Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኤርትራ ሶማል ወይ ዩጎስላቭያ ኣይኮነትን!

ከመይ ትቕንዩ ክቡራት ኤርትራውያን! ሎሚ ሃገርና ኣብ ሓደ ወሳኒ መሰጋገሪ መድረኽ ትርከብ ኣላ። ኢሳያስ እቲ ንሃገርናን ህዝብናን ከም ሕሱም ዘድመየ፡ ንመንእሰያትና ባዕሉ ኣብ ዝጻሕተሮ ኵናት ዝጠበሰ፡ ናብ ሳሃራን መዓምቝ ባሕርን ዘጥሓለ፡ ንዓበይቲ ዓዲ ዝመቝሐ፡ ንኤርትራውያን ኣዴታት

ከመይ ትቕንዩ ክቡራት ኤርትራውያን!

ሎሚ ሃገርና ኣብ ሓደ ወሳኒ መሰጋገሪ መድረኽ ትርከብ ኣላ። ኢሳያስ እቲ ንሃገርናን ህዝብናን ከም ሕሱም ዘድመየ፡ ንመንእሰያትና ባዕሉ ኣብ ዝጻሕተሮ ኵናት ዝጠበሰ፡ ናብ ሳሃራን መዓምቝ ባሕርን ዘጥሓለ፡ ንዓበይቲ ዓዲ ዝመቝሐ፡ ንኤርትራውያን ኣዴታት ዝዘለፈ ገበነኛ መራሒ ስለምንታይ ከምኡ ክገብር ክኢሉ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ግድነት’ዩ። ኢሳያስ ክሳብ ክንድዚ ኣብ ልዕለና ሸይሸይ ክብል ዝኸኣለ፡ ብስንኪ ዘይምሕባርናን ስንፍናናን ጥራይ’ዩ። ኢሳያስ ሓደ ውልቀሰብ ክነሱ ዝመስሉዎ ሰባት ወዲቡ ንኣስታት ሽዱሽተ ሚልዮን ህዝቢ ንዕስራ ዓመታት ከም ኵዕሶ ክጻወተልና ክኢሉ። እቲ ዘገርም! ልክዕ ነዛ ዓንቀጽ’ዚኣ እናጸሓፍኩ ከለኹ ሓደ መንእሰይ ኣብ ፓልቶክ ንመሪር ኵነታት ሃገርና ኣመልኪቱ፡ “ኣይተዓደልናን!” ክብል ሰሚዐዮ። ነቲ ሓው ንምውቃስ ዘይኮነ ኣይተዓደልናን ኢልካ ምዝራብ፡ ንድኻምካ ክትሽፍን ምፍታን ጥራይ ኮይኑ ይስምዓኒ። ንሕና ከም ህዝቢ መጠን ሓውና እናተበደለ ያዕ! ኢልናዶ? ብጨካን ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ግፍዕን በደልን ክፍጸም ከሎ ተቓውሞ ኣርኢናዶ? ዝብል ሕቶ ብኣሉታ’ዩ ዝምለስ። ካብዚ ታሪኻዊ ሓላፍነት’ዚ ድማ ከቶ ክነምልጥ ኣይንኽእልን። ብዝኾነ ብዛዕባ ሕሉፍ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ምዝራብ ፍረ ስለ ዘይህልዎ፡ ናብቲ ሕጂ ከጋጥመና ዝኽእል ብድሆን ዕማምን ክነተኵር ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ።

