Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ካብ መርገጻትን ጽልዋን ሸኽ ከቢረ

ብምኽንያት መበል 68 ዝኽሪ መስዋእቲ ሸኽ ዓ/ቃድር ከቢረ ብኣወልኼር ዓ/ ሓፊዝ ሸኽ ዓ/ ቃድር ከቢረ ኣብ`ታ ብፍልጠትን ብሃብትን ብሃገራውነትን ሙቅልልነትን ጸብለል ኢሎም ዝተራእዩላ ከተማ ኣስመራ፤ ዋላ ንሓንቲ መዓልቲ`ውን ትኹን ንመግዛእቲ ተማእዚዞምን ጃጂዮምን  ካብ ዝነብርዋ፤ሓንሳእን ንሓዋሩን በጃ ሃገሮምን

ብምኽንያት መበል 68 ዝኽሪ መስዋእቲ ሸኽ ዓ/ቃድር ከቢረ

ብኣወልኼር ዓ/ ሓፊዝ

ሸኽ ዓ/ ቃድር ከቢረ ኣብ`ታ ብፍልጠትን ብሃብትን ብሃገራውነትን ሙቅልልነትን ጸብለል ኢሎም ዝተራእዩላ ከተማ ኣስመራ፤ ዋላ ንሓንቲ መዓልቲ`ውን ትኹን ንመግዛእቲ ተማእዚዞምን ጃጂዮምን  ካብ ዝነብርዋ፤ሓንሳእን ንሓዋሩን በጃ ሃገሮምን ህዝቦምን ብምዃን ሰንበት 27/03/1949 ብደሞም ኣርውዮማ፤ ዘይመሓው ኣሰር ተወፋይነት ገዲፈሙላ ኣብ 47 ዕድመኦም ተሰውኡ ።

እቶም “ካብ ሚእቲ ዓመት በጊዕ ኮንካ ምንባር ሓደ መዓልቲ ኣንበሳ ኮንካ ሙማት”`ዩ ዝምረጽ ዝብል ኣብ ኩሉ መርገጻቶም ዘንጸባርቅ ዝነበረ ናይ ወትሩ ጭርሖ ሸኽ ከቢረ፤  ጸላኢ`ውን ናይ ቀልዓለም ከም ዘይኮነ ስለ ዝኣመነ፤ ከቢረ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ በጊዕ ከይኖም ከምዘይነብሩ፤ ካብ 47 ዓመት ንላዕሊ ኣንበሳ ኮይኖም ክነብሩ ምግዳፎም ከኣ ንሕልምታት ሃጼያዊት ኢትዮጵያ ምዝራግ ስለ ዝኾነ፤ እቲ ኣንበሳ ኣብ ማእከል ኣስመራ ኣብ ጎደና ሰራየ ራዕ ከም ዝብል ተገብረ።

ኣንበሳ ክቅተል እንከሎ ደቂ ኣንበሳ ከምዘይዓብዩ ዝገመተት ኢትዮጵያ፤ግምታታ ጌጋ ምንባሩ ንምርዳእ ዳርጋ 12 ዓመት ወሰደላ። መሬት ኤርትራ በናብስ ተመልኤት፤ ወይጦታት (ወኻሩ) ኸኣ መእተዊኦም ጠፈኦም።

ኣብታ ግናይ ዕለት ነቲ ኣንበሳ ዝቀተለት ርኽስቲ ኢድ፤ ንደቂ`ንበሳ ንምቅታል ፍልዲፎርስ እንተበለት፡ ኮማንድስ፤ ሚግ እንተበለት F15፤ ነበልባል እንተበለት ዘማች፤ …….. እንተበለት ክትዕወት ኣጸገማ፤ ኣብ ጎደና ሰራየ ይኹን ኣብ ኩሉ ጎቦታትን ስንጭሮታት ጎላጉልን ኤርትራ ዝፈሰሰ ደም ተኣኪቡ ንመግዛእቲ ጸራሪጉ ክኸይድ ከኣ ግድን ኮነ።

