Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ደምበ ተቓውሞ፡ ጉዕዞ መርከብ ብዘይ ኮምፓስ:

ደምበ ተቓውሞ፡               ጉዕዞ መርከብ ብዘይ ኮምፓስ:                                                                             12 መጋቢት 2014                                     ሃብተማርያም ኣብራሃ                                    ለንደን - ዓዲ እንግሊዝ ‘ምስ ሕሱም ኣይትቑጸር ስንቅኻ፡ ቅድም ተሰከመን ደሓር ከኣ በርኩተን ይብለካ’ ኢዩ ኮይኑና ዘሎ ጉዳይ ኢሰያስ። ንሕና ኤርትራውያን ምስ ሕሱም ስንቅና ዝቋጸርና

ደምበ ተቓውሞ፡

              ጉዕዞ መርከብ ብዘይ ኮምፓስ:

                                                                            12 መጋቢት 2014

                                    ሃብተማርያም ኣብራሃ

                                   ለንደን – ዓዲ እንግሊዝ

‘ምስ ሕሱም ኣይትቑጸር ስንቅኻ፡ ቅድም ተሰከመን ደሓር ከኣ በርኩተን ይብለካ’ ኢዩ ኮይኑና ዘሎ ጉዳይ ኢሰያስ። ንሕና ኤርትራውያን ምስ ሕሱም ስንቅና ዝቋጸርና ህዝቢ ኢና። ሰላም ዝዓበኹም መጓዕዝቲ ዝነኣስኩም መንእሰያት ድማ ተኸተልቲ፡ ኣብ ዘዘለኹሞ ደሓን ንክትህልዉ በዓል ምሉእ ተስፋ እየ። ብፍላይ ከኣ ንኤርትራውያን ተቓለስቲ ደቀንስትዮ እንቋዕ ናብ 8 መጋቢት 2014 ብሰላም ኣብጽሓክን ክብል ይደሊ።

ለይቲ ድቃስ ዘይህብ ከምኡ’ውን ቀትሪ ዕረፍቲ ዝኸልእ ጉዳይ ህዝቢን ሃገርን ኣብ እንግድዓና ካብ ተጻዕነ፡ እሂን ምሂን ክንበሃሃልን ንሓድሕድና ክንጫኖን ግዜ ይጠልበና ኣሎ። ኣከያይዳ ደምበ ተቓውሞ ‘ጉዕዞ መርከብ ብዘይ ኮምፓስ’ ካብ ኮነ፣ ንኣከያይዳና ብዝምልከት መኣዝንንና ንምስትኽኻል ኮምፓስ ክንሕዝ፡ ናብ መዕለቢና ንምብጻሕ ድማ ሎሚ ገለ ነገር ክንገብር ኣለና። ኩሉ ዝተፈተነ ስራሓት  ከንቱ ውእቱ ኮይኑ ኢዩ። እሞ ካን ዲና ካብ መሬት ዓደቦናን ካብ ገዛውትናን ተሰጒግና ክንነብር? ኣይፋል! ንሕሰብ’ሞ ገለ መራግእቲ ደኣ ንፍጠር።

ኣብ ዓለም ብዘይካ እምነት ዘቅየርን ዘይበሊን ነገር የለን። ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ውድባትን ሰልፊታትን ዝነበረ ጽልኢን ምትፍናንን ንክበሊ ድምጺ ስዉኣት ካብ መዓሙቕ መቓብሮም የቃልሕ ኣሎ። ምስቲ ክንገብሮ ዝግበኣና፡ ነዚ ኩሉ ፋሕ ብትን ክትርእዮ ከለኻ ድማ ካባና እንስሳ ይሓይሽ እንተበልኩ ኣይተጋገኹን። እንስሳ ንሓድሕዱ ተጫንዩ ኢዩ ናቱን ዘይናቱን ዝፈልጥ’ሞ ሕጂ’ውን ሓደራ ስለ እዚ ዝጸንት ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ መኽደንን ኣልባን ንኹን። ክቡራት ደቂ ኤርትራ መድሃኒቱ ዝሓብአ ካብ ሕማሙ ክፍወስ ኣይክእልን ኢዩ። እቲ ቀዳሞት ወለዲ ዝተጠቕሙሉ መድሃኒት፡ ከምኡ ከኣ ሰውራ ኤርትራ ኣብቲ ናይ 30 ዓመታት መንገዱ ዝተጠቕመሉ መድሃኒት  “ሓድነት”  ዝተባህለት ፈውሲ ኢዩ። ነዚ ከኒና እዚ ክንረኽቦ ኣይከኣልናን ዘለና።

ንሕና ደቂ ኤርትራ ብሰንኪ ኢሰያስ ዘሳወሮ መጋርያ ጥፍኣት ገና ብዘይጠፍእ ሓዊ ንልብለብ ኣለና። ሎሚ ብዛዕባ እዚ ተላባዒ ናይ ጥፍኣት ባርዕ እዚ እንተዘይመኺርናን እንተዘይ ተሰማሚዕናን ድማ፡ እቲ ቁስሊ ካባና ናብ ደቅናን ደቂ ደቅናን ክሓልፍ ኢዩ። እስከ ዓይኒ ዘለዎ ይርአ፡ እዝኒ ዘለዎ ድማ ይስማዕ። ኤርትራ ፍሬኖ ከም ዘይብላ ኣረጊት እትናብለ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ሃው ዝበለ ጸድፊ ሸለውለው ትብል ዘላ ሃገር ኢያ።

እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ዕድል ድዩ ክቑጸር ምስ ጽሕፍቶ ኤርትራውያን ገና ክምለሽ ዝግበኦ ጉዳይ ኢዩ። ብድሕሪ ረዚን መስዋእቲ ናይ 30 ዓመታት ጉዕዞ፡ ኣብ 1991  ሽቦ ላጋ ሽቦ ምስ ተባህለ፣ ንሙሉእ ናጽነትን ሓርነትን ህዝቢ ኤርትራ ደኣ መሰለና እምበር “ነዚ ክትግዕታ ዶ ትርህጻ” ከም ዝበሃል፣ ከምዚ ንብላሽ ኣይመሰለናን።  ህዝቢ ደቢሉን ዓሊሉን ኢዩ። እንተኾነ ግን ይተዓለልን ይሳዕሳዕን፡ ኢሰያስ ካብ ዝወፍር ኣትሒዙ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ካብታ ዝተበገሰላ ዕላማ ፍንትት ኣይበለን።

እቲ ሽግር ናቱን ናይ ለኣኽቱን ዘይኮነስ፡ ናትና ናይዞም ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ንሓድሕድና ንዋጋእ ዘለና’ምበር። ኣይተፈለጠናን ደኣምበር፣ ኣብዘን ዝሓለፋ ናይ ዘመነ ህግደፍ ዓመታት ጥይት ብዘይብሉ ጠበንጃታት’ኮ ተዋጊእና ኢና። እዚ ኣብ ምንቲ’ምንታይ ኢዩ? ‘ሽም ነርሓ ሳዕሪ ነሓ’ ከም ዝበሃል ደጊም፣ እዞም ኣብ ደምበ ተቓውሞ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝረኣናዮም መሪሕነት ብዘይካ ናብ መንበር ኢሰያስ ምጥማት፡ ህዝቢ ወዲቦም ሓራ ከውጽእዎ ኣይረኣናን። ኢሰያስ ኣብ መንገዱ ነይሩ፡ ገና እውን ኣብ መንገዱ ኣሎ። ደቀባት ኤርትራ ብዝተፈላለየ ኣገባባት በብሓደ ንምጥፋእ ዝተበገሰሉ ዕላማ ገና ኣይዓረፈን ዘሎ። እቲ ካብ ምስላፉ ዝጀመረ እከይ ተግባራት፡ ብቅንጸላ ንደቀባት ኢዩ ጀሚሩዎ። ኮር ተገልበጥ! እቲ ኣብ ጸልማት ግዜ ዝነበረ ቅንጸላ ንደቀባት፡ ኣብ ጸሓይ ብርሃን እውን ኣጋዲድዎ’ምበር ኣይገደፎን። ዘዝተወልደ ንስደትን መከራን ኮይኑ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛእ መሬቱ እሱር ኮይኑ ይርከብ ኣሎ።

እሞ ስለ ህዝቢን መሬትን እንታይ ደእ ንግበር? ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ተቓዋማይ ኣብ ዘለወሉ ግዜ፡ እዚ ተቓውሞ እዚ ብከመይ ኢዩ ናብ ሓደ ክጥመር? መን’ዩ ሽም ንህቢ ኮይኑ ዘዕስል? መማእዘኒ ኮምፓስ ካበይ ይረኸብ? እስከ ነንነፍስና ንፈትሽ! ከምኡ’ውን ከባቢና ንመርምር። ደምበ ተቓውሞ ንስም እምበር ብግብሪ የለን። እቲ ብዙሕ ትጽቢት ዝገበርናሉ፡ በብመድርኹ ተኾብኲቡ ካብ ኪዳን ናብ ኮሚሽን፣ ጸኒሑ’ውን ባይቶ ዝተሰየመ ቅሚጦ፡ ብዘይካ ወረ ዘፍረዮ ጉዳይ የለን። ሃገራዊ ባይቶ፡ ‘ከይኮነ ለብም ከይተሰብረ ጸግን’ ከም ዝበሃል፣ ክልብምን ክጽገንን ኣይረኣናን።

