Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን ብመንገዲ ኢትዮጵያ ፖሊሲ’ዶ ብልሽውና; ወይስ ልሙድ ኤርትራዊ ባህርይ

ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን ብመንገዲ ኢትዮጵያ ፖሊሲ’ዶ ብልሽውና  ወይስ ልሙድ ኤርትራዊ ባህርይ ታደሰ ኪዳነ    በርሚንግሃም    02/09/2014   ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ገዛና ዝበቖለ እሾኽ መርገም፣ በብቑሩብ እናኣስፋሕፍሐ ምድሪቤትና ካብ ዝወርሶ ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ። ሎሚ ኣብ ገዛእ ውሻጠናን ምድሪ-ቤትናን፣ ማሚቑና ክንድቅስስ ይትረፍ፣ ድርኲኺት

ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን ብመንገዲ ኢትዮጵያ

ፖሊሲ’ዶ ብልሽውና

 ወይስ ልሙድ ኤርትራዊ ባህርይ

ታደሰ ኪዳነ    በርሚንግሃም    02/09/2014

 

ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ገዛና ዝበቖለ እሾኽ መርገም፣ በብቑሩብ እናኣስፋሕፍሐ ምድሪቤትና ካብ ዝወርሶ ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ። ሎሚ ኣብ ገዛእ ውሻጠናን ምድሪ-ቤትናን፣ ማሚቑና ክንድቅስስ ይትረፍ፣ ድርኲኺት ሰገርና ንብረትናን መረበትናን ክንርኢ’ውን ዝፍቀድ ኣይኮነን። ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ናብ ስደት ግዒዙ። ዘዝጎበዘ ድማ ተር ከም ዓተር ኮይኑ የርክብ ኣሎ። ልሙዕ መሬትና ቃዲሩ፣ ዝዓበናሉ ገዛውቲ ዓንዩ፣ ወራሲ ስኢኑ። ዘዕበዩና ወለዲ ኣሪግም፣ ቀባሪ ስኢኖም። ኣዋልድና ዝምርዓወን ስኢነን፣ ብዙሓት ተሰዲደን፣ ዝተረፋ ድማ ናብ ደምሒት ከቋምታ ጀሚረን። ንሱ ጥራይ ከይኣክል፣ ኣብ ዘዝኣተናዮ ዓዲ ኣደዳ ጭውያን፣ ግዳያት ነጋዶ ደቂ-ሰብን ኮይንና።

 

ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ድማ፣ እቲ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ውልቃዊ ናይ ስልጣን ጥሙሕ ዘገድሶ፣ ሰባት እናበልዐ ዝኣተወ ጉጅለ ኢዩ። ፖለቲካዊ ስልጣን ብሒቱ ስለ ዝመጸ፣ ናይ ሰላም ኣየር ከነስተንፍስ ኣይፈቐደልናን። እቲ ንውግእ ከም መህድኢ ውሽጣዊ ቅልውላውን ፖለቲካዊ ጥፍሽንኡን እናተጠቕመ ዝመጸ በታኒ ጉጅለ፣ ኣብ ነንበይኑ እዋናት ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ኲናት እናወልዐ ሰላም ነፊጉና። ንዝኾነ ኣማራጺ ሓሳብ ዘቕርበ ይኹን፣ ኣከያይዳና ነጸብቕ ዝበለ ብዘይ-ንሕስያ ጨፍሊቑዎ። ከምኡ ኢሉ ካብ ገበን ናብ ገበን እናተሸመመ፣ ምስ ገዛእ ህዝቡ ኣብ ዘይዕረቐሉ ደረጃ በጺሑ። በቲ ሕሉፍ ገበናቱ ስለ ዝሰግአ ድማ፣ ነቲ ‘ክገብር ይኽእል’ዩ’ ዝበሎ ክሳብ 50 ዓመት ዝበጽሕ ኤርትራዊ ወለዶ፣ ምንባር ስኢኑ ሃጽ ኢሉ ከም ዝጠፍእ ገይሩዎ።

 

ዋሕዚ መንእሰያት ኤርትራ ቅጥዒ ምስ ሰኣነ ድማ፣ ምስቶም ካብን ናብን ኤርትራ ብኮንትሮባንዶ ሰባት ዘመላልሱ ዝነበሩ ሸፋቱ ረሻይዳ ሽርካ ብምዃን፣ ተረባሒ ንግዲ ዜጋታቱ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነ፣ ኣብ መሸጣ ኣካላቶም’ውን ኢድ ነይሩዎ ኢዩ። እቲ ጽዩፍ ተግባር ኣብ ዓለም መዛረቢ ምስኮነን፣ ብዙሓት ሓይሊ ዘለዎም ናይ ግዳም ሓይልታት ኣእዳዎም ከወጣውጥሉ ምስ ጀመሩን ግን፣ ክመጻደቕን ናይ ጸይቂ መሓውራቱ ክእክብን ተራእዩ። እዚ ኩሉ እናተገብረ ከሎ፣ ነቲ ብጎሮሮና ዓትዒቱ ሒዙና ዘሎ ስርዓት፣ ፈርገጥገጥ ኢልና ክንረግሖስ ይትረፍ፣ ድምጽና ኣሕቢርና ዓገብ ክንብል’ውን ኣይከኣልናን።

 

