Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ብወልደየሱስ ዓንደማርያም

“ምርጫ!” ዘርእስታ ልብ-ወለድ ንኣንበብቲ ተቐሪባ ክትዝርጋሕ ጀሚራ ኣላ። እዛ መጽሓፍ’ዚኣ “ምርጫ!” ዝብል ፖለቲካዊ ኣርእስቲ’ኳ እንተሓረየት፡ ኣብቲ ድሕሪ ነጻነት ተተኺሉ ዘሎ ምሕደራ ሃገርና መንጸፍ ብምግባር፡ ኣብ ልዕሊ መንብሮን ሓለትን ህዝብና ዘስዕቦ ዘሎ ኩነታት ኣትኪላ ዝተደርሰት ልብ-ወለድ’ያ።

musህሉው ኩነታትበን ሰብኣዊ መሰላትን ኤርትራ ከመይ ከምዝመስል እተንጸባርቕ ብዋዛ መልክዕ ዝቐረቡ መልእኽታት ዝሓዘት ‘ይኣክል!’ ዘርእስታ ብሙሴ ያቆብ ዝተዳለወት መጽሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ተዘርጊሓ ኣብ ኢድ ኣንበብታ ኪትበጽሕ ምኻና ነበስረኩም።