Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ኣሻቓሊ ተርእዮ ምንቁልቋል ክብሪ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ

ብቑዕን ተወዳዳሪን ኣገልግሎት ትምህርቲ ብምቕራብ ፍልጠት ዝደለቡን ብትምህርቲ ዝበሰሉን ዜጋታት ብምፍራይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ቁኑዕ ጎደና ምዕባለን ልምዓትን ንክትምርሽ ካብ ዝሕግዝዎ ወሰንቲ ረቋሒታት ሓደ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ዝኾነ ሕብረተሰብ ማይ ፍልጠት ብዝሰተዩ ዜጋታት እዩ ካብ ድሕረትን

ብቑዕን ተወዳዳሪን ኣገልግሎት ትምህርቲ ብምቕራብ ፍልጠት ዝደለቡን ብትምህርቲ ዝበሰሉን ዜጋታት ብምፍራይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ቁኑዕ ጎደና ምዕባለን ልምዓትን ንክትምርሽ ካብ ዝሕግዝዎ ወሰንቲ ረቋሒታት ሓደ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ዝኾነ ሕብረተሰብ ማይ ፍልጠት ብዝሰተዩ ዜጋታት እዩ ካብ ድሕረትን ድንቁርናን ተላቒቑ ምስ ዘመናዊት ዓለም ብማዕረ ክስጉምን ስልጥንቲ ዓለም ኣብ ምፍጣር ግዲኡ ከበርክትን ዝኽእል፡፡ ሕረተሰብ ኤርትራ’ውን ነዚ ኣድማሳዊ ሓቂ’ዚ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ስለዝግንዘቦ፡ ንዝተምሃረ ሰብ ዘኽብርን ንሊቃውንቲ ፍሉይ ማሕበራዊ ቦታ ዝህብን ክቡር ባህሊ ጸኒሕዎ እዩ፡፡ “ዘይተማህረ ነየድሕን፡ ዘይተወቕረ ነየጥሕን” ዝብል ምስላ ሕብረተሰብና ንትምህርቲ ዝህቦ ክብርን ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ኣውንታዊ መረዳእታን ዝገልጽ ቀሊል ኣብነት እዩ፡፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ ሃገርና ግን እዚ ንትምህርቲ ዘኽብር ዝነበረ ስልጡን ማሕበረሰባዊ ፍልስፍና እናተባሕጎጎን ብካልእ ንዕኡ ዘቆናጽብ ኣዕናዊን ዘየሰጉምን ኣተሓሳስባ እናተተከአ ክኸይድ ዘየስተብሃልና እንተሊና ውሑዳት ጥራይ ኢና ክንከውን ንኽእል፡፡

ኣብ’ዚ እዋን ኣብ ሃገርና እናገነነ ዝመጽእ ዘሎ “ዝተምሃሩ ኣበይ በጺሖም” “ብትምህርቲ ኣይሓልፈልናን’ዩ” ዝብል ኣጉል ኣተሓሳስባ ከም ሳዕቤኑ ዝረአ ዘሎ ኣብ ትምህርቲ ናይዘይ ምግዳስ ተርእዮን ንጹር መርአያ ምንቁልቋል ክብሪ ትምህርቲ እዩ፡፡ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ስነ-ኣእምራዊ ሱር ክሰድድ ካብ ዝጅምር ውሕድ ኣይነበረን፡፡ ቀንዲ ተጠቃማይ ናይ’ዚ ኣተሓሳስባ እዚ ድማ እቲ ኣብ ዕድመ ትምህርቲ ዝርከብ መንእሰይ ትወልዲ ምኻኑ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ እዩ፡፡ ብፍላይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሃገርና ነዚ ጉዳይ’ዚ ዝምልከት ሓቀኛ መጽናዕቲ እንተዝግበር ክንደይ ካብ ሚእቲ ብትምህርቲ ብሩህ መጻኢ ዝረኣዮም ተማሃሮ ክርከቡ ይኽእሉ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ኣመና እዩ ዘተሓሳስበካ፡፡ እዚ ኩነታት’ዚ ብዘይምኽንያት ከምዘይተፈጠረ ርዱእ እዩ፡፡ ብሕጽር ዝበለ መንግስቲ ህግደፍ ትምህርቲ ከም መባኸኒ ግዜ ንኽረአ ዘግድድ ክውንነት ኣብ ሃገርና ኣንጊሱ ስለዘሎ ንትምህርቲ ከም ዘተኣማምን መንገዲ ሂወት ገይሩ ዝርኢ ትውልዲ እናጠፍአ ይመጽእ ኣሎ፡፡

