Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ጽንብል መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኤርትራውያን ነበርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ንመበል 28 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት ኤርትራ ካብ ርሑቕን ቀረባን ከተማታት ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ጆሃንስበርግ ብምትእኽኻብ ብይኣክል ዝብል ቴማ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገሮም ብምዝታይ ጸንቢሎም። ኣብቲ ቀዳም 25 ግንቦት ዝገበርዎ ጽንብል፡ ኣብ ክልተ ኣርእስታት ዘተኮረ ክልተ ሰሚናራት

READ MORE

ደብተራ ዓዲ ሃሎ ከመየ’ሎ? ደብተራ ዓዲ ሃሎስ ግርም ኣሎ ዝደለዮ ‘እዝዝ እምቢ ዘለ ቐትሎ ዝስልዖ ደሊ ዝስርስሮ በርበረ ዝዓጥኖ ዝሽርጦ ከረዛን መዚዙ ዝሽውጦ ብገመድ ኣሲሩ ዝውጥጦ! ሻብዓይ ምልዮነር ናይ ኣፍሪቃ ህዝብኻ ዘይብሉ ግራት ናይ ፈረቓ ናቕፋ ተገፊፉ ባንኪ እንዳ ክሻ ተዃዒቱ ‘ሽየጥ ኣዋርቕ ናይ ብሻ ዕዳግኡ ዱባይ መሬትና በርሺሻ ስዊዝ ካብ ተኸዝነ ክኸውን ውርሻ ደጊም ኣይተርፍን ክሃድም ናብ ጣሻ ትዝ’ዶብለኩም

READ MORE

እቲ ዝተፈልየ ሓበሬታ ምንእጋድ ዘሻቕሎ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ቅንያት ናጽነት ናይ ህዝባዊ ምልዕዓል ስግኣቱ ዓሪጉ ዝጸንሐ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ካብ ቅድሚ መዓልቲ ናጽነት ኣትሒዙ ኣብ ኣስመራ 5 ኢንተርነት ካፈታት ከምዝዓጸወ፡ ስእሊ ናይ ገሊኣተን ብምስናይ ምንጭታት ቴለቭዥን ኣሰና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።   እቲ ስርዓት ኣብ ቅንያት ጽምብል ናጽነት

READ MORE

ኣብ ድርኮ ንእሱ ዞባ እምኒ ሓይሊ፡ ዞባ ደቡብ፡ ሓደ ኣብታ ዓዲ ዝቕመጥ ተወላዲ ትግራይ ከም ወዲ ዓዲ ጤሳ ሓቲቱ ብዝህቢ ናይታ ዓዲ ተቓውሞ ምስ ኣጋጠሞ፡ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ቀንዲ ተቓወምቲ ንዝበሎም፡ ልዕሊ 10 ተወላዶ እታ ዓድን ወከልቲ ህዝብን ከምዝኣሰረ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ። እቲ ጤሳ

READ MORE

ናይ ሎሚ ዓመት ብዓል ናጽነት ካብ ካልእ እዋን ቁሩብ ዝፈልዮ እንተሎ ስርዓት ህግድፍ ኣብ ከቢድ ወጥርን ጸቕጥን ይብዕሎ ምህላዎ ካብ ማንም ሰብ ዝርሓቀ ወይ ዝተከወለ ኣይኮነን። ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ዓመት ምስቲ ዝሓለፈ ዓመታት ተማሳሳሊ ኮይኑ ኩሉ እቲ ዝግበር ንስለ ዝክሪ ናይ’ቲ ዕለት ተባሂሉ ንፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ

READ MORE

ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ንዝኽሪ መበል 28 ዓመት ናጽነት ኤርትራ፡ ካብ ድሮ 24 ግንቦት ኣትሒዞም ክሳብ ጽባሕ መዓልቲ ናጽነት፡ ናይ ይኣክል ንምልኪ ኣኼባታት ብምቕጻል፡ ሰላማዊ ሰልፍታትን ጽንብላትን ብምክያድ ብክብ ዝበለ ስነስርዓት ከብዕሉዋ ከምዝቐነዩ ከካብ ቦትኡ ዝበጽሑና ብስእልታት ዝተሰነዩ ጸብጻባት ሓቢሮም። ኣብ ሰሜን

