ኣማኑኤል ሳህለ ድሕሪ ናጽነት፡ ንሓርበኛ ወልደኣብ ወልደማርያም ኣብ ገዝኡ በጺሐዮ ነይረ ( ኣታ እየ ዝብሎ፡ ቤተሰብ ስለ ዝኾነ)፡ ኣብ መንጎ ዕላልና፡ ብዛዕባ ስምረት ኣልዒልና ተዛቲና። ''ኣነ ካብ ኩሉ ቃል ደስ እትብለኒ ኣላ፡ ንሳ ድማ ስምረት እትብል ቃል እያ'' ኪብለኒ

READ MORE

ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ፡ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ንምዝራግን ዕምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕን፡ ማእለያ ዘይብሉ ባጀት ብምስላዕን ዓቅሚ ሰብ ብምምዳብን፡ ዝርአን ዘይርአን ተንኮላትን ንጥፈታትን’ዩ ዘካይድ። ስርዓት ህግደፍ፡ ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ሕሰም ዘሕልፍ ዘሎ ህዝብና፡ ብሓይሊ ብረት፡ ብማእሰርቲ፡ ዝብላዕን ዝስተን ብምኽላእን ዝርካቡ ማእበራዊ ኣገልግሎት ብምሕራምን፡ እኩይ መደባቱ

READ MORE

ታሪኽ ውርደትን ጥልመትን (The Shaming of a People) ኣማኑኤል ሳህለ   ኤርትራ ካብተን ኣብ ገማግም ቀዪሕ ባሕሪ ዚርከባ ሃገራት፡ ንበይና ብብዙሓት ብሄራት ዝቖመት ሃገር ኮይና በቲ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ንግስነት ሽዋ ፊውዳላውን ገባትን ምኩሕን ማእከላይ መንግስቲ ክትሳቐ መዋእል ዘሕለፈት ሃገር እያ። እቲ ተደኲናትሉ ዘላ ቦታ፡ ስትራተጅያዊ ብምዃኑ፡ ብኹሉ ሸነኻት፡

READ MORE

መመረቕታ `ባይቶ ይኣክል` ዓባይ ብሪጣንያ ብዝክረ ሰማእታት ድሕሪ ምኽፋቱ፡ ነቲ ጽምብል ዘዳምቑ ግጥምታት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተነቢቦም፡ መኣዲ ስነጥበብ ከተማ በርሚንግሃም ድማ፡ `ሓላው መቓብር ዘርእስታ ናይ መድረኽ ድራማ ኣቕሪባ። ቀጺሉ፡ ኣወሃሃዲ ናይታ ነቲ ጽምብል ዘአንገደት ባይቶ ይኣክል ከተማ ለንደን ሓው ዳኒኤል ቦኽረ ነቶም ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዓባይ

READ MORE

ኣብ ምዕራባዊ ዓለም፡ ሞያ ጋዜጠኝነት ኣብ ሕብረተሰብን መንግስትን ብዘለዎ ልዑል ጽልዋን ኣበርክቶን፡ ማዕረቶም ኣካላት መንግስቲ ማለት፡ ሓጋጊ፡ ፈጻሚ፡ ፈራዲ ኣካላት ኢዩ ዝቁጸር። ኣብ መሰል ሰብ ዝኽበረሉ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዘለወን ሃገራት፡ ጋዜጠኛ ብመንገዲ’ቲ ልሙድ መራኸቢ ብዙሓን ማለት ራድዮ፡ ተለቪዥን ጋዜጣ ኣቢሉ፡ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም፡ ሚዛኑ ዝሓለወን ዝተረጋገጸን

READ MORE

ካብተን ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ብፍሉይ ክዝከራ ዝግብአን ዕለታት መስከረም 18 ሓንቲ እያ። ኣብ 2001 ቅድሚ 18 ዓመታት፡ መሰላት ዜጋታታ እተኽብር ብሕግን ስርዓትን እትግዛእ ኤርትራ ንምርኣይ ባህግን ተስፋን ኤርትራውያን ብዘየወላውል መንገዲ ዝቐሃመሉን ዝተደርቀመሉን ጸላም ሰሉስ እያ። እዚ ድማ ኣብ ሞንጎ ገለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባርን ኣቶ