ኣብዚ ተኣፋፊ እዋን’ዚ ብዙሓት ሰባት ኢሳያስ ኣብ ኣፍደገ ሞት ስለ ዘሎ ወይ’ውን ብወግዒኳ እንተ ዘይተገልጸ ስለ ዝሞተ ኣብ ሓጐስን ደስታን ይገልጹ ኣለዉ። ሓጐስካ ክትገልጽ ንቡር ይመስለኒ። ግንከ፡ ሕጂ ናይ ደስታን ዳንኬራን ግዜ ኣይኮነን። ነቶም ኢሳያስ ዘህለቖም ግዳያት ንዝክረሉ ግዜ፡ ሃገር ናበይ ገጻ ክትከይድ ከም ዘለዋ ንቕይሰሉ፡ ሓደ ጨካን ውልቀመላኺ ንዕስራ ዓመታት ዝተጻወተላ ሃገር ትትስኣሉ፡ ሃገርና ውሑዳት ኣድብዮም ናይ ዝጽበዩ ሰባት ግዳይ ከይትኸውን ኣዒንትና ቋሕ ክነብል፡ ኣእዛንና ክንከፍት፡ ሓንጐልና ድማ ካብ ክርቢት ንላዕሊ ክነንጥፎ ይግብኣና።

ክቡራት ኤርትራውያን ሃገራውያን! ኣብዚ እዋን’ዚ ዘድልየና ሰልፈይ ሰልፍኻ፡ ጕጅለይ ጕጅለኻ፡ ሃይማኖተይ ሃይማኖትካ፡ ወገነይ ወገንካ ዘይኮነ ንኤርትራ ብምቕዳም ሓቢርና ንቕድሚት ንስጕመሉ ኣገባብ ክንፈጥር ግድነት’ዩ። ኤርትራውያን ብፍጥረትና ኣብ ጐነጽ ኣይንኣምንን ኢና። ህዝብና፡ ድሕሪ ናይ ዕስራ ዓመታት ዘመነ ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽ፡ ናይ ሰላሳ ዓመታት ደማዊ ኵናት፡ ናይ ዕስራን ሓደን ዓመታት ስርዓት ኣልቦነት ዝዓበለሎ ብግፍዒ፡ ህልቂት፡ ስደትን ዝተሰነየ ህይወት ውግእን ወረ ውግእን ዒፍ ከም ዝበሎ ዝስሕቶ ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን። ስለ ዝኾነ፡ ባህጉን ሃንቀውታኡን ንሰላም፡ ንምዕባለ፡ ንሕውነትን ፍቕርን ዘተኣናግድ ልቦና እንተ ዘይኮይኑ፡ ንኣፈላላይ፡ ግርጭት፡ ህውከትን ናይ ስልጣን ቍርቍስን ዕድል ዝህብ ዕላማ የብሉን። ዝኾነ ጕጅለ፡ ማሕበር፡ ሰልፊ፡ ውድብ ወይ ምትእኽኻብ ናይ ሰባት ብዘይ ድሌትን ፍቓድን ናይ ህዝቢ ናብ ስልጣን ክድይብ ምስ ዝፍትን ብትሪ ክንቃወሞን ናብ ልቡ ክንመልሶን ከም ዝግብኣና ንፍለጥ። ቅድሚ ሕጂ ብውልቀመላኺ ኢሳያስ ዝተሃመልናዮ ኣስካሕካሒ ወቕቲ ብምዝካር፡ ነዚ ኣማእት ኣሽሓት ዜጋታት ዘህለቐ ስርዓት ዝመሳሰል፡ ብዘይ ፍቓድ ህዝቢ ኣብ ስልጣን ክድይብ ንዝደሊ ጕጅለ ኣይፋል! ክንብል ደም ስዉኣት ይሓተና ኣሎ።

