Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን ውልቃዊ ትዕዝብቲ – ታደሰ ኪዳነ – በርሚንግሃም (8ይ ክፋል)

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን ውልቃዊ ትዕዝብቲ ታደሰ ኪዳነ   በርሚንግሃም                      8ይ ክፋል         20/11/2013   ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰረታዊ ሰብኣዊ ክብሩ ክከላኸል ዘይክእል፣ ኣዝዩ ድኹምን ዝተበታተነን ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ሎሚ ዘሎ ምትርማስ መሰረቱ ትማሊ ኢዩ። ነቲ ናይ ትማሊ ከም ዘለዎ እንተዘይተዛሪብናሉ

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን

ውልቃዊ ትዕዝብቲ

ታደሰ ኪዳነ   በርሚንግሃም

                     8ይ ክፋል         20/11/2013

 

ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰረታዊ ሰብኣዊ ክብሩ ክከላኸል ዘይክእል፣ ኣዝዩ ድኹምን ዝተበታተነን ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ሎሚ ዘሎ ምትርማስ መሰረቱ ትማሊ ኢዩ። ነቲ ናይ ትማሊ ከም ዘለዎ እንተዘይተዛሪብናሉ ድማ ጽባሕ ንኸይድገም ውሕስነት የብሉን። ንነዊሕ እዋን ስለ ዘይተዘርበሉ መሊሱ ክገድድ እምበር፣ ትም ምባልና ዘምጽኦ ፍታሕ የለን። ፖለቲካዊ ባህሊ ህዝብና እምበኣር፣ ናብቲ ናይ ትማሊ ዘይኮነስ፣ ናብቲ ናይ ቅድሚ ትማሊ ክምለስ ኣለዎ።

ጠንቂ ናይዚ ሕጂ እንርእዮ ዘለና ፍልልያት ድማ፣ እቲ ከተማዊ ናይ በጋሚንዶ ጠባይ ሒዙ ዝዓበየ ጉጅለ፣ ነቲ ሓቅነትን ግርህነትን ዝመለለይኡ፣ ብዙሕ ተንኮላት ዘይፈልጥ ካብ ገጠራት ዝተሰለፈ መንእሰይ ከታልል ምኽኣሉ ኢዩ።

 

ኣብ 7ይ ክፋል በዛ እትስዕብ ሕጥበ-ጽሑፍ ኢየ ተፋንየኩም።

“ስለዚ ካብቶም ኣብ 1979/81 ኣብ ብርጌድ 51 ዝነበሩ 6 ሓለፍቲ ቦጦሎኒታት፣ ንጃበራ ገዲፍካ (ኣማኒ ምስልምና)፣ እቶም 5 ደቂ ሓደ ከባቢ (ካርነሽም) ነይሮም። እዚ ኣወዳድባ’ዚ ነቲ ኣብቲ እዋን’ቲ ዝነበረ ናይ ተጋደልቲ ተወፋይነት፣ ደረጃ-ትምህርቲ፣ ግድምናን ካልእን ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ‘ምኽኑይ ይገብሮ ኢዩ’ ዝብል እምነት ሓዲሩኒ ኣይፈልጥን።”

8ይ ክፋል ድማ ይስዕብ …

እዚ ጽሑፍ’ዚ ናብ መርበብ ሓበሬታ (ኢንተርነት)ቅድሚ ምዝርግሑ፣ ንሓደ ሰብ ብዛዕባ’ዚ ኩነታት’ዚ ምስ ኣዕለልኩዎ፣ ንሱ’ውን ብወገኑ፣ “ኣነ’ውን ኣብዚ ትብሎ ዘለኻ እዋን ኣብ ብርጌድ 58 ነይረ። ናይ ብርጌድና ኣተዓዳድላ ሓላፍነት’ውን ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን” ብምባል ኣብቲ ብርጌድ (ብርጌድ 58) ኣብ 1979/81 ዝነበሩ ዝርዝር ኣስማት ሓለፍቲ ናይቲ ብርጌድ ሂቡኒ። ኣስማቶምን መበቆል ዓዶምን ድማ ይስዕብ፣-

