Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

 መርበብ ኢንተርኔት ኣሰና ድማ፡ እዚ ጽምኢ ቅኑዕ ሓበሬታ ቀራዕ ዘብሎ ዘሎ ህዝብና ዝረውየላ፡ ዕለት ዕለት ሓሓድሹ እትፍልፍል ተወሳኺት ዒላ ኮትኮነሉ፣ ነዚ ጥሜት ድሃይ ኣሕዋቱ ሃለፍ ዘብሎ ዘሎ ክፋል ድማ፡ መኣዲ ሓበሬታ ክትኮነሉ እንዳተመነና፣ ኩሉ ብጉዳይ ህዝቡን ሃገሩን ዝሓምም ዜጋ፡ በቲ ዝኽእሎ ዘበለ ክተሓገገዛ፣ ልቦና ዝሓዘለ፡ መሃርን ኣተባባዕን ጽሑፋት ብምልጋስ፣ ቅኑዕ ሓበሬታ ብምልኣኽ ክደጋገፋ፡ ንምሕጸን፡፡ ንሕና ብወገንና ድማ፡ ነዛ ጠራናፊት ኣሕዋት፡ ኣኻኻቢት ብጾት፡ ጸጋዊት ፍልጠት ክትከውን እንምነያ ሓዳሽ መርዓት፡ ባህ እንዳበለና፡ በታ ዓቕምና ከም እንደጋገፋ ንሕብር፡፡