ንኽንስደድ ድማ ንመውትን ንኸፍልን ኣሎና

ብርግጽ ጠንቂ ስደትን ጸገምን ህዝቢ ኤርትራ፣ ካብ ኣብራኹ ዝወጹ ደቁ ኢዮም። ካብ ኣብራኹ ወጺኦም፣ ኣጽፋሮም ኣብ ጎሮርኡ ሸኺሎሞ ኣለዉ። ክቱር እምነት ኣሕዲሩ ስለዝጸንሐ ድማ ኣጽፋሮም ቆሪጹ ብምድርባይ ካብ ስቓይ ክድሕን ገና ዓቕሚ ኣይወነነን። እቲ ካብ ምጉዕዓዝ ደቁ ዝእከብ ገንዘብ ግን ገና ይቕጽል ኣሎ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣርእስተይ ድማ፣ ብዛዕባ’ቲ ካብ መዓስከራት ኢትዮጵያ ተበጊሱ፣ ክሳብ ባሕሪ መዲተራንያን ዝበጽሕ፣ ብዘይ ምቁራጽ ክካየድ ዝጸንሐ፣ ጉዕዞ (ቃፍላይ) ኤርትራውያን ኢየ ክዛረብ።

 

ካብ ናይ ገዛእ-ርእሰይ ተመኩሮ ሓንቲ ኣብነት ከቕርብ። ኣርባዕተ ዓመት ኣቢሉ ይገብር፣ ሓደ ናይ ቀረባ ቤተ-ሰብ ስልኪ ደዊሉ፣ ብሰላም ኢትዮጵያ ምእታዉ፣ ኣብ ከተማታት ኢትዮጵያ ኣትዩ ክሰርሕ ከምዘይፍቀዶ፣ ናብ ካርቱም (ሱዳን) ክኸይድ ከም ዝደልን ሓቢሩኒ። ኣብ ከተማታት ሱዳን; ኤርትራውያን ብተዛማዲ ደሓን ናይ ስራሕ ናጽነት ስለ ዘለዎም እመስለኒ። ካርቱም መብጽሒ ዝጠለቦ ገንዘብ ድማ ክልተ ሽሕ (2000) ብር ኢትዮጵያ ጥራይ ነይሩ። በተን ክልተ ሽሕ ብር ሰለስተ ግዜ ፈቲኑ ኣይሰለጦን። ብናይ ኢትዮጵያ ሓለዋ ዶብ ተተታሒዙ ይምለስ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ግን ብናቱ ጥበብ፣ ብውሑድ ገንዘብ ካብ ሓለዋ ዶብ ኢትዮጵያ ኣምሊጡ ካርቱም ክኣቱ ክኢሉ። ኣብቲ እዋን’ቲ ትካላት ጸጥታን ናይቲ ከባቢ ሰበ-ስልጣንን ኢትዮጵያ፣ ካብ ምጉዕዓዝ ደቂ-ሰባት ገንዘብ ምእካብ ኣይጀመሩን ነይሮም ክኾኑ ኣለዎም።

 

ምስ ፍጻሜ ህልቂት ላምፐዱዛ ተተሓሒዙ፣ ካብ መዓስከራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝሰማዕናዮ ኣውያትን፣ ብመኮነናት ኢትዮጵያ ዝተዋህቦ ግብረ-መልስን ምስ ሰማዕና ግን፣ ንብዙሓት ካብ ድቃስና ከም ንበራበር ገይሩና ኢዩ። (ነዚ ብዝምልከት “ዘሰክፍ ድምጺ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ” ዝብል ኣርእስቲ ሂበ፣ ኣብ እዋኑ ብዝርዝር ጽሒፈ ነይረ ኢየ።) እቲ ቅድሚ ገለ ዓመታት፣ በብውልቂ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝግበር ዝነበረ ዋሕዚ፣ ሎሚ ብኣዝዩ ዝተወደበን ረቂቕ ብዝኾነ መንገድን ክካየድ ንርእዮ ኣለና። ነዚ ብዝምልከት፣ ገለ ካብቶም ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም ኤውሮጳ ዝኣተዉ ብዙሓት መንእሰያት ዝብልዎ ነዚ ይመስል።

 

“ኣብ ውሽጢ’ቲ መዓስከራት፣ በቶም ነጋዶ ደቂ-ሰብ ወይ ሰበ-ስልጣን ናይቲ ከባቢ ዝተላእኩ፣ ሰባት ዘዳልዉ ኤርትራውያን ደለልቲ ኣለዉ። ብመንገዶም ኢኻ ትእከብን ትወዓዓልን። ዝኣኽሎም ሰባት ምስ ቀረቡ የበግሱኻ። ብለይቲ ንገለ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ብእግሪ ትጎዓዝ’ሞ፣ ኣብ ሓደ ፍሉይ ቦታ ኮፍ ኢልካ ትጽበ። ካብኡ ሽፉናት መካይን መጺአን፣ መተንፈሲ ክሳብ ትስእን ኣብ ውሽጠን ትስጎድ። ሓንሳብ ኣብተን መካይን ምስ ኣተኻ፣ ከተዕርፍ ይኹን ድምጺ ክትገብር ፍጹም ዝፍቀድ ኣይኮነን። እተን መካይን ቢራ ወይ ልስሉስ መስተ ዝጸዓና ኢየን ዝመስላ። በቲ ኬላታት (መፈተሺ ንቑጣ) ክሓልፋ ከለዋ፣ መራሕተን ጉቦ ዝህቡ ወይ ኣቐዲሞም ዝተረዳድኡ ኢዮም ዝመስሉ። ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ድማ ብዘይ ጸገም ኢየን ዝሓልፋ። እዚኣተን ክሳብ መሬት ሱዳን የብጽሓኻ። ካብኡ ድማ ናይ ሱዳን መካይን ይቕበላኻ‘ሞ ካርቱም የእትዋኻ። ገንዘብ ክሳብ ዝሕወለልካ ድማ ኣብ መጽንሒ ቦታ ሕዩር ኮንካ ትጽበ።”