ኣዛዚ ብ/ድ ስዉእ ኢሰያስ ተወልደብርሃን (ወዲ ፍላንሳ) ►ኣኹሩር   (ኣከለጉዛይ)

ኮሚሳር ብርጌድ = ሃይለ ሳሙኤል  (ሕጂ መ/ጀነራል)  ►ዓዲ መንጎልቲ (ሰራየ)

1. ቦጦሎኒ 1 – ኣዛዚ ቦጦሎኒ =    ወዲ ፍሩጅ        ►ማርያ  (ሰንሒት)

ኮሚሳር ቦጦሎኒ = ስዉእ ተስፋኣለም በርሀ  ►በለዛ (ሓማሴን)

2. ቦጦሎኒ 2 – ኣዛዚ ቦጦሎኒ  = ገብረገርግስ (ቋንቁ)  ►ኩትሞ’ውሊዕ (ሓማሴን)

ኮሚሳር ቦጦሎኒ = እዝራ (ወዲ ቀሺ)   ►በለዛ   (ሓማሴን)

3. ቦጦሎኒ 3 – ኣዛዚ ቦጦሎኒ = ሓጎስ ተኸስተ  ►ንኡስ ዞባ በሪኽ (ሓማሴን                                                              ኮሚሳር = ጸጋይ ሃንስ (ወዲ ሃንስ)   ►ዓዲ ንፋስ (ሓማሴን)

ኣብዚ ብርጌድ’ዚ እውን፣ ንወዲ ፍሩጅ (ኣማኒ ምስልምና) ገዲፍካ፣ 5 ካብቶም ዝነበሩ 6 መራሕቲ ቦጦሎኒታ፣ ከምቶም ኣብ ብርጌድ 51 ዝነበሩ ደቂ‘ቲ ከባቢ ነይሮም ማለት ኢዩ።

እቲ ብሰላሕታ ዝፍለጥ 7ይ ወራር ምስ ጀመረ፣ ማእከላይ ግምባር ዝብል ስም ዝተዋህቦ፣ ብኸባቢ ሓልሓል፣ መለብሶ፣ ሃበሮ፣ ከባቢታት ሸገን ሮራ-ባቕላን ሓድሽ ግምባር ተኽፊቱ። ገለ ቦጦሎኒታት ናይቲ ብርጌድ (ብርጌድ 51) ናብኡ ስለዝተሳሕባን፣ ጋንታና (ጋንታ ሃንደሳ’ውን) ንገለ ካብቲ ክፉት ቦታታት ክትዓጹ “ታባ ሰላም” ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቦታ ክትሕዝ ተኣዚዛ። ሓደ ግዜ ኣብዚ ዝተባህለ ድፋዓት (ታባ ሰላም) ከለና፣ ሓደ ሓላፍነት ዘለዎ ዝመስል፣ ብኻልኦት ሰባት ተሰንዩ ኣብቲ ዝነበርናዮ ድፋዓት ይዘውር ነይሩ። “መን ድኣ’ሉ?” ዝብል ሕቶ ምስ ተላዕለ ድማ፣ ኣፎርቂ የማነ ከም ዝበሃልን፣ ቅድሚ 6ይ ወራር፣ ኣብ ግምባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ሓኪም ብርጌድ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ፣ እቲ ውግእ ቅድሚ ምጅማሩ ድማ፣ ኣብቲ ዝነበሮ ኣሃዱ ኮሚሳር ቦጦሎኒ ከም ዝኾነን፣ ሕጂ ድማ ንገብርሂወት ዘሞ (ወዲ-ሊቀ) ቀይሩ ኮሚሳር ቦጦሎኒ 3 ክኸውን ተመዲቡ ከም ዝመጸን ሰሚዕና።

