Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን – ውልቃዊ ትዕዝብቲ – ታደሰ ኪዳነ : በርሚንግሃም (መበል 14 ክፋል)

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን ውልቃዊ ትዕዝብቲ ታደሰ ኪዳነ   በርሚንግሃም                      መበል 14 ክፋል         10/12/2013   ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰረታዊ ሰብኣዊ ክብሩ ክከላኸል ዘይክእል፣ ኣዝዩ ድኹምን ዝተበታተነን ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ሎሚ ዘሎ ምትርማስ መሰረቱ ትማሊ ኢዩ። ነቲ ናይ ትማሊ ከም ዘለዎ

ኣውራጃዊ ፖለቲካን በሰላታቱን

ውልቃዊ ትዕዝብቲ

ታደሰ ኪዳነ   በርሚንግሃም

                     መበል 14 ክፋል         10/12/2013

 

ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰረታዊ ሰብኣዊ ክብሩ ክከላኸል ዘይክእል፣ ኣዝዩ ድኹምን ዝተበታተነን ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ሎሚ ዘሎ ምትርማስ መሰረቱ ትማሊ ኢዩ። ነቲ ናይ ትማሊ ከም ዘለዎ እንተዘይተዛሪብናሉ ድማ ጽባሕ ንኸይድገም ውሕስነት የብሉን። ንነዊሕ እዋን ስለ ዘይተዘርበሉ መሊሱ ክገድድ እምበር፣ ትም ምባልና ዘምጽኦ ፍታሕ የለን። ፖለቲካዊ ባህሊ ህዝብና እምበኣር፣ ናብቲ ናይ ትማሊ ዘይኮነስ፣ ናብቲ ናይ ቅድሚ ትማሊ ክምለስ ኣለዎ። 

ጠንቂ ናይዚ ሕጂ እንርእዮ ዘለና ፍልልያት ድማ፣ እቲ ከተማዊ ናይ በጋሚንዶ ጠባይ ሒዙ ዝዓበየ ጉጅለ፣ ነቲ ሓቅነትን ግርህነትን ዝመለለይኡ፣ ብዙሕ ተንኮላት ዘይፈልጥ ካብ ገጠራት ዝተሰለፈ መንእሰይ ከታልል ምኽኣሉ ኢዩ። 

ኣብ ዝሓለፈ መበል 13 ክፋል፣ በዛ እትስዕብ ሕጡበ-ጽሑፍ ኢየ ተፋንየኩም።

“እቲ ኣሰራርሓ ንምዕባለ ሃገር ዝሃሲ ጥራይ ዘይኮነ ፍጹም ዝቐትል’ውን ኢዩ። ዝሓሸ ክእለትን ትምህርትን ዘለዎም ሰባት ኣብ ነናቶም ሞያ ተሰዂዖም ኣብ ክንዲ ዝሰርሑ፣ በቲ ዘቕርብዎ ርእይቶን ዝዛረብዎ ዘረባታትን ጥራይ ከም ቀንዲ ተጠርጠርትን ጸላእትን ተወሲዶም ይህደኑ። ቀንዲ መምዘኒ ሰባት ዝተወልድሉ ከባቢ ይኸውን። ሃገር ድማ ምሁራትን ምኩራትን ደቃ ትስእን። ዘፍርዩን ዝሃንጹን ደቃ ጠፊኦም፣ ብዘህልኹን ዘዕንዉን ሰባት ትዕብለል። ነቐፈታን ቅዱስ ውድድርን ጠፊኡ፣ ‘ወይለኻ’ ዝብል ንህይወቱ ዝሰግእን ሰብን ይበዝሕ። ሰብ ኣብ ክንዲ ብስርሑ ብዘረብኡ ይምዘን። ተጻዋርነት ስለ ዝጠፍእ ድማ ፍርያምነት የንቆልቁል። ሰበ-ስልጣን ሃገር ኣብ ክንዲ ብስርሖም ዝነቓቐፉን ዝተኣራረሙን፣ ድኽመቶም ኣብ ህዝቢ ከይስማዕ ዝሓብኡን ዝሰታተሩን ይኾኑ። ኣብ ክንዲ ኣብ ምዕባለ ሃገር፣ ኣብ ሓለዋ ነብሶምን ‘የስጉኡና ኢዮም’ ንዝብልዎም ሰባት ኣብ ምህዳን ይዋፈሩ። ንኣብነት ኣብቲ ናይ ዶብ ኲናት (1998/2000) ዘጋጠመ ፍሽለትን ህልቂትን፣ ሓላፍነት ዝተሸከመ ወገን ወይ ውልቀ-ሰብ የለን። ክሳብ ሎሚ ከም ዕትሮ ተሓቲሙ፣ ውሽጡ ሕሩር ኮይኑ ይኸይድ ኣሎ። እቶም ዝነቕፉ ተኣሲሮም ወይ ተባሪሮም ኢዮም፣ ብዝተወልድሉ ከባቢ ጥራይ ዝቀራረቡን ዝሰታተሩን መኮነናት ጥራይ ተኣኻኺቦም ኣለዉ። ክሳብ መኣስ?”

