Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ዘይተገብረ ‘ምበር ዘይተዘርበ የለን!! ‘ናይ ማይክሮፎንን ተጋደልቲ’ ኴንና እምበር ተሪፍና! – ቃል ኣሰና

ዘይተገብረ ‘ምበር ዘይተዘርበ የለን!! ኣንቱም ሰባት! ናይ ማይክሮፎንን ተጋደልቲ ኴንና እምበር ተሪፍና። ኣብ 1990፣ ኣብቲ ደጀን ሓርነታዊ ቓልስና ዝነበረ ሳሕል፣ ባህሊ ውድብ ተደኵኑሉ ኣብ ዝነበረ ዓራግ ዝብሃል ቦታ ብሓደ ሱዳናዊ ምሁር ድራማ፣ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ፣ ካብ ባህሊ

ዘይተገብረ ‘ምበር ዘይተዘርበ የለን!!

ኣንቱም ሰባት! ናይ ማይክሮፎንን ተጋደልቲ ኴንና እምበር ተሪፍና።

ኣብ 1990፣ ኣብቲ ደጀን ሓርነታዊ ቓልስና ዝነበረ ሳሕል፣ ባህሊ ውድብ ተደኵኑሉ ኣብ ዝነበረ ዓራግ ዝብሃል ቦታ ብሓደ ሱዳናዊ ምሁር ድራማ፣ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ፣ ካብ ባህሊ ውድብን ጉጅለታት ባህሊ ክፍለሰራዊታትን ዝተዋጽኡ ደረስትን ተዋሳእትን ዝተሳተፉዎ ናይ ክልተ ሰሙን ስልጠና ኣብ ዝተሳተፍኩሉ እዋን፣ ኣብቲ ሑጻ ዓራግ፣ እቲ ሱዳናዊ መምህር ንኤርትራውያን ተጋደልቲ ምስ ፍልስጤማውያን ተጋደልቲ ኣወዳዲሩ ዝተዛረቦ ቓላት ይዝከረኒ።

ሽዑ ከተማ ምጽዋዕ ሓራ ኾይና ናይ መወዳእታ ቅላዕ ንምግባር ሎሚ ጽባሕ ዝበሃለሉ፣ ናጽነት ናጽነት ዝሽትተሉ ዝነበረ ርሱን እዋን እዩ። እቲ ሱዳናዊ፣ በቲ ናይ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ኣጋ ዓወት ዝበጽሐ ገስጋስ ተመሲጡ፣ በንጻሩ በቲ ንልዕሊ 50 ዓመት ፍረ ዘይተርኽቦ ቃልሲ ፍልስጤማውያን ጕህዩ፣ “ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ፍልስጤማውያንን ዘሎ ፍልልይ ኮ፣ ንሳቶም ናይ ማይክሮፎን ተጋደልቲ፣ ንስኻትኩም ከኣ ናይ ተግባር ተጋደልቲ ምዃንኩም እዩ” ክብል ብተመስጦ ተዛረበ። ኣብቲ እዋን’ቲ ንዓና ተግባራውነት ንቡር ስለዝነበረ፣ ማዕረ’ቲ ንሱ ዝተገረሞ ኣይተሓበናን። ኣቤት ወ! ከመይ ደኣ! ኢልና በቲ ናእዳ ፈንጣሕጣሕ ዘይምባልና ንገዛእ ርእሱ መሊሱ ከየገረሞ ኣይተረፈን። ሕጂ ኤርትራውያን ንርእስና ንቡርና ኣጥፊእና፣ ካብቲ እዋን’ቲ ብዘይንእስ ተግባር ኣብ ዘድልየሉ ዘሎ መድረኽ ካብ ፍልስጤማውያን ዝገደድና ናይ ማይክሮፎን ተጋደልቲ ምዃንና ግን የተሓሳስብ።

ሎሚ መንቀሊ ዘረባ ዝኾነና ዘሎ እምብኣር፣ ካብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ኣትሒዙ ውልዕ ጥፍእ ዝብል ዘሎ ዕድመ ካልኣይ ዙርያ ኣኼባታት ምሁራትን ተቓወምቲ ፖለቲከኛታትን ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ።

ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመት ጻዕቁን ስፍሓቱን ተሳተፍቱን ብዘየገድስ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣኪቡ ዘይተዛረበ ክፋል ሕብረተስብና፣ ዘይተላዕለ ኣርእስቲ ዳርጋ የለን። መራሕቲ ተቓወምቲ፣ ፖለቲከኛታት፣ ምሁራት፣ ጋዜጠኛታት፣ መንእሰያት ተኣኪቦም ንዘረባ ዝገደፉሉ የብሎምን። ኣቐዲሙ ብምሕዝነትን ኪዳንን ዝተገብረ ከይጸብጸብካ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣረባዕተ ዓመታት ንሕና ዘርከብናሉ ጥራይ ‘ኳ፣ ዋዕላ፣ ኣኼባ ምሁራት፣ ጉባኤ፣ ኣኼባ መንእሰያት ተኻይዱ። ሕጂ ደኣ ግብራውነትን ውጽኢትን ናይቲ ቀዳማይ ዙርያ ዘተታት ከይተገምገመ ኣጀንዳ ምድጋም ስለምንታይ ኣድለየ? ትልሚ ተተሊሙ፣ ዘርኢ ተዘሪኡ፣ ጉስያ ተጎስዩ፣ ዓጺድን ዓውድን ክቦክር ከሎ፣ ስለምንታይ ፍረ ከምዘይተረኽበ ብነብሰ ነቐፊታዊ ዓይኒ ከይመርመርካ ተዓሚትካ ናብ ካልኣይ ዙርያ ትልምን ዘርእን ምጕያይ ትርጉም የብሉን። ዝዘራእካዮ እኽሊ እንተዘይፈርዩ፣ ሓዊ ኣንዲድካ ዱኽዒ ከምዝቕየር ብምግባር ግራትካ ኣስቢሕካ ንዓመትኡ ዝበለጸ ምህርቲ ክትረክብ ኢኻ እትዳሎ እምበር ነቲ ዝመኸነ ዘይፈሪ እኽሊ ካልኣይ ሻዕ ትዘርኦ እንተዄንካ በሃም ሓረስታይ ኴንካ ኢኻ እትተርፍ።

ኣኼባ ኣይጽላእን እዩ እንተኾነ እቲ ዘረባ ናብ ግብሪ ክቕየር ኣለዎ። ግዜ ቀዲሙካ፣ ተሪፍካ ክንስኻ “ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ…” እናበልካ ዓመት ኦኣመት ንዘዝሓለፈ ክትግምግም ምንባር ፋይዳ የብሉን።

በዚ መንጽር ክርአ ኸሎ፣ በዚ ኣብታ ከም መቃለሲት ተሪፋትና ‘ላ እንብላ ኢትዮጵያ ዘይሰለጡ ንዘረባና ናብ ስራሕ ክቕይሩ ዝነበሮም ክምለሹ ዝግብኦም ሕቶታት ኣለዉ። ብሕጂ ዝግበር ኣኼባታት ከኣ፣ ዝረብረበ ኣጀንዳታት ምድጋም ገዲፉ ነዞም ሕቶታት እዚኣቶም ብዕቱብነት ክምልሽ ኣለዎ።

1ይ – ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሮም ተቓወምቲ፣ ነቲ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዘሎ ዓሰርተታት ኣሽሓት መንእሰይ ኤርትራ ጎስጕሶም ናብ ናይ ለውጢ ሓይሊ ክቕይሩዎ ዘይከኣሉሉ ምኽንያት እንታይ እዩ?

2ይ – ካብ ስደት፣ ካብ እስራኤል ይኹን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ኣመሪካን ተመሊስካ ናይ ምቅላስ ሽውሃት ዘለዎም ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ኢትዮጵያ መርገጺ እግሪ ዘይረኸቡሉ ምኽንያት እንታይ እዩ?

3ይ – እቲ ክልተ ዓመት ዝቖጸረ ባይቶ እንታይ ጭቡጥ ፍረ ኣምጺኡ?

