Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ጋዜጣዊ መግለጺ ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ – ዓባይ ብሪጣንያ ብዛዕባ ህጹጽ መጸዋዕታ `ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ።`

ጋዜጣዊ መግለጺ ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ - ዓባይ ብሪጣንያ ብዛዕባ ህጹጽ መጸዋዕታ `ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ።` ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ደቂ ሃገርና፥ “ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ” ዜውጽእዎ፥ ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ዘተኮረ ህጹጽ መጸዋዕታ ኩላትና ርኢናዮ

ጋዜጣዊ መግለጺ ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒዓባይ ብሪጣንያ

ብዛዕባ ህጹጽ መጸዋዕታ `ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ።`

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ደቂ ሃገርና፥ “ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ” ዜውጽእዎ፥ ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ዘተኮረ ህጹጽ መጸዋዕታ ኩላትና ርኢናዮ ኣለና። ንኹላትና ኤርትራውያን ወኪሉ ዓለምለኻዊ ደረጃ ዝነጥፍ ኣካል ንኽፍጠር እጃምና ከነበርክት ከምዝኾንና ደጋጊምና ገሊጽና ኔርና ኢና። እዚ ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ ኣውጺኦምዎ ዘለዉ ህጹጽ መጸዋዕታ ድማ፥ ነቲ ካብ ነዊሕ ክንሰርሓሉ ዝጸናሕና ዕላማ ኬተግብር ዝሃቀነ መጸዋዕታ ስለ ዝኾነ፥ ሓንጎፋይ ኢልና ተቐቢልናዮ ኣለና። ንምዕዋቱ ድማ ዝካኣለና ክንጽዕር ምዃና ከነረጋግጽ ንፈቱ።

ከም እትፈልጡዎ ዕላማን ድልየትን ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፥ ሕዝቢ ኣብ ከከባቢኡ ዝውክሎ መሪጹ ኮሚቴታት ከቕውም እሞ፡ እተን ብሕዝቢ ዝተመርጻ ኮሚቴታት ተጠርኒፈን ብዞባን ብደረጃ ዓለምለኸ ንሕዝቢ ዝውክል፡ ሕዝቢ ዝውንኖ ኣካል ክቑማ ዝብል እዩ። ብሸነኽና ንኹላትና ኤርትራውያን ወኪሉ ዓለምለኻዊ ደረጃ ዝነጥፍ ኣካል ንኽፍጠር እጃምና ክንገብር ከምዝኾንና ኣቀዲምና ገሊጽና ኔርና ኢና። ኮሚቴና፥ ምስ “ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ” ኣብ ዘካየደቶ ርክባት ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ ነዚ ዕላማዚ ከሳልጥ ዝቖመ ሓይሊ ዕማም ከምዝኾነ ተረዲኣና። ነዚ መጸዋዕታዚ ክነዕውት ሓቢርና ክንጽዕር ተሰማሚዕና። ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኤእጃሙ ኬበርክተሉ ድማ ጻዊዒትናን ለበዋናን ንገልጽ።

እዚ ዘለናዮ እዋን፡ ህላዌና ዝፋታተን ሓደገኛ መድረኽ በጺሑ ከምዘሎ ንኹሉ ጉዳይ ህዝቡን ሃገሩን ዘሕምሞ ዜጋ ብሩህ ኮይኑ ኣሎ። በዚ መሰረት ከኣ እቲ “ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ” ህጹጽ ዝበሉዎ መልእኽቲ ነዚ ዘለናዮ ግዜ ዝግባእ መጸዋዕታ ምዃኑ ዳርጋ ኩላትና ኤርትራውያን ንሰማማምዕ ኢና ዝብል እምነት ኣለና።  ኩሉ ግዱስ ኤርትራዊ ግቡእ ኣቓልቦ ሂቡ፡ በብዓቕሙ ድማ ነዚ ዘለናዮ ዘመን ኣፈርክቡ ዝመጣጠን እዋናዊ ምላሽ ክህበሉ ሰብ ምሉእ ተስፋ ኢና።