READ MORE

መ ር ድ እ ኣፍቂርና ዘይጸገብናያ  ምጭውቲ  ጓልና  ፈለግ  ኣንገሦም  ገ/መስቀል  ብዘጋጠማ  ሓደጋ  ኣብ  ዕሸል  ዕድሜኣ  ብዕለት  23.05.2019   ሓሙስ  መዓልቲ  ብፅዋእ  ሞት  ተፈልያትና።ነዚ  ወሪዱና  ዘሎ  ክንጸሮ  ዘይንኽእል  ጓህን  ሓዘንን  ብፀሎት  ከተሰንዩና ንምሕጸን። ሥነ-ስርዓት  ቀብሪ ፡     ንዕለት  31.05.2019  ዓርቢ  መዓልቲ ሰዓት  10፡00 ቅ.ቀ ኣብ  Friedhof weg  17,        88239 Wangen im Allgau,  BW ክፍጸም  ኢዩ። ሓዘንተኛታት 

READ MORE

May 24, 2019 ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡  ክቡራት ኣሓተይን፡ ኣሕዋተይን፡ ደቀይን ደቂ ደቅየን፡ ከምይ ኢልኩም ቀኒኹም፡ ከምይ ኢልክን ቀኒኽን፡ ኣነ እኽግዚኣቢሄር ይመስገንን ጽቡቅ ኣሎኹ ።እንሆ ድማ ኣብ ናይ ነጻነትና በዓል መዓልቲ፡ መልእኽተይ የማሓላልፍ። እቲ ዘማራይ ንኹሉ ጊዜ ኣለዎ ይብል። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ መዓልቱ ኣኺሉ መንእሰይ ኤርትራ ህዝቢ

READ MORE

ሚላኖ፡ 25 ግንቦት 2019 መበል 28 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት ኤርትራ ክቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ሚላኖን ዓዲ ጥልያንን ብሓፈሻ፡ ኣብዚ ብኣጋጣሚ መበል 28 ዓመት ናጽነት፡ መዓልቲ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ፡ ሓርነት ህዝብን ግዝኣተ-ሕግን ደሪባ ምእልቲ እትኾነሉ ውጥን ንምድህሳስ ዘዋደድኩሞ ናይ ዘተ መኣዲ፡ ምሳኹም ሓቢረ ክውዕል ንዝገበርኩምለይ ዕድመ ኣዝየ

READ MORE

ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዘቤታዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከምቲ ናይ ንጉስ ሃይለስላሰ `ዮውሃንስ 4ይ ` ተባሂሉ ይጽዋዕ ምህላዉ ዘርኢ ሰነድ። ናጽነት ኤርትራ፡ ኣብ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ`ምበር ኣብ ሰነዳት ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ከምዘየላ ዘርኢ፡ ንኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ፡ ልክዕ ከምቲ ናይ ንጉስ ሃይለስላሰ ዝነበረ፡ `ዮውሃንስ 4ይ- ዮውሃንስ

READ MORE

ኤርትራውያን ተቐማጦ በይ-ኤርያ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ሳንፍራንሲስኮ፣ ሳንሆዘ፣ ሳክራመንቶ፣ ሳንታሮዛን ካልኦት ከተማታትን ውሒዞም ናብቲ ብማሕበር በይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝተዳለወ ናይ “ይኣክል ምንቅስቓስ” ዝተሳተፍዎ መጠነ ሰፊሕ ኣኼባ ብ18 ግንቦት 2019 ኣብ ከተማ ኦክላንድ፣ ሰሜን ካሊፎርንያ ተኻይዱ። ኣብቲ ብሓልዮት ንዅሎም ኤርትራውያን ዘጽልል “ማሕበር በይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ

READ MORE

  ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ፡ 24 ግንቦት 1991፡ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ተሓግሒጉ ዝወጸላ ዕለት ስለዝኾነት፡ ኣኽሊል ሃገራውያን በዓላትና’ያ። ህዝቢ ኤርትራ ድማ፡ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ህዝቢ፡ ንመሰሉን መሬቱን ከቢድ ዋጋ ስለዝኸፈለ፡ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ  ጥራይ ዘይኮነ ን24 ግንቦት ክዝክራ ዝግብኦ፡ ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ፡ ከም

READ MORE

ኣቦ ወንበር ናይታ ኣብ ካሊፎርንያ፡ በይ ኤርያ እትርከብ ዳዕሮ እትብሃል ጽላል ደለይቲ ፍትሒ ከም ኣቦ ወንበር ዝነጥፍ ዝነበረ ማእከለ እምባየ ብ 12 ግንቦት ኣብ ከባቢ ገዝኡ ብጥይት ተወቒዑ ብ 14 ግንቦት ኣብ ሕክምና ዓሪፉ። ኩነታት ኣቃትላኡ ብፖሊስ ኣመሪካ ተታሒዙ ኣብ መስርሕ ምርመራ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ

READ MORE

ናጽነት ኤርትራ ሕሳስልደን ቦኽርን ከፊልና ኢና ረኺብናያ ; ኤርትራውያን ንፍትሒ ነበርቲ ሲያትል ዋሽንግተን ዓመት መጸ ድማ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ኢና ነብዕሎ ፤፤ ዝሓለፈ ዓመት ብዝኽሪ ሽምዓ ; ብምርኢት ;ታሪኻዊ ቅርስታትን ንሓርበኛ እሱራትና ብምዝካርን ; Silent auction ኣብዒልናያ ሓሊፍና;; ናይ ሎሚ ዓመት ፍሉይ ዝገብሮ ኣክባብራ መዓልቲ ናጽነት

READ MORE

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያን ደቂ ሃገርና፥ ንዕለት 25 ግንቦት 2019: መዓልቲ ናጽነት ሃገርና ክነብዕል ስለዝኾንና፡ ኩልኻትኩም ኤርትራውያን ክትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ህዝቢ `ይኣክል!` ኢሉ ተላዒሉ ኣብዘለወሉ እዋን፡ ኩላትና ተኣኪብና ትርጉም ናጽነትና ክነስተንትን፡ መጻኢ ዕድልና ድማ ክንማኸር፡ ሓቢርና መዓልቲ ናጽነትና ክንዝክር ኢና። ጽምብል ናጽነትና፥ እቲ ናይ በሓቂ ናትና

READ MORE

  ሓደ ካብቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ፍጥር ካብ ዝብል፡ ዕምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕን ፍትሒ ንዝጠለቡ ዜጋታት ንምጭፍላቅን ክጥቀመሉ ዝጸንሐን ገና ዝቅጽሎ ዘሎን ርኹስን ኣዕናውን ሜላ፡ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ምልሕላሕን ሓው ንሓው ፈላሊኻ ምግዛእን’ዩ። ኣብ ታሪኽ፡ ኩሉም ገዛእቲ ሓይልታት፡ ንህዝቢ ፈላሊኻ ምግዛእ ቀንዲ መሳርሒቶም’ኳ እንተኾነት፡ ናይ ስርዓት

READ MORE

ኣብ ዋዕለ ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ለስተርን ከባቢኣን ዝቐረበ መደረ ዶ/ር ብርሃነ ወልደሚካኤል - 06 ግንቦት 2019   ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን፡ ዝተፈቶኹም ደቂ ሃገረይ ኣብዚ ተረኺብና ዘሎና ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርና ንምዝታይ ኢዩ። ሃገርና ኤርትራ ካብ ኩሉ ጊዜ ንላዕሊ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኢያ ትርከብ ዘላ። እዚ ኩልና ንግንዘቦ ሓቂ እኳ እንተዀነ