ከመዮ ዛግራ ናዝቢ መሸንጋጓን ናብቲ ዝበሃል፡ እቲ ንኣዳም ገረሞ ኮይኑ ዘሎ ከኣ ጉዳይ ደምበ ተቓውሞ ኢዩ። ቃል ንቃሉ ክንደይ’ከ ይጥዕም ኢዩ። ተቓውሞ ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢናን ሃገርናን ኲናት ኣዊጁ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ይመስል። ወዳጄ ጣቋ! ኣብ ኣኼባን ጽሑፋትን፡ ኣብ ቅዋምን ፕሮግራምን መልክዕ ውድባትን ባይቶን ክጽብቕ ጉዳም ኢዩ! ደምበ ተቓውሞ ንኢሰያስ ንሓንቲ ለይቲ እውን ዘሕድርዎ ኣይመስሉን ኢዮም። ኣቤት እቲ ኣዋጆም፡ ዘረብኦም ክጽብቕ! እዚ ቁም ነገር ዘይብሉ ውቃጦ እዚ ድማ ከምቲ ‘መልክዕ ደኣ ይሃበኒ’ምበር ውሕልነትሲ ካብ ጎረቤተይ ይመሃሮ’ ዝበለቶ ሰበይቲ፣ ደምበ ተቓውሞ እውን ብዘይካ ኣብ ምጽባቕ ፕሮግራም ዝገበርዎ ውቐይ የለን። እዞም ሰባት ንውድባትን ሰልፊታትን ከም ናይ ንግዲ ሊቸንሳ ደኣ’ምበር ከም መቃለሲ ባይታ ተጠቒሞሙሉ ኣይፈልጡን ኢዮም። ናይ ትማሊ ተመኩሮ ከም ዝሕብሮ፣ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ጉባኤኡ ዝነበሮ ሓሸውየ ምርኣይ ጥራይ ይኣክል ኢዩ።

ከምቲ ኣቐዲመ ጽሒፈዮ ዝነበርኩን ብዙሓት ደቀባት ዝተዛረቡዎን ከኣ፡ እዚ ደምበ ተቓውሞ ዝተባህለ ተዛራባይ ሬሳ ደኣ’ምበር ህያው ኣይኮነን። ብዛይካ መልሓስ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ሰሪሑ ኣይፈልጥን ኢዩ።  እሞ እንታይ ደኣ ይገበር? ልክዕ ብልክዕ እቲ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ክሳራ ዓመታት ምንባሩ ክግምገም ይግባእ። ደምበ ተቓውሞ ኣብዘን ዝሓለፋ 23 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ከባቢ ኤርትራ ቅንጣብ ዓወት ካብ ዘየመዝገበ፣ ውሽጡን ደገኡን ከም ብሓድሽ ክውደብ ኣለዎ ይብል።

ለውጢ ካብ ውሽጢ እምበር ካብ ደገ ከም ዘይመጽእ እነሆ ጭቡጥ ኣብነታት ርኢና ኣለና። ስለዚ ‘ንእሾኽ እሾኽ ኢያ ተውጽኣ’ሞ ኣራግጻኻ  ኣይትቐይር’ ከም ዝበሃል፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለኹም ህዝቢን ሰራዊትን ኣጆኹም! ኣይትደቅሱ፡ ታሪኽ ጅግንነት ንምድጋም ግንባር ህግደፍ ንምድምሳስ ተዳለዉ። እዞም ሎሚ ንኤርትራ ብፖለቲካን ቁጠባን ገቢቶማ ዘለዉ ቁንጣሮ ሰባት እንታዎት ኢዮም? ቀንዲ መንነቶምን መበቆሎምን ብንጹር ክፍለጡ ኣለዎም።

ክሳብ ሎሚ ተሓቢኦሙሉ ዝነበሩ ድርዒ ክስበር ይግባእ። ንደቀባት ኤርትራ ካብ ሰብዓታት እናቀንጸለ ዝመጸ ጸይቀ-ዕሉል መራሒ ህግደፍ፡ ብድሕሪ ናጽነት እውን ነቶም ቀንዲ ዓንዲ ማእከል ደቀባት ኤርትራ ብተንኮል ናብ ዒራዒሮ ዳጒኑ ኣጥፊኡዎም ኢዩ። ከም ገለ ንዝጠርጠሮም እውን በብግዚኡ ብምስማም የጽንቶም ኣሎ። ኢሰያስ ብዘይካ ስልጣኑ ዝግድሶ ጉዳይ የለን። ትማሊ ኣገልጊሉኒ ኢዩ፡ ስለ መንበረይ ተወፍዩ ኢዩ ዝበሃል ኒሕ የብሉን። ከምቲ ‘ንዝኣመነን ንዝኸሓደን ብሴፍ’ ዝበሃል፣ ሎሚ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ካብ ሴፍ ኢሰያስ ዝተርፍ ወደባት ኣይክህሉን ኢዩ።

ስለዚ ደምበኻ ከይበተኸ እንከሎ፡ ተንስእ ህዝቢ ኤርትራ። ደምበ ተቓውሞ፣ ብፍላይ ከኣ ደቅና መንእሰያት ናይ ለውጢ ሓዋርያት ከም ምዃንኩም መጠን፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ክውላዕ እንደልዮ ዘለና ሽግ ንምውላዕ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ሓደ ኩኑ። እቲ ምፍንጫልን ምውንጃልን በተን ውድባት ከብቅዕ ይግባእ። ናታተን ኣከያይዳ እናኣሕዘነና፡ ሎሚ እውን ኣብ ማሕበራት መንእሰያት ምፍንጫል ይረአ ኣሎ። ይኣክል ጉዕዞ ደምበ ተቓውሞ፡ ጉዕዞ መርከብ ብዘይ ኮምፓስ።

 

ውድቀት ንህግደፍ

ዓወት ንደላዪ ፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ!