4ይ – ስለምንታይ እዩ እቲ ንናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ድርኺት ክፈጥረሉ ትጽቢት ዝተገብረሉ ምንቅስቓሳት መንእሰያት ዘይሰጎመ፣ በንጻሩ ኣብቲ ዝጸንሐ ቍርቍስ ተጸሚዱ?

ብዙሕ ከየግፋሕና፣ ነዞም ውሑዳት ሕቶታት ጥራይ ብዕቱብነት ምግምጋም፣ ብቐዳምነት ከም ኤርትራውያን ንለውጢ ዘይተዓጠቕናሉ ምኽንያት ነብስና ክንፍትሽ ክሕግዘና፣ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ፣ ከም መበገሲ ቃልሲ ንለውጢ ካብ ኢትዮጵያ ዝነበረና ትጽቢት ዘይሰመረሉ ምኽንያት ጭቡጥ መልስታት ረኺብና፣ ካብ ጣሻ ዘረባ ወጺእና ናብ ግብራዊ ዕማም እንዋፈረሉ ኣንፈት ክንሕዝ ክሕግዘና ይኽእል እዩ።

ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዕደም ዘሎ ኣኼባታት ክሳተፉ ዝብገሱ ኤትራውያን እምብኣር፣ ኣብ ክንዲ ነቶም ድሮ ተዘትዩሎም ዝሓለፉ ኣርእስታት ደጊሞም ዘኳማስዑ፣ ነዞም ዝተጠቕሱ ሕቶታት ብዕምቆትን ብቕንዕናን ክምልሱዎም ኣለዎም። እዚ ብህጹጽነት ድሕነት ሃገር እናተማጻደቕካ ሽናዕ ምባል ከብቅዕ ኣለዎ። ዘረባ ቃልሲ ክኸውን፣ ለውጢ ተዛኒኻ ክብጻሕ ኣይክእልን እዩ።

ሰበስልጣንን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገዛእ ርእሶም፣ ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣብ መንጎ ‘ቲ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጥን ሰላምን  ንምቅልጣፍ ኤርትራውያን ባዕላቶም ጉዳዮም ንኸስልጡ ብቕንዕና ሕውነታውን ኣድማዕን ምትሕግጋዝ ብምግባር፣ ኣብ ማዕርነት ዝተመርኮሰ ሚዛናዊ ረብሓ ምጽባይን፣ በንጻሩ፣ ንሕግዝ ኣለና እናበልካ ኢድካ ኣጣሚርካ ምርዅማሽ ኤርትራ ተጸቢኻ ዝዓበየ ረብሓ ምእማትን ዘሎ ፍልልይ ብቐሊሉ ከንብቦ ከምዝኽእል ብምግንዛብ፣ ኣብዞም ክልቲኦም መስመራት ንዘሎ ድንግርግር ንምንጻር ዕቱብ መልስታት ከዳልዉ ኣለዎም። እቲ ካብ ፍሽለት ኤርትራ መኽሰብ ክትረክብ ምጽባይ፣ ናይ ሓቂ ረብሓ ክርከቦ ዘይክእል ግጉይ ግምት ካብ ምዃኑ ንላዕሊ፣ ሕማቕ ትንቢት ብምዃኑ ፈጺሙ ክጽየን ኣለዎ። ጎረቤትካ ሓዊ ክነድድ ከሎ፣ ምሽልባብካ፣ ዕድለኛ እንተዄንካ ድማ ብትክን ቃሬትን ምዕጣንካ ዘይተርፍ እዩ። ነዚ ኣብ መንጎ ቅኑዕን ግጉይን ምርጫታት ዘሎ ፍልልይ ከኣ ኣፍን ግብርን ሰሚሮም ጥራይ እዮም ከነጽሩዎ ዝኽእሉ። ስለዚ እቶም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ሕቶታት ንተቓወምቲ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንሰበስልጣን ኢትዮጵያ ‘ውን ይምልከቱዎም እዮም።