READ MORE

ክሉና ከም እንፈልጦ ስርዓት ኢሰያስ ቅድሚ 18 ዓመታት ኣብ መስከረም 18፡ 2001 ነቶም ቕዋም ክትግበር ዝጸውዑ ገዳይም መራሕቲ ህዝባዊ ግንባርን ሚኒስትራትን ከምኡ 'ውን ድምጺ ህዝቢ ኮይኖም ኣብ መስርሕ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ዘይርሳዕ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዝነበሩ ኣለይቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ብግፍዒ ኣብ ማሕዩር ዝኣሰረላ ዕለት እያ። እዛ

READ MORE

ኣብዚ ቀረባ እዋናት ካብ ካብቲ ቻይናዊ ኩባንያ ዛራ ማይኒን ኩንትራት ሒዙዎ ዘሎ ዕደና ወርቂ ዛራ 8.4 ኪሎ ግራም ወርቂ ሰሪቕኩም ዝተባህሉ 4 ቻይናውያን ኣብ ኤርትራ ብስርዓት ኢሳይያስ ተኣሲሮም ከምዘለዉ ምንጭታት ሓቢሮም። ብኤምባሲ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኣብ ቻይና ቪዛ ዝተወቖኣሉ መንነት ናይ ሓደ ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ቻይናውያን

READ MORE

ኣብ ሱዳን ዝገበሮ ናይ ክልተ መዓልታት ምብጽሕ ፈጺሙ ሎሚ 16 መከረም ኣስመራ ዝተመልሰ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ መራሒ ሱዳን ወተሃደራውን ጸጥታውን ዘጠቓልል ሓባራዊ ስምምዓት ከምእተፈራረመ ማዕከና ዜና ናይቲ ስርዓት ኣብ ናይ ሎሚ ዜናአን ሓቢረን። ውልቀመላኺ ኢሳይያስን መራሒ ሱዳንን፡ ነቲ ስምምዓት ንምክትታል ላዕለዋይ ኮሚተ ከምዘቖሙ `ውን እቲ

READ MORE

ዝኸበርኩም ኤርትራዊያን ኣሕዋትን ኣሓትን፣ምናልባት እቶም ብዘደንዝዝ መርዛም መርፍእ ውልቀ-መላኺ ተወጊእኩም ዘለኹም ኣባላት ህግደፍ ከመይ ጌሩ ንባዕዳዊ ገዛኢ ምስ ነጻነት ኣምጺኡ ንነጻ ሃገር ዘምሓድር ዘሎ መራሒ ከወዳድሮ ይኽእል ትብሉ ትኾኑ፣ኩሎም ሓረድትን ጨቆንትን’ኳ እንተኾኑ፣ካብ ሕሱምን መሪርን መግዛእቲ ናይ ክልቲኦም መን ከም ዝሓይሽ፣ ነዚ ብመርትዖ ዝተሰነየ ምሕደራ መንግስቱን

READ MORE

ብውልቀመላኺ ኢሳይያስ ተገቢታ ዘላ ኤርትራ፡ ቀዳመይቲ ናይተን CPJ ኣብ ዘውጽኦ፡ ሰሜን ኮርያ እትርከቦ መስርዕ ዝኸፍኣ ዓመጽቲ ፕረስ ተባሂለን ዝተሰርዓ ሃገራት ዓለም ኮይና ከምእተሰርዐት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ዝመደበሩ ኮሚተ ንምክልኻል ናጽነት ጋዜጠኛታት ሎሚ 10 መስከረም ኣብ ዝዘርግሖ ሓድሽ ጸብጻብ ኣፍሊጡ። እተን ድሕሪ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ዓመጽቲ

READ MORE

ድሕረባይታ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘነጽሮ ኣብ ዝሓለፉ መዋእላት ናብራኡ ኣብ ምክብባር፣ ምትሕግጋዝን ሰናይ ጉርብትና ዝልለ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣህዛብ ዝፈጸሞ ኣብ ታሪኽ ዝሰፈረ ጸሊም ታሪኽ የብሉን። ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተታት ናይ መግዛእቲ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ ግፍዕን መከራን ክሳብ እዚ