ብኡ ንብኡ ድማ ትሒምሒም ስዓበ። ንሱ ድማ “ኣብዚ ቦጦሎኒ ዋላ’ውን ኣብዚ ብርጌድ ሓዊ ሓዊ ዝጨንዉ፣ ኣዝዮም ሓያላት ተዋጋእቲ መራሕቲ ሓይልታት ከለዉ ድኣ፣ ብኸመይ ኢሉ ኣላይ ሕሙማትን ውጉኣትን ዝነበረ፣ ብቐጥታ ናብ ኣላይ ኲናት ተቐይሩ?” ዝብል ኢዩ። ብሓቂ’ውን ኣብቲ ብርጌድ ዋላ’ውን ኣብቲ ቦጦሎኒ ኣዝዮም ንፉዓት መራሕቲ ሓይልታት ነይሮም ኢዮም። ብርጌድና’ውን ብሕክምናዊ ሞያኦም ኣዝዮም ዝምስገኑ ናይ ቦጦሎኒን ናይ ብርጌድን ሓካይም ነይሮማ ኢዮም።

እንተኾነ ነዚኣቶም ካብቲ ንነዊሕ እዋን ክሰርሕሉ ዝጸንሑ ናይ ሕክምና ሞያ ኣልዒልካ ናብ ‘መራሕቲ ውግእ’ ክትቅይሮም፣ ንዕኦም ጥራይ ዘይኮነ፣ ነቲ ክመርሕዎ ዝመጹ ኣሃዱ’ውን ኣዝዩ ሃሳዪ ኢዩ። ናይ ኣፎርቂ የማነ ‘ካብ ኣላይ ሕሙማት ናብ ኣላይ ኲናት’ ምቕያር ድማ ምስኡ ብምንጽጻር ኢዩ ተዘሪቡሉ። ኣፎርቂ የማነ ናብቲ ቦጦሎኒ ተቐይሩ ምስ መጸ፣ ምስ ካልኦት ከምኡ ተቐይሮም ዝመጹ፣ ግን ከኣ “ልዕለኻ ንሕና ኢና ውግእ ንፈልጥ” ዝብል ስምዒት ዝነበሮም መራሕቲ ሓይልታት፣ ኣብ ህልኽ ኣትዩ ምንባሩ፣ ድሕረይ ኣብቲ ኣሃዱ ዝነበሩ ተጋደልቲ ክዛረቡ’ውን ሰሚዐ ኣለኹ።

ኣብቲ እዋን’ቲ፣ ኣብተን ሓይልታት ናይ ብዙሓት ሓለፍቲ ምቅይያራይ ይግበር ነይሩ ኢዩ። እቲ ኣዝዩ ዝገረመኒ ግን ኣፎርቂ የማነ’ውን ከም ሓድሽ ኢፍረም፣ ዓዱ ዓዲ-ንፋስ ምንባሩ ኢዩ። ብወገነይ ሓደ ተኸዊሉኒ ዝነበረ ሚስጢር ዝተጋህደለይ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። እቲ ብድሕሪ ምቅይያር ናይ ሓለፍቲ (ተኽሊጥ) ስዒቡ ወይ’ውን ንዕኡ ጉልባብ ገይሩ ዝግበር ዝነበረ ምትእኽኻብ ደቂ ሓደ ከባቢ ናብ ናይ ሓላፍነት ቦታ ኢዩ። ሽዑ “እቶም ኣብ ሕዳይ ከለና (1979ን – 1981ን) ኣብ ብርገድ 51 ዝነበሩ ሓለፍቲ ቦጦሎኒታት’ውን ብኸምዚ ዝተኣኻኸቡ እንተዘይኮይኖም፣ ካልእ ዝኾነ ሚስጢር ክህልዎ ዝኽእል ኣይኮነን” ዝብል መደምደምታ ኢየ በጺሐ።