aseye.asena@gmail.com

Review overview
38 COMMENTS
 • Suleiman Salim March 15, 2014

  ሃብተማርያም ግደፍ ሓንቲ እግርኻን ክልተ ኣእዳውካን ኣብ መቓብር ኣትየን እንከለዋ ዘረባ ጽሉላት ኣይትዛረብ። ንመን ኢኻ ክሓብር ትደልዮ ዘሎኻ? ነቲ ኣብ ቱሽቱሽ ወያነ ሰፊሩ ዘሎ ድርባይን ምሽሙሽን ዲኻ? ሓቢሩ ኸ እንታይ ግገብር ኢኻ ትደልዮ ዘሎኻ? ምስ ዎያነ ኮይኑ ሃገር ከዕኑ? ኣይፋልካን ተመለስ ደኣ ተመለስ። ተመለስ ካብ እከይ ግብሪ፡ ተመለስ ካብ ስም ሎጎ-ጭዋ ምድዋን። ኣቦን ኣደን ሎጎ-ጭዋን ከማኻ ዝኣመሰለ ሰብ ከቶ ክወልዱ ኣይክእሉን እዮም።

  ሱለይማን ሳልም ( ንፈተውቱ ከም ሱሊ ዝፍለጥ )

 • Bokre March 15, 2014

  Lets not fool ourselves, Eritrea’s problems are deeper than the single “Issaias” that you keep on talking.
  Why are you afraid to talk about the very people who are ashamed to speak Eritrean languages by burning such as Tigre and Tigrinya languages?
  Why are you not asking about the Eritreans that want to import alien language and legalize Arabic by discrediting Eritrea’s own heritage and history?
  Why are some people bent on Arabizing Eritrea’s identity at the expense of Eritreas own values and history?
  Why are christian Eritreans treated like dogs in Sudan, Libya, Saudi Arabia and Egypt but treated as human beings and with respect in Kenya, Uganda, Angola, Ethiopia, Europe, Australia and America ?
  Eritrea’s problems are beyond the less brave shallow Eritrean opposition because Eritrea’s problem has become the existential issue of Eritrea’s identity and survival.

  • ahmed saleh March 16, 2014

   Even though the pen names vary as usual but the message is the same posted 100 times in here . Our people say ;
   XEMAM SI HADE DERFU . axmimkana ukwa ata hawuna areb wedi areb kitebl kem MINYA kholel . If is hard for you to
   accept Eritrean sovereignty as a nation again I repeat my advice to ask Ethiopians to give you citizenship .

 • Meretse Asmelash March 15, 2014

  ክቡር ኣቶ ሃብተማርያም ኣብርሃ
  መጀመራያ ኣነ ሓደ ካብቶም እቶም ንጽሑፍካ ልቢ ኢሎም ዘንብቡ እየ። ንምንታይ እንተ’ልካ ንጠቅመይ። ጽሑፍካ ኩሉ ግዜ መሃሪ እዩ።
  ኣብ ባይታ ኣይወድቅን። እንተ ወዲቁ’ውን ከም ርጋጽ ሳዕሪ ክረምቲ ሽዑ ንሽዑ ብድድ በሃሊ እዩ።
  ኣብ ናይ ሎሚ ጽሑፍካ ኣብ ሓንቲ ምልእቲ ሓሳብ እንተ ሰሲዔ ምናልባት ኣብ ክልተ ሙሉኣት ሓሳባት ኣትዂረ ሪእቶይ ከቅርብ ይፍትን እነዅ።
  መጀመርያ
  “ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ውድባትን ሰልፊታትን ዝነበረ ጽልኢን ምትፍናንን ንክበሊ ድምጺ ስዉኣት ካብ መዓሙቕ መቓብሮም የቃልሕ ኣሎ።”
  ኣቶ ኣብርሃ ንዓይ እዚኣ ኣልፋን ኦመጋን ኮይና ጌረ እየ ዝወስዳ።
  እዝኒ ዘሎዎ ይስማዕ ዓይኒ ዘሎዎ ይርኤ ልቢ ዘሎዎ ይመስክር ካብዚ ዝዓቢ መቃልሕ የሎን። ዓብዩ ንእሱ ፣ ጓሉ ወዲ ሃገር ኣላትኒ ዝብላ ብሰንካ ሓደ ሰብን ሰዓብቱን ርእዩ ከይሰኣና እንከሎ ሎሚ ካብ ከቢድ ድቃሱ ክበራበር ኣሎዎ። ንጠቅሚ ማንም ዘይኮነስ ንጠቅሙ።
  ጉዳይና ዓይና ንዝረኣዮ፣ እዝንና ንሰሞዖ ልብና ብሓቒ እንተዘይ መስኪርዎ ጸግምና ንመጻኢ ዎሎዶ ብጥቅልሉ ነውርሶ ከምዘሎና እዩ።
  ዋና ሓሳብካ እንተዘይ ተጋግየ ሓቂ ንመስክር..ንመስክር..ንመስክር’ዩ
  ኣነ ከም ኣነ ብጨው ቀትርን ብኮውታ ለይትን ዝሰማማዓሉ እንከን ዘይብሉ ጸዋዒት እዩ።
  ደጊመ፡ ኣነ ኮይኑ ከም ዝስመዓኒ ነዚ ሓሳብ ዘቅረብካዮ ክውን ክንገብር እንተድኣ ካብ ልቢ ሓሪና ኣኣብቲ ርእሲ ልብካ ነዘን ዝስዕባ ነጥብታት’ውን እንተ ንፍትሸን ሓገዝ ምረክብናለን ይብል
  1. ነብስና ኣብ ክንዲ ምፍታው ነብስና ምጽልእ
  2. በቃ ክኖ’ዚ ዝመጽእ የሎን እንተኢልና ምስቶም ብሓቂ “በቃ” ዝበሉ ሓቢርካ ምስራሕ
  3. ካብ እዘን ብኮፈን ንኪድ ወይ ኣርኩብና ዝብላ ተቃዎምቲ ውድባት እንተ ተካኢሉ ጨሪሽካ ምርሓቅ
  4. ኣብዛ እዋን እዚኣ ከዕርፍ ዝግብኦ “ኣቦ” ዶክቶር ወዲ ባካሮ ኣብ ፎቆዶ ዓበይትን ናእሽቱን ከተማታት ደኪመ ከይበለ ብድኩም ብርኩ ነብሱ እናጎተተ በጃኩም “ንሰማማዕ” እናበለ ዝገብሮ ዘሎ ጸውዒት ምስዓቡን ምሕያሉን። ምክንያቱ ጸዋዒቱ ካብ ጸዋዒት “እቲ ኣብ መንጎ ውድባትን ሰልፊታትን ዝነበረ ጽልኢን ምትፍናንን ንክበሊ ድምጺ ስዉኣት ካብ መዓሙቕ መቓብሮም የቃልሕ ኣሎ” ዝብል ስለ ዘይፍለ
  5. ሾመንተ ወይ ትሽዓተ ሰብ ኮንካ ሓደ ሰብ ጎዲሉና ሓድሽ ውድብ ክንመስርት ኢልካ ዘይ ምጉያይ
  6……ኣከለ እትብል ቃል ምድግጋም