 

እዞም ካብቲ መዓስከራት ፍርቂ ሰዓት ተጓዒዞም ብመካይን ዝጓረቱ ሰባት፣ ባዕሎም ዝኸፍልዎ ገንዘብ የብሎምን። እቶም ብመካይኖም ዝጓርቱ’ውን ብዘይካ ዝመለስዋ ክዳን፣ ሳንቲም ምስ ዘይሓዙ ሰባት ኢዮም ዝወዓዓሉ። እቲ ውዱብን ዝተወሃሃደ ረቂቕ መስርሕን እምበኣር፣ ካብዚ ኢዩ ዝጅምር። እቶም ካርቱም ኣትዮም ኣብ መጽንሒ ቦታታት ዝእከቡ ሰባት፣ ነቶም ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኣሕዋቶም ወይ ናይ ቀረባ ቤተ-ሰቦም ገንዘብ ክሕውሉሎም ይሓቱ። ብናይ’ዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ዕዳጋ መሰረት፣ እቲ ንሓደ ሰብ ክሕወለሉ ዝሕተት ገንዘብ $1400 (ሓደ ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን ዶላር ኣመሪካ) ኢዩ። እቲ ገንዘብ ድማ ብብር፣ ብናቕፋ ወይ ብጅንየ ሱዳን ዘይኮነስ፣ ብዶላር ኣመሪካ ኢዩ ክኽፈል ዘለዎ። እቲ ካብ ኣመሪካ፣ ኤውሮጳ ወይ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ንሱዳን ዝሕወል ገንዘብ፣ ኣብ ጎደናታት ካርቱም ኣብ ጸሊም ዕዳጋ፣ ዶላር ኣመሪካ ተገዚኡ ንኣሰጋገርቲ ሰባት ይኽፈል። ምንጪ ናይዚ ገንዘብ’ዚ ድማ ዘይሩ ዘይሩ ኣብቶም ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ኢዩ ዝጸዓን።

እቲ ዝለኣኽ (ዝሕወል) ገንዘብ፣ ኣብ ኢድ’ቶም ኣጓዓዓዝቲ (ነጋዶ ደቂ-ሰብ) ክሳብ ዝበጽሕ ዝሓልፎ መስርሕ ኣለዎ። ንኣብነት ካብ ኤውሮጳ ዝለኣኽ  ገንዘብ፣ ኣብቲ ቀዳማይ እግሪ ጥራይ፣ መጀመርያ ናብ ዶላር መቐየሪኡ፣ እንደገና ናብ ሱዳን መልኣኺኡ፣ ክልተ ግዜ ይኽፈለሉ። ኣብ ሱዳን ብወግዒ ኣብ ዕዳጋታት ዝሽየጥ ዶላር ስለ ዘየለ ድማ፣ ተቐባሊ፣ ብጅንየ ተቐቢሉ እንደገና ካብ ጸሊም ዕዳጋ ዶላር ይገዝእ። ዶላር ኣብ ጎደናታት ሱዳን ክትገዝኦ ክቡር ስለ ዝኾነ ድማ፣ እንደገና ሳልሳይ ግዜ ንመግዝኢኡ ዝያዳ ገንዘብ ይሕተት። እቲ ገንዘብ ብቐጥታ ናብቶም ደላሎ (ነጋዶ ደቂ-ሰብ) ዝለኣኽ እንተኾይኑ’ውን ነዚ (ንመቐየሪኡ) ኣብ ግምት ኣትዩ ኢዩ ዝሕተት። ስለዚ እቲ ኣብ ሱዳን ዝኽፈል $1400 (ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን ዶላር)፣ ካብ ኣመሪካ ወይ ኤውሮጳ ክለኣኽ ከሎ፣ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢድ እቶም ተቐበልቲ ክሳብ ዝበጽሕ፣ ንመንቀሳቐሲኡ ጥራይ፣ ብላዕሊ ከባቢ $300 (ሰለስተ ሚእቲ ዶላር) ኣቢሉ ይኽፈሎ።

በዚ ናይ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ዕዳጋ፣ ሓደ ሰብ ካብ መዓስከራት ኢትዮጵያ ተበጊሱ፣ ኤውሮጳ ንኽኣቱ፣ ብደላሎ (ነጋዶ ደቂ-ሰብ) ዝሕተት ጽሩይ ገንዘብ፣ ነዚ ዝስዕብ ይመስል። ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሱዳን $1400 (ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን ዶላር)፣ ካብ ሱዳን ክሳብ ሊብያ $1600 (ሽሕን ሽዱሽተ ሚእትን ዶላር)፣ ካብ ሊብያ ክሳብ ዓዲ ጥልያን $1800 (ሽሕን ሾሞንተ ሚእትን ዶላር)፣ ካብ ዓዲ-ጥልያን ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ድማ፣ ካብ ሰብ ናብ ሰብን ምስ ቅርበት ናይተን ሃገራትን ዝፈላለ ኮይኑ ብገምጋም ከባቢ €1000 (ሓደ ሽሕ ዩሮ) ኣቢሉ ኢዩ። ኩሉ’ዚ ግን፣ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ፣ ንመልኣኺኡን፣ እቲ ሰብ ንሕማቕ እዋን ተባሂሉ ኣብ ጅቡኡ ዝሕዞ ገንዘብን ኣብ ግምት ከይኣተወ ኢዩ።