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያን ኣሓትናን ኣሕዋትናን፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ ስቓይን፡ ውርደትንት፡ ሞትን ብፍጹም መወዳድርቲ ኣይርከቦን ኢዩ። በዚ ዘለናዮ እንተቐጺልና፥ ሃገርና ተጓሕጒሓ ክትበርስ ኢያ። ክሳዕ ሕጂ ክንደይ ዓድታት ባዲመን ከምዘለዋ ምግማቱ ኣየጸግምን ኢዩ። ብዙሓት ደቂ ሃገርና እንተሓለፈሎም ኢሎም ካብ ሃገሮም ምስ ወጽኡ ዜጋጥሞም ዘሎ ሓደጋታትን፡ ውርደትን፡ ስቓይን፡ መጭወይትን መሸጣን ቅትለትን ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነ። ኤርትራዊ ዜጋ፣ ፍትሕን ጥቁው ምሕደራን ተሓሪሙዎ፥ ብዙሓት ዜጋታትና ብዘይፍርዲ ኣብ ማሕዩር ይበልዩን ይሞቱን ኣለዉ። እዚ ዘለናዮ ኩነታት፡ ይትረፍዶ ከም ናትና ዝበለት ንእሽቶ ሃገር፡ ዋላ ዓብይን ብዙሕ ሕዝቢ ዘሎወን ሃገራትውን ክጻወሮኦ ኣይክእላን እየን። ከምዚ ኢልና ነዊሕ ክንጸንሕ ኣይንኽእልን ኢና። እዚ እዩ ድማ ነዚ ዘለናዮ እዋን፥ “ዘመን ኣፈርክቡ” ዜብሎን “ህጹጽ” ረድኤት ከኣ ዜድልዮን። እዚ ብባህሪ ዘይኮነ ብሰብ ዝተፈጥረ ከቢድ ሓደጋ፡ ብዘይካ ንሕና ብገዛእ ርእስና፡ ከናግፈና ዝኽእል ዝኾነ ኣካል የለን።

ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ካልኦት ሃገራት እትርከቡ ኤርትራውያን ኣሓትናን ኣሕዋትናን፥ ብዘይ ኣፋላላይ ተሓጋጊዝኩም ወከልትኹም መሪጽኩም፡ ባዕላትኩም እትውንኑዎ ትካል ክተቑሙ ብትሕትና ንላበወኩም። በብዘለኹምዎ ብደረጃ ሃገር ወከልቲ እንተ መሪጽኩም፡ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት እንርከብ ኤርትራውያን ተሓባቢርና፥ ሓደ ድልዱል ንኹላትና ኤርትራውያን ዝውክለና ኣካል ክንፈጥር ክንበቅዕ ኢና። በዚ መንፈስ`ዚ ነቲ “ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ሕዝባዊ ምንቅስቓስ” ኣቕሪቦምዎ ዘለዉ ህጹጽ መጸዋዕታ፡ ህጹጽነቱ ተረዲእና ክንድግፎን ክንሠርሓሉን ክነዐውቶን ብምሉእ ሓይልና ክንሰርሕ ግቡእ ይመስለና።

ሕዝብና ክነድሕን፡ ክብረትና ክንመልስ፡ ህላዌና ክነረጋግጽ እንተደሊና፥ ሕዝቢ ኤርትራ ዝውንኖ፡ ብሕጊ ዝግዛእ፡ ብግሉጽነትን ተሓታትነትን፡ ብደሞክራስያዊ ኣገባባት ዝምራሕ ኣካል ክነቕውም ይጽናሕ ዘይባሃል መሰረታዊ ፍታሕ ኩሉ ጸገማትና እዩ።

ኣሕዋትኩም

ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ – ዓባይ ብሪጣንያ

28 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም.ፈ.