….. መቐጸልትኡ ይስዕብ

 

ህዝብና ካብዚ ናይ ገዛእ ርእሱ ተመክሮ ክመሃር ይግባእ

ሎሚ እቲ ናይ ምክልኻል እዚታትን ካልእ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ሓላፍነት ቦታታትን፣ ብተወለድቲ ሓደ ከባብን ንሳቶም ብዝኣመኑዎም ውልቀ-ሰባትን ዝተዓብለለ ኢዩ። ንሳቶም እቲ ኣሰራርሓ ንሃገር ዝጠቅም ከምዘይኮነ ኣጸቢቖም ዝፈልጡ’ኳ ኣንተኾኑ፣ ካብኡ ወጺኦም ንምዕራዩ ክሰርሑ ከም ዘይክእሉ’ውን ክብ ኢሉ ተጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ’ቶም ዝኸውን መሲሉዎም፣ ምስ ናይ ነዊሕ እዋን መሳርሕቶም ዘቲዮም ንምትዕርራዩ ዝፈተኑ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝወረደ ኣደራዕ’ውን ኩልና ተዓዚብናዮ ኣለና። ንሳቶም ባዕላቶም ብዝሓረይዎምን ዘሰልጠንዎምን ሰባት ተኻሒዶም፣ ብህይወቶም ከለዉ ከም ምዉታት ኣብ ጎዳጉዲ ክነብሩ ተፈሪዱዎም ኣለዉ።

ኣነ ካብ ዝፈልጦ ጥራይ’ኳ፣ እቶም ‘ዝምቡላት’ ተባሂሎም ምስ ተነቕፉ፣ ኣእዛኖም ኣውዲቖም (ኣብ depression ኣትዮም) ‘ዝን’ ኢሎም ዝኸዱ ዝነበሩ ተስፋማርያም ተኸስተን ተስፋሚካኤል ገራህቱን፣ ሓብሒቡን መኺሩን ንቡር ስርሖም ንኽሰርሑ ዘኽኣሎም ሚ/ር በራኺ ገብረስላሴ ኢዩ። ሎሚ የማናይ ኢድ ናይቲ ስርዓት ኮይኖም፣ ነቲ በራኺን ብጾቱን ዘልዓልዎ ሕቶ የናሽዉን ይጭፍልቑን ካብ ዘለዉ ሰባት ብቐዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ድማ ንሳዎም ኢዮም። ስለዚ ፖሊቲካዊ መርገጺ ተገማጣልን፣ ምስ ረብሓታት ተኣሳሲሩ ዝኸይድን ካብ ኮነ፣ ህዝቢ ኤርትራ ደድሕሪ’ቲ ተገማጣሊ ረብሓ ውልቀ-ሰባት ክኸይድ የብሉን።

ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ን30 ዓመታት ዝደመየሉ ሓርነታዊ ቃልሲ፣ ናብዚ ሕጂ በጺሑዎ ዘሎ ምብትታን ንምብጻሕ ኣይነበረን። ኣብ ዓዓዱ ብሰላም ክነብርን፣ ንጸጋታት ናይታ ሃገር ድማ ከከም ዓቕሙ ብነጻን ብማዕረን ክጥቀመሉ ትምኒት ነይሩዎ። ሎሚ ግን ብሰንኪ ኣዕናዊ ፖሊሲታት ህግደፍ ይትረፍ ተጠቃሚ ጸጋታት ናይታ ሃገር ክኸውን፣ ኣብ ዑናታት ኣባሓጎታቱ ቀሲኑ ክነብር’ውን ኣይተፈቕደሉን። ክነብር ኣይተፈቕደሉን ጥራይ ግን ኣይኮነን።

ሎሚ ኤርትራዊ ደም ዘየጠልቀዮ፣ ኤርትራዊ ሬሳ ዘይተቐብሮ ከባቢታት ዓለም እንተልዩ ኣዝዩ ውሑድ ኢዩ። ነታ ዝደመየላ፣ ሰዊት ንእስነቱ ዝኸፈለላ፣ ኣቦታቱን ዓበይቲ ኣሕዋቱን ዝሰኣነላን ሃገሩ ገዲፉ ካልእ ዜግነት ክደሊ ናብ እስራኤል፣ ኤውሮጳ፣ ኣመሪካ፣ ካናዳ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኣውስትራልያን ካልእ ከባቢታትን ንምብጻሕ ረጊጹወን ዝሓለፈ ሃገራት፣ ማያትን በረኻታትን ዓለምና ኣዝዩ ብዙሕ ኢዩ። ንኹሉ ከኣ ሞባእ እናከፈለ ኢዩ ክሓልፎ ጸኒሑን ዘሎን። ሰብኣዊ ክብሩ ኣረኪቡ፣ ክቡር ሂወቱ ከፊሉ፣ ሰፍ ዘይብል ገንዘብ ከሲሩ ኢዩ ኣብተን ሃገራት ክበጽሕ ዝኸኣለ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ከም ደቂ ዛግራ ኣብ ምሉእ ዓለም ተበቲኑ ኣሎ። ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ጸገማት ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ ኣጸቢቑ ዝፈልጥ’ኳ እንተኾነ፣ ንፖሊሲታትን ኣሰራርሓን ናይቲ ስርዓት ዝዳረግ ብቑዕ ግብረ-መልሲ ንምሃብ ዝበቕዐ ግን ኣይመስልን።

ኣርእስተይ ብቐንዱ ብዛዕባ ኣውራጃዊ ፖለቲካን ሳዕቤናቱን ኢዩ። ሓደ ካብቲ ህግደፍ ህዝቢ ንምፍልላይ ዝጥቀመሉ ዘሎ ፖሊሲ ስለ ዝኾነ። ተጠቀምቲ ናይቲ ኣሰራርሓ’ውን፣ እቲ ውልቀ-መላኺ ባዕሉን፣ ቁንጣሮ መሻርኽቱ ጥራይ ምዃኖም ብንጹር ገሊጸ ኣለኹ። ሕጂ’ውን ካልእ ኣብነት ምቕራብ ጽቡቕ ይመስለኒ።

እቲ ውልቀ-መላኺ፣ ንሃገራዊ ባይቶን ንላዕለዎት ዝምልከቶም ሓለፍቲ ሰራዊትን ከየማኸረ፣ ብኢደ ወነኑ ምስ ኢትዮጵያ ኲናት ወሊዑ። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣሽሓት ሂወት ጠፊኡ፣ ብቢልዮናት ዝግመት ንብረት በሪሱ፣ ሓደ ሲሶ መሬትና ናብ ናይ ጸጥታ ዞባ ተቐይሩ። እቲ ካብ ኣቦሓጎታትና ተወሪሱ፣ ነዊሕ ዓመታት እናተነድቀ ዝመጸ ክቡርን ሕፉርን ስም ኤርትራዊ ብሓንሳብ ባይታ ዘቢጡ – ተናዒቑን ተደፊሩን፣ ምስሊ ሃገርና ኣብ ዓለም ተደዊኑ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ኣዴታት ደቕኽን ስለ ዝተሰውኡ ‘ዕልል በላ’ ተባሂለን። ነዚ ኩሉ ድማ፣ እቲ ፕረዚደንት ንዝኣመነ ኣሚኑ፣ ሕጊ ጥሒሱ ብውልቁ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኢዩ።  ንሱ ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን ዝፈጸሞ ክሕደትን በደልን እምበኣር፣ ሓንሳብ ዘይኮነስ ሽሕ ግዜ ንሞት ዘፍርዶ ኢዩ።