ብርግጽ ትምህርቲ ናብ ሸቶኻ ዘብጽሕ ጎደና’ምበር ንባዕሉ ሸቶ ኣይኮነን፡፡ እዚ ማለት ናይ መወዳእታ ሸቶ ትምህርቲ ዝሓሸን ብሩህን ሂወት ምምራሕ እዩ፡፡ ናይ ሎሚ ኤርትራ ግን ዜጋታታ ብትምህርቲ ክነብሩላ እትምችእ ሃገር ኣይኮነትን፡፡ እዚ እዩ እምበኣር መሰረታዊ ምንጪ ናይቲ ኣብ መንእሰያትና ሓዲሩ ዘሎ ጽልኣት ትምህርቲ፡፡ ብኣተሓሳስባ ብዙሓት መንእሰያትና ኣብ’ዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ሃገር ብትምህርቲ ክንበር ከምዘይከኣል እናተረደአላ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ምቕጻል ጩራ ብርሃን ኣብ ዘይትሪአሉ ገለርያ ጸላም ኣቲኻ ምጉዓዝ ማለት እዩ፡፡ እዚ ኣተሓሳስባ’ዚ ግን ነዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ነባሪን ዘለኣለማዊን ጌርካ ካብ ምግማት ዝብገስ ሰንኮፍ ኣተሓሳስባ ስለዝኾነ ክእረም ይግባእ፡፡ እቲ ምንታይ ስርዓታት ነበርቲ ኣይኮኑን ግዜን ቦታን ዘይብሉ ትምህርቲ ድማ የለን፡፡

ህልው ኩነታት ኤርትራ ቅድሚ ምፍጣሩ ኣብዝነበረ እዋን ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንሕሉፍ ኩነታት ትምህርቲ ሃገርና እንተዳህሲስናዮ ዘተስፉ ኣንፈት ከምዝነበሮ ኢና ንዝክር፡፡ ተምሃሮ ኣብ ነንሕድሕዶም ንኡድ ናይ ምውድዳር መንፈስ ነይርዎም፡፡ ካብ መማህርትኻ ዝበልጽካን ዝነፋዕኻን ምኻን ዝግበር ካብ ቅዱስ ቅንኢ ዝብገስ ውድድራት ኣብ ውሕዳት ዘይኮነ ኣብ ብዙሓት ተምሃሮ ዝረአ ዝነበረ እዩ፡፡ መምህሩ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ነጥቢ ዘጉደለሉ ተምሃራይ ምስ መምህሩ ክካታዕ ምርኣይ ንቡር እዩ ነይሩ፡፡ ዝኾነ ተምሃራይ ትምህረቲ ኩቡር ምኻኑ ዝርዳእን ብትምህርቲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ዝትስፎን እዩ ነይሩ፡፡ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ጉድለት ድስፕሊን ነጥቢ ብምጉዳል ዘቕጽዕ ስለዝነበረ ተምሃሮ ብድስፕሊን ንኽህነጹ ኣስተዋጽኦ ነይርዎ፡፡ መምህራን ጾር ዘምሃሮም ሕብረተ-ሰብ ዘፋኹሱ ዜጋታት ናይ ምህናጽ ረዚን ሕድሪ ዝስከሙ ከም ምኻኖም መጠን ልዑል ኣኽብሮት ይወሃቦም ነይሩ፡፡ ኣብ መላእ ሃገር ሓንቲ ዩኒቨርስቲ ጥራይ ብምንባራ ብሰንኪ ጽበት ቦታ ዓመታዊ ናብኣ ዝኣትው ዝነበሩ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ውሕዳትን ብሉጻትን እዮም ነይሮም፡፡ ሓደ ካብዚኦም ውሕዳትን ብሉጻትን ምኻን ዝሓቶ ዝነበረ ጻዕሪ ድማ ቀሊል ኣይነበረን፡፡ ናይ ዩኒቨርስቲ ትምህርቶም ብብቕዓት ዝዛዝሙ ዝነበሩ ዜጋታት በብዝተምሃርዎ ዓውድታት ክሳብ ብደረጃ ሓላፍነት ኣብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ተቖጺሮም ብምስራሕ ደረጅኡ ዝሓለወ መነባብሮ ይንብሩ ነይሮም፡፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ምርምራዊ ስርሓት እናተዋፈሩ’ውን ኣብ ቁጠባዊ ልምዓት እጃሞም ንኸበርክቱ ዝሓሸ ዕድላት ነይርዎም፡፡ ብደረጃ ትምህርቶምን ኣበርክትኦምን ብሕብረተ-ሰብ ዝወሃቦም ዝነበረ ክብሪ ድማ ብኡ መጠን ዓቢ እዩ ነይሩ፡፡እዚ ኩሉ ግን ሎሚ ነበራያ ነበረ ኮይኑ፡፡

እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ዘተስፉ እዋን ተበሪዙ ኩነታት ትምህርቲ ሃገርና ምስ ደብዘዘ ተምሃሮ ጥራይ ዘይኮኑ ሕብረተ-ሰብ ብሓፈሻ ‘ውን ኣብ ትምህርቲ ዝነበሮ ኣውንታዊ ኣመለኻኽታ ኣብ ምልክት ሕቶ እናኣተወ መጺኡ፡፡ ኣብ’ዚ እዋን ናብታ ህይወት ግዱድ ዕስክርና ኣሃዱ ኢሉ ዝጅምረላ መዓስከር ሳዋ ንዘይምኻድ ደይ መደይ ኢልካ ኣብ ምርመራ ምትራፍን ክፍሊ ምድጋምን እናገነነ መጺኡ፡፡ ሕሉፍ ሓሊፍካ መምህርካ ነጥብኻ ኣትሒቱ ከትርፈካ ምልማን ተለሚዱ፡፡ ካብቲ ዝገርም ኣብ ክፍሊ ጉድለት ድስፕሊን ንዘርኣየ ተምሃራይ ነጥቢ ብምውሳኽ ምቕጻዕ ተጀሚሩ፡፡ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ እውን ትምህርቶም ምስ ዛዘሙ ብኣገልግሎት ናብ ዝሰርሐለን ትካላት መንግስቲ ጥራይ ክምደቡ ስለዝጀመሩ እቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝጀመረ ኣብ ትምህረቲ ግዜ ናይ ምብኻን ኣካይዳ ኣብ ዩኒቨርስቲ’ውን ክረአ ጀሚሩ ነይሩ፡፡ እዚ ተርእዮ’ዚ ኣብተን ድሕሪ ምዕጻው ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ዝተኸፍታ ብኮሌኔላት ዝመሓደራ ኮሌጃት’ውን ብሰፊሑ ዝንጸባረቕ ዘሎ እዩ፡፡ እዚ ማለት ግን ሳዋን “ሃገራዊ ኣገልግሎት”ን ጥራይ እዮም መንፈስ ጽልኣት ትምህርቲ ንኽሓድሩ ዝገብሩ ዘለው ማለት ኣይኮነን፡፡ እቲ ቀንዲ ንመንእሰያትና ምስ ትምህርቲ ንኽባተኹ ዝገበሮም ምኽንያት እቲ ኣብ እዋን ትምህርትን ድሕሪ ትምህርትን ዘሎ ሂወትን ኣተሓሕዛን መንግስቲ ህግደፍ እዩ፡፡