እቲ ግዜ ናይ ሸለልትነት፡ ናይ ጥቕመይ ጥቕምኻ ወይ ብውልቃዊ ጕዳይ ንሃስበሉ ግዜ ኣይኮነን። ሓደ ህዝቢ ወይ ሓደ ሰብ ሓንሳብ ክጋገ ይኽእል’ዩ። ካልኣይ ግዜውን ክጋገ ይኽእል ይኸውን። ካብኡ ንላዕሊ ዝጋገ እንተ ኾይኑ ግን ምስ ሰብ ዘይኮነ ምስ ትሕቲ እንስሳ’ውን ክቝጸር ይኽእል። ዘበን ግርህነት ኣብቂዑ ብኣተኵሮን ብብልሕን ንሓስበሉ ግዜ በጺሕና ኣለና። ስለዚ፡ ቅድሚ ሕጂ ዝተደናገርናዮን ዝተታለልናዮን ግዜ ናይ ኣሽሓት ዜጋታት መቕዘፍቲ ስለ ዝሓተተና፡ ዳግማይ ብታሪኽ ከይንሕተት ነገራት ናበይ ገጾም ይጐዓዙ ከም ዘለዉ ክነስተብህል ኣለና። ኣብዚ ተኣፋፊ ወቕት’ዚ፡ ኢሳያስ እንተ ሞይቱ ኣብ ኤርትራ ሃጓፍ ክፍተርን ህውከት ክለዓልን’ዩ፡ ኤርትራ ናብ ሶማል ክትቅየር’ያ፡ ህዝቢ ክበታተን’ዩ ወዘተ ብዝብል ከንቱ ፕሮፓጋንዳ ንለውጢ ከም ዘይትብህግ ክገብሩኻ ዘይፈተኑ ኣይኮኑን። ብኻልእ ሸነኽ’ኮ ኤርትራ ካብ ህውከትን ምጕጅጃልን ኣይደሓነትን። ክንደይ ካብ ህዝባ ብምልቝ ምልቝን ብሰላሕታን ዘይጠፍአ! ክንደይ መንእሰይ ዘይተረሸነ፡ ክንደይ ብተመልከተለይ ዘይተቘልበ፡ ክንደይ ኣብ ባሕሪ ዘይጠሓለ፡ ክንደይከ ኣብ ምድረበዳ ዘይጸነተ፡ ግዳይ መሸጣ ኣካላት ዘይኮነ! ክንደይከ ብወገነይ ወገንካ ዘይተፈላለየ፡ ክንደይ ኣሽሓት ዘይጠፍኡ! ሓደ ክፍለጥ ዘለዎ ሓቂ ኣሎ። ንሱ ድማ ኤርትራ ፋሕ ትብል እንተ ትኸውን ኣብ ሓምሳታትን ኣብ ስሳታትን ፋሕ ምበለት ነይራ!

ኣዚ ዅሉ ክኸውን ከሎ ይትረፍ ብረት ከልዕልን ጐነጽ ክሕውስን ዝፈተነ፡ ዓው ኢሉ ዓገብ ዝበለ ሰብ’ውን ኣይነበረን። እዚ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ዳግማይ ናብ ጐነጽን ህልቂትን ክኣቱ ስለ ዘይደሊ’ዩ ዝብል መልሲ ንረክብ። ደቁ ኣብ ዓዲኣቤቶ ዝተሰጥሑዎ ኣቦ ዓገብ ዘይብል፡ ሓዉ ብጥይት ዝተቘልዎ ወይ ዝተረሸኖ ሕነ ዘይፈዲ፡ ወዳ ኣብ ዔራዔሮ ዘሎ ኣደ ኤህ ዘይትብል እንተ ኾይና፡ ሓለፍቱ ንንጹሃት ብጾቱ ክብረ ንጽህናአን እናገፈፉወን ትም ዝበለ መንእሰይ ኣይተዓዘብናን ዲና? እዚኸ ምስ ምንታይ’ዩ ክጽብጸብ? ምስ ፍርሒ ዘይኮነ፡ ምስ ምጽላእ ዕግርግርን ህውከትን ምጽላእ ጥራይ’ዩ ዝተኣስሳአር!