READ MORE

ኣድጊ ዝገበረካ ጠይቂ ግበሮ!         (ኤደን ኢያሱ) ዝተፈላለዩ ኣህዛብ መንግስታቶም ካብ ዝግባእ ንእሽቶ እንተ’ጉዲሉሎም ይኹን፡ ኣብ ክንዲ ከም ህዝቢ ከም ገላዩ ዝረግጹዎም እንተኾይኖም፡ ኩነታቶም ንምቕያር መንገድታት ሃሰው ካብ ምባል ኣየዕርፉን’ዮም። ብንኡስ ይኹን ብዓቢ መጠን ብምንቅስቓስ ድማ፡ ዝመሽመሹ ስርዓታት ኣልዮም፡ ብሓደስቲ፡ ንህዝብን ሃገርን ንቕድሚት ከሰጉሙ ዓቕሚ ብዘለዎም ስርዓታት

READ MORE

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ደቂ ሃገርና፥ ህዝባዊ ምንቅስቓስ  ኤርትራዉያን  ይኣክል ንምልኪ ዓባይ ብርጣንያ፥ ንዕለት 21 መስከረምት 2019 ዓ.ም.ፈ. ካብ ሰዓት ክልተ ድ.ቀ. ዝጅምር ጽምብል ክነካዪድ ስለዝኾና፡ ኣብዚ ዓቢዪ ብሃገር ርአጃ ዝቐውም ኤርትራውዊ ጥርናፈ ክትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። “ሕሰም መሪሩዎ” ይኣክል ንምልኪ: ይኣክል ንስቕታ፡ ይእክል ንምፍልላይ“ ኢሉ ዝተላዕለ ኤርትራዊ፣  ኣብ ከከባቢኡ ተጠርኒፉ ወከልቱ ብምምራጽ

READ MORE

ወርሒ መስከረም! ብተስፋ’ዩ ህዝብና ዝጽበየኪ ሎሚ ዘበንከ! እንታይ ኮን ይኸውን ብስራትኪ!   ተላዒሉ’ዩ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል ይኣክል! ንኢሳያስ ኣብ ዝፈሓሮ ጉድጓድ ከጥሕል   ስለዚ ኣሕዋት! ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ሃ-ሰ-ስ! በሉ ንኢሳይስ ዝቕድም ዳህሊሉ ከይህሉ ነዚ ብሰይጣን ዝተላእከ ተዃሒሉ ናይ ወዲሰብ ርሕራሐ ዘይብሉ ንህዝቢ ዘጽነት ሓላዪ መሲሉ ንኣመንቲ ምስልምና ክርስትና ዘጥፍእ ከፋፊሉ ካብ ኣቡን ዝለዓለ ኣቡን ዝኸውን ቅሽነት

READ MORE

ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ዘሎ መንቅስቃስ  ዙር-ፈንቅል መጀመርታ ናይ መወዳእታ ስዕረት  ህግደፍ እዩ  ናይ ይኣክል  ደገፍ ግን ኣድላይ እዩ ጴጥሮስ ተስፋጊዮርጊስ ናይ ጌዜ ገደብ ዘይብሉ ሀገራዊ ኣገልግሎት   እቲ ዝኸፍኤ ግህሰት መሰል ህዝቢ ኤሪትራ እዩ። ብሰበቡ  መጻኢ ዕድል መንእሰያት በርዒኑ ቀንዲ ምኽንያት ስደት ኾይኑ ይርከብ ።   መንእሰያት ኤርትራ

READ MORE

  ዋዕላ «ንቕሎ ኣዴታት ንድሕነት ህዝብን ሃገርን» ካብ ዕለት 23.08-25.08.2019ኣብ ከተማም ፍራንክፈርት ሃገር ጀርመን ተኻይዱ። ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝተገበረ ዕድመ መሰረት ኣብቲ ዋዕላ ውልቀሰባትን፣ ኣባላትን መራሕትን ሲቪካዊ ማሕበራት፣ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት፣ናይ ኩለን ላዕለዎት መራሕቲ ውድባትን ዝተፈላለዩ ሙያውያንን ናይ ዜና ማዕከናትን  ዝተሳተፍዎ ኣገዳሲ ዋዕላ ከምዝነበረ ተራእዩ። ኣብዚ ዋዕላ'ዚ ካብ ኣውስትራልያን