  ዳግመ ጽሑፍካ ንከንብብ ናፋቂ እየ

 • Berhe Tensea March 15, 2014

  T, that is hank you for a very good analysis that is very informative and well said.

 • Hazhaz March 15, 2014

  dear bokre,
  I wish I was able to add more to what you wrote below. Truly, Eritrea has become an “existential” crisis beyond the scope of the lame opposition who keep on howling the word “Issaias” none stop.

  Bokre on March 15, 2014 said:

  ” Lets not fool ourselves, Eritrea’s problems are deeper than the single “Issaias” that you keep on talking.
  Why are you afraid to talk about the very people who are ashamed to speak Eritrean languages by burning such as Tigre and Tigrinya languages?
  Why are you not asking about the Eritreans that want to import alien language and legalize Arabic by discrediting Eritrea’s own heritage and history?
  Why are some people bent on Arabizing Eritrea’s identity at the expense of Eritreas own values and history?
  Why are christian Eritreans treated like dogs in Sudan, Libya, Saudi Arabia and Egypt but treated as human beings and with respect in Kenya, Uganda, Angola, Ethiopia, Europe, Australia and America ?
  Eritrea’s problems are beyond the less brave shallow Eritrean opposition because Eritrea’s problem has become the existential issue of Eritrea’s identity and survival.

  • ahmed saleh March 16, 2014

   Hazhaz aka Bokre . You can not fool people disguising yourself repeatedly . Don’t you get tired of it .
   A thieve always a thieve , a liar always a liar and a coward always a coward end of the story .

 • SAVING YOUNG ERITREANS March 15, 2014

  “ኤርትራዊት መንእሰይ መነንያ ኣብነትኪ ??? Eritrean young girls ,who is your role model ???”