ተቓወምቲ ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ከይዶም መንእሰያት ከንቅሑን ክውድቡን ዘይምክኣሎም ብሕጽረቶም ጥራይ ዝምኽነ ኣይኮነን፣ ናይ ቃልሲ ድሌት ዘለዎም መንእሰያት ኣብ ኢትዮጵያ መርገጺ እግሪ ምስኣኖም ብዓቢኡ ምስ ሰናይ ድሌት ናይ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰር እዩ። ስለዚ፣ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ጽባሕ ዘየድልዮ ንጹር መልስታት የድሊ ‘ሎ።

ብቐንዱ እቲ ካብ ናይ ማይክሮፎን ተጋደልቲ ምዃን ከናግፈና ዝኽእል ግን እቲ ኤርትራውያን ስምረትና ብምርግጋጽ ህዝባዊ ሓይልና ንምድልዳል እንገብሮ ምንቅስቓስ እዩ። እቲ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዘሎ ብውድባትን ማሕበራትን ናይ ምፍልላይ ዝንባለ ተሪፉ፣ ቀጽሪ ተቓወሞ ወይ ደለይቲ ፍትሒ ሓደ ንኹሉ ዝሓቍፍ ደምበ ንምግባሩ ኣብ ወጻኢ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳን ኣመሪካን በብኸተምኡ ተጀሚሩ ዘሎ ካብ ህዝቢ ዝተበገሰ ኣወዳድባ ክዓብን ክሕይልን ምስ ዝኽእል ከኣ’ዩ፣ ናዕታ ዘለዎ ማዕበል ህዝባዊ ምንቅስቓስ ተላዒሉ ናብ ግብራዊ ስራሕ ክምርሓና ዝኽእል።

ተቓወምቲ ውድባት ይኹኑ ማሕበራት ንገዛእ ርእሶም ነግፈረግ ምባል ገዲፎምም ነዚ ዕማም ‘ዚ ብምሉእ ልቢ ከም መሓዙት ክጽንበሩዎ፣ ከም ሞቶር ከንቀሳቕሱዎ ይግባእ። እዚ ሓይሊ’ዚ ተበራቢሩ፣ ብዝተፈላለየ ጥበብ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብን ሰራዊትን እንተተራኺቡ ከም ቀደም ኤርትራውያን ናይ ተግባር ተጋደልቲ ዘይንኾነሉ ምኽንያት ዋላ ሓደ የልቦን።

ከምቲ ኣብ ግዜ ቃልሲ ንሓርነት ሱዳን ኣፍደገ ቃልሲ ዝነበረት፣ ሕጂ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ እንተኾይና፣ ዓወት ዘቀላጥፍ ኣውንታዊ ደገፍ እዩ። እዚ ተፈቲኑ ዛጊት ጭቡጥ ውጽኢት ካብ ዘየምጽአ ግን፣ እቲ ተመክሮ ብርትዓዊ መንገዲ ተገምጊሙ ካልእ ናብ ዓወት ክመርሕ ዝኽእል ኣማራጺ ውጥን ‘ውን ክቕየስ ኣለዎ። ንኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ ናይ ሞትን ሕየትን ምርጫ ወሲድና፣ ብኡ ስለዘይሰለጠና ተስፋ ክንቆርጽ ኣይግባእን። ኩላትና ከም ንፈልጦ፣ ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ፣ ሃገሮም ብዘይ ኣፍደገ ባሕሪ ኤርትራ ክትነብር ከምዘይትኽእል ብምእማን፣ ንኤርትራ ኣካሎም ክገብሩዋ ንልዕሊ 40 ዓመታት  ክትግምቶ ዘጸግም ህይወትን ጸጋታትን ኣባኺኖም እዮም። እንተኾነ፣ ኤርትራ ናጽነት ተጓንጺፋ፣ ኣፍደገ ባሕሪ ምስ ተዓጽዎም፣ ሃገሮም ኣይሞተትን። ብዘይፍደገ ባሕሪ ምንባር ክኢሎሞ ጥራይ ዘይኮነ፣ እታ ብኵናትን ድኽነትን እትልለ ዝነበረ ኢትይጵያ ናይ ምዕባለ ኣንፈታት ‘ውን ከተርኢ ጀሚራ ‘ላ። ብተመሳሳሊ ንሕና ኤርትራውያን፣ ብፍላይ ድሕሪ ማዕጸውቲ ሱዳን ንደምበ ተቓውሞ፣ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ምምጻእ ንኢትዮጵያ ከም እንኮ ኣፍደገ ቃልሲ ብምርኣይ ኣእምሮና ምዕጻውና ይሃስየና ከምዘሎ ክንግምግሞ ይግባእ። ለውጢ ብቐንዱ ኣብ ውሽጣዊ ልባዊ ድርኺት ደቂ ሃገር፣ ኣብ ተውፋይነትን ቆራጽ ውሳኔን ኤርትራውያን ዜጋታት ዝምርኮስ ዕማም እዩ። ኩሉ እቲ ኻልእ ተወሳኺ እዩ። ስለዚ፣ ብቐንዱ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ናይ ለውጢ ድሌት ናብ ናይ ለውጢ ሓይሊ ንምቕያር ብወጻኢ ሞራላዊ ደገፍ ጌርና ተስፍኡ ምብርባር፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር መርገጺ እግሪ ቃልሲ ኣብ ዝፍጠረሉ ግዜ ኸኣ ብኣካል ክንውፈ ቅሩብነት ምርኣይ፣ ከም ዝዓበየ ናይ ለውጢ ዕላማ ቀዳምነት ሂብና ብዕቱብ ኣቓልቦ ክንሰርሓሉ ይግባእ።

