Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

Scarico 1 ስካሪኮ

ብ ኣወልኼር ዓ/ሕፊዝ ”ናይ ዝተወለድካላ ስድራ፤ናይ ዝብጻሓካ ቦታን ህዝብን ባህልን ቋንቋን፡ ናይ ትኣምኖ ሃይማኖት፤ ናይ ዝተማሃርካላ ቤት ትምህርቲ፡  ናይ ትድግፋ ጋንታ ኩዑሶ

ብ ኣወልኼር ዓ/ሕፊዝ

”ናይ ዝተወለድካላ ስድራ፤ናይ ዝብጻሓካ ቦታን ህዝብን ባህልን ቋንቋን፡ ናይ ትኣምኖ ሃይማኖት፤ ናይ ዝተማሃርካላ ቤት ትምህርቲ፡  ናይ ትድግፋ ጋንታ ኩዑሶ …. እንቲማእ (ፍቅርን ሓላፍነትን) ክስመዓካ ባህርያዊ`ዩ።ካብ ካለኦት ዝለዓልካ (ዝበለጽካ) ወይ ዝተሓትካ ኮንካ ዝስመዓካ ኮይኑ ግና ሕማም`ዩ።“

እዚ ዝስዕብ ሓተታ ናብ`ቶም ብሰንኪ ዋሕዲ ኣፍልጦ ታሪኽ ህዝቦም፤ ንናይ ሓሶት ፈጠራ ታሪኽ ክኣምንዎ  ይኽእሉ`ዮም ኢለ  ዝገመትኩዎም ሸነኽ ዘተኮረ ኮይኑ፤

ኣብ ጉዳይ “ተስፋጽዮን” ክሳድ ክሕዝ ንዝደሊ ግና፡ ምፍልላይን ምጽላእን ህዝቢ ኤርትራ ን“ተስፋጽዮን” ዕላማ ኣይኮነን ታክቲክ`ዩ። ዕላምኡ:- ንሓደ ሸነኽ ካብ ህዝቢ ኤርትራ /ትግርኛ ዝዛረብ  ክርስትያን/ ነቲ ካልእ ጎኑ ከም ዝጸልእን  ኣብ ኣእምርኡ  ዝጸነሔ  ኤርትራዊ  ጂኦ ፖለትካዊ ተረድኦ ሓጺብካ ንጽዮንነት ዘገልግል ሓይሊ ምግባ`ዩ።

ኣብዚ ዝለዓል ሕቶ:-

 • ” ተስፋጽዮን “ ድዩ ብኣነ-ሕራይ ክድምንኡ ዘቅርብ ዘሎ ፤ ዋላስ ዓለማዊ ጽዮንነት ዝተኻረዮ ሰብ`ዩ ? ዝብል ይኸውን

በዚ ድዩ በቲ  ነዚ ስራሕ ምዕጣቅ ብዘይ ጥርጥር ንጁባ ”ተስፋጽዮን “ ክሳብ ዒቅ ዝብሎ  ብዶላራት  ዝመልኦ ንህዝቢ ኤርትራ ኸኣ ናብቲ እቶን ማእከላይ ምብራቅ ዝድርግም ምዃኑ`ዩ።

በዚ ኣጋጣሚ`ዚ  ኣብ መንጎ የሁድ ከም ሃይማኖት፤ ኣህጉራዊ ጽዮንነት  ከኣ ከም ፖለቲካዊ ወገናዊ ምንቅስቃስ ዘሎ  ዓቢ ፍልልይን ግርጭትን ርዱእ ክኸውን ይግባእ።

ጽዮንነት ኣብ ሽበራ ዝኣምን  ዓማጺ ትካል ምዃኑ ቀንዲ ኣመንቲ የሁድ ዝውግዝዎ፤ንድኽመት ሃይማኖታዊ እምነትን ናዚ/ሂትለር ኣብ ልዕሊ ያሁድ ዝፈጸሞ ኣረመናዊ ናይ ምንዳድ ግፍዒ  መዝሚዙ ንያሁድ ካብ መስመሮም ዝኣለየ ኣግላሲ ማሕበር  ምዃኑ ዘሪኢ ዘየጠራጥር ብኣይሁዳውያን ዝተጻሕፈ  መግለጽታት ስለ ዘሎ  ብኡ  ኣቢልካ ንፍብረካ “ተስፋጽዮን” ምቅላዑ  ኣገዳሲ`ዩ።