  My respect to all females & specially Habesha females is bound less. I am not here trying to bash the ex -Tegadelti females through no fault of their own ,being forcibly recruited from peasant life & school ,mostly in our countries country side/villages .These decent & strong girls, some of them snatched by EPLF bandits/outlaws in the middle of their Hagere seb honey-moon ,where turned from decent family girls in to revolutionary whores ,under the influence of Dimu Dimu ,or by philosophy that undermined the Eritrean family values!!! A good number of these female victims of EPLF ,many had different kids from different tribes /ethnics..that their middle name should be DIMU-DIMU.
  To praise these former tegadelti victims & to indoctirinate young Eritrean girls that these date raped tegadelti are their role models is equivalent to telling them WHETHER THROUGH RAPE OR LOVING MARRIAGE ,WHAT MATTERS IS THE OUTCOME ,,,,ie..A FAMILY ,CHILDREN…..THE END JUSTIFIES THE MEANS !!! NO,NO,NO I SAY !!!
  These is an insult to young Eritrean girls .As the good book says ,”you shall know them by their fruits”..these female “tegadelti” VICTIMS brought about shame and degradetion to Eritrean girls.
  ኤርትራውያን መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ፣ከም ዓቢ ኣቦን እንኮ ኤርትራዊ ለባምን፣እታ ኣርኣያ ትኾነክን ጓል ኣንስተይቲ፣እታ ብሓይሊ ተጎቲታ ናብ ናይ ድሙ ድሙ ኣመንዝራ ዝቐየርዋ ግፍዕቲ ተጋዳሊት ኣይኮነትን።
  ፡፡ እታ ሰብኡት፣ ንክሳድ ፋሽሽቲ ክቖርጹ ኣወዳት ጉራዴ ሒዞም ከዝግቡ፣ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኮይና ፣ዓይኒ ፋሽሽቲ ብበርበረ ተዔውር፣እሞ እቲ ሰብኣይ ብጉራደ ንኽሳድ ዓስከር ጣልያን ይጎምድ።ንሳኸ ኣበይ ከይዳ ???
  እታ ፕሮ ኢታልያን፣ራቢጣ ኢስላሚያን ብፍረነብሶም ጸሚቛ ዓይኖም እተንጥር፣ መታን ኤርትራኣ ምስ ኣዲኣ ተጸምቢራ ክትምዕብልከ።ኣበይ ከይዳ ???
  እታ ደቃ መታን መጻወቲ ሸፋቱ ከይኮና ብሱዳን ሰጊራ ስድርኣ ሒዛ ንወጻኢ መጺኣ ፣ደቃ ኣብ ክንዲ ብድሙ ድሙ ሰኺረን ተዓሚጸን ካብ 9 ሰብኡት 9 ቆልዑ ሒዘን ኣስመራ ኣትየን ከም ቅራፍ ባናና ዝድርበያ፣ዶካትርን ነርስታትኒ ፣ኮምፕዩተር ፕሮግራመርስኒ ኮይነን ዝኽበራ ።ንሳኸ ኣበይ ከይዳ ???
  እዘን ኣዴታት እዚኤን እየን ጀጋኑን ለባማትን ኣርኣያኽን።
  ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ንወዲ ተባዕታይ ለዘይዘይ ከየበለትን ኣብ ኢዳ ወርቂ ቀለቤት ከይርኣየትኒ ኣንኳይዶ እግራስ ሪጂቦቲኣ እውን ኣይትኸፍትን እያ። እዚኤን እየን ኣዴታትክንን ዓባያትክንን__….ኖን እተን ገና ቅርብ ኢልካ ክስዕመኪ ዶ እዛ ሓፍተይ ኦልካ ዓረፍተ ነገር ከይወዳእካ ከለኻ ምታንተን ምውጻእ ዝጅምራ፣ኣብ ማንም ጣሻ መዝሓል ሸፋቱ ዝነበራ መሳኪን ደቀንስትዮ ተጋደልቲ ኣይኮናን !!!
  ስለዚ መነን እያ ኣርኣያኽን ፧ እታ ብዘይረብሕ ቃልሳ ፣ናይ ሓሶት ነጻነት ኣምጺኣ፣ደቀንስትዮ ኣብ ድፋዕን ሳዋን ቤት ማእሰርቲኒ ሲናይኒ መጻወቲ ኣወዳትን በደዊን ኣዕራብኒ ዝገበረትክን ወይሲ እታ ለባም ኣሜሪካ ካናዳ ኤውሪጳ ኣውስትራልያ ሓዛትክን ኣትያ ተስፋኒ መጻእኒ ዘለዎ ዝሃበትክን ??????????
  መልሲ ናባኻትክን ይገድፎ።
  ዘፍቅረክንን ዝሓልየልክንን ሓወቦኽን SAVING YOUNG ERITREAN GIRLS & BOYS

 • Dawit Meconen March 15, 2014

  Aboi Habtemariam,

  You had rightly taught for a long time that Isaias Afewerqi is not Wedebat. By saying so, not only you implied his tigrai origin but also his criminal activities against Deqebat Eritreans is the continuation of the crime alula committed.

  And since Eritrea was categorically claimed as part and parcel of abai tigrai in the villain woyane’s Manifesto of 1976, and 1995 -1998 border instigations launched precisely to drive home this evil scheme, you ought to have realized that woyane and Isaias Afewerqi are one and the same, notwithstanding their professed animosity.

  Despite these self-evident truths however, you had trusted and expected EDA to resurrect Eritrea from the impostor Isaias Afewerqi. I hope now you have realized the Truth that EDA cannot be anything but woyane Trojan Horses.

  There is also another truth, in case you have forgotten: The core of EDA are the dead Abdella Edris followers, whose primary goal, since 1981, have been to slice Eritrea along the Highland Divide.

  It is good you have at last given up on EDA like many others, better late than never. Many Eritreans are abandoning the camps of the sly tegaru, Isaias and woyane, and joining Dr. Tewelde Tesfamriam, who himself was PFDJ.

 • SAVING YOUNG ERITREANS March 15, 2014

  “ኣብ ሞንጎ 99 ጽሉላት __ሓደ ጥዑይ ተረኺበ
  ይሳቐ ኣለኹ,ጥፍኣት ህዝበይ ኣነ ጥራይ ተዓዚበ !!!!”

