Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

aba kidaneእዞም ኣብ ስእሊ እትርእይዎም ኣባ ኪዳነ ዝተባህሉ ኣብ ዓባይ-ብሪጣንያ ዝርከብ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ካህን ኢዮም። እንተኾነ እዞም ዝተጠቕሱ ካህን ብዛዕብኦም ኣብ ዓባይ-ብሪጣንያ ብዙሕ እኳ ዝዝረብ እንተኾነ ንግዚኡ ግን በቲ ኣብዚ እዋን’ዚ ስርዓት ህግደፍ ዘጎሳጉሰሉ ዘሎ ብስም ﷽ህዝባዊ መኸተ﻾ ዝጽዋዕ ዘረፋ ቀንዲ ተዋሳእን ጎስጓስን ኮይኖም ስለዝረኸብናዮም ብዛዕብኦም ገለ ክንብል።