ብዝተረፈ

ስካሪኮ፡ ሕብረተሰብ ብሓደ ሃላኺ ኣቅሓ ንነዊሕ ግዜ ክጥቀም ጸኒሑ ምስ ርእሰማላዊ ኣህላኺ ሕብረተ- ሰብ ምፍጣር ከኣ ንሓደ ግዜ ተጠቂምካ ዝስንደዉ ኣቁሑ  ይበዝሑ፤ ንኣብነት ሓካይም ንመርፍእ እናዓገሙ ንብዙሕ ግዜ ዝጥቀሙ ዝነበሩ ኣብ ክንድኡ ንሓደ ግዜ ተጠቂሞም ዝስንድውዎ መርፍእ ፤ ኣብ ክንዲ እታ ንነዊሕ ግዜ እተገልግል ዝነበረት ዘንቢል ከኣ ንሓደ ግዜ ዘገልግሉ ኸረጢት ናይሎን ………………… ወዘተ ዝኣመሰሉ ስለ ዝፈርዩ  ስካሪኮ ማለት መኤከቢ ጓሓፍ ክህሉ ኣገዳሲ ጉዳይ ይኸው።

ናይ ኣባይቲ ናይ ፋብሪካታት ናይ ንክሌር ………. ስካርኮ ኣብ ባይታ  ርኡያት ኮይኖም ኣብ ኣእምሮ ደቂ ሰብ ዝቦትኡ  እስካሪኮ ኸኣ ናይ ባህልን ልምድን ታሪኽን ስካሪኮ ኣሎ። ኣብ ታሪኽ ዝምድና ደቂ ሰባት ብኣወንታን ኣሉታን ዝምዘን ዝምድና ኣሎ፤ እቲ ኣሉታዊ እንብሎ እቲ ስካሪኮ ታሪኽ ምዃኑ`ዩ። ኣብዚ ስካሪኮ`ዚ ምጽሕታር ደስ ዝብሎም ሰባት ከኣ ኣለዉ ። “ተስፋጽዮን” ሓደ ካብኦም`ዩ።

ኣብ ታሪኽ ዝምድና ኣሜሪካን ጃፓንን ሂሮሺማ፡ ናጋሳኪ ዓቢ ስካሪኮ ታሪኽ ኮይኑ ከብቅዕ ክልቲኤን  ሃገራት ኣብቲ ኣወንታዊ ሸነኽ ዝምድና ብምትኳር ኣብ ምጽሕታር ስካሪኮ  ስለ ዘየዕረበኦ ዓቢ ምጣነ ሃብታውን ወተሃደራውን ዝምድና ሃኒጸን`የን።

ኣብ ዝምድና ጸዓዱን ጸለምትን ኣሜሪካውያን እቲ ኣብ ርእሲ ጸለምቲ ዝተፈጸመ ባርነታዊ ግፍዒ፤እምቢ ዝበለ ጸሊም ኣብ ጨናፍር ኣግራብ ምሕናቅ፤ ጸሊም ኣብ ጻዕዳ ዝስቀላ መጓዓዚያ ከይስቀል፤ ኣብ ጻዕዳ ዝሸነላ ሽንቲ ቤት ከይሸይን ……… ዝኣመሰሉ ግፍዕታት ስካሪኮ ታሪኽ ናይቲ ዝምድና ኮይኑ ብሳላቶም ኣወንታውያን ናይ ክልቲኡ ሸነኽ ከኣ ጸሊም ኣሜሪካዊ ንዓባይ ኣሜሪካ ን2 ዘመነ ምርጫ ዝመርሓሉ እዋን ሪኢና !

ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ኸኣ ኣሉታዊ ምዕራፍ የለን ማለት ኣይኮነን። እቲ “ተስፋጽዮን’’  ዝጻሕተሮ ናይ 40ታት ናይ ገለ መዓልታት ህውከት ናይ ታሪኽ ስካሪኮ ምዃኑ ዘየካትዕ`ኳ እንተኾነ፤ ግና ከምቲ ክገልጾ ደስ ዝበሎ ሃይማኖታዊ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ደምበ ናጽንትን ጸሬ ናኣጽነትን`ዩ ነይሩ። ከምኡ ምንባሩ ዝሓበሩ ክሳብ ሕጂ ብሂወቶም ዘለዉ ኣብቲ ሰዓት`ቲ ኣብ መንጎ ኣሕዋቶም ኣስላም ኮይኖም ዘሕለፍዎ ክርስትያን ኣቦታት መስኪሮም`ዮም። ሕጂ`ውን እዚ ታሪኽ`ዚ ናይ ታሪኽ ስካሪኮ`ዩ። “ተስፋጽዮን” ክጽሕትሮ ኸኣ ግድን`ዩ።