  ኣላዶ እዛ ጋሕታን__________________ገልዒ፣ቦሶሮ
  ንንጣጢዕ ትጥሕኖ_____________ንሕልበት ትሕንኩሮ
  ሞዝቮልድ ዓራት ተሓሲማ፣_____እምኒ በረኻ ዓራታ ትገብሮ
  ንቡንን ጣፍን ___ብወዲዓከርን ዓደስን ናይ ሙዳዳ ትቕይሮ
  ሃብቲ ሽዋን ትግራይን ነጺጋ _____ትመርጽ ሕስረት ኢራ ኢሮ
  ሙታንታ ግራስያኒ______________ ኢኞራንተ ዶንቆሮ
  ጓልና እንተልዋ ተጋሩ፣_ኣምሓሩ እንተልዋ እህታችን የኛ ጉሮሮ
  በደዊን መረጸት ____ናብ ናይ ሰብኡታ መቐመጫ ዝሓዅሮ
  ብጀካ ጎዳጕዲ ምዅዓት_____ስትራተጂ ውግእ ዘይትኹእሎ
  ብቖረጣ ደደቢት ምስ ተሓምለት፣ትብል ብዘይሓልፍ ረኺበ ምህሮ
  ክብረተ ቢስ ረኸበቶ ____ሸመር ኣዕራብ ካብ ሱሳታት እትሃሮ
  ጨንያ ጉሓፍዋ_ሓደ ዓይቢ ዘይብላ_____ ዕደ፣ጨበል፣ዳዕሮ !!!!!

  ንዓያሹ ደቃ___________ ካብ ኣቢሲንያ ኣዲኣ መንጢላ
  ማዕርነት ኢላ _______ንደቀንስትዮ ብድሙ ድሙ ኣጸሊላ
  ኣመንዝራታት ትገብረን,BABY FACTORY ናይ ሸፋቱ ቐይራ
  ዓወት ንሓፋሽ _______ናይ ሓሰውቲ ሰኸርም መርዓ ምሂራ
  ካብ ሾዋዓተ ሰብኡት 7 ደቀን ኩሉ ቀቢላ ሕብሮም ጉራምራ
  ከም ጉሓፍ ንኽትድርብየን________ ምስ ኣተወት ኣስመራ
  ይቓዝን ኣለኹ ናፊቐያ ኣዴና፣ እታ ሰለስተ ዝሕብራ ባንዴራ !!!!!

  ህዝባ ዝተዘርወ __________ከም ደቀደይ ፍሓዮ
  ቅልውላው መንነቱ፣ታሪኹ ምህዞ ___ማንም ዘየላለዮ
  በውራጃ ሃይማኖት _ሕቡእ TIME-BOMB ዘንጸላለዮ
  መርከብ ኖህ ዘየድሕኖ _____ሓዊ ኣይሂ ከም ዘዕንዮ
  ድሕሪ ዓመትን ፈረቓን___ፍጹም ጥፍኣት ከም ዘላህዮ
  ንለባም ከምዚ ከማይ የሻቕሎ፣___ንዓሻ ግን ዘይርኣዮ
  ምሽክናይ መንእሰይ ኤርትራ____ በዳሊኡ እቲ ዘዕበዮ !!!!!

  The brilliant Uncle SYE

 • Wedi Hagher March 16, 2014

  ” Lets not fool ourselves, Eritrea’s problems are deeper than the single “Issaias” that you keep on talking.”

  Bokre aka Hazhaz

  If you think your continued attempt to create a wedge along Highland/Lowland divide by insulting Muslims (calling them
  Arab Slaves) posing as a Highlander who hates Lowlanders or as some who have given up on Eritrea, in an attempt to
  deepen the divide created in the first place by your cousins south the border: You are playing an old useless card.
  Lowlanders have come to know that in the Highland, not all those who instigate problems are real Eritreans.
  They know more than any time before that, there are those unfortunate elements, who found themselves accidentally with
  any new identity, after the country got independence, and have been unable to adjust to it. So they keep fomenting
  problems among indigenous Eritreans. I know you are unhappy, and refuse to be Eritrean, but instead of attempting to
  create problems, using the current crisis as an opportunity to insult Lowlanders and Muslims, try to contribute to the
  ongoing effort to make peace.