ምልኪ ይፍረስ ሕጊ ይንገስ!

ኣማኑኤል ኢያሱ

3 መጋቢት 2014

aseye.asena@gmail.com

Review overview
67 COMMENTS
 • Tes March 4, 2014

  Dear Emanuel,

  Every Eritrean is concerned and frustrated with the opposition by their inability to come with credible action planes and follow ups. There is no use being gathered to review what had been discussed and documented in past resolutions or reexamine the state affairs of Eritrea. You are rightly so to demand actions not talk. Action is long long over due and everyone is waiting for action no matter how big or small just need to see the beginning to join into the resistance. No one expect them to finish the job but to lead and show they are really concerned individuals and do care.

  The other issues you raised is about the role of Ethiopia, I have bit reservation when you implying that Ethiopians need to do more to help to Eritrean to get out from our strangling condition. Expecting from Ethiopians more than what they are doing right now, hosting meeting and allowing limited movement in their territories and receiving refugee in thousands, is enough. After all it is a third world country and its ability is so limited. On other side Ethiopians they don’t want to be seen as interfering in other country affair, they play their diplomatic skill at the highest level. That is why they don’t allow the opposition to roaming in refugee comps. It is illegal under international law. You rightly said the only option we have to use as spring board is Ethiopia. How skillfully we use this opportunity is entirely up to us Eritreans. Remember that Ethiopians first obligation is to keep and fight for their interest. The problems in Eritrea is ours and we have to own it. Yes they have interest to help us but that interest doesn’t out weight to other priority they have internally. I don’t think they will spill blood for the sake of their neighbor or do any thing negatively affect them. The bottom line is we Eritreans need to act smartly and maximize whatever chance we get and liberate ourselves in order to demand mutual partnership. At this stage we are not in position of signing treats between countries or working for mutual partnership. We are fighters for justice and rule of law. Any other thing is to follow after we secure to install constitutional government. Then we ask to be equal and negotiate or fight for our interests whether it is regionally or internationally. Otherwise we are dreaming to be respected by others when we don’t even have a state with constitution. Everyone of us need to do soul searching and engage with anything we can to eradicate the cancer in our country rather than looking outside hand.

