Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

Proposal to launch Assenna Television (ATV) – Summary

This paper provides an outline of the proposal to launch Assenna Television (ATV) by Assenna Foundation Ltd (UK). The proposal, which is a significant milestone for Assenna Foundation’s (AF) since its inception in 2007, has

This paper provides an outline of the proposal to launch Assenna Television (ATV) by Assenna Foundation Ltd (UK). The proposal, which is a significant milestone for Assenna Foundation’s (AF) since its inception in 2007, has been instigated by grassroot movements of Radio Assenna listeners and its website users both within Eritrea and in diaspora. A clear testimony of AF success over the last decade in reaching out to the Eritrean people, wherever they may be, with clear, honest and up-to-date information and analysis about their homeland, and thereby counterbalancing the Eritrean regime’s propaganda machine.

 

 

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
4 COMMENTS
 • Helen November 1, 2018

  Well done for launching Assenna Television

 • ogbai zerabruk /geladios / November 1, 2018

  ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኩሉኹም ኤርትራውያን ብዘይ ኣፈላላይ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን እትነብሩ፡ እዘን ዘሓለፍ 27 ዓመታት ከም ውጽኢት ፍረ ጻማና እንሓፍሰለን ሰላምን ፍቕርን፡ ዕርቅን ዕብየትን ልምዓትን፡ እንሓፍሰለን ክኾና ናይ ነፍሲ ወከፍና ትምኒት ምንባሩ ዘይሳሓት ሓቂዩ ንይሩ። እንተኾነ ግን ዘራጊት /ማይ ዘላተን ኣሕስ ጹሩይ ማይ ነይስትያ/ ምርቓ ወላዲትስ ኣይመርገም ኣይምርቓ ከም ዝባሃል፡ ሃገርና ድሕሪ እዚ ኩሉ መከራን ጸበባን መስውእትን ኮይና ከተብቅዕ፡ ከምቲ እተጸበናዮን እተምነናዮን ክኾነልና ኣይካኣለን። እቲ ምርቓ ዝተባህለ ነቲ ዓርሞሺሽ ዝኾነ ሓይልታት ኣርዑት መግዛእቲ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታትን ኪንኡን ኣሻሓት ወርቃኢ ሕይወት ከፊልና ምስቲ ኩሉ ሓርጎጽጎጽን ውሽጣዊ ፍሕፍሕን ሰጊርና ኣስመራ ምእታውና ሃገር ከመይ ቀጸለት ንዝብል ሓቶ ክንምልሹ ኣበየናይ ኩነታት ኣለና ክንግምግም ናይ ግድን እዩ። እቲ መርገም ዝተባህለ ድማ ህዝባዊ ስርዓት ብሕገን ፍትሕን ምዕሩይ ትካላዊ ህዝባዊ መንግስቲ ክንምስርት ዘይምብቃዕና እዩ። እቲ ተወሳኺ መርገምውን ነዚ ዘይምዕሩይ ምሕደራ ዝብልናዮ ንሃገርና ከምዚ ድሒርና እንርእዮ ዘለና ኣብ ስምዒትን ዝላን ጋይላን ካብ ምእታውን ዓይንና ምዕዋርን ንድሕርት ምስጋምን ሓሊፍ ኣብ ዘብጻሕና ራህዋን ሰላምን ኣይርኣና ኣለና።
