Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ዋሸንግቶን ዲሲ ካብቲ ብጓይላ ምድንጋር ዘጽመመ እዝኒ ፡ ሓቂ ዘድመቀ ናብ ለውጢ ዝምርሽ ንወጽዓ ህዝቢ ንምቅላሕ ዝኹሕኹሕ ድምጺ የኣንጊዳ።ኣብዚ ድሮ ዕስራ ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ዋሸንግቶን ዲሲ ኪንዮ’ቲ ዘእንገደቶ ሓያል ድምጺ ውጹዓት ዘቃልሐ ነድሪ ዘተሓወሶ ሒኒን ዝብል ናይ ለውጢ ማዕበል፡ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኮነ ንዘለው

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዛዕባ ፎየር ሀርዝ (Feuer Herz) „ነበልባል ልቢ“ እትብል ብቋንቋ ጀርመን ተጽሒፋ ዝወጸት ንታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እተነውር መጽሓፍ ብርቱዕ ዝኾነ ተቓውሞ ኤረትራውያን ከምዘጋጠማ ዝዝከር ኢዩ። ሕጂ ከኣ ከም ፊልም ኮይና ክትቀርብ ኣብ ፍጻሜ ክትበጽሕ ትቃራረብ ኣላ።