ሸኽ ከቢረ ዝበሉዎ ዝፍጹሙን ሓያል ጸላዊ ምንባኣሮምን ካብ ዘርእይ ኣብነታት ፡-

1- ሓደ ግዜ ንምንብርካኾም ተባሂሉ ኣብ ምራራ ዝነበራ ከብቶም ከም ዝዝመታ ተገብረ`ሞ፤ ወኪል ሃይለስላሴ ኮሌኔር ነጋ/ ንሸኽ ከቢረ ንቤት ጽሕፈቱ ጸዊዑ ድሕሪ ኣብኦም ዘለዎ ኣኽብሮት ምግላጹ፤ ተዘሚተን ንትግራይ ክሰግራ ዝተታሕዛ ከብቲ ናትኩም ምዃነን ምስ ተረጋገጸለይ፤ ከብትኹም ክምለሳኹም ምዃነን ባዕለይ ክሕብረኩም ስለ ዝደለኹ`የ ግና ንስኹም ኸኣ ኢሉ …..   ብዋጋ ናይዚ ፖለቲካዊ ሕድገት ክገብሩ ከምዘለዎም ዘስምዕ ጠለብ ምስ ኣቅረበሎም፤ካብቲ ኮፍ ዝበሉዎ ብድድ ኢሎም ” እዝን እትን ፡ ፖለቲካን ከብትን እንታይ ኣራኸቦም” ብምባል ንዝተቀድሓሎም ሻሂ ከይሰተዩ ጠንጢነሞ ኸዱ ።

2- ኣብ ጉዳይ ትምህርቲ ነቲ ምስ ምምጻእ እንግሊዝ ዝተኸስተ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከም ሸኽ ከቢረ ገይሩ ዝተጓዬ ኣይነበረን።ንቋንቋታት ዓረበኛን ጣልያንን ሕጋዊ ኣስተርጓሚ ሸኽ ዓ/ቃድር ንርእሶም እንግሊዘኛ ክመሃሩ ምጉያዮም ነቲ ሓድሽ መድረኽ ብቁዕ ኮይኖም ክርከቡ ዝደለዩ ፖለቲከኛ ምዃኖም እንተላይ`ዩ ዘርኢ።

ኣብ ኩለን ኣብያተ-ትምህርታት ኣስመራ እናዞሩ ምስ መምህራንን ተማሃሮን እናተራኸቡ ስለ ኣገዳስነትን ረብሓን ትምህርቲ ይገልጹ ከምዝነበሩ፤ሕጽረት መማህራን ንምቅላል ምስ መንግስታት ሱዳን ምስሪ ከምዝተመኻኸሩ፤ ንማህደረ ትምህርቲ ንዓዲ ጥልያን ምስሪ ከም ዝለኣኹ፤ ነቶም ማህደረ ትምህርቲ ዘይረኸቡ ኸኣ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኢደ-ጥበብ ክመሃሩ ይደፋፍኡ ምንባሮም፤ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ክመሃራ ከምዘለወን፤ብተግባር ኸኣ ካብቶም ቀዳሞት ኣዋልድ ደቆም ንትምህርቲ ዝለኣኹ ምንባሮም ይፍለጥ።

ኣብ ሸብሮ ተማሃሮ ማንታ ኣጋኣዝያን ዝነበረት፤ ቅድም ናይ ግሊ ቤት ትምህርቲ ደሓር ሓውሲ  ናይ ግሊ ዝነበረት ኣብኣ ምምሃረይ ሓበን ዝስማዓኒ ቦነቨለንቲ (ኣስላምያ) ክትምስረት ዝገበሩን ቀዳማይ ኣማሓዳሪኣን  ሸኽ ከቢረ ምንባሮም ምስ ፈለጥኩ ደስ ዘበለኒ ነገር ነይሩ።

