Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

እተቐየረ ራእይ

ኣማኑኤል ሳህለ ሰብ ይሓስብ፡ ነቲ ሓሳባቱ ድማ ኣብ ግብሪ ኸውዕሎ ይፍትን። ገሊኡ ይዕወት፡ ገሊኡ ግን ኣይዕወትን። እቲ ዘይተዓወተ ገሊኡ ከም ብሓድሽ ኪፍትን ከሎ፡ ገሊኡ ግን ተስፋ ቖሪጹ ካልእ ሓሳባት ክሳዕ ዝመጾ ስቕ ኢሉ ይጽበ። ገለ ሓሳባት ኣብ

ኣማኑኤል ሳህለ

ሰብ ይሓስብ፡ ነቲ ሓሳባቱ ድማ ኣብ ግብሪ ኸውዕሎ ይፍትን። ገሊኡ ይዕወት፡ ገሊኡ ግን ኣይዕወትን። እቲ ዘይተዓወተ ገሊኡ ከም ብሓድሽ ኪፍትን ከሎ፡ ገሊኡ ግን ተስፋ ቖሪጹ ካልእ ሓሳባት ክሳዕ ዝመጾ ስቕ ኢሉ ይጽበ።

ገለ ሓሳባት ኣብ ናይ ውልቃውን ብሕታውን ጉዳይ ኪሕጸሩ ኸለዉ፡ ገሊኦም ግን ክንዮ ባዕላውነት ይኸዱ፡ ሰፊሕ ትልምን ርሑቕ ራእይን ድማ ይህሉዎም።

መብዛሕትኡ ግዜ ሰፋሕቲ ሓሳባት ኣብ ግዜ ማሕበራዊ ቅልውላው እዮም ዚፍጠሩ። መብዛሕትኦም ሱር-ነቀል ወይ ሪቮሉሺናሪ እዮም። ኣብቲ ሰፊኑ ዘሎ ስርዓት፡ ዘይፍትሓውነት ስለ ዚርእዩ፡ ነቲ ዘሎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣቃውማ ኪልውጡዎ ይደልዩ። ገሊኦም ብጎነጽ፡ ገሊኦም ድማ ብምህሮን ብፕሮፓጋንዳን።

ኣብቲ ሓሳባቶም፡ ራእይ ድማ ኣሎ። ብዘይ ራእይ ኪስጉሙ ኣይክእሉን። ራእይ ማለት፡ ነቲ ኺመጽእ ዘለዎ ኩነታት ብኹሉ ሸነኻቱ ዘርእየካን፡ ኪገሃድ ከም ዚኽእል ድማ ናይ እምነት ስምዒት ዝህበካን፡ ንኣእምሮኻን ንልብኻን ዚድርኽ መንፈስ እዩ። ራእይ ምስ ዚህልወካ፡ ኩሉ ወፊኻ ናብኡ ንኽትጎዓዝ ዝእግመካ ነገር የልቦን። እምነትካ ዛጊት መርገጺ ረኺቡ ስለ ዘሎ፡ እቲ ራኢኻ ከም ዚገሃድ ሚእቲ ብሚእቲ ርግጸኛ ኢኻ።

ይኹንምበር፡ እቲ ራኢኻ ኣብ ቦታኡ እናሃለወ፡ ውሽጥኻ ግን ብናይ ስሰዐን ብናይ ስልጣን ህርፋንን ውልቀመላኽነትን መንፈስ ኪብረዝ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ጕዕዞኻ ኣብ ክንዲ ብፍቕርን ተወፋይነትን መስዋእትነትን ብጻያዊ ሓልዮትን ምነናን ዚስነ፡ ብጽልእን ብንኣይ-ይጥዓመንን በለጽን ስስዐን ናይ ስልጣን ህርፋንን ተዓጂቡ መገዱ ይቕጽል። ነቲ ዝጽበየካ ዝነበረ ብርሃን ዝዓሰሎ ራእይ ድማ ብጸልማት ትኽልሎ።

ሽሕኳ ሕቶ ናጽነት ኤርትራ ካብ ቅድሚ መግዛእቲ ጣልያን ጀሚሩ ኣብ ኣእምሮ ኤርትራዊ ዘዕለብጥ ጉዳይ እንተ ነበረ፡ ከም ፖለቲካዊ ሓሳብን ከም ንጹር ራእይ ዘለዎን ኮይኑ ንኣእምሮ ኤርትራውያን ኪትንክፍ ዝጀመረ ግን ኣብ መወዳእታ ሓምሳታትን ኣብ መጀመርያ ስሳታትን እዩ።

