Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኣለኻ’ዶ ኤርትራዊ፧ ብርግጽ ኣለኻ፧ ኣበይ፧ እንታይከ ትገብር፧ እንተትህሉ ደኣ እቲ ሓያል ድምጽኻ ዘይጓዝም፧…እንተወሓደ “እሕሕ’’ ክትብል ምሰማዕኩኻ። ቀጽሪ ደምበኻ እናፈረሰ፡ ንጥሪትካ ተኹላ እናመጠለን እውን ትም ኣይምበልካን። ግንሲ…እንድዒ…ፈሪሐ….ብህላወኻ ተጠራጢረ። እንተትህሉስ፡ ኣቦኻን ኣዴኻን በባትር እናተሰለቑ’ዶ ትም ምበልካ፧ እንተገደደስ’ባ ኣስናንካ ምሓርቀምካ፡፡ ነእዳውካ እውን ሰፍ መበልካየን። ኣሕዋትካን ኣሓትካን ከምተመን ርእሲርእሶም እናተቐጥቀጡን መነጻጸሪ ዒላማ እናኾኑን እውን፡ እታ ናብኣቶም ኳሕ ዝበለት ጥይት ንትርግታልብኻ ፈግ መበለቶ’ሞ “ወዲ ኣይተ!’’ ምበልካ።

POST TAGS:

downስርዓት ህግደፍ ኣብ ድሮ ውድቀቱ ምህላዉ ናይ ዕዳጋ ምስጢር ኮይኑ ኣሎ ካብቲ ኩሉ ዝሕዝን ግና ህዝቢ ለኪሙ ክጠፍእ ምኻኑ እዩ ግና ክሳብ መዓስ ኢና ክንጥበር ክነብር ኩሉ እቲ ጽባሕ ንግሆ ዝመጽእ ሓሳረ መከራ ከጣዕሰና ክነብር ምኻኑ ድማ ጽባሕ ንግሆ ዘይወጽእ ጣዕሳ ከም ዝህሉ ርጉጽ እዩ::ገለ ካብቲ ን ስርዓት ሕግደፍ ካብ ውድቀት ዘየድሕንዎ ረቓሒታት ክጠቅስ