READ MORE

ምንቅስቓስ ኤርትራውያን “ይኣክል” ተቐማጦ ከተማ ለስተርን ከባቢኣን   ጸብጻብ ኣብ 06 ግንቦት 2019 ናይ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣኼባ ለስተር ልዕሊ ሚእቲ ተሳተፍቲ ዝተረኽብሉ ብውዕዉዕ ሃገራዊ ስሚዕት ኢዩ ተኻዪዱ። ዳርጋ መብዛሕትኦም ሓደስቲ ስደተኛታ ኰይኖም ጣዕሚ ህይወት ተነፊግዎም ኣብ ባርነት ኣገልግሎት ዝነበሩ ኣጓብዝ ኢዮም። ባህልና ብምኽታል ኣኼባ ለስተር ብጸሎት ኢዩ ተጀሚሩ

READ MORE

እዋናዊ ሓበሬታ ካብ ኣስመራ ብምኽያት ጸጥታ ዝውሰዱ ዘሎዉ ስጉምታት፡ ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝተጠቕሰ፡ ካብ ጎዳይፍ ክሳብ መእለይ ማይ ነፍሒ ዘሎ ቀንዲ ጽርግያ ኣስመራ - መንደፈራ ነቲ ብፍርሒ ተዋሒጡ ዘሎ ኢሰያስ ድሕነት ተባሂሉ መኪና ደው ምባል ተኸልኪሉ ብምህላዉ፡ በቲ መንገዲ ዝመላለስ ሰብ ኣብ ከቢድ ስግእት ወዲቑ ይርከብ ኣሎ ብተወሳኺ

READ MORE

መግለጺ “ይኣክል” ኤርትራውያን ተቀማጦ ቺካጎን ከባቢን   5 ግንቦት 2019 ብመጀመርታ፡ ናብዚ ከም ህዝቢ ንሃሉ’ዶ ኣይንሃሉ፡ ደቅናን ደቂ ደቅናን፡ ኤርትራ ትብሃል ሃገር ይረከቡ’ዶ ኣይረከቡ ዝውስንን፡ ህይወት ናይ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ህግደፍ ዝርገጽ ዘሎ ህዝብና ንምድሓን እጃምና እንታይ ይኹን ዝብል ምይይጥ ንምስታፍ ምምጻእኩምን ምምጻእክንን ብስም ኩሉ ደላዪ ፍትሒ፡ ሰላምን ናጽነትን ከመስግን

READ MORE

  በስመ ኣብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን! ናብ ዝኸበርካ ህዝበ ክርስትያን ፡ ብመጀመርያ እንቋዕ ጾመ ሉጓም ፈቲሑ ናብ ብዓል ፋሲካ ኣብቅዓና። ንሕና ደቂ ‘ዛ ቤተክርስትያን ብምኽንያት እዚ ዓቢ ብዓል ፡ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ቤተክርስትያንናን ሃገርናን እሂን ምሂን ክንብሃሃልን፡ ነቲ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሽግር፡

READ MORE

ብዝተፋላለየ ኣገባባት፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻኢ ብዝነብሩ ኤርትራውያን ዜጋታትን ዝረአ ዘሎ ናይ ተቓውሞ ምንቅስቓሳትን ናይ ይኣክል ድምጺታትን፡ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ሃገርና ጸቕጢ ይፈጥር ከምዘሎን፡ ብጽቡቕ ይስጉም ከምዘሎን፡ ኩልና በብወገንና እንዕዘቦ ዘሎና እዩ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርና ይኹን ኣብ ወጻኢ ብዝርከቡ ዜጋታት፡ እናተሃንጸ

