Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

Torontoልኡኽ ቶሮንቶ ናብ ሃገራዊ ዋዕላ፡ ድሕሪ ናብ ቶሮንቶ ምምላስ፡ ኮሚቴ ቶሮንቶ ብዛዕባ ውጽኢታት ሃገራዊ ዋዕላ መብርሂታት ክህብን ዘተታት ከካይድን ስለዝኾነ ከምኡውን ናይ መጻኢ ዕማማት ክቕይስ መደብ ስለዘለዎን ኩሉኹም ኤርትራውያን ናብዚ መኣዲ ዘተ ብኽብሪ ትዕደሙ ኣለኹም።

ደጊመ ንኣንበብቲ ብሓፈሻ ከረጋግጾ ዝደሊ ግን፡ ኣዝማሪኖ ነቲ ጽሑፍ ሳንሱር ክትገብሮ ከምዘይሓተትኩን ድሌት ከምዘይብለይን፡ ደጋፊ ጥራይ ዘይኮነ ተጣባቒ መሰልን ሓርነትን ሓሳብካ ምግላጽ ምዃነይ፡ ኣብ ስደት ካብ ዘቐመጡኒ መሰረታዊ ጉዳያት ሓደ ፍቕሪ ናጽነት ምግላጽ ሓሳባት ምዃኑ እዩ።