መንግስቲ ህግደፍ ነተን ከም መተካእታ ናይታ “ስግኣት’ያ” ኢሉ ዝዓጸዋ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ክኾና ዝኸፈትን ኮለጃት ናብ ወታደራዊ መዓስከራት ቀይሩ ብጽኑዕ ወታሃደራዊ ሕጊ ተቐይዶም ዝሰርሑ ነቐፌታዊ ሕቶታት ዘየልዕሉ ዝተብሃልዎ ጥራይ ዝፍጽሙን ምሩቓት ንምፍራይ ይሰርሕ ከምዘሎ ናይ ኣደባባይ ሚስጢር እዩ፡፡ እቲ ካብዚ ዝኸፍአ ተግባሩ ግና ነዞም ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ጸቕጢ ከም ዝመሃሩ ዝገበሮም መንእሰያት ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ምስ ተዋፈሩ እውን ግቡእ ደሞወዝ ከም ዘይረኽቡ ብምግባር ማሕበራዊ ክብሪ ብምንፋግን ሞይኦም ዘማዕብሉሉ ባይታ ብምኽላእን ሓገዝትን ኣበርከትን ዘይኮነ ሰከም ስድራቤታትን ሕብረተ-ሰብን ንኽኾኑ ምፍራዱ እዩ፡፡ መቸም መድሕን ክትኮና ናይ ዘለዋ ነጊፋ ዘምሃረትካ ስድራቤት ሰከም ኮይንካ ክትምለሳ ከለኻ ዝፈጥሮ ምረትን ብስጭትን ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን፡፡ ካብ’ዚ ዝኸፍአ ድማ እቲ ተማሂሩ ሰከም ስድራቤቱ ዝኸውን ዜጋ ናይ ርእስኻ ምኽኣል ሞዴል ክኸውን ብዘይምኽኣሉ መመሰሊ ጽልኣት ትምህርቲ ንናእሽቱ ኣሕዋቱን ኣሓቱን ይኾውን፡፡ ከም ሳዕቤኑ ድማ ንናእሽቱ ኣሕዋቱን ኣሓቱን “ሰጥ ኢልኩም ተምሃሩ” እናበለ ክምዕድ ኣብ ዝፍትንሉ እዋን “ንስኻ ተማሂርካ እንታይ ጌርካ” ዝብል ርእሲ ዘድንን መልሲ ይወሃቦ፡፡

ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ተማሂሮም ግቡእ ማሕበራዊን ቁጠባዊን ደረጅኦም ዘይረኸቡ ዜጋታት ዝርከቡላ ሃገር እንተሊኣ ኤርትራ ጥራይ እያ ምባል ምግናን ኣይከውንን፡፡ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ክብሪ ትምህርቲ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ብምውራዱ ከምቲ ገለ ተዋዘይቲ ዝብሉዎ ሰብ ባጀላን ሰብ ባዴላን ብጉልባብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተመሳሳሊ ማለት ኣዝዩ ትሑት ደመወዝ ይኽፈሉ፡፡ እዚ ኩነታት እዚ ዝፈጠሮ ማሕበረ ቁጠባዊ ወጽዓ ሕማቕ ኣታሕዛ መንግስቲ ተደሚርዎ ጠንቂ ፍልሰት ሙሁራት (Brain Drain) ይኸውን፡፡ ካብ ቅድሚ 11 ዓመት ጀሚሩ በዚ ምኽንያት’ዚ ካብ ሃገር ዝፈልሱ ዘለው ሙሩቓት ኣሻሓት እዮም፡፡ ካብዚኣቶም ብጀካ ውሕዳት አብ ኢውሮጳን ኣመሪካን ዝሓሸ ዕድላት ዝተኸፈተሎም ዝበዝሑ ካልኦት ሕሱር ስራሕ እናሰርሑ ናብራ ስደት ዝመርሑ እዮም፡፡ ብዘይካ’ዚ መንግስቲ ህግደፍ ኣንጻር ረብሓ ዜጋታቱ ደው ዝበለ ስርዓት ስለዝኾነ ነዞም ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዚሞም ካብ ሃገር ዝስደዱ ዘለው ዜጋታት ኣቐዲሙ ናይ ትምህርቲ ሰነዳቶም ከም ዘይረኽቡ ብምግባር ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝንፈጎም ዕድላት ተሰዲዶም’ውን ከይረኽብዎ ንምዕንቃፍ ከይደቀሰ ይሓድር ምህላው እቲ ካልእ ንሰማዒኡ ዘስደምም ተግባሩ እዩ፡፡

ጽላት ትምህርቲ ሃገርና ከም ካልኦት ኩሎም ጽላታት ብፍልጠትን ትምህርትን ዘይኮነ ብሃውሪ ዝምራሕ ጽላት እዩ፡ እዚ ጽላት’ዚ ዋላ’ኳ ሓያል ወፍሪ ይግበረሉ ከምዘሎ ዘምስል ተደጋጋሚ ዜናዊ ዘመተ ዝካየደሉ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ምሉእ ብምሉእ ለሚሱ ኣሎ ክበሃል ይከኣል፡፡ ጠንቂ ልምሰቱ ድማ እቲ ህግደፍ ኮነ ኢሉ ኣብ ምሕደራ ትምህርቲ ዝኽተሎ ምስሉይን ንዓቕሚ ዜጋታት ማእኸላይ ቦታ ዘይህብን ኣካይዳ እዩ፡፡ ነዚ ንምብራህ ሓደ ክልተ ኣብነታት ጥራይ ምጥቃስ እኹል እዩ፡፡ ንኣብነት ክብሪ ሞያ ምምህርና ኣብ ኤርትራ ከመይ ነይሩ? ከመይ ከ ኣሎ? መልሲ ናይዞም ሕቶታት ንምርካብ ኣብዘን ዝስዕባ ንክብሪ ሞያ ምምህርና ዘቆናጽባ ቃላት ላዕለዎት ሓለፍቲ ነስተብህል፡-