ክቡራት ኤርትራውያን! እዚ ክብል ከለኹ፡ ዝተቓወሙን ያዕ ዝበሉን ዜጋታት የለዉን ንምባል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ተቓውሞና ምስቲ ዝፍጸም ዝነበረ ግፍዕታት ዝዳርግዶ ነይሩ ንምባል ጥራይ! ካልእ ይትረፍ ነዚ ዝተዓዘበ መለስ ዜናዊ፡ ኤርትራውያን ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ’ምበር ኣንጻር ምልካዊ ወዲ ሃገር ወይ ንደሞክራሲ ክቃለስ ወኒ የብሉን ክብል ነቒፉና’ዩ። እዚ ነቐፌታዚ ኣብ ቦታኡ ዘሎ ኾይኑ ይስምዓኒ። ስለምንታይ እንተ ተባህለ፡ ኤርትራውያን ሕማቕ ዕድልና ኮይኑ ንመጀመርያ ግዜ እቲ ጨካን ኢሳያስ ዝዅብኩቦ ህዝባዊ ግንባር መንግስቲ ኣቝሙልና። ስለዝኾነ፡ ነቀይ እንተልና ኣዛ ድሕሪ መዋእል ዝረኸብናያ መንግስትና ክትፈርስ’ያ! ምናልባሽ ድማ ብኡ ኣቢላ ህልም ክትብል’ያ ዝብል ራዕዲ ኣብ ሓንጐልና ሰፊኑ። ኢሳያስ ድማ ነዚኣን ነቲ ዘለና ናይ ውግእ ክርሃትን ኣስተውዒሉ ከም ባሊና ወይ ባሊቃ ናብ ሓደ ግኡዝ ነገር ቀዪሩና። ሃየንታ’ዩ ብሓቂ! ካብዚ ዝዓቢ ትምህርቲ ስለ ዘየሎ፡ ካብ ሎሚ ንንየው ግን ይኣክል ኢልና እጅገና ሰብሲብና ሱርበተኻዊ ለውጢ ንበገስ!

ንምድምዳም ዝኣክል፡ ንሕና ኤርትራውያን ውሑዳትን ሕቡናትን ህዝቢ ኢና። ናብ ትምክሕቲ ገጹ ዝጽጋዕ ሓበን ይስምዓና። ከምኡ ካብ ኮነ ነዚ ብግብሪ ክነረጋግጾ ኣለና። ኣብ ውልቀሰባት ዝነበረና እምነት ኣወጊድና ኣብ ሃገር፡ ኣብ ሕብረተሰብ፡ ኣብ ሓባራዊ ምዕባለ፡ ኣብ ህዝቢ ክንኣምን ኣለና። ውልቀሰብ ንሕብረተሰብ ዘየገልግል እንተ ኾይኑ ናብ ናይ ታሪኽ ጐሓፍ ክድርበ ኣለዎ። ካብኡ ተረፈ ንውልቀሰብ ምስ ህላዌ ሃገር ምትእስሳር ጕድለት ጥራይ ዘይኮነ ገበንውን’ዩ። ኣማእት ኣሽሓት ዝተሰውኡላ ሃገር ምስ ህላዌ ሓደ ጨካን ደም ዘይብሉ ውልቀመላኺ ምትእስሳር ናይ ጓሶት ባህሪ ምኻኑ ንፍለጥ። ንጓሶት ክጸርፍ ኢለ ኣይኮንኩን ይቕሬታ። ሃገር ናይ ህዝቢያ ሕዝቢ ድማ ናይ ሃገር። ውልቀሰብ ድማ ባርያ ናይ ሓፋሽ’ዩ። ስለዚ፡ ድሕሪ ኢሳያስ ንሓፋሽ ዘገልግል ደሞክራስያዊ፡ ህዝቢ ዝቕበሎ፡ ንኵሉ ወገናት ሕበረተሰብ ዝውክል፡ ንናይ ፖለቲካ እሱራት ካብ መቝሕ ነጻ ዝገብር፡ ፍትሒ ዘንግስ ክኸውን ኣለዎ። ድሕሪ ኢሳያስ ዝመጽእ ወይ ዝቕልቀል ስርዓት ብውሕሉል መደረታቱ ዘይኮነ ኣብ ባይታ ብዘርእዮ ተግባራት ኢና ክንመዝኖ ዘለና። ጨለ ዘረባ ዘበኑ ኣሕሊፉ’ዩ!