ብዙሓት ካብቶም ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም ኤውሮጳ ዝኣተዉ ኤርትራውያን፣ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን መስገሪ ዝኽፈል ገንዘብ፣ ምስቲ ምድረ-በዳ ንምስንጣቕ ይኹን ባሕሪ ንምስጋር ዝወጽእ ገንዘብ ኣወዳዲሮም፣ ፍጹም ምኽኑይ ከም ዘይኮነ ኢዮም ዝገልጹ። ኣብ ንቡር እዋን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ብቐሊሉ፣ ብእግሪ ወይ ብኣውቶቡስ ክስገር ስለዝከኣል።

ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ትሰግረሉ፣ ሕጋዊ ዝመስል ካልኣይ መንገዲ’ውን ኣሎ። ኣብተን መዓስከራት ዘለዉ መኮነናት ኢትዮጵያ፣ ነቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት፣ “ሱዳን ክትከዱ እንተ ደሊኹም ተመዝገቡ’ሞ ባዕልና ከነብጽሓኩም” ይብሉዎም ኢዮም። ነቶም ብወለንታኦም ዝምዝገቡ ድማ፣ ኩሉ ናይ ስደተኛ መሰሎም ተሓኺኹ፣ ገለ ቁሩብ ገንዘብ ተዋሂቦም፣ ኣብ ኣውቶቡሳት ተጻዒኖም፣ ኣብቲ ተዛማዲ ሰላም ዘለዎ ዶባት በገምድር (ምዕራብ ኢትዮጵያ) ዘይኮነስ፣ ኣብ ከባቢ ሑመራን ሓምዳይትን ዝርከብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ይፍንዉዎም። እዚ ከባቢ’ዚ ዳርጋ ናብ ሕጊ ኣልቦ ዝተቐየረ ቦታ ብምዃኑ ድማ፣ እቶም ሰባት ሰለስተ ዕድል ኣለዎም።

 1. ብመንገዲ ደምሒት (ኣብ ኤርትራ ዝመደበሩ ናይ ኢትዮጵያ ተቓዋሚ ጉጅለ) ወይ ብስለያዊ መሓዉራት ህግደፍ ተታሒዞም ናብ ኤርትራ ክምለሱ
 2. ብረሻይዳ ተታሒዞም፣ ንመልቀቒኦም ዝኸውን ገንዘብ ክለኣኸሎም ከእውዩ
 3. ብፖሊስ ሱዳን ተታሒዞም፣ ናብ መዓስከር ስደተኛታት ሸገራብ ይለኣኹ

 

ስለዚ እቲ ብመንገዲ ሰበ-ስልጣን ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝግበር ሕጋዊ ዝመስል ምፍናው፣ ዘይውሑስ ስለ ዝኾነ፣ ኤርትራውያን መንእሰያት፣ ነቲ ብዝተወደበ መንገዲ፣ ብስዉር ዝግበር ምጉዕዓዝ፣ ዋላ ክቡር ይኹን፣ ንዕኡ ኢዮም ዝመርጹ። እዚ ምጉዕዓዝ’ዚ ድማ “ካብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጸጥታ ትካላት ዝተኸወለ ኢዩ’ ወይ ድማ ‘ላዕለዎት ሓለፍትን መኮነናትን ክሊ ትግራይ፣ ኢድ የብሎምን” ኢልካ ምዝራብ የዋህነት ኢዩ። ብፍላይ ድማ ምስ ባህሪ ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ፣ ኣብቲ ከም ሰረት ናይ ስልጣኑ ዝሓስቦ ክሊ ትግራይ፣ ዋላ ዑፍ ሕብራ እንተቐየረት’ውን ብደቂቕ ዝቆጻጸር ናይ ኢህወደግ ስርዓት። እቲ ዘይውሑስን ሓደገኛን፣ ግን ከኣ ሕጋዊ መስመር ሑመራን ሓምዳይት እምበኣር፣ ምስቲ ብዝተወደበ መንገዲ፣ ብስዉር ብመካይን ዝግበር ናይ ሰባት ንግዲ፣ ምትእስሳር የብሉን ኢልካ ምዝራብ ዝከኣል ኣይኮነን።

 