ሽሕኳ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ናጽነት ሃገሩ ሓሳባትን ራእይን እንተ ነበሮ፡ እቲ ሓሳባትን ራእይን ግን ከም ዋግዋጎ እምበር ኣዚዩ ብሩህ ኣይነበረን። ንጹር ሓሳባትን ንጹር ራእይን ንምህላው ትምህርቲ የድሊ እዩ፡ ናይ ጎረባብትን ናይ ዓለምን ተመሳሳሊ ሓርነታዊ ኣብነታት ምክትታል እውን የድሊ እዩ። እምበኣር እቶም ከምዚ ዚመስል ዕድል እተዋህቦም ውሑዳት ኤርትራውያን እዮም ነቲ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ጀሚሮምዎ።

እዚኣቶም፡ ብቐጻሊ ስብከትን ፕሮፓጋንዳን፡ ሓድሓደ ግዜ ድማ ጎነጽ ብምጥቃም፡ ተኸተልትን ሰዓብትን ኣመንትን ኣጥሪዮም። ኣብ መወዳእታ ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ስዒቡዎም። ኣብ ትሕቲ ድሑርን ፊውዳላውን ሕብረትሰብ ኴንካ ብልዝብን ብረፈረንደምን ጌርካ ናጽነትካ ከተረጋግጽ ስለ ዘይከኣል፡ ነቲ ራኢኻ ንምግሃድ ብረት ክትዓጥቕ ኣማራጺ ስለ ዘይነበሮ፡ እቲ ናጽነት ብኽቡር ደም ኤርትራውያን እዩ ተረኺቡ።

እቲ ራእይ ተጋሂዱ፡ ግን እቲ መበቆላውን ህዝባውን ራእይ ዘይኮነስ፡ ብናይ ስሱዓትን ግቡዛትን ፖለቲካዊ ቍርቍስ እተበረዘ ራእይ እዩ ነይሩ። ናጽነት ዚብል ኣምር፡ ትርጉሙ ቀዪሩ፣ እቲ ኣብ ኣእምሮ ህዝቢ ዝነበረ ምስሊ ኤርትራ ከተለልዮ ክሳዕ ዘይትኽእል መልክዑ ለዊጡ፡ እቲ ናይቲ የዋህ ህዝቢ ግሩም ሕልሚ ናብ ብህረራ ተቐዪሩ!!

እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ግን፡ እቲ መሪሕነት ወይ ስርዓት ነቲ ህዝቢ “ራኢኻ ኣግሂድናልካ፡” እናበለ ምልፍላፉ እዩ። ካልእ ምስሊ ኤርትራ ኣቕሪቡሉ ክነሱ፡ እዚ እዩ እቲ መበቆላዊ ራእይ እናበለ ንህዝቢ ምትላሉ ይቕጽል ኣሎ። ይኹንምበር፡ ምስሊ ኤርትራ ኣብ ሜዳ እዩ ተዘሪጉ። ብናይ ፖለቲካዊ ቍርቍስ ደሮና ተዓብሊሉ፡ ዘይንፈልጦ ስእሊ ኤርትራ ኣምጺኡልና። እቲ መሪሕነት፡ እቲ ምስሊ ቅኑዕ ምዃኑ ኣብ ኣእምሮ ህዝቢ ንምስራጽ፡ ጌና ዘይሕለል ፕሮፓጋንዳ የካይድ ኣሎ። ነቲ ባዕሉ ዝፈጠሮ ምስሊ ኤርትራ ከም ህዝባዊ ራእይ ንምምሳል፡ ነቲ ራእይ ናብቲ ቅኑዕ ተምሳሉ ኣብ ክንዲ ምቕያር፡ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ኣእምሮ ኪቕይሮ ምፍታኑ፡ ሓደን ቀንድን ገበን ናይዚ ዘሎ ስርዓት እዩ።

ገለ ሰባት ነቲ ዘቕርቦ ጽሑፋት ብምንባብ፡ ግርም፡ ግን ሽግር ኤርትራ እንታይ እዩ መፍትሔኡ ብምባል መልሲ ዚጽበዩ ዘለዉ ኾይኑ ይስምዓኒ። እምበኣር ገለ ንሕቶታቶም ዘዕግብ ፍታሕ ንምቕራብ ክፍትን እየ፤