ካልእ ምስዚ ተኣሳሲሩ ክረአ ዘለዎ ነገር ኣሎ። ኣብቲ ኣብ 1979 ኣብ ግምባር ናቕፋ ዝነበረ ወታደራዊ ምርብራብ፣ ነቲ ግምባር ብቆዋሚ ዝዓጽዋ ኣርባዕተ ብርጌዳት (51, 58, 70, 77) ነይረን። ካብቶም ሰለስት ሕጂ ዝዘከርኩዎም ኣዘዝቲ ብርጌዳት ድማ፣ ዓሊ ኢብራሂም፣ ኢሰያስ ፍላንሳን ሳልሕ ሕሩይን ነይሮም። ሰለስቲኦም ኣዝዮም ሓያላት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ምንባሮም ዘካትዕ ኣይኮነን። እቲ ሜላ እምበኣር ብላዕሊ ብርቱዓት ኣዘዝቲ ገርካ፣ ብትሕቲኦም ንግዜኡ ንዕኦም ዝከታተሉ፣ ውዒሎም ሓዲሮም ድማ ነቲ ስራሕ መሊኾምን ተላልዮምን፣ ናይ ሓዋሩ ኣዘዝትን ወረስትን ንምግባሮም ዝነበረ ውጥን ይመስል። ብሓቂ እውን፣ ዓሊን ኢሰያስ ፍላንሳን፣ ቅድሚ ናጽነት ክስውኡ ከለዉ፣ ሳልሕ ሕሩይ ኣብ ግንቦት 1991 ሰራዊቱ መሪሑ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወላ ዕለት ተኣሲሩን ቦትኡ በቶም ወረስቲ ክኾኑ ዝምልመሉ ዝነበሩ ተተኪኡ። ምኽንያት መእሰሪኡ ክሳብ ሕጂ (ብዘይካ ብ03 ዝዝርጋሕ ወረ) ብወግዒ ኣይተገልጸን።

ኣብዚ ብንጹር ከብርሆ ዝደሊ፣ እዞም ክብ ኢለ ዝጠቐስኩዎም ሓለፍቲ ‘ትሕቲ ሰቦም ተዋጋእቲ ነይሮም’ ወይ’ውን ‘ውግእ ኣብ ምእላይ ድኹማት ነይሮም’ ይብል የለኹን። እኳ ድኣ ካብቶም ኣብ ብርጌድ 51 ዝነበሩ ሓለፍቲ፣ ሚኪኤል ጊለ (ወዲ ጊለ) ኣብቲ ብጥሪ 1984 ግምባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል (ውቃው እዝ) ንምድምሳስ፣ መሓሪ ጸገዳይ (ወዲ ጸገዳይ) ድማ፣ ኣብ ግንቦት 1988 ከረን ንምሓዝ፣ ኣብ ዝተገብረ ውግኣት፣ ሰራዊቶም መሪሖም ናብ ውሽጢ መስመር ጸላኢ ሰሊኾም ድሕሪ ምእታዎም፣ ብጅግንነት እናተዋግኡ ክቡር ህይወቶም ንሃገር ሂቦምን ተሰዊኦምን ኢዮም።

እቶም ዝተረፉ’ውን ከም ኩሎም መራሕቲ ኲናት ኤርትራ ነናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ጅግንነት ታሪኽ ክህልዎም ከም ዝኽእል ርግጸኛ ኢየ። ኩሎም (እንተላይ እቶም ኣብ ብርጌድ 58 ዝነበሩ) ሓለፋ ብጾቶም ናብ ናይ ሓላፍነት ቦታ ከም ዝደየቡ ግን ዘካትዕ ኣይኮነን። ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ፣ እዞም ካብቲ ከባቢ ጥራይ ዝተሓርዩ ሰባት፣ ልዕሊ ኩሎም ተጋደልቲ ኣመንቲ ምስልምና፣ ልዕሊ’ቶም ካብተን ካልኦት ኣውራጃታትን ካልእ ከባቢታትን (እንተላይ ካብቲ ካልእ ከባቢታት ሓማሴን) ዝተሰለፉ ተጋደልቲ ኣመንቲ ክርስትና፣ ንበይኖም ብኽንድዚ ቂጽሪ ሓለፍቲ ንምዃን ዘብቅዖም ምኽንያት የለን።