ብመንጸር ናይ`ዚ ስካሪኮ፤ “ተስፋ ጽዮን” ክጽሕትሮ  ዘይክእል ካልእ ገጽ ናይቲ ተርእዮ  ኣወንታዊ ተርእዮ ኣሎ  ካብቲ ብዙሕ ገለ ፡-  ጠንቂ ናይቲ ዕግርግር ናይቶም ንባይቶ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ነቂሎም ዝነበሩ ሰውራዊ ሙሁር ሸኽ ዓ/ቃድር ከቢረ ብኢድ ኣንድነታውያን (ደምበ ጸሬ ናጽነት)ምቅታሎም`ዩ ነይሩ።

 • ነዚ ቅትለት`ዝን ሳዕቤናቱን መሰረት ዝገበረ፤ ኣስላምን ክስታንን ደምበ ናጽነት ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ሲነማ እምፔሮ ……… ዶ/ ሳልሕ ከቢረ ምእንቲ ሓድነትናን ምእንቲ ሃገርናን ስድራ ቤት ሸኽ ዓ/ቃድር ከቢረ ሕድገት ጌርና ኣሎና ዝበልዎ ኣርጋእን ሓድነታውን ስጉምቲ፤ ሓርበኛ ራስ ተሰማ ኸኣ ደም ሓወይ ሸኽ ዓ/ ቃድር ከቢረ ……… እናበሉ ዝመደርዎ ኮታ ንኹሉ`ቲ ሓላፍነታዊ፤ ጂኦ ፖለትካዊ ሓድነት ዘንጸባርቅ መግለጽን መርገጽን ብስእልን ጽሑፍን ዝተሰነደ `ዩ።ኣፍካ ዝሃበካ ምግዓር ኣይኮነን።
 • ኣብ ዘመነ መግዛእቲ ጥልያን ኣብ ኣኽርያን ከባቢኣን ዝነበሩ ክርስትያን፡ ቤተ ክርስትያን ክስርሑ ምስ ደለዩ ቤተ ክርስትያን ቅድስቲ ማርያም ፍቃደኛ ስለ ዘይነበረት ተማጊቶም ክስራሕ ዝገበሩ ጥራሕ ዘይኮነ በቶም ክርስትያን ስም ናይ`ቲ ቤተ ክርስትያን ክሰም`ዩ ዝተጠልቡ ድሕሪ`ቶም ክርስትያን ግድን ትስምዩ ኢሎም  ምስ ኣትረርሎም ………. “ በሉ ! ንሕና ጅብሪል ንስኹም ከኣ ገብሪኤል ትብልዎ መልኣኽ ስለ  ዘሎ እንዳ ገብሪኤል በልዋ “ ዝበሉ ኣስላማይ ምስለኔ ፍቶራሪ ዓሊ በኺት`ዮም። እዚኦም ህዝቢ እዚኦም ድዮም ብሓደ ክነብሩ ዘይክእሉ ደመኛታት !!!!  ስካሪኮ

 

AAHafiz (208)21/11/2016

 

 

 

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
42 COMMENTS
 • Degoli November 23, 2016

  Did Tesfazion burn his own Tigre-Tigrinya languages to become a cheap second hand Arab underwear?

  When will the Abeeds speak about the burning of Eritrean languages? When will they condemn the savage Arabs for the slavery?
  When will the Arab slaves condemn the Eritrean Muslim Jihadi organizations that insult Eritrean Christians day and night?
  When will the Abeeds condemn the so called Jihadi in the Janjaweed website called – “Ali Salim”?
  “Scarico” is place for inferiority laced people who burn Eritrean languages and history; for people who hate to hear the beauty of Tigre, Tigrinya, Bilen languages.
  “Scarico” is a place for people who see themselves more Arab than the Arab.
  “Scarico” is a place for people who are ashamed of their own real identity and who burn their real identity to borrow a cheap second hand Arab identity.

  • Selam November 23, 2016

   Brother/sister Degoli
   Excellent and well said dear brother/sister.
   You see, Islam is a satanic religion and a vicious cancer to all humanity of peace.
   It came to our peaceful world by savage killings and swords and can’t live without it ever.
   Sadly, it can’t live without savage killings, inflicting savage damages and pains on our people.
   Needless to say, it would be madness to treat normally or humanly the muslims who follow the savage Islam. They should be handled with their savage swords as that’s all they understand.