 • Truly Truly i say to you March 4, 2014

  Dear Amanuel, do you really need an honest answer for 4 questions you raised above? Then ask the following question to yourself and found out self the honest answer. Do Realy Ethiopians like to see a prosperous, peaceful stable independent Eritrea? If your answer is yes, then i say good luck with your trust. But if no, then you have to check up the trust you have towards them. And you have to understand what ever help that comes from Ethiopia, its main purpose as it is not to serve the interest of Eritrea, but theirs. In my view from your good enthusiasm to see good bilateral closed relationship with Ethiopia; citzens like you, Tesfay Temenwo, Ato Keleta Kidane and many others for you seeking support from Ethiopia by travailing there it might not be a mistake, indeed it was and is necessary. But Ethiopians apart to give a special support for Kunama and Afar separatists, for the above questions you raised and many others sensitive issues when they ignored to support us if its secret nor reveal to you,then i feel pity for that. In my view not without reason Ato Tesfay temenwo and Keleta kidane come to conclusion Ethiopia, an not the prefereble battle filled for Eritrea. As well the honorable DR. Tewolde, Wodi Vacaro is not without reason he refused to accept the Woyane´s invitation. In my sight from those honestly fighting to see for the Eritrean good, May Amanuel Iyasu, Wodi Vacaro and alike can be at number one my trust and respect them, but woyanes with there in Israel well trained hundreds agents and with money power when i see to weaken and divide the oppositions, i really regretted and saddened. I do not know when it be an end. But if realy need change, to be honest there is no a need of mass mobilization to fight with own people, or that much to depend on Ethiopia or other force support, from my conviction a single courageous person if determine to persecute a single main evils in Eritrea, i am 100% sure the whole scenario and theater as automatically will be changed. This operation to do it doesn´t need neither the Ethiopian support nor the opposition unity; alone the group of 3 up to 7, men organized operation is more than enough. But the rest theater is only either systematically to prolong the dictatorship it is, or from the crises some groups and individuals they gain privilege because comforted and building their house it could be. No more no less. will continue,

  • Asghedom Woldeghiorghis March 4, 2014

   Do you know in 60 years of itslian colonialism there was no eritrean who have finished Elementary school. Do you know your destini was to stay in abashawel , geza brhanu, geza banda habesha eect, ect.
   Do eritreans belive in ethiopian devlopment? Give me any Dr. In the time of italians time except some 8th grade during the British petiod.
   it is not during the imperor time you got a lot of Dr. In seversl fildes.
   of fcourse it is given by the imperor to make more frendiship with eritrean elite excluding thev tigrians, the gonderians, the gogiamians etc. But eritreans never understud it. If we havecto say the truth it is true eritreans got benefit than the other ethiopian people.
   all the shops was owned by them, the trandport was owened by them, ristorsnts and several bussiness was owened by eritreans.
   Since thevitslisns in 60 years of colonislism never givevthem even elementsry school they could not understand it.
   The poor ethiopians was not hostail to the Eritrean, ethiopian people never ever had hostility agsinst eritreans.
   Every thing was open for them, and they were appling thier small skil thatcethiopisns had no that time.
   Even a stupied eritrean eletrichian was a king in ethiopia, may be you can’t remember
   Frit. Franking spesking eritrean was hodtil to the ethiopisns people by insulting them., Adghi, porco, agame , qmal etc.
   Let say the truth, you are frustrated people you like italian because they where sending our fathers to Tripoli to fight the Arab, in Ethiopia to fight the ethiopisns etc, even now under Mr. Issayas who is hurasing the whole eritrean people no reaction.