እዚ ዘሰንበዶም፣ ማዕሪኡን ልዕሊኡን ነታ ሃገር ዝተቓለሱላ መዛንኡ ድማ፣ እቲ ኲናት ምስ ተወለዐ ደው ንምባሉ፣ እዚ ዘይከውን ኮይኑ ምስ ረኸብዎ (ፕረዚደንት ‘ዕጭ ሓምፈፍኩ’ ምስ በሎም) ድማ፣ ኣብቲ ኲናት ዕዉታት ኮይኖም ንኽወጹ ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም። ኣንፈት እቲ ኲናት ንረብሓ ኢትዮጵያ ገጹ ምስ ዛዘወ ድማ፣ ዓለማዊ ሕጊ ተጠቒሞም፣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘከራኽር ቦታ ተወሲኑ ደው ክብል ሰሪሖም። ንሳቶም ነዚ ክገብሩ ከለዉ፣ እቲ ብኢደ-ወነኑ ኲናት ዝወለዐ ፕረዚደንት፣ ኣንፈቱ ጠፊኡዎ፣ ሰነዳቱ ካብ ኣስመራ ንሳሕል ልኢኹ፣ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ደንከልን ካብ ብምሉኡ ዞባ ደቡብን ከዝልቕ ኣዚዙ፣ ኣብ ቤት-ገርግስ መህደሚ እትኾኖ ሀሊኮፕተር ቀሪቡ ንህድማ ተዳልዩ ነይሩ።

ኤርትራ ሳላ’ቶም ትእዛዝ ፕረዚደንት ጥሒሶም ብውልቆም ተወፍዮም ዝተዋግኡ  ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን፣ ብሱል ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ላዕለዎት ሚኒስተራትን ናጽነታን ክብራን ዓቂባ። እዞም ክልተ ኣካላት እዚኣቶም በብወገኖም ምእንቲ’ታ ‘ናትና’ ዝብልዋ ሃገር ብዘይ ዕረፍቲ ሰሪሖም ናብ ዓወት ገጾም ክቀራረቡ ምስ ረኣየ፣ እቲ ውልቀ-መላኺ ብቐጥታ በትረ ስልጣኑ ንምሕላው ኣብ ምትንዃል ኢዩ ኣትዩ።

እቶም ሃገር ዘውሓሱ መኮነናትን ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን ‘ዝነበረና ድኽመታት ገምጋም ንግበረሉ’ ምስ በሉ፣ እቶም ብዓድን ዓውድን ክኣኻኽቦም ዝጸንሐ፣ ልዕሊ ክብሪ ሃገር፣ ክብሪ ውልቀ-ሰብ ዘገድሶም መኮነናት ኣብ ጎድኑ ኣሰሊፉ፣ ነቲ ቅኑዕን ሕጋውን ሕቶ ደቚሱዎ። እቶም ሓለፋ ብጾቶም ስልጣን ዝተዓደሉ መኮነናት ዑቕባ ኮይኖሞ። በቲ ንሓለቓኦም ዝገበርዎ ጉንዖ ድማ ሎሚ ናብ ጎይቶት ተቐይሮም ንርእዮም ኣለና። እቶም ልዕሊ ትእዛዝ ፕረዚደንት ክብሪ ሃገር ዘቐደሙን፣ ሃገር ዘውሓሱን መኮነናትን ሓለፍትን ብክሕደት ሃገር ተኸሲሶም፣ ተሃዲኖምን ይህደኑን ኣለዉ። እታ ንዓመታት ክሰርሓላ ዝጸንሐ ፖሊሲ ድማ ካብ ሞትን ተሓታትነትን ኣድሒናቶ። ኩሉ’ቲ በደላት ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ ተፈጺሙ። በዚ ከኣ ኢየ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ናይ ገዛእ ርእሱ ተመክሮ ክመሃር ኣለዎ ዝበልኩ።

