Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

‘’ኤርትራውያን ፍሉያት ኢና !!!’’

‘’ኤርትራውያን ፍሉያት ኢና !!!’’ ኤርትራውያን ፍሉያት ኢና ዝብል ኣዘራርባ ብተደጋጋሚ ሰሚዕክሞ ከምትኾኑ ርግጸኛ እየ። ንሓያሎ ዓመታት ትርጉም ናይዚ ኣዘራርባ ንምፍላጥ’ውን ፈቲንኩም ትኾኑ። ኤርትራውያን ፍሉያት ኢና ዝብል ዘረባ ብዝኾነ መገዲ ካብ ዝኾነ ሰብ ክትሰምዑ ከለኹም ፍሉይ ባህታ

‘’ኤርትራውያን ፍሉያት ኢና !!!’’

ኤርትራውያን ፍሉያት ኢና ዝብል ኣዘራርባ ብተደጋጋሚ ሰሚዕክሞ ከምትኾኑ ርግጸኛ እየ። ንሓያሎ ዓመታት ትርጉም ናይዚ ኣዘራርባ ንምፍላጥ’ውን ፈቲንኩም ትኾኑ። ኤርትራውያን ፍሉያት ኢና ዝብል ዘረባ ብዝኾነ መገዲ ካብ ዝኾነ ሰብ ክትሰምዑ ከለኹም ፍሉይ ባህታ ከም ዝስመዓኩም ድማ ዘካትዕ ጉዳይ ኣይኮነን።እቲ ኣንጻር ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝገበርናዮ ቃልሲ ንሓንሳብ ንጎኒ ኣወንዚፍና ኣብዚ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ምስእነተኩር እዚ ‘’ኤርትራውያን ፍሉያት ኢና’’ ዝብል ኣዘራርባ ክንደግሞ ንኽአልዶ? ብወገነይ ቅድሚ ናጽነት ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናጽነት’ውን እንተኾነ  ንኤርትራውያን ፍሉያት ዘብሉና ሓያሎ ኣጋጣሚታት ከምዘለዉ እዩ ዝኣምን።

ሓደ ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራውያን ፍሉያት ዘብሉና ኣብነታት ለዉጢ ንኸነምጽእ ዝወስደልና ግዜ ኢዩ። እዚ ድማ ኣብ ግብጺ መራሒ ሃገር ንምቕያር ሰለስተ መዓልቲ ኪወስደሎም ከሎ ንዓና ግን ምልካዊ ስርዓት ንምቅያር 30 ዓመት እዩ ዝወስደልና።እዚ ድማ ካብ ታሪኽና ዝወሰድናዮ ከይኮነ ኣይተርፍን፡ ምኽንያቱ እቲ ኣንጻር ደርጊ ዝተገብረ ብረታዊ ቓልስና 30 ዓመት ስለዝወሰደ ሕጂ ውን እዚ ምልካዊ ስርዓት 30 ዓመት ከይደሰቐና ከምዘይቅየር ብዙሕ ኣንፈታት ንርኢ ኣለና።ሓደ ካብቲ ምልክታት ድማ ኣብ ክንዲ ሰሚርና ኣንጻር አቲ ሃገር ዘባደመ ስርዓት ንቓለስ ፡ኩልና ተቃወምቲ ነንሕድሕድና ኣብ ምብኣስ ግዜና ነጥፍእ ምህላውና አዩ።

እቲ ከም ካልኣይ ዝጥቀስ ኣብነት ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ኣብ ምሕማይን ኣብ ምንሻውን ልዕሊ ሰብና ግዜና እንዳጥፋእና ነቲ ስርዓት ንምቕያር እንታይ ይገበር ኣብ ዝብል ነጥብን ብዝተወደበ ኣገባብ ንምቅላስ ኣብ ዝግበር ቃልስን ግን ኣድሓርሓርቲ ምዃንና እዩ።ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ስደተኛ ኮይነ ዘሕልፎ ኣብ ዘለኹሉ እዋን ምስ ብዙሓት ካልኦት ዜጋታት ንምዕላል ዕድል ረኺበ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ካልኦት ኣብ ንሕድሕዶም ብዛዕባ እንታይ ከም ዘዕልሉ ኣዳዕዲዐ ንምፍላጥ ውን ክኢለ እየ። አቲ ዝገርም ድማ እቶም ካልኦት ዜጋታት ኣብ ግዘ ምዝንጋዕ ምሉአ ብምሉአ ካብ ፖለቲካ ወጺኦም ኣእምሮኦም ከሕድሱ ከለዉ ኣብ ሃገሮም ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ዝግበር ንጥፈታት ከኣ ተወዲቦም ታሪኽ ክሰርሑ አየ ዝዕዘብ ዘለኹ። አንተ ንሕና ግን ንመርዓ ኣብ ዝተዓደምናሉ ቦታ ከይተረፈ ዕላልና ኩሉ ፖለቲካ ኮይኑ ክነሱ “ እሞኸ እንታይ ንግበር?” ኣብ ዝብል ነጥቢ ክንካታዕ ከለና ግን ብዙሕ ሰብ ከድሓርሕር ከሎ ገለ ድማ ኣብ ክንዲ ኣብ ቀንዲ ኣርእስቲ ምድሃብ ኣብ ዘይጠቅም ሃጠውቀጠው ግዜ ከጥፍእ ከሎ ምርኣይ ባህርያዊ እንዳኾነ ይመጽእ ኣሎ። በዚ ድማ ሕጂ ውን ኤርትራውያን ፍሉያት ከምዝኾንና ከብርሃልኩም ይፈቱ

 

እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንኤርትራዉያን ፍሉያት ዘብለና። እቲ ካልእ ጉዳይ ዋላ’ኻ ንዓመታት ‘’ኤርትራዊ ጅግና እዩ’’ ‘’ኤርትራዊ ብግንባሩ እምበር ብድሕሬኡ ተሃሪሙ ኣይኮነን ዝመዉት’’ እናበልና ንምካሕ ሰባት እንተኾንና፡ ሕጂ ግን እቲ እዋን ተቐይሩ እዩ። ኣብ ክንዲ ነቲ ስርዓት ፊት ንፊት ገጢምና ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንቕይሮ ካብ ሞት ንኽነምልጥ ናብ ሞት ንሃድም ኣለና፡ ካብ ግፍዒ ንኽንሃድም ድማ ግዳያት ‘’ኣብ ታሪክ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ግፍዕታት’’ ንኸዉን ኣለና። ቀንዲ መሰኻኽር ናይዚ ፍጻመታት ድማ በረኻታት ሲናይን፡ ሜዲተራያን ባሕርን እዮም። ኣማን ብኣማን ድማ ‘’ ኤርትራዉያን ፍሉያት ኢና’’

 

ካልእ ንኤርትራዉያን ፍሉይ ዘብለና ጉዳይ ንመራሕትና ነምልኽ ምዃንና እዩ። ሓደ ኣባል ምክትታል ሓይልታት ኤርትራ ነበር ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ‘’ፓል ቶክ’’ ክዛረብ ከሎ፡ ‘’ ሕስብ እሞ ኣብልዎ፡ ቦጦሎኒ ምሉእ ብረት ዓጢቕና ክነስና፡ ሓደ ወልሓንቲ ኣበሳ ዘይብሉ ብጻይና ብትእዛዝ ናይ ሓደ መራሒ ክርሸን ከሎ ስቕ ኢልና ንዕዘብ ኔርና’’ እናበለ ተናዚዙ እዩ። እዚ ግን ምናልባት ኣብ ዉትህድርና ጥራይ ዘይኮነ ፈቀድኡ ዝርአ መላለዩ ናይ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣሎ። ንኣብነት ንምጥቃስ፡ ኣበሳ ዘይብሎም ንጹሃት ጋዜጠኛታትና ካብ መስከረም 18/2001 ጀሚሮም ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ፡ ብዘይ ፍርዲ ስልጣንያ ሒዝካ ክትበጽሓሉ ኣብ ዘይትኽእለሉ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም እንከለዉ ንሕና ንዐኦም ከነፍትሕ ዘይምኽኣልና ናይ ብሓቒ ፍሉያት ይገብረና እዩ።

 

እቲ ከም ኤርትራዉያን ፍሉያት ዝገብረና ኣብነታት መወዳእታ ዘይብሉ እኳ እንተኮነ፡ ንሎሚ ግን ኣብዚ ክዛዝሞ ኣፍቅዱለይ። ከም መደምደምታ ግን ንሕና ኤርትራዉያን ትማልን ሎምን ፍሉያት ከምዝኾንናን እዚ ፍሉይነትና ድማ ንዘንትእለት ከምዝቅጽልን እምንቶይ ምዃኑ ደረተይ ነፊሐ ክገልጽ ይፈቱ።

ተስፋጋብር በርሀ (ጆርጅ)

10/03/2014

ደርባን =  ደቡብ ኣፍሪቃ

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
42 COMMENTS
 • kuku March 30, 2014

  hawna tesfa gabr ertrawi tekoynka blke nhna ertrawyan fluyat ena beti zgebernayo bretawi kalsi bzey hagez nasnetna amsena bzey hagez ka hagerna nhans alona hagerat afrika rayen kab bal weyane gemirka msmlue akmen habten hzben kelewa redet kab alem kmsweta riga hzen ywela alewa nhna gn bwshtawi akmna nnebr sebat ena ezi ka fluyat ygebrena

  beti kale ka Asmera kedka seraki yelen ktlet yelen sfufn wrzuyn hzbi seruhu zbele bnasnet tnebrelu adi u kalot hagerat africa rayen debub africa kndey seb teseriku teketilu yhadr ab malti nska tehlfo zeleka hiwet u adisabeba kod khartum kid, nirobi kid Naigeria kid kota kulun reseketematat afrika tehabeka teshekrirka kab police thbae ktletn srkn zbezhen eye ezi ka nana fluyat ygebrena nska gn sebib hangol eka fluyat mbalna kab zero zmese aykonen haw tesfagabr astewel eka bro

  • samson gbru March 31, 2014

   kuku teaweti teaweti nay behaki ertrawit

  • I Ahmed April 3, 2014

   Thanks Tesfaghaber. Your conclusion was fantastic. It is true that we are no more as we were before. My generation were not deserting army without even trying to do something .I always read our brothers and sisters deserting the military services without even trying to take symbolic action.

   As to Mr kuku may I remind him that we did not achieve the victory without assistance from any one. This is nonesense.Starting with Syria who provided as with Klashinkov guns before anyone else. Other countries were providing financial assistance, like Libya and kuwait to mention. I think it is not fair to forget those who helped us.Denial is not our habit. May be the current dictator will not admit for reasons we all know but history will recall every one’s role in assisting us.Saying all these I do acknowledge and appreciate our people’s active and positive role which was the most important factor in gaining our independence.
   We are currently at war with Tigray but is it fair also to deny that they too, at some stage, assisted us. I advise you to read and listen to others.

 • asghedom March 30, 2014

  dear Assenna,
  I remember during the war with Ethiopia 1998, I was discussing with my brothers that this war is not good for Eritrea and ethiopia, if not for the people , specially between the Tigrigna speaking people, they have already achieved their goal and what they want and the Tigrians are our brothers and if there is any unresolved problems they can seat and discuses to resolve it, they have already fought together against Derg and they are in this position. one of my friend told me look asghedom we shall finish them, regarding the Agame people they will come to Asmara to beg as usual, you know we are the most powerful nation in Africa military and no one can defeat us.
  still , you don’t understand we have defeated the Ethiopian army one of the most powerful army in Africa.
  the slogan of all Eritreans was ” lomus dema bi Agame” , and the propaganda machine of Eritrean government was so aggressive even myself was confused . since I am note living in Eritrea, I wrote to some of my friend and parents about the situation, the answer was one, don’t weary it is a month work , we shall finish the Agame and everything will be ok.
  they assured me it is easy for them to finish the Agame, we are well organized ykalo aqnd Warsay together we shall summarize them.
  I have never heard any Eritrean for peace , most of them was to go to the front physically or pumping the whole amount of thier saving account given to the government to buy arms, new plans armors etc.
  I was wondering why we all was acting like this . your article reflects and identify the Eritrean character ” Nhena” we can, Nhena we are the most clever people, Nehna the most honest people , nena we can defeat all the enemy NIHNA NIHNA NIHNA only NNIHNA without analyzing any thing about NIHNA.
  Eritreans they never thought themselves as ignorant and have the same problem of all other third world countries, they have nothing but they are above.
  the only people in the world who appreciate white colonialism are Eritreans, they are proud to eat spaghetti without banana like somalians.
  if you go outside Asmara they eat GOGO they don’t know even engera, Hembasha ,Kolo, and several arts of local food, if you go to the low land they eat only Gate about engera, berber shiro they have no idea..
  the Roman are considered civilized due to the several arts of making food, the same we can say like chines and Indians.
  when I heard several times Ethiopian Restaurant in every part of the world and people appreciate it.
  but we have never asked who invented the Ngera, the Kolo , the Tihlo , Zigni, Helbet, Hanza , Hinbasha, Hazo, berbere Awaze, timtimo, and the derho zebihi and its regulation . I think we don’t know, do you know why? we are very weak people , we write and read as we want without documentation.
  what about the alphabets, yes it has been invented by the Amhara, we adapted it to our language or they adapted it to their language, we have to abandon it because it is the language spoken and written by the Agame etc.
  these is the defect of Eritrean elders, they deviated the history, we have never say the truth to our children and we continue to write wrong history, want to give different identity from the reality.
  I had a friend Jeberti , and he was telling that he don’t like the history of Yohannes because he was anti Muslim , when I told him he was not anti Muslim but he was defending his country from Muslims , he never accept it.
  How can explain to Eritreans understand who is their really enemy, I am sure they will say itis Tigray, and Mesafenti of Tigray. because they never give up to Italians , to Egyptians without fighting. yes the battle ground was in the actual eritrea but Mohamed Ali of Egypt was occupying Keren, Agurdet, Tesenay and Kesela and he was preparing to invaded them should not defend themselves.
  If you read the history the people of River Mereb they are the only who have dismissed the ottoman empire and they take back their territory until Kassala which is Eritrean territory eventhough Eritreans are afraid to claim it because it has been taken by the British incorporate to Sudan. except Massawa the people RIVER MEREB has taken back their land from the imposter of Mohamed Ali who corrupted our Muslims and divided the Christians ( remember Ethiopia was bringing the patriarch from Egypt with special mission) to divided us with our Muslim brothers not even to eat a sheep or any meat soughed by a Muslim or Christian. Egyptian Christians eat meat sloughed by Muslims , so why they forbid in our country. have we asked oursselves about this tradition and culture in this region.
  the First Enemy of this region are Egyptians, and they will continue to be until the Ethiopians finish their DAM in the river Nile. I am sure the Egyptians and Arabs they will change 360 degree and they will note be any more friends of Eritreans or Somalia’s because their cause will be finished .
  Can you explain me why Eritreans search their enemies in Ethiopia and Agame, because they are afraid of the Eritrean people because they have never tall to the Eritreans who are they and the fill them with lies and hater age between people.
  the enemy of Eritreans, want the Eritreans to be slave and without history and culture by saying Wedebat , Wedadi,Bahrinegasi etc which doesn’t represent the history of Eritrea except Dubruba. Is Dubruba the only Eritrea, or you are writing to fill the vacuum of Eritrean history with some thing which doesn’t go with the real history of these modern Eritrea , or you want to put the domination of small Eritrean elite formed by the Amhara groub of showa.
  I would like to high light these formidable people of Eritrea have done and sacrificed himself against all his enemies together with his brothers and neighbors but the newly formed Eritrean elite should stop to give the Eritreans wrong information about their history otherwise the history and culture of Eritreans people will remain vacuum for ever .

 • Wedi Hagher March 30, 2014

  “Can you explain me why Eritreans search their enemies in Ethiopia and Agame, because they are afraid of the Eritrean people because they have never tall to the Eritreans who are they and the fill them with lies and hater age between people.
  the enemy of Eritreans, want the Eritreans to be slave and without history and culture by saying Wedebat , Wedadi,Bahrinegasi etc which doesn’t represent the history of Eritrea except Dubruba. ”

  Asghedom

  Ato Asghedom, where is Dubruba ?, this shows that you are posing as Eritrean to insult us .
  For me you are one of those, in this Forum, who took it as their daily job to insult Eritreans to demoralize them.
  Your piece is loaded with too much emotions and hatred, because you could not control it, in the process you exposed yourself.

  Since, you want some one to explain to you why Eritreans hate Ethiopia let me tell you how I see it:

  – In the aftermath of WWII, when the British wanted to help Ethiopia by incorporating Eritrea into it, Eritreans resisted as much as they could, but when they failed to stop the big powers that helped your country, wanted to keep their unity at any cost, even when they were forcefully annexed by Ethiopia. Despite that, what Ethiopia first did was to divide the very people it called it’s own into Highlanders and Lowlanders, into Muslims and Christians (the old colonial strategy), and waged a savage war against innocent civilian population. Fortunately, this divisive strategy did not last long, because once again Eritreans realized, that their unity is a matter of life and death for the country and fought against the worst enemy their country has never seen in living memory. You are worst than any other colonial force Eritrea has ever seen before.
  “We are brothers/sisters” propaganda is just a joke. We don’t trust you, until you respect our country’s sovereignty, as you do for all your neighbors.

  “the First Enemy of this region are Egyptians, and they will continue to be until the Ethiopians finish their DAM in the river Nile. I am sure the Egyptians and Arabs they will change 360 degree and they will note be any more friends of Eritreans or Somalia’s because their cause will be finished .”

  – Don’t try to implicate us in your problems. You and Egypt are ruled by megalomaniac elites. If you dare to go to war against them, do it without crying too much and trying to blame anyone else. We know by experience that war is not a solution even when you feel you are big and you can intimidate your small neighbor. Eritrea will never be the same once the regime of the rootless in gone. It will never be part of any regional or international alliance against any one. It will pursue the path of peace and prosperity for it’s own people. But despite that if there are those who feel we should be continuously harassed and intimidated, we will defend our selves and we want be the only ones to suffer. Remember, in war all are losers.

  • asghedom March 30, 2014

   wedi Hager , thanks, you read my comment , but you didn’t correct me if I did a mistake in my comment or no. I talk about the situation in Eritrea, people are confusing us by limiting the history of this people and its culture.
   Eritreans have a culture and big history, but we have never write it or read it.
   have you ever heard that Kessala was part of Eritrea. have you heard the low land of Eritrea was under the Egyptians. why it is not reported in Eritrean historians instead of writing a lot of Tigrian Mesafent. Have you heard the battle of Degali by the way Degali is very near to Massawa if you don’t know it against Italians. Do you know they have defeated the Italians after the war of GURA AND GODAGUDI. wedi Hager you know the people of Mereb who are they, they are the Tigrigna speaking people who have kicked away the Egyptians from keren until kessela and liberated Sudan.
   my brother we have to read the history of our people correctly and we can fight our enemies. for me Ethiopians are note primary enemies of Eritrea. when the Italians where hunting the Eritreans in Eritrea they where running to Ethiopia and they where accepted like Ethiopians not less.
   in any case you can hate these and that but the Eritrean people are not foolish, he start to know his enemy and he acting accordingly. you can chit people once but not always.
   Myself and heat people, but those who chit people I don’t like them.
   I accept your comment and your idea not because it is true or constructive but we are in democracy everyone can say what who he want by the way DUBRUBA is a village between Asmara e Mendefera , it was supposed the main towen for the Baheri Negases.
   unfortunately there was no Asmara in that time , Asmara was military station of Alulla to defend the era from Italians on the same time for your knowledge Geza Burhanu comes after Alullas soldier, and Abashawel is another Alullas soilder. Don’t confuses yourself it is only history. and every thing is politic. what is necessary in this world is to respect the will of the people. and I am telling whether the people of Eritrea have paid heavy price for his dignity and history but he never got his will. Eritreans are not enemy to any one and they have no enemies as we want to present it to prolong our survival.
   thanks for your contribution , let be positive and creative without insulting any one,

   • Kalighe March 30, 2014

    Aya Cow Face aka Sye or Prof. Baal Beles

    You see how it’s easy to find out that you are a fake Eritrean ?

    You call Dubarwa a strange name you got written some where on the net. That is why you repeatedly call it Dubruba.

    • haben March 30, 2014

     Doba-Ruba; not Dubaruwa or dubruba.

     • asghedom April 1, 2014

      thanks Haben, it was typing error, it is true as you write.

    • asghedom April 1, 2014

     Kalighe , I don’t know if it is a name of a person or animal in any case it is spelling error but since you are not educated , as usual you took only that word and you have arrived in stupide conclusion. don’t be ignorant , no one should write to insult any one if you don’t understand it is better to learn and to be prepared and write some thing constructive. Eritreans they are in trouble because they don’t know their history, thanks for the awareness of some Eritreans the truth is coming out.
     in any case thanks for your writing in this website , and I a put you in the list of Eritrean ignorant I have listed in this year only 10,000 and you are 10,001th.

 • Wedi Hagher March 30, 2014

  Please read: “.. we will defend our selves and we wont be the only ones to suffer.”

 • Saba March 30, 2014

  Yes, we Eritrean are different from the rest of the world for the following reasons. We Eritrean were enslaved for over 100 years by the Italian, English, and Ethiopian. We Eritrean never self ruled to this day. We are a lost generation. We are the best bragger but no action. We don’t like to talk about our weakness; instead we talk about other countries ‘weakness. Yes, we are different.

  • Eritreawit April 2, 2014

   Saba.
   Dumb, dumb. dumb, IF YOU ARE ALL THOSE THINGS YOU LIST THAT IS FINE, BUT DON’T DRUG THE WHOLE COUNTRY WITH YOU.

 • semere March 30, 2014

  HRAY TESFAGABE ABTSUFKA BUZUH N ERITRAWI FLUY ZGEBRO ELKA WEKESA AQRIBKA GIN AB DHRI NATSINET NIR’E. NAY ESEYAS AKAYDA KAB
  MEJEMERTA NATSINE KSAB HIJI EWAN N ERITRAWI KEMEY GIERU KEM ZEDAKIM NHAGERU KEMZITSELI’E NENHDHDU KEMZEYTE’AMAMEN KIGEBR
  ZEYGEBERO NEGERAT YELEN HADE ZIAMENKAYO TIFEWO MERAHIKA B KEMZI GURHI ZELEWO AMERARHA KIMERHAKA SHUSHU AYFLETEKAN EYU TSENIHU EYU ZFLETEKA .ETI HZBI KEYHABR AB HADE ALAMA KEYKEWUN N’ABNET MEJEMERTA JEHAD B BARKA KEMZI GIEROM B TESENEY KEMZI B KEREN KEMZI
  ENDABELE ZWE’ALUWON ZEYWE’ALUWON B 03 B RADIO B TELEVITION ATSIMIMUWO B DHRI EZI AB KEREN NAY JEHAD MEZGEB TEREKIBU ELU TINKULNA
  ZEYFELETE HZBI DIMA EZIOM NATSINETNA KIRBUSHNA TSUBUK KONU YBIL ANE WUN YBL NIERE MALET EYU ESEYAS GIN NETOM BELAHTI JEGANU ERITRAWIYAN ASLAM YETIFEOM NIERU .KALI’E BUZUH SEGIRE NAB G-15.KIATU ,G-15 MIS ASEROM EZIOM N WEYANE YEHLIFOM HAGEROM ZIHABU ELU AKFIUWOM . ABZI GIZIE EZI GUD NAY ESEYAS ZITEREDEON ZETEREDEON ALO B 03 GIERU EZIOM DEKI AKELEGUZAY EYOM ELU ZERGIHU SILEZI KEMEY GIERU ASLAMN CRSTIYANN YEBA’ES ,KEMEY GIERU NAY AWURAJA YEBA’ES TEAZEBO .KALI’E WUN KAB AWURAJA B ZOBA MIKFIFAL KEBID NAY AWURAJA BA’ESI FETIRU EYU ,ABZI NAY SEBAYN SEBEYTIN BA’ESI KEMZIFETERE YZKERENI ,NAY HANTI BOTOLONI ZEGATEME MRSHAN ELKA ,ABZA BOTOLONI
  KINDEY AYNET SEB ALO MITIYS ZITSIBE ERFTI KIKEYD ZITSIBE NAYTI MERAHI BOTOLONI ZIDGF ZEMEDU ARKU ALO ABZI KEMZI KUNETAT HABIRKA KITKILKLO AYTIKI’ELIN EKA ,NATKA WUSANIE WEY KITESER EKA WEY KITMEWUT EKA .EZA BOTOLONI GIN N KULU KEMZEYTIWUKIL KINFELIT ALENA
  BUZUH FTSAMETAT KEMZIHALEFE KINFELIT ALENA WALA AYTSEHAF NIMITKLAL HIZBI ERITREA MIS KALI’E HZBI AYTEWEDADRO TSEGEM REKIBU ZELO HZBI EYU NIMBRBAR NETI NAY ESEYAS TENKOLAT MIKILA’E GIN NAY KULUNA TERA EYU .

  AMLAK NHAGERNA ERITREA SELAMUN TSEBELUN YL’AKELA DEHAN KUNU

 • ahmed saleh March 30, 2014

  What makes Eritreans different have to do with it’s societies rich
  culture and tradition of tolerance . Other than that we are victims
  of arrogance because of lack of education except few at cities . And
  to make it worst like colony time Ayte Issayas decided to what extent
  of academic knowledge each of our young generation allowed to
  achieve . Education is powerful asset in society and we missed that
  opportunity to compute with world development on every aspect
  of life . The country have a long journey ahead to face reality.

 • Mousa March 31, 2014

  What is new about Eritreans saying fluyat ina! Even the state of Eritrea was created from that same notion! Nothing more nothing less!

 • Zeray April 1, 2014

  When I couldn’t explain why the Government could never get it right even to the extend its citizens are leaving the country in droves, further, when the government could care less about the thousands leaving both weakening the country militarily and skilled labor, I ended up theorizing as follows:

  Genuine Eritreans are victims of a proxy war. The war that is afflicting Eritrea is the war between Tembien (Tigray- Hatsie Yohannes line and the Adwa people led by the late Meles Zenawi). It is very unfair to use Eritreans to fight Tigray brothers so that Wedi Tembien or Tembienites get control of Ethiopia. How else can you explain the non-ending blunders PFDJ led by Issayas Afwerke is committing on the Eritrean people? Eritrea is full of naïve people who can be used to accomplish his life’s dream.

POST A COMMENT