  ካብት ዘትሓሳስብ ጉድይ ከኣ ነዚ መርገም እንብሎ ዘለና፡ ከም ምርቓን ዕብየትን ጌሮም ተቐቢሎሞ ከንቱ ውእቱ ዝኾነ መዛሙር ክዝመሩ ምስቲ መላኽን ትምክሕተኛ ዝኾነ ስርዕት ዝብልዎ ዝወገኑ፡ ወገናትና ብምህላዎም ናብ ዝኽፍአ ሃለዋት የምርሑና ኣለዎ። ኣደስ፡ዝሓብአት እንተሓብኤት ሓበላ ዓይኒ ነይትሓብእ እካ እንተኾነ ባዓል ዓይኒ እንቁሪ ባዓል ኣሉ ባልታ ዋላ ድሕሪ ብጽሖ ሃዋሳ ኣዋሳ ክብከባ ጭፈራ ጎይትኦም፡ከብዶም ሓቒፎም እንከለዉ ኤሱ ወይ ሞት ዝብሎ ኣይተስእኑን። ነቲ ስዉር ውዲት ወዲ ኣፈይ ዋላ ክስቆሮም ኣይኣለን፡ ነዚ ዳግመ ወዲት 50 ታት ብስም ሰላም ከኣ ብዝኾነ መልክዑ ብወገን ህዝብና ተቐባልነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ዝበዝሑ ግን ተመስገን ኣምላኽ ሎምስ ዝተርድኦምውን ፡ነዚ ኪትግዕታዶ ትርሕጻ፡ ትሩፍ ደጊም ኢሎም ኢዶም ዝልዓሉ ቁጽሮም ክብ እንዳበለ ይምጽ ኣሎ። በሉ እዛ ሃገር ፈጺማ ከየንቆረት ከላ ወኪል ክንገብረላ፡ ሕግን ፍጥሕን ክንተከለላ፡ ነቲ ምርቓ ተቐቢልና ነቲ መርገም ዝበልናዮ ክንኣልየላ ንተዓጠቐላ። ናብት ቀንዲ መበገሲየይ ክምለስ መሲልካ እንታይ ኣምጻኻ ከም ዝባሃል፡ መርግምን ሓጥያትን ብንስሓ ከምዝድምሰስ መጻሕፍቲ እምነት ይምህሩና እዮም። እሞባኣር ደወል ሰላም ዝእውጃ ናብ ኩሉ ዓለም ናብ ውሽጢ ህዝብናውን ሰሪጽን ዝኣትዋ ዓርሞሽሽ ሜድያታት ይድልያና ኣለዋ። ተረኤን ከኣ ኣነኣኢስካ ዝርኤ ኣይኮነን። እሞ እንሆ ኣሰና ሜድያ ኣፍደገ ሓቤሬታ ናብ ኩሉ ህዝብና ብዝላዓለ ደርጃ ክትፍኑ ከትብጽሓልና ተዳልያ ስለ ዘላ ኢደይ ኢድካ ኢልና ፈትሊ ክንኮና፡ መርፍእ ክትኮና ባኣኽብሮት ትጽዋዓና ኣልሞ እንሆ ጉድይና ጉድይ ደልይቲ ፍትሒ ምኻኑ ተገንዚብና ዓቕምና ዝፍቕዶ ኢደይ ኢድካ ካብ ምባል ኣይንሕመቕ ክብለኩም ድፍረት ኣይትቅጸሩለይ ንሳያ ንእሽቶ ዓቕመይ። ኩለን ሜድያታትና ዓቕመንካ ዝገብራ እንተኾና ኣሰና ምስ ኩሎም ኣባላታ ንውልቀ ምልካዊ ኢሳያስ ህግድፍን ብዘይሕለል ኣላሽ ከተብሎ ኣብ እትገብሮ ኣብርክቶ ዓለም ዝምልከቶ ዓቢ ምስ ንእሽቶ ክልና ከይንስሓቶ ሓደራ።
  ኣሰናውን ኣቕልቦ ህዝብን ብምግንዛብ ዝዋሃበኪ ንቐፌታን ብዝያዳ ከም ሓልዮት ብምርኣይ፡ ሃለዋት ደንበ ደልይቲ ፍትሒ ባህግን ጸዋዒትን ባኣትኩሮ ኪትምልሺ ክትክእሊ ምስቲ ሃብታም ልቦናኺ፡ ብትግሃት ኣገልጋሊት ህዝብን ንኽውንነት ሕብረተ ሰብና ኣገናዚብኪ ዝጎደልኪ እንዳማላኺ መደበርኪ ናብ ኣስመራ ካብ ሕጂ ክትጥምቲ ክትምርሽን በጃ ህዝብን ሃገርን መሪሕ ኮንኪ ክትወጺ መስ መሰልትኺውን ኪትተሓጋዝን ትካላዊ ኣስራራሓኺ ዕዉት ክኸውን ተስፋ ይገበር። ዓወት ንደንበ ደልይቲ ፍትሒ ውድቀት ናድሓርሓርትን ተበልጽትን! ምስ ኣሰና ተትሓሒዝና ናብ ሃገርና ምውቕቲ ዓድና!
  ምልኪ ይፍረስ ሕጊ ይንገስ ኩሉ ክሕጎስ ክምጎስ!!!!!!!!!

 • Ibrahim nourai November 2, 2018

  Is watch it

 • YONAS GOITOM November 2, 2018

  Congratulations to Assenna TV, Amanuel Eyasu and his Colleagues we are on your side keep up the great work you are doing! Long live Eritrea! Glory to our Martyrs!

POST A COMMENT