Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ሃገረይ፡ ናጽነት ግን መጀመርያ ምበር መወዳእታ ናይ ሃገር ኣይኮነን። ትርጉም ናጽነት ምስ ነፍሲ ወከፍ ዕለት ደምን ስጋን ወሲኹ ዝሓድር በዳሂ ኣምር እዩ። ብግብራውነት መብጽዓን እምነትን ናይዞም ሞባእ ነጻነት ዝኾኑ ጀጋኑ ሰማእታት ስለዝልካዕ ከኣ‘ዩ ኣመና ዝኸብድ። ቃል እምነቶም ብጽኑዕ ክሕሎ ኣለዎ።