እዋኑ እዋን ሰላሕታ ወራር ኢዩ። ኣሃዱታት ካብን ናብን ዝወናጨፋሉ ዝነበራ እዋን። ጋንታና’ውን (ጋንታ ሃንደሳ) ካብ ታባ ሰላም (ከባቢ መንድዓት) ናብ ማእከላይ ግምባር ናቕፋ ተቐይራ። ኣነ ኣብ ወርሒ ሓምለ 1983 ኣብ ስንክልና ዘብጽሕ መውጋእቲ ስለ ዘጋጠመኒ ናብ ሕክምና ኢየ ኣምሪሐ። ብሰንኪ’ቲ ዘጋጠመኒ ስንክልና ናብተን ሓይልታት ክምለስ ስለ ዘይከኣልኩ፣ ናብቲ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ መርሓ ዝነበረ ጨንፈር ትምህርቲ ተመዲበ። እቲ ብበራኺ ገብረ-ስላሴ ዝምራሕ ዝነበረ ጨ/ትምህርቲ ድማ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ሰውራ ከም መምህርን ኣላይ ተማሃሮን ኮይነ ክሰርሕ መዲቡኒ። በዚ ድማ እቲ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ዝነበረኒ ቀዳማይ ትዕዝብቲ (ምጥርናፍ ደቂ ሓደ ከባቢ ናብ ሓላፍነት) ኣብቂዑ።

ኣብ ዝቕጽል 9ይ ክፋል ጽሑፈይ፣ ቅድሚ ናብ ካልእ ምእታወይ፣ ብዛዕባ’ቶም ኣነ ካብ ዝስለፍ ክሳብ ብምኽንያት ስንክልና ካብቲ ኣሃዱ ዝወጽእ፣ ከይተቐየሩ ኣዛዚ ብርገድን መራሕ ሓይልን ዝነበሩ ክልተ ሰባት፣ ማለት ዓሊ ኢብራሂምን የማነ በርሀን ቁሩብ ክጽሕፍ ኢየ።

… ይቕጽል

aseye.asena@gmail.com

Review overview
60 COMMENTS
 • MightyEmbasoyra November 20, 2013

  I am not sure why people get irritated when someone raises the awraja thing. Anyone who supports Unity shouldn’t have any problem of talking about what had happened before and what’s happening now. Bring any ugly things to the surface then eradicate it with education. If we keep it under the hood, then there can’t be unity at all. period.
  BTW, some of the people who complain about what happened before, they themselves discriminate others when it come to different weredas. Everyone try to associate with people from the same place. So? What is the problem? As long as you are not hurting anyone else, I don’t see any issue.
  However, I would prefer to see friends from all over Eritrea. Taht is the preferred, if it is possible.
  If some one from Geza Banda associates with people from Geza Banda, is he/she wegenawi(t)? Heck no. How about someone from Adi Quala does the same thing? Now they call him wegenawi. Do you see what is the problem is? This guy is not wegenawi – he just want to socialize with people from the same city because they have a lot in common. See – very simple.
  NB: As I said before I am from those 3 troubled awrajas. When some one complain about the other, I am always affected. But, hey, I get used to it and it doesn’t bother me anymore. I out smart it – figure of speech.

 • Mai Edaga November 20, 2013

  yibel tsihuf tadese libina aressriskayo gel awrja biflay tewtsina ina bihigidef kone ilom adakimomuna iyom nihna lieli sebina ina kefilna bel wesikela awitsayo kulu iti haki

 • marsa November 20, 2013

  Tadese I do not know what your aim is.but I think you are infected with regionalism.I was there to ,
  Please do not give wrong information.I oppose the system as you do to, but I never blame eplf by reginalism
  Becouse it was not there ,as most of us know 1974, 1975 the only place Eplf contoling was Karneshim and part of
  Sahil, Ala, part of semhar for this reason most of Eplf Tegadelti happens to be from this area.

 • Negga Yosif November 20, 2013

  I would like to take this opportunity to appreciate Taddesse to let us know the story and ur aim is not to repeat the ugly story ,TELLING THE TRUTH IS A BRAVE ACT.We shouldn’t hate the truth what is the problem
  with facing the truth.The ultimate measure of a man is where he stands at times of challenge and controversy.
  NO ONE CAN BURY HISTORY.
  Good job Taddesse again pls keep going even if u know more.