ብዛዕባ ፍሽለት ውልቀ-መላኺ ኢሰያስ ተዛሪብካ፣ ነቲ ተኸዲኑዎ ዝጸንሐ ካባ ዝቐንጠጠ ናይ ዶብ ኲናት ከየልዓልካ ምሕላፍ ስለ ዘይከኣል፣ ብዛዕባ’ቲ ብኢደ-ወነኑ ምስ ኢትዮጵያ ዝወለዖ ኲናት፣ ምስ ብቕዓት ናይቲ ወታደራዊ እዚ ኣዛሚደ ቁሩብ ክዛረብ ጽቡቕ ይመስለኒ።

aseye.asena@gmail.com

Review overview
26 COMMENTS
 • Teshm December 12, 2013

  Thank you Tadesse for your contribution. Your article is based on facts. I admire you for your open analyze. I am one of the eplf members who left the country. We should work together to save our country.

  Thank you again
  Tesh

 • HGDEF December 12, 2013

  Hi Mr. Awrajawi!

  When you say awrajawi politics you must explain the policy/system, not the people. That’s why I say you people are narrow minded.You care ony about who is there. According to your analysis we can colclude that there is race politics in the US. Because we don’t see the same number of black people in the White House as there are whites.

  Can you also explain if there is any Awrajanet in the off-position chimp. Haven’t they gone to the village and “Enda” level?

  • Tes December 12, 2013

   HGDEF case closed!! no need to explain to subhuman! Tiriet! HGDEF mendef America hahaaahaaaaa. You are useless IDIOT!!!

   • HGDEF December 12, 2013

    Meskinay Himum Riesi. Fewsi zeyrikebo himam endikum hamimkum. I am subhuman for you because for you human is only someone from you Enda. You are people living with 17th century mentality. Atsmom tsuruy Aykonen bla bla

    • Mahta December 13, 2013

     HGDEF, I think you have to be happy with the writer. He is one of the people like the clown Woldu Tekle( olala they from the same place) working hard to make division among our people in diaspora and import it inside our country. Evidently, our people couldn`t fight you because they are the obstacles. When ever you go deep in the oppositions they are the problem.

 • ERITRAWIT December 12, 2013

  Dear Tadese,
  Gerahtu he will do anything to get the position where he is now and we have witness what they done to the Country. He hasn’t got any respect any where he goes every body knows him what kind of person he is FELALAY HASAWEY.

 • Keren December 12, 2013

  I have always wondered, why were more 90% of the victims in the Italian coast of Lampedusa Christian Highlanders – deqi Kebesa?
  Why are more than 95% of the Eritreans sold to Arab slavery or the kidnapped Eritreans in the Arab passage Christian Highlanders – deqi Kebesa?
  Why are the majority, more than 80%, of the prisoners in Eritrean gulags inside Eritrea of Christian Highlanders – deqi Kebesa?
  Why were almost all the people and all women who were rounded up (Giffa) during Ghedli era Christian highlanders – deqi Kebesa?
  One can say the same for the victims of Falul, Menkae, Sreyet Addis, Yemin, … and the majority of Suwuat within Ghedli?
  Just to remind you there were and there are many Kunama victims still, given their very small population percentage within Eritrea, so were other ethnic and religious groups too.

 • Keren December 12, 2013

  In the Sinai Slave Market, Eritreans Fetch the Highest Price

  In comparison to the Western world, the history of slavery in the Arab realm has yet to be acknowledged in its true magnitude. The slaves were valued for their labor, and the women had to do some more. The demand for the harems in the first category was for the Circassians, followed by the Abyssinians. Slave trade practice continued in the Middle East, the Maghreb and Abyssinia, long after it was banned in the nineteenth century in Europe and the Americas. However, it has revived again in its worst case in Eritrea, a people that undeservedly prides for having fought for freedom for close to thirty years. Surely, there is no enigma in this statement.