“ምምህርና ፍሉይ ሞያ ኣይኮነን፡፡ ኩሉ ቢ.ኤ.ን ቢ.ኤስ.ሲን ዲግሪ ዘለዎ ሰብ መምህር ክኾውን ይኽእል እዩ፡፡” ቃል ሚኒስተር ትምህርቲ ነበር ናይ ሎሚ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሳዋ 2004

“ኣብ’ዚ እዋን ምምህርና ኣብ ሕብረተሰብና መውሰቦ ዝኽልክል ሞያ ይኾውን ከምዘሎ ርዱእ እዩ፡፡ እንተኾነ ግን እቲ ዝዓበየ ናይ ዓቕሚ ሰብ ሃጓፍ ዘጋጠመና ኣብዚ ሞያ’ዚ ስለዝኾነ ሎሚ ኣብ ብዙሓት ተምሃሮ ኣብ ኮሌጅ ክንምድብ ኢና” (ቃል ምክትል ፕረዚዳንት ኣካዳሚያዊ ጉዳያት ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ዶክተር ገብረብርሃን ኣብ ሳዋ 2009)

ክብሪ መምህርን ምምህርናን ኣብ ኤርትራ ማዕረ ክንደይ ኣንቆልቂሉ ከምዘሎ ንምርዳእ ልዕሊ እዘን ኣብ ላዕሊ ሰፊረን ዘለዋ ቃላት ምስክር ኣየድልን፡፡ ነዞም ተስፋ ሃገር ዝኾኑ ዜጋታት ኣብ ምህናጽ ዓቢ እጃም ዘለዎም መምህራን ኣትሕቱ ዝጥምት ስርዓተ ምሕደራ ከመይ ኢሉ እዩ ዓይነታዊ ዜጋ (Quality Citizen) ዘፈር ኣገልግሎት ትምህረቲ ቀሪቡ ክብሪ ትምህርቲ ዘረጋግጽ? መልሲ ናይ’ዚ ሕቶ’ዚ ከይተመለሰ ምሉስ እዩ፡፡

ህግደፋዊ ምሕደራ ትምህርቲ ብጉልባብ ዓውሎማ (Globalization) ንዓቕሚ ዜጋታት ከም ወሳኒ ረቋሒ ዘይርኢን ንዓቕሚ ወጻእተኛታት ክኢላታት ዘምልኽን ምኻኑ ንምርዳእ ነዚ ዝስዕብ ቃል ንመልከት፡-

“ንስኹም ናብ ሃገርኩም ተመለስኩም ኣይተመለስኩም ብዙሕ ዘሕስበና ኣይኮነን፡፡ ሳላ ዓውሎማ ዝተስኣነ የለን፡፡ ካብ ህንድን ፓኪስታንን ክኢላታት ኣምጺእና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና” ቃል ፕረዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅ ኣብ እዋን ርክብ ምስ ኤርትራውያን ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ፕረቶሪያ ደቡብ ኣፍሪቃ -2002