 • habte November 21, 2013

  Dear Tadesse,

  I have a lot of respect for what you did for your country. I cannot agree or disagree with what you have been writing.
  Yet, I feel to write about such a sensitive issue with such generalization single handedly is dangerous and counter productive. You are one person with your own limitations and strengths, and opinions. This is your “gedli’ experience which is not necessarily reflective of how we Eritreans collectively think and act. The “gedli’ era is a fraction of our collective history and culture and to make matters worse it was dominated by young men and women who did no have the luxury of fully being equipped with the culture of their forefathers. I apologize, but I feel your long article is limited in scope and research and many readers may reach a wrong conclusion. We need to look at the beautiful culture of our country -a culture of respect,dignity, and ‘fRhat egziabiher” before spewing venom emotionally.

  hawka.

 • Tesfu Kbrom November 21, 2013

  If someone tells history he is labelled as suffering from regionalism, if someone tells the positive sides of tegadelti (heroism, selflessness, endurance etc) during the liberation period, he is labelled as someone hiding the secrets of the EPLF. Come on guys, let people speak their minds. After all you are living in the west not in Eritrea. Do not be hindered by backwardness and open your mind. Ksab meas ikum mesarhi hgdef konkum nnquhat sebat kteqonaxbu la’elin tahtn tblu. Tarik ayatatkum dikum tdegmu zelekum.

 • bashay November 21, 2013

  ዝኸበርካ ሓው ታደሰ ሰላምታይ ይብጻሕካ፡ ቀጺለ እቲ ትትርኾ ዘለኻ ታሪኽ ብረታዊ ቓልሲ ናይ (ህ.ግ.ሓ.ኤ) ህዝቢ ኤርትራ ካብ መጀመርያ ብኣትኩረት ይከታተሎ ኣለኩ ቀጽሎ ከኣ ይብለካ። ኣብቲ ትህቦ ዘለኻ ናይ ዓይኒ ምስክር ታሪኽ፡ ኣነ’ውን ብኸፊል ኣማዕድየ ዝከታተሎ ዝነበርኩ ኣብ ተ.ሓ.ኤ ኮይነን ድሕሪ ናጽነትን’ዩ። ኣብ መግለጺኻ ከኣ ተቓውሞ የብለይን፡ የግዳስ ኣቤየናይ መደምደምታ ከተብጽሓና ኢኻ ፡ ብዝያዳ ነቲ ዝነበረ ከምዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ንምንታይ ዕላማ ምንባሩ ሓሳባትካ ሪኢቶኻን ክትህበሉ ተስፋ ይገብር። እዚ ሕጂ ዘሎና ዝተበታተነ ኣተህላልዋ መጸብረቕታ ናይ ዝሓለፈ ተሞክሮታትና ምዃኑ ግና ኣይትስሕቶን ትኸውን።እቲ ብሓድነቱ ዝግለጽ ናይ ህ.ግ ኣብ ቓልሲ፡ ብሓያል ቀይድን ጥርናፈን ደኣ’በር፡ ብንቅሓትን፡ ንጹር ፖለቲካዊ ዝምድና ከምዘይኮነ ኸኣ ዘማትእ ኣይኮነን። ምክንያቱ መሪሕነቱ ይኹን፡ ኣባላት ህ.ግ ኣብ ሞንጎኦም ዝነበረ ዝብድናታት ብንጹር ፖለቲካዊ ዝምድና ዘይክነስ ብቀይድን ሓያል ወታሃደራዊ ጥርናፈን ተቐይዱ ነጻነት ዘረጋገጸ፡ መሪሕነትን ሰራዊትን’ዩ። ስለዚ ከኣ’ዩ ህዝባዊ መንግስቲ ክተክል ዘይከኣለ። ንሓደ ኣውራጃ ዝያዳ ዋንነት ሂቡ፡ ነቲ ካልእ ብሄርን ኣውራጃን ከም መሳርሒ ኣቕሓ፡ ብዋጋ ሂወቱ ዝመጸ ነጻነት፡ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ናይ ህዝቢ ረጊጹ ዓማጺ ጨካን ወታሃደራዊ (ምልካዊ ስርዓት) ተኺሉ ሃገርን ህዝብን ዘባድም ዘሎ። ታደሰ ትራኼካ፡ነዚ ዘይቁኑዕ ጉዕዞ ናይ ትማሊ ሎሚ ለቢምና ጹቡቕ ተሞክሮ ክኮነና ኣናተመነኹ፡ ንገለ ዝንቡዓት ናይ ሕነ ምፍዳይ ኣብ ልዕሊ ዘይ በደሉ ሰባት ከየውርድ ግና ቁኑዕ ሓቤሬታን ትንታነን ክትህበሉ ብልቢ ይምሕጸነካ።