መጀመርያ፡ ሓሳብ ብኻልእ መተካእታ ሓሳብ እዩ ኪዳኸም ዚኽእል። ኣብ ጉዳይ ኤርትራ፡ እቲ ሓሳባት ኣብዘን ዝሓለፋ 55 ዓመታት ናብ ውድብን ትካልን ስልጣንን ብምልዋጡን ሱር ብምስዳዱን፡ ክትቅይሮ ምፍታን ብዙሕ ጻዕሪ ዚሓትት እዩ። ግን ቅድሚ ኹሉ፡ እቲ ሓሳባት ከመይ ኢሉ ነቒሉ ከመይ ኢሉኸ ናይ ምዝንባዕ ባህርያት ፈጢሩ፡ ነዚኸ ብኸመይ መገዲ ክንቃለሶ ንኽእል ንዚብል ሕቶ ምምላሽ ኣገዳሲ ይመስለኒ።

ቀዳማይ፣ ሓሳባት ኪነቕሉ ኸለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ዳርጋ ንጹሃት እዮም። እቲ ንሳቶም ዚእምትዎ ራእይውን ብወገኑ ንጹህን ዘይተበከለን እዩ። ኣብዚ ግን እቲ ናይቶም መንቀልቲ ሓሳብን ቀረጽቲ ራእይን ድሕረባይታ ኪጽናዕ ይግባእ። ሓሳባትን ራእይንሲ ነይሩዎም ግን እንታይ እዩ ነይሩ እቲ እዋናዊ መበገሲኦም? ካልእ ኣጀንዳ ነይሩዎም ዲዩ? ስሱዕን ንኡስቡርዣዊ ባህርያቶም ነቲ ሓሳባቶምን ራእዮምን በሪዙዎ ኪኸውን ይኽእልዶ? ነዚ ምስ ኣረጋገጽካ፡ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ መጽናዕቲ እተመርኮሰ ድሕረባይታኦም ምፍታሽ፡ ብድሕሪኡ ነቲ እተረኽበ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ምቅላሕ ኣማራጺ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ።

ሓድሓደ ግዜ፡ ናይ ሓደ ንጥፈት ወይ ምንቅስቓስ መወዳእታኡ ግጉይ ኮይኑ ክትረኽቦ ከሎኻ፡ ግጉይ ከም ዝኸውን ዝገበሮ ንምፍላጥ ንድሕሪት ተመሊስካ ምምርማር ኣድላዪ እዩ። ኣበይ እዩ እቲ ጌጋ ተፈጺሙ? ኢልካ ምሕታት ግቡእ እዩ።

ቆርበት ተባላሽያ፡ ኣብ ምንታያ? ኣብ ምንፋሓ፡ ኣይፋልን ኣይ ኣብ ምንፋሓን፡ ኣብ ምጥባሓ፡ ዚብል ብሂል ኣሎ። ከመይ እዩ ነይሩ “ኣጠባብሓ” ኤርትራ? መን እዩ ነቲ “ቆርበት” ነዃላት ወይ ቀዳዳት ከም ዚበዝሖ ገይሩዎ?

ካልኣይ፣ እቲ ህዝባዊ ራእይ ከመይ ወይ እንታይ እዩ ነይሩ ኢልካ ምምርማር። ምስዚ ሕጂ ከም ውዱእ ራእይ ዚቐርበልና ዘሎ ስእሊ ኤርትራ ይሳነ ድዩ? እንታይ እዩ ከም ዘይሳነ ዚገብሮ? ነዚውን ብመጽናዕቲ እተሰነየ ጽሑፋትን ኣስተምህሮታትን ከም ዚውሃብ ምግባር።

