Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኩሉ ምስሓለፈ ጥዑም’ዩ ::ደሃይኩም ኣይትሓባእ ብጾተይ ከማኹም እኳ ኣይተማሃርኩን እንበር ብእንግሊዝ ምጸሓፍኩልኩም ነይረ:: ብዝኾነ ከመይ ትኾኑ ደቂዓደይ ሰመረ ከሰተ:ወዲ በላይ: የውሃንስ ኣልማዝ ብሓቂ እየ ዝብለኩም እዚ ጽሑፋትኩም ኣብዚ ግዜ’ዚ ከተንጽባርቕዎ ኣይምተገበአን:: ተቓለስቲ ኢና ትብሉ በቲ ሓደወገን ከኣ ናሓድሕድኩም ትናጸዩ:: ዓገብ ግቡእ ኣይኮነን:: ያዕ በልዎ የኽፋኣልኩም’ዩ::