   • AHMED SALEH !!! November 24, 2016

    It is normal to imagine the stinky smell of Tesfaldet scarico mouth could attract bugs ,cockroaches and other tiny creatures . Contaminated minds need twisted
    ideas to satisfy their ago while pure minds search for constructive ideals , It is part
    of human nature to live among the good the bad and the ugly . Some preach for
    peace and love and others preach for hatred and violence . Angels verses Evils .
    That is why we pray for forgiveness . Someone out there owns the universe .

    • zeray November 24, 2016

     The most ignorant aregit kelbi areb aka Ahmido al Salihido Yemeni PIMP.
     Now, tell us what positive or “constructive” contribution have you made to Eritrea or even assenna forum in your lonely, sad and pathetic old shit beggar life? You see aregit kelbi areb/savage Arab dog, talk is so cheap just like you worthless asshole. You and your vicious savage evil Islam are nothing but cancer to the whole world. But with new president elect D.Trump and Putin you will be wiped out for good from our peaceful world.
     Now, go and wash your stinking aregit halal ass 5 times in order to get five times drilling by your savage barbarian evil moslem Arab slave masters. Go and rot in your savage evil Islam hell where you belong Arab dog.

     • Selam November 25, 2016

      Thank you brother Zeray
      This foot soldier is not worth to respond to so we’ll let him parrot on about his vicious cancer Islam. He has been on assenna for years and years without any positive contribution except of course just poisoning the innocent and gullible readers with his outdated evil Islamic Arab’s and ELF’s propaganda. He has no shames or normal functioning mind and would probably tell you that his constructive contribution to Eritrea was his muslim ELF shifta banditry organization.

 • Selam November 23, 2016

  K.Tewolde
  I believe it was you who tried to brainwash and terrorize our minds with your cheap outdated propaganda of what had supposedly happened in the past.You stated “how you would have felt during the 60s and 70s when your brothers and sisters, in the lowlands were being incinerated by napalm bombs, village being mowed by tanks, and women’s breasts being chopped by bayonets and a big chunk of the population was transplanted across the border”? Well, my first question to you would be were you there as a nomad observer or as a shifta bandit roaming, stealing and killing innocents? Did you also lose the breast of your mother or the head of your father?
  Here, if we are talking about the muslims of the lowlands then they got exactly what they truly deserved. You see, they say you get what you deserve in life and these land grabbers illegal immigrants with the backing of their Arab masters were invaders of our lands so it was all a well deserved payback treat which should be repeated in the near future with a complete clean up and wipe out job. These parasite muslims were uninvited guests in the first place and they will always remain as unwelcome outsiders that contributes nothing good to our society. The sooner they are made to leave our peace loving, God fearing country the better for our future and progress.

  • zeray November 24, 2016

   Selam, thank you for a great comment and please keep it up.
   If the moslem women’s or mothers were being chopped by bayonets according to the most reliable reporter k.tewolde then the moslem Arab dogs must have been breast fed by their wild savage moslem Arab dogs. That makes sense and no wonder we see the savage rootless nomads barking like typical wild savage Arab dogs.
   After all, “Raza nay abuU Haza”, in other word, like dog father, like dog son, indeed.

  • Amanuel November 24, 2016

   We christians of Keren Eritrea we do not accept the idea of Tesfatzion
   and those who support him.
   In Keren we are family christians and muslims we live together.
   Father christian and mother muslim or vice versa ,,so if someone thinks or tries to do what Tesfatzion
   thinks will neverever.
   If someone comes with ideology of Tesfatzion to our town will pay the result.
   Even if I am a christian I will sacrifice my life for my mother,and my family muslims.

   Amanuel

   .

   • Aba thimmer November 24, 2016

    Bravo Amaniel, i do the same thing in Segeneity too.