ሳልሳይ፣ እቲ ህዝባዊ ራእይ ምስቲ ውድባዊ ራእይ ዘይሳነ ምዃኑ ዚፈልጥ ስርዓት፡ ነቲ ህዝቢ ንምትላል ብዙሕ ብልሃት እዩ ዚጥቀም፡ ሓደ ካብኡ ድማ ሰለይትን ወይጦታትን ካድረታትን ከም ኣብነት ኪጥቀሱ ይኽእሉ። እዚኣቶም ናታቶም ሓሳባት የብሎምን፡ ነቲ እተባህሎም እዮም ኪልፍልፉ ዚውዕሉ። ነዚኣቶም ንምቅላስ፡ ብፖለቲካ ዝበሰሉ፡ ደሞክራሲ እንታይ ማለት ምዃኑ ብክልሰሓሳብን ብተመክሮን ዚፈልጡ፡ ስምዒት ዘይኮነስ ስነሞገት ዚጥቀሙ፡ ከእምኑ ዚኽእሉ ናይ ለውጢ ካድረታት ምምዳብ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ስራሕዚ ጥርናፈን ሓይልን ንምሃብ፡ ትካላውን ውድባውን ቅርጺ ምሃቡ ግድን እዩ። እተወደበ ሓይሊ ጥራይ እዩ ኪዕወት ዚኽእል።

ራብዓይ፣ እቲ ስርዓት ኣብ ኩሉ ንጥፈታቱ ብሓይሊ ገንዘብ እዩ ዚቃለስ። እዚ ገንዝብዚ መብዛሕትኡ ብዘይሕጋዊ መገዲ ወይ ብምፍርራህ እዩ ዚረኽቦ፡ ስለዚ ነዚ ዘይነጽፍ ናይ ስርቂ ዒላ ከም ዚነጽፍ ንምግባር ቀጻሊ ጻዕሪ ምክያድ ኣድላዪ እዩ። ወይ ድማ እቲ ተቓዋሚ ሓይሊ ገንዘብ ዚረኽበሉ ምንጭታት ሃሰው ኪብል ኣለዎ። ገንዘብ ዘይብሉ ተቓዋሚ ሓይሊ፡ ቀሃሚ እዩ።

ሓምሳይ፣ ናይቲ ስርዓት መዓልታውን መደባውን ገበናት ኣብ ዓለም ከም ዚቃልሑ ምግባርን፡ ንተጣበቕቲ ፍትሒ ድማ ምሕባርን። ነቲ ናይቲ ስርዓት ሓቀኛ ስእሊ ኣብ ዓለም ምቅላሕ ማለት፡ ነቲ እቲ ስርዓት ዝምክሓሉ ዓወታት ዋጋ ከም ዘይብሉን፡ ኣብ ቅድሚ ህዝቡን፡ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓለም እናተናዕቀ ከም ዚኸይድ ስለ ዚገብሮን፡ ንዕምሩ ከሕጽሮ ይኽእል እዩ።

እዚ ከም መፍትሔ እተጠቕሰ ነጥብታት፡ ኪሰርሕ ከይሰርሕ እቲ ህዝቢ እዩ ዝውስኖ። ድሌትን ራእይን ክሳዕ ዘሎ፡ ዓወት ኣሎ። ተስፋ ምቝራጽን ግዲ ዘይምህላውን ኪነግስ ከሎ ግን ምናልባት እቲ ስርዓት ኤክስፓይር ገይሩ ወይ ድማ ብኽብደት ገበናቱን ፍሽለቱን ተሸኒፉ ንውሽጢ ረማዕ ኢሉ ክሳዕ ዝወድቕ ምጽባይ እንተ ዘይኮይኑ ካልእ ኣማራጺ የልቦን።

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
26 COMMENTS
 • Tsehaye March 1, 2016

  Dear Amanuel,

  I am kind of puzzled by the following statement of yours;

  “ሽሕኳ ሕቶ ናጽነት ኤርትራ ካብ ቅድሚ መግዛእቲ ጣልያን ጀሚሩ ኣብ ኣእምሮ ኤርትራዊ ዘዕለብጥ ጉዳይ እንተ ነበረ፡…”

  Could you please kindly provide evidence to support your statement? The Eritrea that we know today was established in 1889 as a colony of Italy after the death of Emperor Yohannes II. Before that Highland Eritrea was an integral part of Abyssinia. The western lowland was sometimes under Sudanese kingdoms and later under the Egyptians. The Eastern part was under the Ottoman Turkish for several centuries, and the Afar had their own story to tell. I am afraid to say that your statement does not make sense, and it is completely false.

