Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

Worldእዛ ተባሃጊት ዓለምና ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ካብቲ ቀደም ዝነበረቶ ዝያዳ ዝጸበበትን ዝነኣሰትን ትመስል። እዚ  ዝኾነሉ ግን ጂኦግራፍያዊ ኣቃውማኣ ፡ ስፍሓታ ወይ’ውን  ዙርያኣ ስለ ዝነኣሰ ወይ ዝነከየ ኣይኮነን።

nAman ኣብ ስነ-ጽሑፍ ክሓናጥጥን እጃመይ ከበርክትን ተበጊሰ ኣሎኹ’ሞ፡ ጽሑፈይ ሓፈሻዊን ንሰብን ንባህሪኡን ዝገልጽ እምበር፡ ኣጻብዔይ ኣመልኪተ ንዓኻ’የ ዝብሎ ሰብ ክሳብ ዘይሃለወ፡ ብጽሑፈይ ዝተተንከፈ ኮይኑ ከይስምዖ ኣቐዲመ ሓደራ እብል።

ሶነዛ ኣብ ታሕቲ እትርእዩዋ ን ወ/ሮ ሶፍያ እትምልከት ናይ ‘ደወል’ ጽሕፍቲ ምስቲ ኣሰንዩዋ ዘሎ ስእልታት ምስ ኣንበብኩ ምስ ዝሓደረኒ መረዳእታ ትሰማምዑ ኣንበብቲ ክረክብ ተስፋ እገብር። መረዳእታይ ከካፍለኩም፡-