   • zeray November 24, 2016

    Amanuel & Aba thimmer, why don’t try to sell your Yemeni shiTara to your savage evil moslem Yemenis. Wedi Halima Saho rat/snake when are you going to come out of your stinking Saho hole and face us with one savage evil moslem penname?
    Wedi Halima mother dog Halima and goat fucker, are you still being breast fed by your savage Arab dogs? And what happened to your other Tigrigna/Christian pen name s of Habtu, Sol, Mehari Woldegabir, Ghebrehawariat and etc?
    Just stick to your savage evil moslem Arab slaves names like your cousin aregit kelbi areb WHORE/PIMP Ahmido al Salihido mushmush Yemeni.
    According to the barbaric criminal Islamic ELF crock k.tewolde son of whore aka Kheliffa Tahir, why weren’t you chopped and bombed into pieces like what you truly deserve anta kondaf komal rootless saHab gimel Yemeni nomad? Try another of your savage evil moslem gimmicks as you haven’t fooled us with your latest tricks.
    Wedi Halima asshole, rot in your savage moslem hell where you belong.

  • k.tewolde November 24, 2016

   I agree Selam,yes you do get what you deserve in life and the world is witnessing it with shock and awe,the sad thing is always the poor,the disadvantaged,the weak,the social strata which resides at the bottom suffers,and clueless people like you tap few nonsense on the keyboard and go shopping for black Friday.

   • Aba thimmer November 24, 2016

    I suspect that you are not the real K. Tewolde because he has nothing to argue with selam

   • zeray November 24, 2016

    Son of a whore k.tewolde, if it is not too late why don’t you ask your komarit Amete berad WHORE mother if you really did have a father or if (as it looks more likely) your whore mother actually conceived you from a savage evil moslem Arab dog??
    You have to know your past and true identity before all your pathetic papagalo fake acts and acting as an advocate of the savage evil moslems gimmicks. As a life long savagely crippled old ELF crock, you and your other criminal corrupted savage Islamic ELF remnants are sucked with your bodies and hands of innocent Eritreans blood but you will all pay for it in the near future. You too wedi komarit whore mushmush savage diKhala deserves to burn alive and to rot in diKhala hell.

    • AHMED SALEH !!! November 25, 2016

     k’tewelde
     Let him live with his filthy mouth which nobody can stop his ignorance .
     It may sound laughable scenario in this forum to baboons but they don’t
     consider it’s negative reaction to offend participants intelligence . And as far as we suspect their sinister motives it is unworthy to give attention ,
     NEFAHITO is always NEFAHITO easy to identify .

 • hidat November 24, 2016

  KISAB MEALTU KEM EBUD KELBI KINEBIH EYU .ZEREBUU KAB MISMAEE MIHIRAM ZIBELEXE KOINU REKIBEYO ALEKU.

 • koubrom November 24, 2016

  All the people who put their dirty comments are not eritrean at all we eritrean half Muslim half christian living side by side ,friendly with tolerance and love in our beautiful country
  please dear brother, dear sisters let watch our mouth, there is I am sure very happy people to see eritrean insult each other in the name of religion , that is very very bad

  • Selam November 24, 2016

   Koubrom
   Simple _ all the Muslims have to do is get the hell out of Eritrean land
   and never ever covet for what is not their own – ever again.
   See, it is so simple, really.
   But, desperate people and animals do or resort to desperate things and measures.

 • lilay November 25, 2016

  ቀደም ሕዉነት ኔሩ። እምነት ናይ ዉልቂ ሕዉነት ናይ ሓባር ይብሃል ኔሩ ሎሚ ግና ዘለበን ተቀይሩ። ኣስላም ኤርትራ መንገዲ ቅዪርኩም። ስለ ዝኾነ ድም እቲ ክርስትርያን መንገዱ ኽቅልስ ናይ ግድን ዩ። እቶም ኣስላም ናይ ኤርትራ ከምቲ ካልእ ኣስላም ናይ ዓለም ስለ ዝኾንኩም እቲ ክርትያን ድማ ድፍዖም ክኹዕቲ ናይ ግድን ዩ። ቀደም ሰብ ተሰማሚዑን ተጸዋዊሩን ይኸይድ ኔሩ ሎሚ ግና ሳላ ስዑድያ ዝተሳእነ የልለን። ኣስላም ኤርትራ ዉን ከምቲ ኣስላም ናይ ካልእ ዓለም ስለ ትኾኑ ዘለኹም እቲ ክርስትያን ንኹሉ እንተታት ኮሎ ጌና ኽሓስበሉ ናይ ግድን ዩ።

  ሕቶ ክሓተኩም፥
  ክንደይ ጅሃዳዊያን እስላምዊ ግንባራት ኣለዋ ኣብ ሜዳ ኤርትራ፥ ብዛዕብአን ግና ሓንቲ ቃል ኣይዛረቡን ኢኹም። ንዓኹም ኣስላም ቅኑዕ ቃልሲ እየን ዘካይዳ ዘለዋ ኪንደይ ሰላማዊያን መማሃራን ሰራሕተኛታትን እንዳ ሓረዳ።