ስለያዊ ትካላት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ምእኩልን ቅልጡፍን ጥራይ ዘይኮነ፣ እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓለፍትን መኮነናትን፣ ምስቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝቆጻጸሩ ሰበ-ስልጣን ናይ ቀረባ ርክብ ስለ ዘለዎም ድማ፣ ኩሉ’ቲ ዝግበር ምስግጋር ደቂ-ሰባት፣ ‘ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኸወለ ኢዩ’ ኢልካ ምሕሳብ ዘይክዉንነት ኢዩ። ስለዚ ዘይሩ ዘይሩ፣ ገለ ካብቶም ኣብ ከባቢ ትግራይ ዘለዉ ሓለፍቲ ዝዝውርዎ፣ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ፣ እንተስ ዋሕዚ ስደት መንእሰያት ኤርትራ ስለ ዝበዝሖ ከም መፋኾሲ መታን ክኾኖ ወይ ንኻልእ ስውር ምኽንያታት፣ ርእዩ ከም ዘይረኣየ፣ ነቲ ስራሕ ስቕ ኢሉ ክቕጽል ዝገደፎ ኢዩ ዝመስል።

ኣብዚ እዋን’ዚ “መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራውያን ሓንሳብ ካብ ሃገሮም ምስ ወጹ ኣርሒቖም ንኽጠፍኡ ዘካይዶ ዘሎ ስውር ፖሊሲ ኢዩ” ኢልካ ንምዝራብ ዘኽእል ጭብጢ የለን። ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ፣ ኣብዚ ዓመት’ዚ ኤውሮጳ ዝኣተዉ ቊጽሪ ኤርትራውያን ዝለዓለ ምዃኑ ግን ክዝንጋዕ የብሉን።ዳርጋ ኩሎም ድማ ብመንገዲ መዓስከራት ኢትዮጵያ ዝሓለፉ ኢዮም።

 

እቲ ቅድሚ ገለ ዓመታት፣ ካብ ዶባት ኤርትራን መዓስከር ስደተኛታት ሸገራብን ዝብገስ፣ ምድረ-በዳታት ምብራቅ ሱዳንን ሲናይን ሰንጢቑ፣ ክሳብ ዶብ እስራኤል ዝዝርጋሕ፣ ናይ ኤርትራውያን ንግዲ ደቂ-ሰብ፣ ኢድ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣንን ስለያዊ መሓዉራትን ህግደፍን ነይሩዎ ኢዩ። እዚ ናይ ሎሚ፣ ካብ መዓስከራት ኢትዮጵያ ተበጊሱ፣ ንሱዳንን ምድረ-በዳ ሰሃራን ሰንጢቑ፣ ገማግም ባሕሪ መዲተራንያን ዝበጽሕ፣ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝንገድሉ መስመር ድማ፣ ‘ኢድ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ኢትዮጵያን ስለያዊ መሓውራቶምን የብሉን’ ኢልካ ምሕሳብ ዕሽነት ኢዩ።

እቲ ናይ ቅድም ብመንገዲ ናይ ረሻይዳ ሸፋቱ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ሲናይ መስመር ይኹን፣ እዚ ሕጂ ብመንገዲ ኤርትራውያን ደለልትን ካልኦትን ዝካየድ ዘሎ ዝተወሃሃደን ዝተራቐቀን መስመር ኢትዮጵያ → ሱዳን → ሊብያን ባሕሪ መዲተራንያንን፣ ንባዕሎም ውሑስ መንቀሳቐሲ ፍቓድ ብዘይብሎም ተራ ሸፋቱ ጥራይ ኢዩ ዝካየድ ኢልካ ምሕሳብ፣ ኣብ ዓለም ከም ዘይምህላውካ ኢዩ ዘቑጽረካ። ትማሊ፣ ነቶም ካብ ንግዲ ገዛእ ዜጋታቶም ገንዘብ ዝግሕጡ ዝነበሩ ሓለፍቲ ህግደፍ ‘ፎእ’ እንተኢልናዮም፣ ሎሚ ድማ ነቶም ‘ተረኽበ’ ኢሎም፣ ነቲ ናይ ኤርትራውያን ንግዲ ተተሓሒዞሞ ዘለዉ ሓለፍቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ‘ዓገብ’ ክንብሎም ብቕዓት ኣለና። ዓገብ ካብ ምባል ዝሓልፍ ዓቕሚ ስለ ዘይብልና ግን፣ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉን፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣቓልቦ ክገብረሉን ንላቦ።

 

ብርግጽ ጠንቂ ስደትናን መከራናን መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ጓኖት ኣይኮኑን። እቶም ካብ ኣብራኽ ህዝቢ ኤርትራ ዝተወልዱ ሰበ-ስልጣን ህግደፍ ኢዮም። ንሳቶም ንገዛእ ህዝቦም ብጎሮሮኡ ዓትዒቶም ስለ ዝሐነቑዎ፣ ዓይኑ ኣፍጢጡ ነቲ ድራማ ክዕዘብ እንተ ዘይኮይኑ፣ ኣፍ ኣውጺኡ ክዛረብ ከም ዘይክእል ገይሮሞ ኣለዉ። ጎሮባብቲ ሃገራት ብፍላይ ኢትይጵያ ድማ ነቲ ዋሕዚ ኣብ ምቁጽጻር ተርኦም ክጻወቱ ዝግባእ እመስለኒ።ካብ ሱዳን ንላዕሊ ዝሓሸ ናይ ምቁጽጻርን ናይ ምግባርን ዓቕሚ ስለዘለዎም።

 

