Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

sebhatephremሓለፍቲ ዞባታት፡ ሓለፍቲ ንኡሳን ዞባታት፡ ሓለፍቲ ጨናፍር፡ ኣባላት ማእከላይ ቤትጽሕፈት ህግደፍ፡ ከምኡ ‘ውን ‘ዓበይቲ ጸሓፍቲ’ ተባሂሎም ዝእመነሎም ኣባላት ዝርከቡዎም ካድረታት ህግደፍ ውሽጣዊ ተቓውሞ ንምዅላፍ ክግበር ዝኽእል ጽገናታት ንምዝታይ ካብ 28 መጋቢት ኣትሒዞም ኣብ ደንጎሎ ተኣኪቦም ከምዘለዉ ምንጭታት ካብ ኤርትራ ሓቢሮም።

ብቐረባ ብግዳምን ብውሽጥን ክከታተል ዝጸናሕኩ ግዱስ ኤርትራዊ ኢየ። ነዛ ኣብ ፍራንክፈርትን ከባቢኣን ጥራይ ዘይኮነስ፣ ኣብ ኤውሮጳ ንተቓወምቲ ዘርዊ ዕማማት ትፍጽም ዝነበረት፣ ሕጂ ግን ነቲ ዘንቀሳቕሳ ኣካላዊ ሳንቡኣ ከየተንፍስ ዝዓብስ ማሕነቖ ይካየደላ ስለ ዘሎ ንምፍዋሳ ዘድሊ ሓገዝ ከበርክት ኢለ ኢየ ዝጽሕፍ ዘለኹ።