  ዉድባት ዓፋር፣ ሳሆ፣ ጀበርቲ፣ ናራ፣ ሚንዓምር እንታይ ዲዩ መጽሃፈን፣ ሸሪዓ ዶ ኣይኮነን። ወይለይ እቲ ክርስትያን እንታይ ክኸዉን ትሓስቡ፤ ኤእ ከምቲ ናትኩም ኣእምሮ እቲ ክርስትያን ኤርትራዉን ኣእምሮ ኣለዎ ። : ንስኹም ኣስላም ትኸዱላ ዘለኹም መገዲ ናትኩም ዘይኮነሲ ስዑድያ ዝሰርሓትልኩም ያ። ደጊምኩም ሕሰቡላ ሕዉነት ትደልዩ አንተኮንኩም።

  • Aba thimmer November 25, 2016

   Lilay ኣብዘይ ሊላይ!
   ኣብዚ ትግዕረሉ ዘለኻ assenna forum ኢንትርፊ ንስኻን መሰልትኻን ንእምነት ኽርስቲያን ዘቃልል ወይ ዝጸርፍ ኣይ ሰማዕኩን።በንጻር፡ዓገብ ንቡዕሉግ ጸርፊታት ንብል።ጸርፊ ናይ ዱኹማት ኢዩም ናይብሓቂ ኽርስትያን ከኣ ጸሎት ኢዩ ሓይሉ።ኢንተ ኢቶም ዝጠቀስካዮም ውድባት “ጅሃዳውይን” ኣብ አሪትረያ ሃልዮም ከድካ ዘይትዋጉኦም?ኩሉ ከምዝሰማማዓሉ ፡ውጺኢት ውልቀ-ምልክነት ክንሱ ብዘይ ሓንቲ ቃል ንውልቀ መላኺ ኢሰያስ (ከም ንቡር ተወሲዱ) ኣስላም —ኣስላም ምባል-ሲ ኢታ ቡርኩታ ገለስ ኣላታ።

   • lilay November 25, 2016

    Aba Thimmar ( Albaqdadi)

    Your comments reveals who you are so nothing to say. You thought you are smart but today is not yesterday. Now we knew each other. Don’t talk about dictator or else Isseyas is 100% better than Jehadists. Ok.

    You believe the chirians are sheeps as yesterday. You shouid forget it. Every thing is black and White today.

    You can not cheat any one more. The only option is that be as yestreday och choose brotherhood. You follow Soudi and Soudi is the SATANIC country which fuels every where in the World.

    You are smart. You advice me to pray while you sharpen your knives!? Ya. Very funny.

 • Wake up November 25, 2016

  How long will we suffer from our complexities and ignorance, we Eritreans!!! Shame on you guys.

 • ማሊሻ November 25, 2016

  ኣብ ታሪኽ ዓለምን ፣ ኣብ ነዊሕ ዛንታ ሰብን ብጭብጢ እተረጋገጸ ሓቂ እንተሎ እዚ እዩ። ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ወይ ህዝቢ ፣ ንሕሉፍ ናይ ዘመናት ታሪኹ ዝጸልእ ፣ ውርሻኡ ዝንዕቕ ፣ መረበቱ ወይ ትውልዲ ዓዱ ዝኽሕድ ፣ ቋንቋታቱ ብባርዕ ዘልምስ ፣ ቅርስታቱ ዘፍርስ ፣ ባህልታቱ ስርዓቱ ዘድፍር ፣ ደቂ ሩባኡን ጎዶቦታቱን ዘየኽብር ፣ ይትረፍ መሪሕነት ክጭብጥን ሃገር ክኣልን ፣ ናይ ገዛእ ርእሱ ሉኣላዊት ሃገርን መሬትን ውን ከቶ ኣይግበኦን እዩ።

  እዚ ከምዚ ዓይነት ነፍሰ ሙት ፣ ሕልና ዕሩብ ፣ ኣእምሮ ዕሱብ ጉጅለ ወይ ጭፍራ ፣ እንትርፎ ከም ጊላ ከዳሚ ወይ ኣል-ዓቢድ ናይ ባዕዲ ፣ ብናይ ገዛእ ርእሱ መንነትን ኣብራኽን ደው ክብል ብፍጹም ዝሕሰብ ኣይኮነን ።

POST A COMMENT