ገለ “ ስለምንታይ ኢኹም ነቲ ቀንዲ ጠንቂ ሽግርና ዝኾነ ህግደፍ ገዲፍኩም፣ ነቲ ንኣሽሓት ኤርትራውያን ዑቕባ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትነቅፉ?” ዝብሉ ሰባት ኣይሰኣኑን ኢዮም። ነዚኣቶም’ውን እዚ ዝስዕብ ክብሎም እደሊ። ንስርዓት ህግደፍ ካብ ምቅዋም ዓዲ ኣይወዓልናን። ዓቕሚ ድኣ ስኢንና’ምበር፣ ልዕሊ ምቅዋሙ፣ በርቊቕካ ምድርባዩ’ውን ኣይምጸላእናን። ነዚ ስለ ዘይከኣልና ግን፣ ብኻልኦት ኣብ ልዕሊ ዜጋታትናን ኣሕዋትናን ዝወርድ ጸገም ክንዛረበሉ የብልናን ማለት ኣይኮነን። ብርግጽ ሎሚ፣ ብህግደፍ ብፖለቲካ ዝድለዩ ሰባት፣ ልቦም ኣውዲቖም ዝዕቆቡላ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ጥራይ ኢያ። ናይ ህግደፍ ናይ ስለያ መሓውራት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክነጥፍ ስለ ዘይክእል። ኣብዚ መዳይ’ዚ ኢትዮጵያውያን ምስጋና ዘይግቦኦም ኣይኮነን። እንተ’ቲ ብዙሓት ስደተኛታት ምቕባሎም ግን፣ (ዋላ’ኳ ዘገድዶም እንተዘይሃለወ) ጉርብትናና ዝፈጠሮ፣ ልክዕ ከምታ ካብ 1960ታት ኣትሒዛ፣ ኣማኢት ኣሽሓት ዜጋታትና ዘዕቆበት ሱዳን፣ ሃገራውን ኣህጉራውን ግቡእ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን።

 

ታደሰ ኪዳነ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
54 COMMENTS
 • ahmed saleh September 3, 2014

  It is pity to observe corrupted officials in Eritrea , Ethiopia and Sudan exploit the situation of our people
  for their personal financial gain . Our people in diaspora were the money machine for Issayas and nowadays at
  every each corner we see established factions efforts to share the pie on the plate .

  • m September 3, 2014

   AYE TADESSE,YOU WESTED YOUR TIME TO SAY LELELELELE, YOU HAVE TO FOCUSED ON OUR ERITREAN ISSUE,NOT TO SAY ETHIOPIA,SUDAN FORGETET YOU DO ONLY WOREST TO OUR PEPOLE

   • Yohannes September 4, 2014

    M on
    I agree with you, Eritreans are spending more time to find their enemy outside than inside.
    and Tadess is one of them, he have time and words to write but he never target the real enemy of Eritrean people.
    for example , to give responsibility to Ethiopian the Eritrean disaster is not fair.
    maybe Tadess is afraid of the actual friendship between the people of Tigray and Eritrea. Believe me we are all the same, we speak Tigrigna.

 • gde haqi September 3, 2014

  Well, the way you narrate things is very good and tempting — Mr. Taddesse. It is a mixed analysis with truth defined wrongly. You can’t blame a country with no obligation to host or some how obliged to host according to UNHCR, but has the right to accommodate you in what ever condition it wills. It could be in geto (like Europeans with gangsters of different origins) or huts like in Africa with mosquitoes and illegal smugglers. It is up to you to joint the camp in the first place. AND DON’T FORGET YOU MIGHT HAVE KILLED THE SIBLING, UNCLE OR ANY RELATIVE OF THE PERSON IN CHARGE DURING THE WAR. Don’t expect him to act like an angel who forgives immediately as if nothing is done. Eritreans are the seed of corruption, lies, cruelty and mention any bad adjective you like. You can prove this in Africa, Europe and USA how Eritreans treat each other. Now the bottom line is THE SOURCE OF ALL THE PROBLEMS IS ERITREAN HIMSELF as you put it AND TRY TO TREAT THE DISEASE NOT THE SYMPTOMS. AGAIN DON”T BEHAVE LIKE A CHILD WHO IS ANGRY WITH HIMSELF AND CRIES WITH ANOTHER. Have in mind that some Eritreans have benefited in Ethiopia via University education and don’t spoil this opportunity because they are small in number, even one is good. Second change the language you may describe Ethiopians as an enemy of Eritrea. THE REAL ENEMY OF ERITREA IS AN ERITREAN HIMSELF as you also put it. HENCE, TRY TO MAKE YOUR ANALYSIS BEING FOCUSED ON THE ERITREAN ISSUE AND FORGET ETHIOPIA AS THEY ARE DOING THEIR OWN BUSINESS IN THEIR OWN BELOVED COUNTRY.

 • nardos September 3, 2014

  AYE TADESSE ETTI MERZAM ZIKONE HIMAK AMELAKETIKA AB ETHIOPIA WESEN YEBILUN. KIDIM KEDADIM NAY GEZAKKA GUDAY FETISH.

  • sogum smerr September 3, 2014

   Nardos

   Few corrupted Officers do not represent all Ethiopia the same applies to the few bandits of Isayas in our poor beloved country.

