Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኤርትራ ንሓርነታ ኣብዝተገብረ ቃልስን ዝገደፎ ሰለባ ከየሕወየት፡ምኽንያቱ ሓለፍቲ ሰራዊት ዘይፈለጥዎ ካልኣይ ኩናት ዝተቀበላ፡ንእሽቶን ውሑድ ህዝብን ዘለዋ ሃገር ኢያ።ከም ኩሎም ባህርያት ኩናት ዝገድፎም ከኣ፡ኣፍራይ ሓይሊ ሃገር፡ካብ ክገብሮ ዝኽእል ኣስተዋጽኦ ተኣጊዱ፡ኣብ መዓስከር ብወተሃደራዊ ሕጊ ጅሆ ተታሒዙ፡ዝተ ረፈ ኒሑ ተዳኺሙ፡ስደት ከም ኣማራጺ ወሲዱ፡ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ሃገር ደው ካብ ዝበሎ ጀሚሩ ዘበራብሮ ስለዘይረ ኸበ፡ካልኣይ ሕማም ኣብዝሰዓባ ሃገር ዝወርድ ማዕቐብ ዘምጸኦ ማህሰይቲ ርኡይን ዘይፍቶን ኢዩ።

ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ከምዝተኸታተልኩሞ፡ ብዓዋተን መሰልና-ደሊናን ናብ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ዝቐንዐ ዝተወሃሃደ ጸለመን ዘለፋን ክካየድ ቀንዩ ‘ ሎ ። ብዙሓት ሰማዕትን ተኸታተልትን ኣሰናን እተን ወብሳይታትን ከኣ ኣብቲ ጉዳይ ዘለኩም ቅሬታን ሓዘንን ብ ኢ-መይል ቴለፎንን ክትገልጹልና ቀኒኹም። ኣንፈት ናይዚ ጸለመን ዘለፋን ካብ ሓያለ ሰሙናት ኣትሒዝና ኣስተብሂልናሉ ‘ኳ እንትጸናሕና፡ ኣብዚ ህዝብና ኣብ ዓዘቕቲ ህግደፍ ጥሒሉ ሓገዝን ተስፋን ሃንቀው ዝብለሉ ዘሎ መሪርን ከቢድን ግዜ፡ ነቲ ዝርካቡ ገጻት መርበብናን ቀለም ብርዕናን ንቖየቛን ምምልላስን ኣሕሊፍና ክንህቦ ፍቓደኛታት ኴንና ኣይጸናሕናን። ኣብዚ ሰዓት ‘ዚ ‘ውን መርገጺና ኣይተቐየረን።