 • Truly Truly i say to you March 4, 2014

  part 2
  Because of that since in our oppositions couldn´t able to change anything, i do not see the usage of to be happy, when the nation elites intellectuals, businessmen, sportsmen, artists, musicians air force pilots diplomats, etc.. when see defected. I even start to regret for i mobilized and encouraged all useful citizens to abandon for i somehow agitate. For what? I really feel guilty, because i fell i victimized them in my propaganda to they live in exile without respect. I come to this frustration because i discouraged with all what i see and observe it is. Because of that those abstained majority i suggest instead they victimizing self to rethink with whom they could side, may with known devil it keep them from other art of victimization. I am sorry to say that. We have to understand the other part reality of the Physics logic or reality. May Dr. Tewolde Wodi vacaro for collaborating with evil regime because trusts the evil regime may can do good like him because believed, for caused mistake he regretted and asked apology, but other side even to support the opponents from good enthusiasm ,if he agitating the justice seekers not even to take the PFDJ Eritrean identity passport for instance, for that PFDJ planning to give, sorry! in this aspect also unknowingly it could be an act of victimizing innocent citizens, since the opposition is weak. Why they have to live in isolation without passport, without election right, without celebrating their culture etc? Don´t you know if regime supporters alone if hold the Eritrean passport, tomorrow the evil dictator as has no problem his presidency to legalize through election? I hope you have understanding for my frustration.
  The bible says, “For who ever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind.” James(yakob) 3, 16)
  and ” For love of money is the root of all kinds of evil. And some people, craving money, have wandered from the true faith and pierced themselves with money sorrows, (1st Timothy 6, 10) So it is my wish and pray like it is written by good spirit it began struggle not to be end finally by flesh (Galatia, 3, 3)

 • Asghedom Woldeghiorghis March 4, 2014

  Do you know in 60 years of itslian colonialism there was no eritrean who have finished Elementary school. Do you know your destini was to stay in abashawel , geza brhanu, geza banda habesha eect, ect.
  Do eritreans belive in ethiopian devlopment? Give me any Dr. In the time of italians time except some 8th grade during the British petiod.
  it is not during the imperor time you got a lot of Dr. In seversl fildes.
  of fcourse it is given by the imperor to make more frendiship with eritrean elite excluding thev tigrians, the gonderians, the gogiamians etc. But eritreans never understud it. If we havecto say the truth it is true eritreans got benefit than the other ethiopian people.
  all the shops was owned by them, the trandport was owened by them, ristorsnts and several bussiness was owened by eritreans.
  Since thevitslisns in 60 years of colonislism never givevthem even elementsry school they could not understand it.
  The poor ethiopians was not hostail to the Eritrean, ethiopian people never ever had hostility agsinst eritreans.
  Every thing was open for them, and they were appling thier small skil thatcethiopisns had no that time.
  Even a stupied eritrean eletrichian was a king in ethiopia, may be you can’t remember
  Frit. Franking spesking eritrean was hodtil to the ethiopisns people by insulting them., Adghi, porco, agame , qmal etc.
  Let say the truth, you are frustrated people you like italian because they where sending our fathers to Tripoli to fight the Arab, in Ethiopia to fight the ethiopisns etc, even now under Mr. Issayas who is hurasing the whole eritrean people no reaction.

  • Kalighe March 6, 2014

   “Even a stupied eritrean eletrichian was a king in ethiopia, may be you can’t remember”

   Asghedom Woldeghiorghis aka Cow[ard] Face

   Do you think people will buy “Ethiopia was your mother” type of messages when
   they think it’s coming from an ordinary person who is struggling to express himself ?.
   Come on !!, why you have to take so much pain to fool people ?
   Believe me you delivered your message long ago, we got it.

   • Asghedom Woldeghiorghis March 7, 2014

    Ok, now you are so free to speak, you are free, to write you sre free to wotk, what I said is true if itis not true ask your father, if not ask your uncle they will tell you.
    if you want me to laie ok. Every think is ok go aheadbut fn’t complain. Ok , yes even a stupied eritrean was a king which today he eill never gate it at home.

 • Lielt Tshay March 4, 2014

  Dear Sir/Madam “Truly Truly i say to you on” : you have said it all and that is the bottom line reality!!! May God keep your enlightenment even more deeper. Who ever has ears to hear , now let them hear !!

 • waEro March 4, 2014

  How many Amanuels do we need for a change? If there were very few Eritreans as talented, dedicated and honestly working like Amanuel, the change would have been very soon. Wedi Vacor’s is another one honestly working.
  We need more of them.

  Those in Ethiopia, most of them (excluding the young who do not have the power) are just for their personal interests. They do not care about Eritrea. They want to see weaker Eritrea when they are handed over by the Ethiopian forces some time in the future. They know they do not have the talent to govern Eritrea as it is now.

  Amanuel Keep up the good work.

POST A COMMENT