 • tegerime September 3, 2014

  Truly truly i say to you
  ኩሉ አብ ልበይ ዘሎ እልካዮ ዳሐን እቶ ከምዚ ናትካ ናይ ምግላጽ ክእለት የብለይን አነ ምሰ ህዝቢ ትግራይ ጽልኢ የብለይን ዋላ ብሐባር ክነብር ትደልዩ ኤርትራዊን ትግራዋይን ጸገም አይኮነን ናይ ኩሉቲኡ ህዝቢ ክሳብ ምርጩኡ ዝኮነ ንዓይ ከብደይ ዝቀርጸኒ ግን ብዋጋ ኤርትራዊ ዝግበር ፖለቲካዊ ሕሳበት እዩ ።

 • simon September 3, 2014

  first of all every bodoy must now the big CRIME he make in our countrey is ISSAJAS and his regime.

 • Tes September 3, 2014

  Dear Tadesse,

  I think we Eritreans lost the plot and we spend to much energy explaining on the consequences rather than in the causes. Your article doesn’t help anyone except confusing and depraving concentrations on the main issue. Our enemy is clear and it is only HGDEF and its boss and the solution is also pretty clear, eliminate the junta from its root. How can eliminate HGDEF? should be the question. It is easy what is lacking at this time a leader while there are a lot of volunteers to execute the mission. Eritrean doesn’t need a massive opposition arm but very few highly trained unit to snick in and chop the head (Isiais) and other few individuals. The remain collapse by itself because it is a rotten organization. So Taddesse don’t waste your time blaming others if you like to see the back of the monster try to come with something to do with the despot. What we are witnessing in Ethiopia, Sudan and Libya is our own work. First ask yourself who introduce this corrupt culture. Eritreans introduce corruption where ever they go. They think they can it by money. They give them a nickname in south sudan when they start to bribe officials until it was a norm to pay to do business. So don’t blame others Eritrean culture has been decimated by HGDEF completely trashed. no decency or pride. It will take many years Eritreans to regain their pride and decency.

 • ተወልደመድኅን September 3, 2014

  ከመይ ቀኒኹም ኣንበብትን
  ከም ኡ’ውን ሓው ታደሰ፡
  ጽሑፍካ ንህሉው ኩነታት ዘብርህ ጽሑፍ’ዩ።ጠንቂ ኩሉ ጸገማት እቲ ኣጽፋሩ ኣብ ጎረሮ ህዝቢ ሸኪሉ ዘሎ ስርዓት ምዃኑ ዝስሕቶ ሰብ የለን።ብዘይካ ኡ ዜጋታት ስደት ምእንቲ ቁሊሕ ከይብሉ ክፍጽሞ ዝግበኦ ብዙሃ ጉዳያት ኣይተገብሩን።
  እወ ርግጽ ንሳቶም ዜጋታት እንተተሰዲዶም፡ሰሪሖም ናብ ስድራ ዝሰዱዎን፡ኣብ ኤውሮፓ ዝከፍሉዎ 2%፡ኣብ ዓዶም ዘይድቅሱሉ ምናልባት ምስ ሞቱ ሬሳኦም ጥራሕ ዚኣትዎ ገዛውቲ ከምዝሰርሑ ጽቡቕ ገይሮም ስለዝፈልጡ ንፍልሰት ክቆጻጸሩዎ ኣይደለዩን።ብዘይካኡ ዲሞክራስን ፍትሕን ክሓትት ዝኽእል ንሰደት እንተምሪሑሎም ዝርብሾም ዘይብሎም ብሰላም ክንነብር ንኽእል ብማለት ንስደት ዚያዳ ሰሪሖምሉ’ዮም።
  ነዚ ሕማቕ ምኽሮም ዘይተረደአ ህዝቢ’ዩ።እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ስደት ቁሊሕ ይብል።,ምኽንያቱ ቤተሰብ ወጻኢ ዘለዎም ስድራቤታት፡ኣብ ውሽጢ ገዞም ዘሎ ጋፋሕፋሕን በረቕረቕን ይርእዩ ኣለው።ኣብዚ መወዳእታ ግዜ ኣደታት’ውን ዘለወን ሸይጠን ኣረኪበን’የን ዚልእካ።
  እቲ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ከኣ ንግብሩ፡ካብዚ ነቲ ዘየድሊ ንገፋሕፋሕን ብሪቕሪቕን ዝከውን ገንዘብ ምስዳድ ኣይተቖጠበን።ገንዘብ ዝተሰዶም ኣሃት ኣሕዋት ወለዲ ይኹን ፈተውቲ ገንዘብ ንዝስደደሎም ከቆናጅው ክብሉ ዝገብሩዎ ዘረባታት ሰማዒ ሃንደበት ስደት ክሃስብ’ዩ ዝገብሮም።
  ገለ ብፍላይ እተን ደቂ ኣንስትዮ ከኣ እንተኮይኑለን ንኩሉ ፈታውን ቤተሰብን ሃውን ሃውትን ጉሕጉህ ኣቢለን ናይ ምውጻእ ድሌት ስለዘለወን እቲ ዝህበኦ መልእክቲ ንዑ ውጹ’ዩ።
  ስለዚ ኣነ ትፈልጥ ኢካ ንህግደፍ ይኹን ንፖለቲካዊ ወይ ምሕደራ ህግ ካብ ፈለማ ዝቃወም ሰብ’የ።
  ግን ጉዳይ ስደት ጉድለት እቲ ስርዓት እንተኾነ፡
  እቲ ዝዓበ ጉደለት ናይ ህዝቢ’ዩ።እዚ ከኣ ኣቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ወላ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዘይጸለዎ እንተኾነ ስደት ቁሊሕ ይብል፡እቲ ግዳም ዘሎ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ስደት ቁሊሕ ክብል ዘየድሊ ይገብር፡ክንወጽእ ንዝበሉ ይተሃባበር፡ምእንቲ ክወጹ ከኣ ይሰርህ።ስለዚ ተሃታቲ ኩሉ’ዩ።እቶም ብምደረበዳ መጽዮም፡ኣብ ባህሪ ብዙሕ ጸገም ዘጋተሞም ወይ ኣቶም ኣብ ኢድ ህግደፍ ወዲቖም ዚተኣሰሩ ኣብ ሱዳን ጸገም ኣብ ሊብያ ጸገም ዘጋተሞም እንተኾነ፡ጸገሞም ሃቢኦም ካል ኦት ክወጹ ካብ ምሞኣድን ምሕጋዝን ሃሊፎም እቲ መገዲ ጽጉም ብዙሕ መሰናክል ዘለዎ ዘይቅኑዕ ምኳኑ ኣይሕብሩን።ነቲ ዝገደፉዎ ኦኣርኮም ቤተሰቦም ዘለኦኣዕል፡ኣብ ቅድሚ መሰተን ብልዕን ወዛሕዛሕን ተሳኢሎም ተጸባቢቖም ኣብ ፌስቡክ ።
  ስለዚ ጉዳይ ስደት ኩሉ’ዩ ተሃታቲ።
  ርግጽ እቲ ስሮኣት ክገብሮ ዝግበኦ ስለዘይገበረ፡ሰላም ውሽጢ ፖለቲካዊ ኩነታት ስለዘየረጋገአ።ብሰንኩ ቁጠባ ሃገር ወዲቑ መናሰይ ክሃድ ኣሉ ዝኽእል ጥጡሕ ኩነታት ስለዘይፈጠረ ክንወቕሶን ክንከሶን ንኽእል፡ዝተረፈ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻኣን ዘሎ ናይ ሽግሩ፡ናይ ጸገም ተሃታቲ’ዩ።
  ህግደፍ ሕመቕ ህዝቢ ስለዝረኣየ ኢዩ ከኣ ብዘይስኽፍታ ሃገር መመሊሳ ናብ ዝከፍ አ ዝወስዳ ዘሎ።