READ MORE

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ደቂ ሃገርና፥ ዕለት 07/04/2019 ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ሰፊሕ ኣኼባ ጸዊዑ ምንባሩን፥ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ተቀማጦ ሎንዶንን ከባቢኣን ከምዝተሳተፉዎን ዝዝከር ኢዩ። ኣብቲ ኣስታት 700 ኤርትራውያን ዝተሳተፉዎ ህዝባዊ ኣኼባ፡ 22 ሓደስቲ ኣባልላት ኮሚቴ ከምዝተመርጹ እውን ትዝክሩዎ ትኾኑ። ምስቶም ዝጸንሑ ኣባላት፡ ብጠቕላላ 30 ዝኣባላታ ኮሚቴ

READ MORE

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ደውታ፣ ነቲ ዘጋጠሞ ቅልውላው ሰጊሩ፣ ኣብ መንጎ ኣካላቱ ዝኾኑ ሓይልታት ብዝነበረ ዘይምኽኑይ ምስሕሓባትን ካልእ ወድዓዊ ምኽንያታትን ዝተፈጥረ ቅልውላው ኣሊዩ፣ ኣብ ገዛእ ዓቕሙ ተመርኲሱ፣ ኣብ ትሕቲ “ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ፣ ነጻነትናን ልዑላውነትና ንምዕቃብን፣ ሓድነት ህዝብና ንምዕዛዝን፣ ህልውን መጻእን

READ MORE

ነቲ ካብ 24-25 ሚያዝያ ኣብ ለንደን ክካየድ ዝቐነየ `ንህንጻ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ-ምልካዊ ስርዓት` ዝምልከት ዋዕላ ዝወደበ Eritrea Focus፡ ነቲ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኣንጻር `ቲ ቅዱስ ተበግሶ ጀሚሩዎ ዘሎ ናይ ጸለመ ዘመተ ብምቅዋም ትማሊ 28 ሚያዝያ 2019 ጋዜጣዊ መግለጺ ኣውጺኡ። ኣቦ ወንበር Eritrea Focus  ኣቶ ሃብተ

READ MORE

መገዲ፡ የእቱ ናብ ዓዲ፡ ትጽቢተይ ኣብ ልዕሊ ኣኼባ ሓድነት ኤርትራውያን (ለንደን) 20 ሚያዝያ 2019 27/04/2019 (19 ሚያዝያ 2011 ዓ/ም/ግ) እቲ ዕሙርን ሓያል ድሌት ሕዝቢ ንለውጥን ዘርኣየ፡ ኣኼባ ሓድነት ኤርትራዉይን-ለንደን ካብዝግበር፡ ድሮ ሰሙኑ ኾይኑ። እቲ ኣኼባ ብዙሓ ተስፋ ዝህብ፡ ንቕሎ፡ እዩ ክብሎ እደፍር። ብዓቅመይ፡ ኣብቲ ኣኼባ ይኹን ብድሕሪኡ፡

READ MORE

መእተዊ ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ከም ቀደሞምን ብዘለዎም ተልእኾን ሓልዮት መጓሰን፡ ሰንፈላል ኮይኑ ዘሎ ህሉው ኵነታት ዓድናን ከቢድ ደመና ኣንጸላሊዎ ዘሎ ኣካይዳ ሕዝብናን ብዚምልከት ሓዳስ ሓዋርያዊት መልኽቲ(“ሰላመ

READ MORE

ምህናጽ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ብዝብል ቴማ Eritrea Focus ብምትሕብባር ምስ Institute of Commonwealth Studies ካብ 24-25 ሚያዝያ ኣብ ለንደን ዘካየዶ ናይ ክልተ መዓልቲ ዋዕላ ኣገደስቲ ለበዋታት ብምሕላፍ ትማሊ ምሸት ብዓወት ተዛዚሙ። ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዓደሙ ምሁራትን ምኩራትን ኤርትራውያንን ወጻእተኛታትን ዝርከቡዎም፡ ድሕሪ ውድቀት ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ኣብ

READ MORE