  The people fleeing the land to all scattered directions are not “free-men”, in the true sense, looking for a better life, but slaves of the system established by the rebels of the Eritrean rebellion two decades ago. Brutalized, [deleted] exploited and commoditized under all kinds of nefarious schemes for forced-labor, the fabric of their family institution torn asunder, they flee the land with little care for what awaits them outside the region. According the Human Trafficking Cycle report1:

  “The farms in the Teseney and Goluj region are called ‘defense farms’. This means that these are owned by the Ministry of Defense in Eritrea and operated by the military. In the last 20 years the Ministry of Defense in Eritrea has taken over successful agricultural businesses. The operation of these businesses has been associated with trafficking in the region. The conscripts of the Eritrean national service are included in forced labour on these farms”.

  Those who refrain from taking such a desperate action are not always left alone. The top brass of the Eritrean regime are involved in not only facilitating the smuggling of people of their own volition, but in forcefully kidnapping people from their homes, not even sparing the underage in Sawa, the “revered” military boot-camp in the country. Clearly, people in Eritrea are in a double jeopardy. The lesson from the past is valuable in this case.

  The kingdom of the Congo, located around the area of present day Congo and beyond, was stable and powerful before the arrival of the Portuguese colonialism. Their elite were, however, not a match to the greed and intrigues of the powerful merchants and military personnel of Portugal, who gradually weakened the kingdom with the use of the slavery trade. In multitude, subjects of the kingdom fell victim to the slavery practice, which was joined by the indigenous elite, leaving the people completely vulnerable.

  “The transatlantic slave trade transformed the size of Congo’s servile population and the violent process by which such victims were acquired. Mundane trespassing, from minor theft to adultery, could now result in enslavement within one’s own lineage or being sold to some distant land. Worse, yet, the very person of a slave had become so commoditized that it was not unheard of for great chiefs to kill captives arbitrarily either for ritual purposes or as a form of conspicuous display of wealth and power noted Gebrekidan in his study.2 Congo was therefore least organized and united to resist the Scramble for Africa in the nineteenth century led by the Belgians.

  In the same manner, the alleged liberators of Eritrea are now modern practitioners of a system not unlike the traditional slave holding systems, as in Congo. Having escaped the country in their tens of thousands, vicious and lawless people with no respect for morality, rule of law, or little loyalty to their nation-states prey on the escapees for ransom, and sell them as commodities. The irony in it is that the Eritrean victims hail from a country whose state of emblem is the camel, the beloved creature of the Bedouins, whose poems for it still memorable.

  Hell complaining about hell3

  The camel emblem did not serve the victims as a safe pass among the nomadic community; it did not differentiate them from being commodities of the old caravans, except this time the pickup has become the favorite trafficking vehicle of some of the nomads and the regime in Eritrea, who have become partners in illicit business. The State of Eritrea, who had some experience in the contraband trade during its rebel existence, is now very comfortable doing business with the same tribes. Protestations aside about sovereignty and the constant spat with big powers, such as the United States, the State of Eritrea is comfortable doing black market activities with the nomadic Rashaida and Hidareb.

  Like the Congo in the nineteenth century, Eritrea, is prostrated and least prepared to face the challenges of globalization in the twenty-first century. The highest ranking accorded to Eritreans among the hierarchy of ransom victims in the Sinai once again defines the nation as “exceptional”; it may be something to be proud of among the nationalists crowd. What an ominous achievement for a journey made in the name of freedom!

  References

  [1] van Reisen, M; Estefanos, M; & Rijken, C (2013) The Human Trafficking Cycle: Sinai and Beyond, Wolf Legal Publishers, Oisterwijk, p.44.

  [2]Gebrekidan, Fikru. Ethiopia and Congo: A Tale of Two Medieval Kingdoms, Callaloo, Volume 33, Number 1, Winter 2010, pp. 223-238.

  [3] The writer has borrowed the phrase from the study report, The Human Trafficking Cycle: Sinai and Beyond, used to describe the forbidding nature of the Sinai and the horror in the ransom camps. The hell this time is Eritrea.

 • Events December 12, 2013

  My Eritrean brothers

  The Eritrean government has heard your outcry against the Tegaru TPDM (ደምህት),as a result the Eritrean government is using Sudanese security forces to keep order in parts of Eritrea.Well,that is good news no more tegaru, now our Arab wannabe sudanese brothers police us, as we Eritreans are also wannabe Arabs ,that should please us.

 • demena negoda December 12, 2013

  as you know essayas never come with good attitude about eritrea .when majesty haileselase send him to fight againest eritrean freedom fighter while he was in the bush againest freedom fighter the DERG came to position and situation change because the derg never know this history .and then it became changed the politics to freedom fighter any way the history is so long that is why they come with out any vision I appreciate you for ur true history ,

 • Samsome December 13, 2013

  The truth. ሎሚ ኤርትራዊ ደም ዘየጠልቀዮ፣ ኤርትራዊ ሬሳ ዘይተቐብሮ ከባቢታት ዓለም እንተልዩ ኣዝዩ ውሑድ ኢዩ። ነታ ዝደመየላ፣ ሰዊት ንእስነቱ ዝኸፈለላ፣ ኣቦታቱን ዓበይቲ ኣሕዋቱን ዝሰኣነላን ሃገሩ ገዲፉ ካልእ ዜግነት ክደሊ ናብ እስራኤል፣ ኤውሮጳ፣ ኣመሪካ፣ ካናዳ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኣውስትራልያን ካልእ ከባቢታትን ንምብጻሕ ረጊጹወን ዝሓለፈ ሃገራት፣ ማያትን በረኻታትን ዓለምና ኣዝዩ ብዙሕ ኢዩ።

 • Samsome December 13, 2013

  Good job. Thanks!

 • Genet December 13, 2013

  Mr Tadese
  This topic is very important to all of us. Because our unity depend on it. Mr Tadese’s streaming articles are helping us how we view this crucial topic. Some people are internalizing it and they are upset with Mr Tadese. Few are objective in their responses. I would like to thank Mr Tadese for his time. For being brave enough to bring this topic out in the open. He took the time to share his personal experience. What he is doing is commendable. I am sure, his experience is shared with many, many and many Eritreans.

  I have been reading your articles, even though I haven’t commented actively. I have been giving thumbs up and thumbs down to other peoples’ comment. Because it is a lot of fun to do that. Mr Tadese, You are brave to laying it all out. I was very critical of your first two articles. You have been attempting to down play the consequence of regional prejudice. After saying, the current generals are from one area(Hamassine), but all Hamassines are not benefiting. Do we have any data how many are not benefiting? Mr Tadese, after naming name, you don’t have to be apologetic and politically correct. Your story is from the stand point of upper level military personal and how the dictator has been using the regional issue to secure his long-lasting power. Don’t forget, there are many willing participants from the bottom to the top. So, tell it as you saw it. You have every right to tell your story, no matter who is going to be upset. I know an Eritrean from Hamassine area, who proudly tells any one, he is from the “king’s area” The sad part, this young man flee Eritrea because he couldn’t live under his “king”. He is in a bad situation because of his “king”, yet he is proud to be from the same area of the dictator I mean his “king”. I think we all can learn from your articles.

  Some people are saying Mr. Tadese’s grievance is all about power. What is wrong with that? If you shared the work, why not share the benefit and power? They think Mr. Tadese is speaking for himself. I disagree with that.
  Other say Mr. Tadese wouldn’t be upset, if the current power structure in Eritrea was dominated by people from his region. This means, if he was the one in power he would not be complaining. That is absolutely true. No body complains when he/she is in power. The question is what would Mr. Tadese and people from his region do if they were the one in power? Could have they done the same things what the dictator and his generals are doing? Could have they monopolized all the power? Could have they not care when Eritreans are dying in the Sea or desert? Could have they destroyed the only educational institution? Could have they stolen the Eritrean Gold profit? What could have they done differently?

  Personally, I have no idea. If any body wants to know, do some research and background check on each region in Eritrea. All the people from each region have some sort of repetition, when it comes to regional prejudice. In any case, Mr Tadese should keep writing and tell his story. To make it interesting, he should brainstorm for idea how we can solve this issue. So we don’t repeat what is going on in our country right now. It would be a tragedy, if the current atrocity against our people repeated by any people or by any region.
  Genet

POST A COMMENT