 • Stefanos Temolso March 16, 2014

  እምብዛ ነመስግን ኣቦና ሃብተማርያም ኣብርሃ፡ ከመይከ ቀኒኹም? ኣብዚ ዕድመ’ዚ ንስኹም (ኣቦይ ስለ ትኣኽሉ) ጭራኹም ሰስ እናበልኩም ዝተባእሱ ክትዓርቁ፡ ምኽሪ ዝደለየ ኣብ ገዛኹም መጺኡ ቡን እናስተየ ምሳኹም ክማኸር፡ ኣመሓደርቲ ዓዲ ድማ ምፍታሕ ዝሰኣኑዎ ሽግር ከጋጥሞም ከሎ ንዓኹም ክሓቱ ወዘተ። ብሓጺሩ ክበሩ! ንበሩ ትብሃሉሉ እዋን’ምበር፡ ሎሚ ንስኹም ብዛዕባ ቃልሲ ክትዛረቡን ክትደኽሙን ክትጭነኹን ኣይምትገብአን። እንተ ገደደ፡ ነቲ መንእሰያት ደቅኹምን ደቂ ደቅኹምን ዝፈጸሙዎ፡ ውሃ ዝበለ ዕማም፡ ወይ ድማ ገለ ሰልፍታት ኣብቲ ናጻ ሃገር ዘመዝገባኦ ዲፕሎማስያዊ ቅያ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተሰርሐ ዘደንቕ ናይ ልምዓት ስራሕ፡ ኣብ ዓደቦኹም ከቢርኩም ብዜና ክትሰምዑዎ ከለኹም፡ “ኰርዒዳታት! ኣየ ሃበርም ደቀይ፡ እሞ ሃገርሲ ወሊዳ እያ!” ብምባል ብሓጐስ ጭድድ ፍንጭሕ ክትብሉን፡ “ሰዉኣትና ንከንቱ ኣይተሰውኡን” ብምባል ናይ ሕልና ዕረፍቲ ክትረኽቡን ክተስተንትኑን እዩ ዝግባእ ነይሩ። እንሃልኩም ሕማቕ ዕድል ኮይኑ፡ ዘራጊት ማይ ዘላተን ኣሓ ጽሩይ ማይ ክሰትያ ስለ ዘይክእላ፡ ህዝቢ ኤርትራ ይትረፍ ዝተዘርገ ማይ (ዝተዘርገ ማይስ ተጸቢኻዮ’ኳ ይጸሪ) ነቲሕ ዝኾነ ማይ’ኳ ተሳኢኑዎ ኣሎ። ሕማቕ ዘበን በዓል ጋዕሳ ኣለዋ ከም ዝብሃል፡ ሓደ ዘይጠቅም ባዕሉ ዘይኮነ ሰባት እናዋፈረ ዝጽይቕ ዕዋላ ውልቀመላኺ ሃገር ብምልእታ ሕንፍሽፍሽ ኣትዩዋ። ብዝኾነ፡ እቲ ሕልናን ተወፋይነትን ስለ ዘሎ፡ እዚ ዝርአ ዘሎ ናይ መራሕቲ ውድባት ተቓውሞ (ኰብኰብቲ ክብል’የ) ናይ ተቓውሞ ውድባት ልምሰት ወይ ካብ ህሉዋት ንታሕቲ ካብ ምዉታት ንላዕሊ ዝመስል ኵነታት ተዓዚብኩም፡ ወርቃዊ ግዜኹም ብምቃጻል ሓደ መልእኽቲ ክተመሓላልፉ ተገዲድኩም።
  ክቡር ኣቦና፡ ከምዚ ከማይ፡ መንእሰያት፡ ካልኦት ብግብሪ ኣንጻር ህግደፍ ንቃለስ ሰባት ክንሰምዓኩም ኢና፡ ዝበልኩምና ክንገብር’ውን ድሉዋት ኢና። ስለምንታይ እንተ ተባህለ ከም ገዲም ተቓላሳይ መጠን ንሃገርኩም ኤርትራ ክሳብ ህይወት ክትከፍሉልላ (ወላ ሕጂ) ድሉው ዘለኹም፡ ኣብነታዊ ኣቦ ምዃንኩም ስለ ንኣምን። እንተ እቶም ኣሕሉቕ ወይ ሹመኛታት ውድባት (ተቓወምቲ ክብል ምድፋር ስኢነ) ግን “ጀሚሩዶ ሃብተማርያም፡ ስራሕ ስኢኑ እዩ!) ብምባል ከም ዘቃጭጩልኩም ርዱእ እዩ። ምኽንያቱ፡ እቲ ትጽሕፉዎ ዘለኹም ቁምነገር እይንታዮምን እዩ። ሕሉፍ ሓሊፎም “ጽሉል ክኸውን ኣለዎ፡ ክሳብ ሕጂ ዓደይ ዓደይ ይብል ኣሎ፡ ግዜ ከም ዝተቐየረ ኣይተረድኦን ማለት’ዩ” ከም ዝብሉኹም እተኣማመን እየ። እናፈለጠ ዘጽቀጠስ ጸዊዕካዮ ወይ ነውኒውካዮ ነይሰምዕ እዩ እቲ ነገር። ስለዚ፡ ደጊመ ስለ’ቲ መሃርን ሃናጽን ጽሑፍኩም ብልቢ ኣመስጊነ ነመስገንቲ እህበኩም። ኣጆኹም ኣብ ጐድንኹም ኣለና። ኣምላኽ ዕድመን ጥዕናን ኣይጋደፍኩም። እዚ ዝነፍስ ዘሎ ናይ ናጽነት ንፋስ ብሓይሊ ኣምላኽ ናብ ሓደ ህቦብላ ተቐዪሩ ንኢሰያስ ምስ ባሮቱን ኣጫፈርቱን ናብ ናይ ታሪኽ ጐሓፍ ክድርብዮም እዩ። ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ከይጐረፍናን ከይሸረፍናን የራኽበና ኣሜን!!!

POST A COMMENT