Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኣለኻ’ዶ ኤርትራዊ፧ ብርግጽ ኣለኻ፧ ኣበይ፧ እንታይከ ትገብር፧ እንተትህሉ ደኣ እቲ ሓያል ድምጽኻ ዘይጓዝም፧…እንተወሓደ “እሕሕ’’ ክትብል ምሰማዕኩኻ። ቀጽሪ ደምበኻ እናፈረሰ፡ ንጥሪትካ ተኹላ እናመጠለን እውን ትም ኣይምበልካን። ግንሲ…እንድዒ…ፈሪሐ….ብህላወኻ ተጠራጢረ። እንተትህሉስ፡ ኣቦኻን ኣዴኻን በባትር እናተሰለቑ’ዶ ትም ምበልካ፧ እንተገደደስ’ባ ኣስናንካ ምሓርቀምካ፡፡ ነእዳውካ እውን ሰፍ መበልካየን። ኣሕዋትካን ኣሓትካን ከምተመን ርእሲርእሶም እናተቐጥቀጡን መነጻጸሪ ዒላማ እናኾኑን እውን፡ እታ ናብኣቶም ኳሕ ዝበለት ጥይት ንትርግታልብኻ ፈግ መበለቶ’ሞ “ወዲ ኣይተ!’’ ምበልካ።

POST TAGS: