Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኣደቡሓ ኣብ (ሃዋሳ) ክድገም !

ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ንዲሞክራሲን ለውጥን   ሓጺር መግልጺ ዳግማይ ኣደቡሓ፡ ኣቐዲመ ነቲ ዝተገብረና ክብርን ልግስን፡ ብህዝቢን ብመንግስትን ኢትዮጵያ ከመስግን ይፈቱ፡ ዝተገብረ ኣገባብ ጭዉነትን፡ ስነ ስርዓትን፡ ምቕሉልነትን፡ ትሕትናን፡ ፍቅርን፡ ፍሽኽታን፡ ንኸተመስገን ቃላታት ዘይርከቦ ሕውነት ዝመልኦ ብምንባሩን መሰታ

ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ንዲሞክራሲን ለውጥን

  ሓጺር መግልጺ ዳግማይ ኣደቡሓ፡

ኣቐዲመ ነቲ ዝተገብረና ክብርን ልግስን፡ ብህዝቢን ብመንግስትን ኢትዮጵያ ከመስግን ይፈቱ፡ ዝተገብረ ኣገባብ ጭዉነትን፡ ስነ ስርዓትን፡ ምቕሉልነትን፡ ትሕትናን፡ ፍቅርን፡ ፍሽኽታን፡ ንኸተመስገን ቃላታት ዘይርከቦ ሕውነት ዝመልኦ ብምንባሩን መሰታ ዘይብሉ ከበሬታ ንኣንበብቲ ክገልጽ ይፈቱ፡ ናይ ሕዝቢ ሃዋሳ ጉባኤ ተፈጺሙ ክንወጽእ ከሎና፡ ብጣቓዒትን ዕልልታን ኣፈነዉና፡  ኣመስጊነ ንኣመስገንቲ ከመሓላልፍ  ታሪኻዊ ስል ዝኾነ።

ባይቶ ኣብ ሃዋሳ ኣቑምና ክንመጺእ ከለና ምእንቲ ሓድነት፡ ሞራል ከየውድቕ ህዝብና፡ ከምኡ ድማ ኣብ ጉዕዞ እናተኣረመ ክኽይድ ይኽእል ይኸውን፡ ብማለት ኢና “ጨጓሩ ንውሽጢ” ጌርና ዝመጻእና፡ እንተኾነ ካብ ዝፈራሕናዮ ኣይወጻእናን፡ ኣዳላውቲ ጉባኤ ናይ ህዝብና ሚዛን ዘይሓለወን ብዞና ኮነ፡ ብሃይማኖት፡ ዘይድለየካ ሕቶታት ዘልዕለልካን፡ ኣብ ዘየድሊ ጥርጠራታት ዘእቱን እዩ ነይሩ።

ኣባላት ኪዳን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኮይኖም ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ ድዮም ዝቃልሱ ዘለዉስ ወይስ መነባብሮኦም እዮም ዘጣጥሑ ዘለዉ? ሕጂ ድማ ኣብ ክንዲ መግዛእቲ ህግደፍ ንገደል ዘጽድፉ ከድሕንዎ ዝመጣጠሩ ዘለዉ ይመስሉ።

ጉባኤ ሃዋሳ ብሹድሽተ ኣባላት ኪዳን ዝተወነነ ነበረ፡ ኣስማቶም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ኣሎ። እዞም ሽዱስተ ዉድባት ኪዳን ንሓደ ወርሒ ክነዋሕ ዝገበሩ ክኾኑ ከለዉ፡ ንድፊ ጉባኤን፡ ቁጽሪ ኣባላት ባይቶን 127 ክኸውን፡ ፈጻሚ ሽማግለ 21 ክኾኑ፡። 4 ሽማግለ ቤት ጽሕፈት ኽህልዋ ከም ዘለወን፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝወዲእዎ፡ ቅዲሚ ሓደ ሰሙን ምስ ካብ ወጻኢ ኪዳን፡ ውዕል ንኽገብራ ሓቲተን ከምዝነበራ ብጭብጢ ዝረጋገጽ እዩ። ኣቐዲሞም ንጉባኤ ዝኸዱ ሰሚዖሞ ምንባሮም ዝዝከርዩ።

ኣብ ሃዋሳ ዝተረኽበ ጉባኤኛ ቁጽሩ 594 ነበረ፡ ብሃይማኖት ኣስማት  እስልምና 70% ክኸውን እንከሎ፡ ኣስማት ክርስትና ድም 30% እዩ፡ ብስም ህዝቢ ዝመጸ ድማ ካብ 30% ንታሕቲ እዩ ክባሃል ዝካኣል፡ ህዝቢ ማለት ዉድብ ዘይብሉ ማለትዩ። ዉድባት ዝወከሉን፡ ብስም ህዝቢ ተባሂሎም ዝመጸን ዉድብ ዘለዎም ድማ 70% እዩ፡ እንተበልኩ ካብ ሓቂ ኣይረሓቅኩን።

ሓፈሻዊ መግለጺ ጉባኤኛ ብብዝሒ ኣባላት ዉድባት እዮም ክትብል ግን ሓቂ እዩ፡ ብስም ህዝቢ ዝመጻእና ኢሎም ድማ ክምድሩን፡ ክዘርጉን፡ ክምጉቱን ተራእዩም።

ኣንባቢ ዝርዝሩ ተዓዘብ፡

1.     ኾምሽን ኣብ ኣዋሳ ጉባኤኛ ምስ ተኣከበ እንኳዕ ብሰላም ኣብ ኣብዚ ኣብ ቅዓና ድሕሪ ምባል ጉባኤ ተኸፍተ፡ እዚ ተኣኪቡ ዘሎ መልክዕን፡ ሚዛንን ህዝቢ ኤርትራ፡ ዝመስልን ዝውክልን እዩ ኢላ ገለጸት።

2.     ብግቡእ ድማ፡ ናይ ሓድ ዓመትን ፈርቃን ጸብጻብ ኣየቕረበትን ቀጺላ ባዕላ ንዝፈጠረቶ ሕማም ናይ ኣቶ ዳናኤል ተወልደን፡ ኣቕሪባ ናብ ዕንክሊል ከትእቱ ጸዓረት።

3.     ኮሚሽን፡ ኣጀንዳ ኣብዘይ ሓላፍነታ ኣቕረበት፡ ተቓውሞ ንኮምሽን እኳ እንተነበረ ብዕብጥብጥ ኣሕልፈቶ።

4.     ሰክረታርያ ንኽትቀውም ድሕሪ ምክታዕ ቁጽራ 27 (ዕስራን ሸውዓተን) ተወሰነ።

5.     ሰክረታርያ ምስ ተመርጸት መልክዕን ሚዛንን ህዝቢ ኤርትራ  ዘይተሓለወ ነበረ፡ ሓሙሽተ ናይ ክርስትና ስም ዝሓዙ፡ ዕስራን ክልተን ድማ ስም እስልምና ዝሓዙ ኮይና ተመርጸት።

6.     ሕቶ፡ ብኣቶ ኣማኑኤል ኢያሱ፡ ራድዮ ኣሰና ቐረበ “እዛ ሰክረታርያ ከምቲ ብኮሚሽን ዝተነግረና፡ መልክንዕን ሚዛንን ህዝቢ ኤርትራ ኣብዛ ሰክረታርያ ንርኢ የለናን….” መልሲ ኣይተዋህቦን።

7.     ብድሕሪዚ ምጉርምራምን ቲሒም ቲሒምን ቀጺሉ መልክንዕን ሚዛን ህዝብና ኣይተሓለወን ምስ በዝሔ፡ ኣባልት ኪዳን ቀልጢፎም ንኮሚሺን ወቐሳኦም ዘርግሑ…… “እዛ ኮሞሽን ዘይግባእ ጌራ ብብዝሒ ሰባት ካብ ሱዳን ስለ ዘምጽኤት ሚዛን ስለ ዘይተሓለወ ….ኣብቲ ዝመጽእ ምሕራይ ኣባላት ባይቶ ብብዝሒ ክርስትያን ካብ ኣመሪካን ኤውሮፓን ኢትዮጵያን ክኣትዉ ኣለዎም…ሚዛን ህዝብና ክሕሎ ኣለዎ.”( ሑሰን ከሊፋ፡ በሺር ኢስሓቕ፡ ተወልደ ገብረስላሴ…ተዳሙ ንምጥቃስ)።

8.     ለባማት፡ ሽማግለታት፡ መራሕቲ ሃይማኖት ዘለዉሉ ህዝብና ንብዙሕ ዘመናት ብሓደ ዝነበረዩ፡ ሕጂ ድማ ተኻባቢርካ፡ ተካኣኢልክን፡ድኣ ምበር ክምዚ ንርእዮ ዘለና ኣይጽቡቕን፡ በብወገና ንሕሰብን ንመኻኸርን ዝብል ኣባታውን ለባምን መተሓሳሰቢ ፈልፈለን ተነዝሔን።

9.     ኣባላት ሰሜን ኣመሪካ ፍሉይ ኣኼባ ገበሩ፡ ሰለስተ ሽማግለ ኣውጺኦም፡ ርእይቶን ለበዋን፡ ንኹሎም ኣባላት ኪዳንን ንዘይኣባላትን ከምዚ ዝስዕብ ኣቕረቡ፡ ኣብዚ ዝመረጽ ባይቶ 25 መንበር ብስም ህዝቢ ክወሃብ።  ምኽንያቱ ድማ፡1. ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ብዙሕ ህዝብና ተጣራጠርን ናይ ህግደፍ ሰዓብን ስለዘሎ ናብ ደምበ ተቓውሞ ከንምጽኦ የኽእልና 2. መንግስቲ ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ደምበ ተቓዎሞ እምነት ክሕድር የቃልጥፎ 3. ካብ ሰሜን ኣመርካን ከምኡ ድማ ካብ ኤውሮጳን ኣውስትራያን ማእከላይ ምብራቕን ክንድኦም፡ ብትምህርትን፡ ተመኩሮን፡ ክእለትን፡ ክርከቡ ስለ ዝኽእሉ፡ ነዚ ባይቶ የሔይሎን የምዕብሎን ኢልና ንኣምን።

ዝብል ምስቀረበ “ኣመሪካ ወርቂ ዝኾነ ሓሳብ ኣቕሪቦም ተባህለ”

እዚ ግን መጠበሪ ኾይኑ ረኸብናዮ።

10.                       ጉባኤ ተወዲኡ ኣመዳዳብ መናብር እትምድብ ሓንቲ 17 ዝኣባላታ ሰክረታርያ ተመርጸት፡ እዚኣ የማናይ ኢድ ናይ ኪዳን እያ፡ ኣከራኻሪ ነጥቢ ኣምጽእት፡ 60% ንዊድባት 40% ንህዝቢ ኢላ መጎተት፡ ድሕሪ ላዕልን ታሕትን 52%ንዊድባት=66 መናብር 48% ንህዝቢ ድማ 61 መናብር ተመደበ፡ ኣንባቢ ልቢ ግበር፡ ካብዘን 61 መንብር 20% ንመንእሰያት 20% ንደቂ ኣንስትዮ 10% ንሲቪክ ማሕበራት ዝተረፈ ድማ ንህዝቢ ውድባት ዘይብሎም ተባህለ።

11.                       ሰሜን ኣመሪካ 13 እዩ ዝተዋህባ እንተኾነ ድሕሪ ብዙሕ ክርክር ካብ ሱዳን ሓደ ካብ ኢትዮጵያ ሓደ ንኣመሪካ ተዋህበ 15 ኮነ፡ ካብዚ ስዒቡ ብኸምዚ ተምቃርሔ።

12.                       ካናዳ ሓሙሽተ (5) ሒዞም ከዱ፡

13.                       ንሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ (USA) ድማ 10 ተዋህባ፡ ካብዚኤን ዲማ 20% መንእሰያት 2 መንበር ወሰዱ፡ 20% ደቂ ኣንስትዩ 2 መንበር ወሰዳ (ንሳተን ከኣ ናይ ዉድባት እየን)፡ 10% ዝተመደበ ድማ ንሲቪክ ማሕበራት እዩ፡ ናይ ሲቪክ ማሕበራት ወከልቲ ኣብቲ ምርጫ ክኣትዉ ንሕጸ ምርጫ ተሓጽዩ፡ እንተኾነ ወከልቲ ሲቪክ ማሕበራት የቐንየልና፡ ንሕና ኣብዚ ኣይንምረጽን ኢና ኢሎም ወጹ፡ ከምቲ ዝተመደበሎም ንዝደለዩዎ ሰብ መሪጾም ወካሊኦም ክሰዱ መሰሎም እዩ፡ በቲ ዝተመደበ (11/2) ሓደን ፈርቃን መንበር ንስቪክ ማሕበራት ካብ ሰሜን ኣመሪካ መንበር ናታቶም እዩ።

ብ4 መጋቢት 2012 ኣቦ መንበር ባይቶ ንደሞክራሲን ለውጥን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሲቪካዊ ማሕበራት ወኪል ክም ዘደስክሉ ተኣወጀ፡

መጀመርያ ከመይ ጌሮም ንሲቪክ ማሕበራት ተቐበሉ? ቀጺሎም ሕጂ በየናይ ሕጊ እዩ ንሓደ ኣባል፡ ካብ ባይቶ ከደስከሉ ኣዋጅ ዘውጽኡ? መን ከ እዩ ሓልፍነት ዝሃቦም? ብቕዓት ኣልቦ’ዶ ኣየምስሎምን?

1. ኣቦ መንበር ጸጋይ ዮሃንስ ኮነ ዶክተር ዩሱፍ ብርሃነ መን ሓልፍነት ዝሃቦም እዩ ከይ ኣጻረዩ ከደስክሉ ዝወሰኑ? ባይቶ’ውን ከደስክል መሰል’ውን የብሉን ከደስክል ከኣ ኣይክእልን እዩ።

ሲቪክ ማሕበራት ናይ ሰሜን ኣመሪካ 10% ክውሃቦም ከሎ ኣበይ ኣለዉ

ኣይባሃልን ድዩ ወይስ እንኳዕ ተረስዑ፡ ንሕና’ውን ኣይንደልዮምን ማልት ድዩ? ኣበይ ኣተወ ናይ ሲቪክ ኣባላት ወኪል ዘየብልስ እንታይ ኣሎ፡ እቲ (1 ½) መንበር ናበይ ኣበለ? ብጽሒቱ ንመን ይምድቡ ንዓኣቶም ይምልከት።

2. ባይቶን ፈጻሚትን መምርሒ ካብ ኣቶ ሳልሕ ቓዲ (ዓሊ ሳልም) ከማኡ ድማ ካብ ዉድብ ሳግም ወሲዶም ንዝብል ዘረባ ብከመይ ክንጸግ ይኽእል?

3. ኣቶ በሽር ኢስሓቅን፡ ኣቶ ተወልደ ገብረስላሴን፡ ኣብ ልዕሊ ሲቪክ ማሕበራት ስለዘይፈትዉዎን ድዩ ኣቶ ጸጋይን ዶር ዩሱፍን ንባሎም ከደስክሉ ተገዲዶም? ኣየ ብኸምዚስ ኣስመራ ደኾን ይእቶ ይኸውን?

4. ንምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ፡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣንፎቱን ዕርበቱን እናሃለወ፡ ኣብ ክንዲ ንገደል ዘጽድፍዎስ፡ ከድሕንዎ ዝመጣጠሩ ኮይኑ ይረ ኣየና? ስለምንታይ እዚ ኹሉ ሸበድበድ ኣብ ዘይሰዓቱ?

ሕዝቢ ኤርትራ ጸገምካ ገና ኣይተውዲኤን ዘሎ፡ ልቢ ኢልካ ተዓዘብ፡ እዞም ዉድባት በዞም ዝስዕቡ ዝምርሓ ትሕዝቶኤንን ዕላምኤንን  ደጋጊምካ ተመልከቶ፡ ንረብሓኤን ድየን ዝቃለሳ ዘልዋስ ወይስ ንህዝቢ? ኣስማቶም ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ቀጺሉ ሓንጎሎም ብዘበን ኣድቡሓ ጥራይ ዝሓስብ ኮይኑ ይራኣየና።

ኣስማት ገበርትን ሓደግትን ኣብዚ ባይቶን ተመልከት፡

1. በሺር ኢስሓቅ

2. ተወልደ ገብረስላሴ

3. ኣድሓኖም ገብረማርያም፡

4.ሑሰን ከሊፋ

5. ሸንገብ

6.ቱርኪ

 

እዞም ሓለፍቲ እዚኣቶም ልቢ ኢልካ ተኸታተሎም ተመልከቶምን፡

ጉባኤ ኣደቡሓ ብ1969 ዝተገብረ ታሪኽ ቃልሲ ኤርትራ ፈሊጥካ ንኽትመራመር ይላቦ! ከመይ ነይሩ፡ ውጺኢቱ ድማ ብኽመይ ተዛዘመ።

ከምቲ ቐዳማይ ንክኸውን ኣይምነይን፡ እንተኾነ መንገዱ ናብኡ ገጹ ይመስል።

 

ዓወት ንዉጹዕ ህዝብና

ዉድቀት ንመንድዓት ተቓለስትን

ጨቋኒ ስርዓት ህግደፍን

 

ሃይለ ገብረ ትንሳኤ

ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና ኣመሪካ

5 መጋቢት 2012

aseye.asena@gmail.com

Review overview
18 COMMENTS
 • Samar March 6, 2012

  First struggle and topple the regime then under democratic Eritrea every one possess what he deserves. If Muslems are more in the committees the reason is according to the organizations and parties that participated.

  If the congress organized according to religion Islam and Christianity then we can say why Muslems are more than Christians. It seems you have missed on what agenda convened the congress. If you are going Eritrea to this dangerous direction the affair will not be like Adobha; there will be a different scenario.

 • truly, Truly i say to you March 6, 2012

  Sorry,i didn´t find any new important idea or point from the report. As we all remember a lot of people were given at Assenna discussion forum and in many pall talk discussions. I even remember the elected chairman Dr. Yusuf Birhane as he gave a very logical and very adequate answer for the question why Muslems were dominated both at conference and nominations. According the logic Dr. Yusuf explained as far as the Christians were not forbidden to participate in much number,it is not wise to argue why Muslims were dominating at conference. I think the important point we want to see was only change, regardless weather Muslems or Christians have domination at any nominee. And also i don´t find it fair and wise, instead about people and nation destiny to concern more about individuals case. For me any elected person through low, i believe that could have an Authority anyone to sack if found dangerous at any suspected reason. But what more disturbing me is not because more Muslims were elected, but because up to now i didn´t see any tangible fruit for change only.

 • tesfay haile March 7, 2012

  I feel sorry to see such dirty meetings. We should from the very start never expect any thing from these elements. such as Tewelde Gebre Sellasie from SAGEM. He is so rich that his interests are linked with EPRDF that he wants Isayas to stay in power. Let me tell you an example. When Jebha disintegrated, Tewelde Gebre Sellasie took 48 Trucks, 20 light Landrovers and Heavy Weapons with him. Where are all this trucks now??? Where are all the properties of Jebha??? Any way after the fall of Derg, Tewelde registered the Trucks under his name and he is now one of the richest Truck Owners in Ethiopia.
  Therefore, at any cost Tewelde will not move himself from power. He is not ready at all to give financial accounts of the organisation.
  We remember many respected individuals and professionals from USA, Sweden, England and Germany joined Sagem at first. But later, after they saw the business oriented organisation of Sagem, they took other alternatives.
  So , lets be frank and find the solution by our own selves. These guys are no more better than Isayas.

  • haki ytakeb March 7, 2012

   TESFAY!!!……KEMOU TIBL ALEKA EMBER KABTI YKUN KABTI KULOM KAB NENHDHD ZEFLALEYU EYOM.ATI KEDEM WN ANTEKONE KEMOUN WEDIKEMOUN EKO EYU KALAAY GIZE SEWRA KTEKLU HUK ZIBLU ZELEWU.WEYLU OU DAA ATI GRUH EMBER BDHRIOM KOINU HO HO ZIBL ZLO.

 • Kalighe March 7, 2012

  Why “Muslems are more in the committees” ?????
  This is a legitimate question, and should be addressed by those who attended the congress.
  Likewise, it’s important to question why in Eritrea, where, according to the government, half of the population are Muslims, the government and it’s institutions are totally controlled by Christians. Muslims students in higher education are 1 or 2 out of every 100 Christian students. Government jobs, even in regions where they are in majority, the entire bureaucracy is made of Christians. With the exception of a few purposely hand picked drunkards, all top positions of the government, military, police, security are all controlled by Christians. While faith based aid organization are less now a days, the few who are allowed in to work are all Christian. Islamic institutions are denied any material or financial assistance from abroad. A few individuals who dared to ask the government why there is institutionalized discrimination against Muslims are made to disappear. In a country where the government and a sectarian elite behind it, divide their own people and perpetuate colonial policies upon them, there is a long way to go before we can live in peace.

  • shetet aynibel March 7, 2012

   I appreciate u appreciated the none fair distribution of power. But As of me, being a christian, and fighting against the none constitutional government in Eritrea, the points you posed above, can never hit my mind. To be honest, Every moslim, being ali salem or anybody else( who is trying to put the blame on opposition Christians, particularly, and Eritrean Christians, generally), are trying to foolish the opposition, which has a power to do nothing. Indeed, opposition groups had being ruined by this type of ideas for long.
   I know that many nonsense( sorry for my french) moslem brothers think that the existing dictatorial mafia represents the Tigrigna people, or to be specific the christian highlanders. And another nonsense Tigrigna people think they are from hamasen. which is truly sad. Trust me they belong to no body, except to them selves.
   For the points you put there, like police officers, students( though I doubt ur numbering) teachers, Government officers, name them…, I agree with you. It is really dominated by christian people. But, here is a critical question for you guys, did you expect those guys to say, we are many christians here, I am gonna give my position to a moslem brother? will never happen.
   Finally,, here is my peace of advice, sacrifice your time, knowledge and energy. Go teach your people and make them competitive to every positions which may be available. But when we come to politcs, revenge “nihnan elamanan” will never work.

 • kalighe March 7, 2012

  shetet aynibel,

  The problem with you is that when a muslim complains about being marginalized by the regime, the majority of you still think it’s your government, you stand by it, as if muslims are do not share this country with you. Fortunately, now there are a lot of people who think this situation cannot continue unchallenged,no matter how much it’s going to cost. Ethnic supremacist regimes leave behind a country fractured along every possible divide. In Eritrea that reality is already on the ground, only those, who are either too stupid or dreaming to dominate other groups cannot see that, while the whole country is speeding down a slippery slope into a hell called somalization.

  • shetet aynibel March 9, 2012

   Dear Kalighe,
   I am really sorry about the fact you took me wrong. Here is the point, if you guys ( moslem brothers) chose to defend the rights of moslem people only, I personally feel, like as if you guys don’t care about our pains. I believe, that every innocent Eritrea is denied his/her right. being a moslem or not. It is understood, that the existing mafia group in power are using ( have being, sice their conception) the tigrigna people. But the point is that the Tigrigna people are even happy to be used by a maffia. when I say the Tigrigna people are being used by the maffia, I dont mean, though, they are previlaged. All the people you mentioned above are working for a sallary that can not even pay a day to day bills, hence, slavery.
   We all are fighting to have a constitutional government, back home. Constitution that will guarantee Every citizen ( being moslem or christian or atheist) the right to live equal. I believe the marginalization will end there.
   Right now, trying to put the blame on christians, and/or highlanders is not gonna give us a fruit we are expecting. It is good to have an eye, if there is any cheating, like nihnan elamanan. I will not allow it even if it privileges, my types only. I want the Eritrea that treats every Eritrean equally. I hope you would like to see that type of Eritrea too.

   • shetet aynibel March 9, 2012

    sorry, to be read as,
    ……the Tigrigna people are not even happy ……..

 • Malcom-X March 7, 2012

  Anta TesfayHaile zibluka seb…hasu intebelukas semayin meryetin zerakib hasot tihisu. Tewelde Gebresilassie 27 abeyti mekayin etc. kab sudan nab meda kabU dima nab Ethiopia wesiduwen zibil hasotsi men kiAmneka iyu? Sagim kab shaEbiya kifelale kelo ytref mekayin hizu kiwetsiE iti kewtseO zinebero senedatu win hizu aywetsen. silezi yihiso intebeluka ziEmen hasot hasu. Ertra nisikan kemzikemakan ziameselu hasewtin metakostin silezibezhuwa iya shigirata bezihu zelo weshlakat melhasom kab aEdawom zinewih hasotom kab IdmiOm zbezih

  • Abdi March 7, 2012

   @Malcolm
   entay ktrekb wedey,zeytehlfo ayab enda Hasena endyu zelo!!!

  • ahmed saleh March 8, 2012

   MALCOM-X
   Your response to Tesfay Haile’s remarks concerning Saghem and it’s leader is nice and helpfull clarification.
   Reading his information about ELF properties things was disturbing. Please guys whatever personal issues you have try to be responsible person. Misleading statements to fullfill your agenda is an act of cowardy and selfishness and get rid from your corrupted mind.

  • Mr. T March 8, 2012

   Malcom-X,

   Tesfay haile may have cooked most of the charges about Tewelde G, but you are not telling the truth either. nska ewn semayn meryetn alagibka because of the following statement: “Sagim kab shaEbiya kifelale kelo…” Are you sure you are telling the truth? When did it get joined to ShaEbia and then separated? natka hasot gedede!

 • Abdi March 7, 2012

  Dear,kalighe
  no one can deny the positions controlled by christians(highlanders),,hhowever the reason all the reason is because the highlanders got the chance of education during the colonizations where education was available in cities and towns, meanwhile the lowlanders mostly Muslims were living in the battlefields where hardly survive let alone to get education and this made a Hugh gap between the two people of the same generation,hence the imbalances.
  lets be fair and appreciate the govts efforts to balance these differences,most schools are built in the lowlands urbanization of the lowlands is the govts priorities,so soon will see the balanced occupancy of
  positions in every field.
  Just for assurance,as a Muslim I was working in a good position in the govt and several Christians were
  under my control.
  So calm down and ignore the worthless oppositions and theire hidden agendas who acting as if they care
  about the Muslims.

 • SINGAPO - ERITREAN March 7, 2012

  ሃይለ ገብረ ትንሳኤ ,
  ” ኣብ ጽልኢ ዝተመርኮሰ ሃገራውነት ሰንቲ ሜትሮ ኣይከyደን ፣ ኣይክኸይድን´ዩ እውን “……..PART 1
  እግዝሄር ይባርኽካ ፣ ስለ ሓበሬታኻ። ነቲ መልእኽቲ ስለ ዘይፈተናዮ ፣ ነቲ መልእኽተኛ ክንቀትሎ የብልናን። እናሓደርኩ ስለ ዝዕዘብ፣ ሓድሽ ነገር ይምሃር ፣ ካብ ደንቆሮ ወይ ርእሲ ከውሒ ካብ ዝኸውን፣ ለኽባጥ ወይ ሰፍኢ እናተባሃልኩ ፣ ነገራት ክምሃር ይመርጽ፣ ንዓይ ሰብኣይ ሓንቲ እያ ቃሉ ፣ዝብል ኣዘራርባ መጋገይን ደደብን ፣ ከም ምባል ጌረ እየ ዝወስዶ ። ንወያነ ስብሰባ፣ ውይይት፣ እናበልና ንጭርቐሎም፣ ግን ብዝቐለለ መገዲ ምሳሌ ንምምጻእ….ወያነ ኣብ ጉዕዞኦም —ዓድወታይ ዓጋመታይ..ሓደ ክልተ ጸበብቲ ካድረታትውን ,…-…ንምሳሌ…ጓል ምብራቕ ኢኺ ትመስሊታ…እናበሉ ከምዚ ዓይነት “ሕሉፍ ብጻይነት” ምስ ርኣዩ….እቲ ፎርሙላ…ዝነቕሔ…ዝተወደበ….ዝትዓጥቀ…-ስለ ዝኾነ….ወያነ ፣ ነዚ ነገር ክኣልዩ ውግእ suspend ጌሮም …ውይይትን…ስብሰባን… ጌሮም ኣብቲ ሞንጎኦም ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ…ንምንታይ…

 • SINGAPO - ERITREAN March 7, 2012

  …part 2
  ኤርትራውያን ንስኻትኩም ኣሕዋትና እዮም ትብሉናታ…..ዝናረይ ዝናርካ እላበልኹም ትደርፉላቶም.,…ልዓና ግን ዓጋመ እላበሉ የናሽዉና፣ ንዝብል ካብ ሓፋሽ ውዱባት ናይ ወያነ ሕቶ ከይተረፈ…ብሓቃውን ኣዎንታውን መስመር ኣብሪሆሞ. …ዝመጸ ሓገዝ ንህዝቢ ትግራይ ሰጊሮም ንህዝቢ ወሎ ክህብዎ ከለዉ….ህዝቢ ትግራይ ፣ ንሕና ዘይኮንናይ ዝተቓለስና ንዓታቶም ትህብዋቶም ክብሃል ከሎ… ንስኻትኩም ትርድኡና ኢኻትኩም ንዓኣቶም ግን ብፍቕሪ ክንስሕቦም እለና…..እናበሉ….ወዘተ..ኣነ ናይ ባዕለይ ኢንቨስቲጌሽን ጌረ እምበር ኣንኳይዶ ንወያነስ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ´ውን ኣይተኮስኩን….እዚ ኩሉ መግለጺ…እንታይ ንኽብል እየ. ንሕና ኤርትራውያን ንሓድሕድና ኣይንፋለጥን ኢና ። መታሕት ክቃለስ ብኳደረ ኣገዲዱ ግዓት ዝበልዔ ተጋዳላይ ልቢ ናይ መታሕት ህዝብና ይፈልጥ እዩ ማለት ኣይኮነን። ከም ሳሆ ሴፍ ሒዝካ ናይ ዝደበልካ፣ ንህዝቢ ሳሆ ፈሊጥካዮ ማለት ኣይኮነን።

 • SINGAPO - ERITREAN March 7, 2012

  part….3
  Eቶም ኣሕዋቶም ጸንዓ ድግለ እኳ ኣይፈለጥዎምን ። ዘይፋለጥን ፣ ንኽትኣማመን ንቕሓት ዘይትዋህቦ፣ ውድብን ህዝብን ኣብ ሃዋሳ ኣኪብካ ፣ ፍረ ዘለዎ ውጽኢት ክትረክብ ምጽባይ ፣ ኣብ ማይ ከም ምጽሓፍ ፣ ወይ ክኣ እቶም ብዘርኢ ደቅና ዝኾኑ ኣምሓሩ ዝበልዎ ፣ “ላም ኣለችኝ በሰማይ፣ ወተትዋን የማላይ “ኮይኑ። ትርጉሙ ኣይትሕተቱኒ ፣ እቶም “ህዝበ ትግርኛ” ዝኾንኩም ኣቦታትና ዝፈጠርዎ ቋንቋ እዩ ። ግን ዓጋመነትና/ትግራውነትና ዘይኣመንና ዶ ናይ ኣምሓሩ ክንኣምነሉ ኴንና ፧ ፧ ፧ Eritrea seems to be a “country” of people who deny their Language ,Ethnic ,even racial composition” What a hopeless situation !!!!

  • Abdi March 8, 2012

   @Singapo
   ?????
   Write in English or Romanize it,pls

POST A COMMENT