ደሞክራስያዊት ኤርትራ ክትትከል’ያ!

ዓወት ንህዝቢ! ዝኽሪ ንስዉኣትና!

ዘመን

aseye.asena@gmail.com

Review overview
12 COMMENTS
 • HAGERAWI April 24, 2012

  Thank you Zemen,
  A very nice article you wrote. As you said the National Security of our nation and our people would be our priority. We have been suffering for the past 21 years without any rule of law. Our people has been suffered a lot under the leadership of Issaias and his few followers. I hope our Eritrean Defense Force to take the necessary steps towards peace and political situation of the country.

  Peace and to the Eritrean people!
  Hell and tragedy to Issaias!

  • ahmed saleh April 24, 2012

   Zemen
   As you stated , we should give more attention on how to divert the situation of our
   country to the right path. There are too many damages done to our people which needs thorough investigation to resolve the problem. Stay alerted and cautious not to repeat
   same mistakes not to surrender the authority to the wrong people. And If real change
   reign in Eritrea do not expect honey, we have a difficult task to repair the failures in social, political, educational, economical, justice system and so on. But it all depends if the higher
   officials have the will to be partners to the change. Wait and see the directions they choose
   on these devolopments. Because of their secrets holding culture, it is hard to find recent
   informations,

 • Mr. T April 24, 2012

  “ኣማእት ኣሽሓት ዝተሰውኡላ ሃገር ምስ ህላዌ ሓደ ጨካን ደም ዘይብሉ ውልቀመላኺ ምትእስሳር ናይ ጓሶት ባህሪ ምኻኑ ንፍለጥ። ”
  The above statement is worst insult directed at the Eritrean shepherds (Guwasot) that I have ever heard. Think of all those who died to liberate Eritrea. How many of them were guwasot (the children of Eritrean peasants)? Idris Awate and his comrades were guwasot at one time of their lives. How many of the EPLF and the ELF fighters were guwasot before they joined the fronts (either willingly or forcibly)? Let me tell to every crook who scribles an article in this or other websits: Eritrea was liberated by the blood of the Eritrean shepherds and their parents.

 • HAGERAWI April 24, 2012

  Translated from Arabic website : http://www.farajat.net
  In the evolution of events an urgent news came (not confirmed) to the newspaper “Eritrea in the heart” to the effect that the president suffered from excruciating pain due cirrhosis of the liver and ruptured arteries and disrupt cells for growth and cohesion, which led to the suspension of work and the attainment of his condition to the stage of hopeless and the expected source, the President may already be dead, because attempts to aid the liver ended all fail to reject the arteries cohesion and healing with a transplanted liver, which made the ‘health Eritrean President, the Ministry of Information of Eritrea in her statement that denies the subject is true or dust around him so far, and it agrees certainly what we have heard of rumors though indictment issued by the ministry told the CIA published the rumors, claiming at the same time that the health of Eritrean President at its best.
  Perhaps this statement that was broadcast by satellite Eritrean Sunday and the news has been reluctant about the deteriorating health of Eritrean President Isaias Afewerki what made observers trust in the news, especially as the President of Eritrea does not appear on the news broadcast on the satellite Eritrea for nearly three weeks without government announces his departure abroad, despite that Afewerki was receiving treatment in the Qatari capital Doha, the center of a secret process.

 • HAGERAWI April 24, 2012

  Remains the dream of the people Eritreans and the interests of the people Eritreans linked uncovers the secret and confidential by hdingi behind carries the news of the death of the tyrant Isaias Afewerki to catch trashcan history that the funeral of the most notorious tyrants and executioners people … which is the joy of not less than the joy of people’s independence, because the tyrant Isaias was an extension of the colonizer and the wisdom of experience harsh experienced by people Eritreans.

 • HAGERAWI April 24, 2012

  BYE BYE DICTATOR ISSAIAS AND HIS BLIND BITCHES!
  HE IS DEAD AND GOING TO JOIN THE DEVIL IN THE HELL

  HELL TO ISSAIAS THE WORST AND MOST CRIMINAL PERSON IN THE HISTORY OF THE ERITREAN HISTORY. ISSAIAS WAS THE ENEMY OF OUR PEOPLE WHO WAS SENT BY OUR ENEMIES.

  MR. M I YOU HAVE TO CRY NOW, YOU ARE NOT GOING TO COME TO ERITREAN ANYMORE. YOU AND YOUR IDIOT ISSAIAS ARE DIED.

 • HAGERAWI April 24, 2012

  THE GAME IS OVER!
  THE GAME IS OVER!
  THE GAME IS OVER!
  THE GAME IS OVER!
  THE GAME IS OVER!
  THE GAME IS OVER!

  BYE BYE BYE!

 • Hagos April 24, 2012

  Wow!!!!!! I am surprised. First it is clear that some people are very concerned by the developments in the horn of Africa. The tension between Moslem’s and woyane in Ethiopia, the war between south Sudan and North Sudan, the UNSC consultation with Araia Desta and the simmerring conflict between woyane and Egypt. Woyane thinks those are positive developments that are favorable to Eritrea. Thus they brought pilot and Isaias’s sickness and now death, as tools of disinformation. What did pilot say? Nothing more than the script that was given to him by woyane. His agenda had three pillars: 1. Discredit isaias, 2. Make Eritreans believe that they are in weaker position, 3. Reconcile woyane with Eritreans and possiblely 4. Prepare Eritreans for Woyane invasion. There is one thing that bothers me a lot. The level of propaganda coordination between the Eritrean websites and the Ethiopian propaganda Machine. Remember a day before Ethiopia made incursion to Eastern Eritrea Ruba-anseba disseminated a false news about the negotiation between Ethiopia and Eritrea in Germany. Did ruba Anseba know what the Agenda was or simply ruba-anseba got the news from sources that thought were reliable. If that is the case, it should be other than Ethiopia? Who that could be?

  • weldu April 24, 2012

   Mendia yibluka wedey..shimka keman aytuomn….agame eka timesil…kid abti nay agame website kedka dilayka tezareb..ezi nay Eritrawyan eyu….

 • Mr. T April 24, 2012

  It is really appalling. There is no word even to describe it. The most disgusting statement ever made about Eritrean guwasot is simply ignored by the anonymous skunks who flare up by the slightest views that does not match their taste. I am even shocked why Amanuel Eyasu has kept silent. People talk about Eritrean martyrs and heroes. Do they even know who the martyrs and heroes are? I have bad news for you: over 80% of Eritrea’s martyrs and heroes were children of Eritrean farmers. Basically they were guwasot at some point of their lives. The author of the above article has compared Isaias Afework character to the character of Eritrean guwasot. This is the most cruel comparison and people like me are asking the author for an apology. It is unforgivable.

 • duta February 4, 2013

  ኣገናዕ ዘመን፡ ንሕና ኤርትራውያን ናይ ታሪኽ ሕዩራት ኬንና ፡ ኣብ ዝሓለፈ መዋእል ናይ ቃልሲ ኣወንታን ኣሉታን ከይመመና ፡ ብ ኡ መሰረት ዕሚም እናበልና ኣብ ቀቢጸ ተስፋን ምስትምሳልን ንነብር ኣሎና ። ውድበይ ቅድብካ ፡ ሰልፈይ ሰልፍኻ ወይ ከኣ መን ዓብለለ ዝዓይነቱ ኣገባብ ቃልሲ ንትርግታ ህዝቢ ኣብ ግምት ስለ ዘይእቱ ብተግባር ዝፈሸለ እዩ። ስለዚ ንፍቶ ንጽላእ ተረኽቦ 21 ጥሪ ንጠለብ ህዝቢ ዘማእከለ ሓድሽ ኣገባብ ቃልሲ ንሓድነትና ዘውሕስ ክነታኣታቱ ትጽዋዓና ኣላ።

  ዱታ

POST A COMMENT