  • ተወልደመድኅን November 21, 2013

   ዝኸበርካ ባሻትይ ……..ብዝያዳ ነቲ ዝነበረ ከምዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ንምንታይ ዕላማ ምንባሩ ሓሳባትካ ሪኢቶኻን ክትህበሉ ተስፋ ይገብር።…….. ………..ስለምንታይ ከም ኡ ተገይሩ ሃሳብ ምሃብ ወይ ርእይቶ ምሃብ ናይ ታደሰ ሃላፍነት ኣይኮነን።ናተይ ናትካ ሃላፍነት’ዩ።ኣዚ ከኣ ንጹር መልሲ ዘይርከቦ መራሕቲ ህግ ዝገበሩዎ ሒዘሞ ዝከዱ ዘለው ሚስጢር’ዩ።ታደሰ ኣነ ኣዚ ርእየ ከምዚ ኔሩ ኣብ ከባብየይ፡ምስ ሰበይ ከኣ ይሓሚ ኔረ ይብለካ ኣሎ።

 • Seare November 21, 2013

  Tadesse

  Here are some facts the new recruits of brigade 51 might not have told you:
  1. Most people of Karneshim are of Saho origin. This means 90% of your leaders were Saho. I guess Ali Ibrhim was aware of this fact.
  2. Adi-Nefas is not part Karneshim.
  3. Adi-Nefash and Karneshim inter-marry alot
  4. However, lots of People in Sahel, Senhit (e.g. Geleb) and Semhar can trace their origin to Adi-Nefas.
  This shows that most military leaders in EPLF came from one and the same family. This is a very big scandal and show on unequality

  • Zaul November 21, 2013

   aye Habesha…this is too funny, are 90% Karneshim Saho? I really didn’t know that, so they are from Akelle-Guzay then?

   • Seare November 22, 2013

    Zaul, I did not say that 90% of Karneshim are Saho. I don’t have that precise statistics.

    Don’t feel sorry for Habesha. Feel sorry for your information scanning ability.

    Who said that Saho are from Akele Guzay. Saho’s are in almost all estern parts of Eritrea. Denkel, Senhit (the now Tigre Speaking people of Marias), Hamassien (e.g. Durfo) , Semhar and Akele Guzay …

 • fitsum November 21, 2013

  Mai edaga kondaf giena kitrigetsa skin abbey emo halay mengisti endo koynu ember tadese koray da ab ends shai kof elka tezsreb bell nisikawin kemom ska. Why all eritrean awraja hate akeleguzay

 • fitsum November 21, 2013

  Bashay ajoka akeleguzay hanti aygebran when kulu hizbi Eritrea against naten EU ezi hankas da tarik zinegir zelo diyu zimedileka zelo message EU zetrhalalif zelo eta mealti ka nitsibeya eNA zelona all eritteans r against them don’t worry nay ezi koray aytigedes

  • ERITRAWIT November 21, 2013

   fitsum,
   Anta entay eka aferefer tbele zeleka Tewelje be awraja seb entezarybu haf kof ekum tbelu mobokol zeyblkum.
   what did you say to immigration office when you come to Birmingham?????? tell us !!!

POST A COMMENT