እዞም ብትምህርቲ ብዙሕ ዝተገደሱ ብዙሕ`ውን ዝተማህሩ፤ኣብ ኩሉ ፖለቲካዊ መደረኦም ኣገዳስነት ትምህርቲ ከይጠቀሱ ዘይሓልፉ፤ “ነጻነት ብዘይተማህረ ሕብረተ-ሰብ ትርጉም ኣይለብስን`ዩ”  እናበሉ ንትምህርቲ ዝጽውዑ  ዝነበሩ ኣቦ፤ ንቀረባ ከባቢኦም ክሳብ ክንደይ ኮን ጸልዮም ይኾኑ ኢለ ከጽንዕ ፈተንኩ፤ ብዘለኒ ውሱን ኣፍልጦ ተበጊሰ ንብደረጃ ዶክተር ዝተመረቁ ጥራሕ መዓቀኒ ወሲደ ዝበጻሕኩዎ ከምዚ ዝስዕብ`ዩ፡-

1- ዶክተር ሳልሕ ከቢረ ………………………………………………………………………     ካብ እንዳ ሸኽ ከቢረ  2- ዶክተር ሳፊ ኢማም …………………………………………………………  ካብ እንዳ ሓጂ ኢማም ሙሳ  3- ዶክተር ጣሃ መ/ ኑር …………………………………………………… ካብ እንዳ ሙሳ መ/ኑር ሸኽ ዓብዱ 4- ዶክተር ያሲን ኣበራ ……………………………………………………………………… ካብ እንዳ ኣበራ ሓጎስ 5- ዶክተር መሓመድ ቁስመላህ ……………………………………………………. ካብ እንዳ ሓጂ ቁስመላህ 6- ዶክተር ዮሱፍ ብርሃኑ ……………………………………………………….. ካብ እንዳ ብርሃኑ ኣሕመዲን

ካለኦት ዘይበጻሕኩዎም  ክህልዉ ከምዝኽእሉ ግምት ኣሎኒ፡ ግና ዋላ ምስ`ዚ ግምተይ`ዚ`ውን ካብ ወለዶ (ጂል) ከቢረ፤ ናይቲ ግዜ`ቲ  ኣዕርኽቶምን መቃልስቶምን ነዚ ፍሬ`ዚ ምርኣይ ቀሊል  ኣይኮነን። ዕድመ  ናይ ዝነውሔ  ኣይኮነን  እንተበርከተ`ዩ።  ሸኽ ከቢረ ክስውኡ እንከለዉ ወዲ 47 ዓመት ጥራሕ`ዮም ነይሮም።

ኽብሪ ንኹሎም ስዉኣትና

ዕደመ ንኤርትራዊ ጆኦ ፖለትካዊ ሓድነት

AAHafiz Mar 2017 (ን2ይ ግዜ)

aseye.asena@gmail.com

Review overview
9 COMMENTS
 • Mohamed March 31, 2017

  The brutal regime to erected a statue for Pushkin and a Shoe (which is an insult to martyrs) in Asmara instead of heroes like Kebire and many like him who paid the ultimate prize for freedom of their people.
  If this regime is not an enemy the whom ?

 • k.tewolde March 31, 2017

  A trail blazer ,Hollies comet,a beacon,a true original Eritrean hero,downtown Asmara should have been graced with his life size statue today.Thanks for the memoirs AAHafiz.