 • Biniam September 3, 2014

  I think Tadesse is exaggerating and disseminating baseless news. First of all Tadese himself knows that there are many Eritreans living in Ethiopia perhaps, according to some estimates, nearing to 350,000 I mean excluding the refugees.But here Tadesse is trying to drive a wedge between the people of Ethiopia and the people of Eritrea by passing wrong and unfounded information.Obviously one cannot rule out the possibility that Some corrupt individuals,whether they are from the police or any other sector, might have engaged themselves in this ugly practice of brokering but to imagine that the Ethiopian government as such is aware of the trafficking of Eritreans from the refugee camps to the Sudan is absolutely absurd. We know very well that it is Ethiopia which accepted Eritreans who were deported fro Egypt and some who were dehumanized by the Bedouin in the Sinai desert. We know very well that the government of Ethiopia has been trying to provide educational opportunities to some Eritrean refugees, we know the Tigrians showing sympathy and regard to the Eritean brothers etc. In this case Tadess’s view is absolutely narrow in scope and an acceptable.
  Of course, We know also very well that the government of Ethiopia had recently launched massive campaign hunting some illegal dealers of Ethiopian workers to foreign countries( I am reserved to use the word human traffickers because I feel it is not appropriate in this context) and many of them have been arrested and sentenced to long time imprisonment. May be such dealers may not make a difference between an Ethiopian and an Eritrean youth or refugee if they have to cheat and send it to the sudan or any other country as they usually do because their target is only collecting money and nothing else, but here, Tadesse’ is trying to convey the wrong message to the readers of his article saying that “the Ethiopian government is aware and informed about the Eritrean refugees harassment and being trafficked to Sudan but it is paying deaf ear to the problem.” Mr. Tadesse I hope you are going to review your article and regret because it is too far fro the truth.

 • Habte September 3, 2014

  Dear Mr Taddesse

  We all agree the main cause of our night mare is the ruling mafia gang called HIGDEF and we should get read off this mafia group to get peace and progress and quite neighbor hood . Blaming others is just a waste of time for no factual reason. First and for most our brothers and sisters in the refuge camps in Ethiopia came from Eritrea in their own free well and if they want to cross to the Sudan, Libya and across the sea to Europe that is also of their own free well and to do that there is no free service the Ethiopians or the Sudanese or the Libyans are going to charge them and this is obvious .
  If you are saying that the Ethiopians should accommodate them with a reasonable transport free of charge and cross them to the Sudan that is unrealistic and it is not going to happen. On the other hand your article may make sense if you can prove that the refugees are being forced, harassed or kidnapped from the camp by the Ethiopian or Sudanese forces and made to pay the ransom like in Sinia, then this will be another story; otherwise if the refuges are doing it willingly whether we like it or not they have to pay for the service. We should focus on the main issue instead of side issues that will make no difference at all on the predicaments of our nation. Most of all we should put our facts forward for everyone to see when we blame authorities of Ethiopia or the Sudan don’t just create hatred from your own imaginations.
  thank you

 • mAstaa September 3, 2014

  Tadese,

  It is our collective/an Erirean failure. ANd we are to blame. And the he did, she did stuff will never help us.

POST A COMMENT