READ MORE

እቲ ዘይንቡር፡ ንቡር ይኸውን ኣሎ ኣብዚ እዋን’ዚ ብሰሪ’ቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰል፡ ድኽነትን ገደብ ኣልቦ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎትን፡ ኣማኢት ኣሽሓት ኤርትራውያን፡ ዝበዝሑ ካብኦም መንእሰያት፡ ኣብ ስደት ይነብሩ ኣለዉ። ካብቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተሰዲዶም ዘለው ኤርትራውያን፡ ካብ ደቆም ተረሓሒቆም ዝነብሩ፡ ሰብ ሓዳርን ዝወለዱን ክኾኑ እንከለዉ፡

READ MORE

  ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ተቓውሞ ኤርትራ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ከካይዱዎ ዝጸንሑ ቃልሲ ሰሚሮም ብኣድማዕነት ንኽቕጽሉዎ ዝዓለመ ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን ዝጀመሮ ናይ 3 መዓልቲ ዋዕላ ሎሚ ንኻልኣይ መዓልቱ ይቕጽሎ ኣሎ። ዋዕላ ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ሃገርን ህዝብን

READ MORE

ንኢሳያስ ዝፈልጥዶ’ሎ ኣብ ማእከልና? ስለ ምንታይ? የጥፍኦ ከም ዘሎ ንህዝብና!   ንኢሳያስ ዝፈልጥዶ’ሎ! ኣብ ማእከልና! ነዚ ሕድሕድ ዘጣፋኦ ዘሎ ንህዝብና ዘበን ድዩ ዘሪዩዎ? ሓጥያቱ’ዩ ምውዳእ ኣቢዩዎ! ንህዝብና   ሰማዩ’ኳ ዝረሓቖ ደመና ንነብሶም ዝሓደሩ መራሕቲ ሃይማኖትከ እንታይ ወረዶም! ንኣረመኔ ዘግልግሉ ናብ ፈጣሪ ዝመርሑ መሲሎም!   ኢሳያስ፣ ስለ ምንታይ ንህዝብና የጥፍእ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ብዙሓት ይጽዕሩ

READ MORE

ኣመሓደርቲ ሱዳን፡ ድሕሪ ደጊም ምስቲ መወቀፍ ዘይብሉ፡ ኣብ ውዕል ምምስራት መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን `ውን ዘይተዓደመን ዘይተረቚሐን ውዲተኛ ስርዓት ኢሳይያስ ከም ናይ ቀደም ዕሽሽታ ዝበዝሖ ዝምድና ክገብሩ ቅሩባት ከምዘይኮኑ ብምግንዛብ፡ ድሕሪ ውራይ ደጋፊ ክመስል ንዘካይዶ ዘሎ ወጠምጠም ከምዝነጸጉዎ ኣብ ካርቱም ዝርከቡ ምንጭታት ሓቢሮም። እቲ ዝሓለፈ ቀዳም ወተሃደራዊ

READ MORE

ሳዋ፡ ብሉጽ ወለዶ ኤርትራ ዝበልዐት ገሃነብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ነውራም ስርዓት ህግደፍ፡ ብኣጋጣሚ መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ምምስራት ሳዋን ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎትን፡ ንኹሉ’ቲ እከይ መልክዓትን ዕንወትን መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀቢሩ፡ ሳዋ መንእሰያት ዝመልመለት፡ ሓድነት ብሄራትና ዘረጋገጸት፡ ልኡላውነት ሃገርና ዘውሓሰት፡ ታሪኻዊት ስፍራ ከምዝኾነት ገሊጹ። እቶም ሳዋ ቀታሊት

READ MORE

መልእክቲ “ጉያይ ወዲአ ኣለኹ” ሃገራዊ መልእክቲ ኣቡነ መቃርዮስ። እዚ ጽሑፍ ኣቦና ኣቦና መቃርዮስ ንህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ጉጉይ ካልኣይ ውግዘት ውጉዝ ሲዶኖስ ኤርትራ፡ ብዕለት 17 ሓምለ 2019 ኣብ ሊዕሊ ብጹዕ ወቅዱስ ሳልሳይ ፓትሪያርኽ ኤርትራ ኣቡነ ኣንጠንዮስ፡ ካብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ዝተቆንጨበ እዩ። ኣቡነ መቃርዮስ መልእኽቶም ከመሓላልፉ ከለዉ “ስማዕ”፣ “እነግረካ

READ MORE