 

Subscribe ASSENNA YouTube to get Radio Assenna shows on time:

aseye.asena@gmail.com

Review overview
6 COMMENTS
 • Gezae October 29, 2017

  GO HELL!!!!!!!!
  THE ERITREAN PEOPLE DOES NOT NEED YOU CALL FOR UNITY> THE ERITREAN PEOPLE IS ALWAYS UNITED WITH OUT YOU. YOU ARE OR YOU CAN NOT BE ELEMENTS OF UNITY YOU ARE ELEMENTS OF HATE, FRUSTRATION , AND REVENGE..

 • Gezae October 29, 2017

  GO HELL!!!!!!!!
  THE ERITREAN PEOPLE DOES NOT NEED YOUR CALL FOR UNITY WHAT SO EVER. THE ERITREAN PEOPLE IS ALWAYS UNITED WITH OUT YOU. YOU ARE OR YOU CAN NOT BE ELEMENTS OF UNITY YOU ARE ELEMENTS OF HATE, FRUSTRATION , AND REVENGE..

 • Haddnet October 29, 2017

  Dear Gezai
  I am sorry you feel like that, it could be out of frustration or you are a real anti unity. We don’t value a poor pointless argument like yours. We Eritreans in United Kingdom are trying our at most best to unite, to work together to help each other to elivate our problems her and back home.
  Be positive if not stop the unconstructive comment, it does not help.

  • Gezae October 30, 2017

   If your/our goal is simply exclude PFDJ members people will never come together; no justice no democratic reform or change. Hence, dears, as long as we/you continue berating the PFDJ/PIA government and members as enemy/ies and turn to accuse them degenerate and bête noire nothing will change. I mean as long as we see each other as enemies which is stupidity and ignorance the people will remain divided no unity at all. So that no matter the differences, when the common people get terrified of violence and disorder, they’ll welcome the government to stay in power for indefinite period of time in the name of security
   I am just not sure enough if democracy is solely what we should be seeking afar. I am also not sure, and mostly don’t believe, that one person, group or a banch of groups are what going to change our people life in a blink. Yes, exploiting the current situation and administrational weeknesses would be look a step toward the reformal change, getting another one in its place would be another step toward it. But that these alone did us no good.
   Lets assay a dash; at meantime, our current situation is divided with PFDJ against opposition groups, Islam against Christianity, Lowlander against Highlander, Akeleguzay against Hamasien and Serae and so on, but no more anti-our eminent enemy the woyane TPLF region. I have my doubt about PFDJ/PIA government, but it is thousand times preferable to the certain nightmare of the socialist slackers opposition groups and what so ever called justice seeker.

 • Z October 30, 2017

  Dear UK Eritrean untiy for justice
  For over 20 years having the same conversation I’ve always had; I’m simply expanding it to include our collective rather than just our individual lives. I’ve always been concerned with a moral dimension of social and political issues.
  I think people with an understanding in spiritual or personal growth are the last people who should be sitting out the great social and political issues of our days, because if you have a clue as to what changes one heart, then you’re the one with a clue as to what changes the world.
  All of us want to feel like we’re useful. I simply felt that this is the way I could be of greatest use at this point in my life.
  Thank you our UK base unity for justice endorsement for action to united; together we change our poltical environment; our people need justice today.
  Transformation if NOT TODAY then WHEN if NOT ME then WHO
  Let take each of us responsibility

 • merhawi October 30, 2017

  Well said “Z”,
  It is every peace loving Eritrean’s responsibility to help and push for a just solution to our overarching problems. All justice seekers and peace loving compatriots to get together and take their destiny in to their hand. Change should be brought about by the mass, the mass should be the rightful owners of power. The mass then give power to a group to administer for a limited time and when time comes they take back and give it to another one. Until such time we do not need individual political parties with ideologies residing abroad waiting to take over from Isayas.
  UK base unity for justice, well done for joining hands with GI, I hope others follow suit. Please be careful the river is full of sharks.

POST A COMMENT