  • AHMED SALEH !!! March 1, 2016

   Tsehaye
   Tigray-Tigrigni ideology had been problematic issues until now that
   obstruct peace to reign in that hostile region . Eritrean people
   know their ancestors history and the land they belong to . Too bad
   our southern neighbors rigid attitude refuse to accept facts from
   Eritreans side .
   If Eritrea was part of Ethiopia in late 18 century , It means they
   sold us to be colonized under fascist Italian colonizers . Forget
   negatives of the past , WHAT ELSE DO THEY WANT FROM US RIGHT NOW ?
   We must concentrate beyond the past for peaceful better future by
   insulating our mind with positive thinking .
   Ethiopian history of bloodshed among tribal and ethnic head chiefs is history to learn for open minded person and a pride for arrogant .

   • Tsehaye March 1, 2016

    Ahmed,

    I have no idea what you are trying to say. I need someone from the august commenters here to decipher the theme of your comment. What the heck does “Tigray-Tigrigni ideology” has to do with my comment. You don’t sound a normal person to me. Please don’t write when you are getting too high on something.

    Eritrea was not part of Ethiopia in the 18th century because there was no entity that was called Eritrean then. However, the highland of today’s Eritrea was an integral part of the greater Abyssinian empire.

   • hp March 2, 2016

    ያኣኽ ኣሕመድ፡
    go ahead! You have a real Eritrean personality.

  • Nyala March 2, 2016

   Brother Tsehaye,
   Very well said indeed. Your observation and facts are really to be admired.
   Indeed, the Afar have their own story to tell, time will reveal everything.
   Please dear brother Tsehaye keep up your positive contributions. God bless you kubur haw.

   • AHMED SALEH !!! March 2, 2016

    Tsehaye
    We can not deny Eritrean highlands and Tigray share part of history .
    The difference is for three centuries part of our country went through
    occupation by Turks and for some extent by Egyptians . And in Eighteen
    century Ethiopia signed an agreement with Italian colony that legally
    confirmed Mereb River as border between Ethiopia and Eritrea .
    Now my question is ;
    If highland was part of Abyssinia empire the other side of MEREB River
    wasn’t in their bargain ?

    • Tsehaye March 3, 2016

     Ahmed,

     Not just part of history, but a whole history of more than 2000 years with Tigray the Amharas. The Turkish occupied and ruled the Eastern lowland of Eritrea, but not the highland of Eritrea. The Egyptians occupied and ruled the Western lowland of Eritrea, but not the highland of Eritrea. The history that ghedli taught you and me about the occupation of the Turkish and the Egyptians does not represent highland Eritreans. It is a history which is fraught with misrepresentations. Let me tell you what I have read recently in a weekly gazette of the old ELF written in 1976. It described in detail about the origin and history of every ethnic group before the advent of the Italians, but nothing is said about the origin and history of highland Eritreans. You can guess why. The ELF was trying to avoid the connection that highland Eritreans have had with their southern kinship. Ahmed, if others have the right to import Arabic from across the Red Sea, I do not see any problem with highland Eritreans searching for better alternatives, including the Tigray-Tigrigni thing that you mentioned in your previous comment.

     • ogbai March 4, 2016

      QUITE TRUE BROTHER TSEHAYE, BUT THAT WAS THEN NOW, IT IS DIFFERENT ERA FOR ALL OF US NEW CHAPTER AND NEW OPPORTUNITY THAT TO CHALLENGE TO BOND TOGETHER WITHOUT LEANING ONE WAY THE OTHER. WE SHOULD STAND WITH UNITED HANDS AND VOICE AS ONE PEOPLE AND ONE NATION CALLED ERITREANS. AND THIS ISN’T AVAILABLE WITH THE DICTATORIAL SYSTEM, BUT AFTER THE FALL OF THE TYRANNY.

 • Geza Wereket March 1, 2016

  Mr Amanuel,

  Excellent Article.
  Very educational in content and easy to read Tigrinya style. Much better than Shabia’s Tigrinya that uses too much heavy words and convoluted flow and logic to confuse the average Eritrean.

  Thank you!

 • amanuel sahle March 1, 2016

  Tsehaye, you are right, I am wrong in that particular observation. The statement is anachronistic and in a feudal setting the modern concept of independence can hardly be applied.

  • Tsehaye March 2, 2016

   Dear Amanuel,

   Thank you for the clarification. To err is human.

   • hp March 2, 2016

    You like it or not there was a tendency for freedom as put it .

 • hp March 2, 2016

  By theway, is Ethiopia was part of Abbisinia since abbissinia was extended far to indian ocian? ኣየ ጽውጽዋይ!

POST A COMMENT