 • Aron Fist March 31, 2017

  ክንደይ impire ክወድቅ ዘይረኣየት እዛ ዓለም ምውድዳቅ ህግድፍ ድማ ምስቲ ብውሽጣዊ ሕማምን ብኣልኮላዊ ሕማም ተመሪዙ መቱ ተቃሪቡ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ዘኽትም እዩ። ዘፍርህ ነገር እንተሃልዩ ግን ድሕሪ ምውዳቑ ዝፍጠር vacuum ባዶሽ ሃገር ኣብ ሶማልያ ከይትቅየር ዘፍርህ ጀነራላት ህግድፈ ጺቅ እናተባህሉ እዮም ዝኸዱ ሰላም ናይ እዝግሄር እኳ የብሎምን።

 • Tsehaye March 31, 2017

  Dear all,

  ኣፍቁዱልና’ስከ ክንዛረብ:: The canonization of Rabita Islamia–the party of Islamic extremists–is not new phenomena. The painful tragedy is that the offspring of the Unionist Party are brainwashed to despise great history of their parents and grandparents. When I hear people referring to Kebire as the first “martyr” of Eritrea despite Mr. Malu of Seraye was killed a few months earlier before Kebire’s death, I despise my Eritrean identity. Mr. Malu was one of the pioneers and leaders of the the Eritrea for Eritreans movement. Has anyone heard about him? The tragedy and mayhem that Eritreans have experienced for over half a century trace its roots to that Islamic party called Rabita Islamia, and Kebire was one of its main architects. Rabita Islamia was the first religious party in Eritrea. Rabita Islamia believe and openly said the highland christian Eritreans were a small minority. One of Rabita Islamia goal was to unite the people and land of Eastern Sudan with Eritrea. Long before there was Tigray-Tigrigna, there was Tigre-Sudani that was promoted by Rabita Islamia. The ሓፊዝ-ማፊዝ do not have any interest in a peaceful and harmonic Eritrea. Their allegiance is not to a harmonious Eritrea but to their barbaric faith and eventually to dominate Eritrea.

 • AHMED SALEH !!! April 1, 2017

  Even the corrupted mindset has free speech right . But ideals based in
  religion and region had never been issues in Eritrean political struggle .
  If your national identity despise you , the door is open .

 • Tsehaye April 2, 2017

  You cannot deceive and hide anymore. It is because of the type of people like you where Eritreans have ended up into the current situation. Isaias and the mafia party he runs are the outcomes and not the cause. Eritrea spent countless lives because of your archaic tribal and fanatical mode of struggle. The following are some of organizations whose political ideologies are deeply rooted on religion and tribal affiliation. They are the reasons for the sorry-state of the opposition movements…26 years and counting.

  1. Red Sea Afar Democratic Organization-RSADO…Islamic and ethnic movement
  2. Eritrean Liberation Front-ELF (Islamic and tribal movement)
  3. Eritrean Islamic Party for Justice and Development-EIPJD (Islamic and fanatical movement)
  4. Eritrean Nahda Party-ENP (disguised religious movement)
  5. Eritrean Islamic Congress-EIC (Islamic and fanatical movement)
  6. Eritrean Federal Democratic Party-EFDM (Islamic and fanatical movement)

  • k.tewolde April 3, 2017

   Tsehaye,I can see Islamophobia oozing from your skin,I suggest you see a shrink,or may be attempt to read some verses from the Holy Koran, you will never see the world around you from that little window again. ‘INA ALLAHU KELAQ AL INSAN WA KELAQLAHU A DEMIR LIKAY YUMAIZ BIHU A SHER MIN AL KEIR.’ A simple verse with a whole lot of sense.

  • Sol April 3, 2017

   Tekhlay,
   If you were not a sectarian person who 24/7 hours spreads hate, your characterization should have hold some waters. Lack of justice is the main reason that created those movements for any social or religious group is feeling that it is the only one persecuted by the regime which they characterize as christianist, regionalist etc while the regime is anti the entire people of Eritrea.

 • Stefanos G/M Temolso April 2, 2017

  The Evil regime will go to any extent to destroy Eritrea. What the Mafia regime is doing now is just the tip of the iceberg; I am afraid it will continue to do more devastating things to make Eritrea totally unlivable until it becomes a vassal of Ethiopia. That is the final aim of Isayas the BRUTAL.

POST A COMMENT