ፕረዚዳንት ኢሳያስ ነዚ ቃላት እዚ ከውጽእ ዝደፈረ እቶም ተምሃሮ ብትምህርቶም ስለ ተመክሕሉ ዘይኮነ ንጉዳይ ሃገር ዝምልከቱ በዳህቲ ሕቶታት ስለዝሓተትዎ እዩ፡፡ ኣብ’ዚ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ግን ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዋላ እኳ ብመሰረት ቃል ኢሳያስ ኣማኢት ህንዳውያን ፓኪስታናውያንን ናብ ኤርትራ ኣትዮም ኣብ ሞያ ምምህርና እንተተዋፈሩ ጽላት ትምህረቲ ሃገርና ግን ብሓያል ብኽነት ካብ ምስቓይ ኣየዕረፈን፡፡ እዞም ህንዳውያንን ፓኪስታናውያንን ዝኽፈልዎ ደመዎዝ ኤርትራውያን መምህራን እንተዝኽፈሉዎ ነይሮም ኣብ ኣገልግሎት ትምህርቲ ዓይነታዊ ለውጢ መተመዝገበ ነይሩ፡፡ ምምህርና’ውን ከምቲ ዶክተር ገብረብርሃን ዝበሎ ‘’መውስቦ ዝኽልክል ሞያ’’ ኣይሞኾነን፡፡ እዚ ብዘይምኻኑ ዓመት መጸ ዝረአ ዘሎ መጠን ብኽነት (wastage) ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ኣሎ፡፡ ንኣብነት ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ንምዝዛም ዓመታዊ ናብ ሳዋ ዝወርዱ ተምሃሮ ኣስታት 17,000 ይበጽሑ፡፡ ካብዚኣቶም እቶም 3,000 ጥራይ መሕለፊ ነጥቢ ረኺቦም ይሓልፉ፡፡ ዕጫ ናይቶም ዝተረፉ 14,000 እንታይ ከምዝኾውን ድማ ከይተሓልመ ዝተፈትሐ እዩ፡፡ እዚ ክንዲ’ዚ ዝኣክል ብኽነት ኣብ ውሽጡ ጸይሩ ዝጓዓዝ ስርዓተ-ትምህርቲ እዩ እምበኣር ብቓላት መራኸቢ ብዙሃን ህግደፍ ተጸባቢቑ ዝቐርብ፡፡

ንምጥቕላል ብሓፈሽኡ ክረአ እንከሎ ኣብ ሃገርና ዝረአ ዘሎ ተርእዮ ምንቁልቋል ክብሪ ትምህርቲ ኣሻቓሊ ኣንፈት ሒዙ ይጓዓዝ ኣሎ፡፡ ናይ’ዚ ተርእዮ እዚ እንኮ ተሓታቲ ድማ እቲ ንስለ ፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ ክብል ኣብ ትምህርቲ ልዑል ወፍሪ ዝገብር ዘሎ እናመሰለ ብግብሪ ግን ደይ መደይ ኢሉ ትምህርቲ ዝጽይንን ምሁር ዝንዕቕን ሕብረተ ሰብ ንምፍጣር ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ “ህዝባዊ” ግንባር እዩ፡፡

“ህዝባዊ” ግንባር ፍጥር ክብል ኣትሒዙ ንሙሁራት ብዓይኒ ጥርጣረን ስግኣትን ዝጥምት ውድብ ምንባሩ ብዙሓት ድሕሪ ናጽነት ነቐፌይታዊ ኣጠማምታ ዘማዕብሉ ገዳይም ኣባላቱ በጨቕ ዘብልዎ ሓቂ እዩ፡፡ መሪሕነት ናይ’ዚ ውድብ’ዚ ነቲ ኣብ ታሪኹ ንፈለማ እዋን ዘጋጠሞ ናይ 1973 ናይ ምሁራን ብድሆ ብዘየዳግም መልክዑ ድሕሪ ምድቋሱ ነቲ ጸረ ምሁር ኣመለኻኽትኡ ዕላዊ ገይርዎ ጥራይ ዘይኮነ ንካልኦት ሰውራውያን ሓይልታት ጎረባብቲ ሃገራት እውን “ብሰውራ ሓረስቶት ኢኹም ክትዕወቱ ትኽእሉ፡፡ ሙሁራት ፋይዳ የብሎምን” እናበለ እከይ ምኽሪ ክሳብ ምልጋስ በጺሑ ነይሩ እዩ፡፡

ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብቲ ውድብ ካብ ዝነገሰሉ እዋን ጀሚሩ ባህሪን ተፈጥሮን “ህዝባዊ” ግንባር ከይተረድኡ ብናይ ምግዳል ሃረርታ ጥራይ ተደሪኾም ናብቲ ውድብ ዝተሰለፉ ሙሁራት ኣብ ሓደገኛ ናይ ኩናት ዞባ እናተመደቡ ብጉልባብ መስዋእቲ ንኽሞቱ ተፈሪዶም እዮም፡፡ እቶም ጥይት ጸላኢ ዘይሓረየቶም ድማ ሓደው ኣብቲ ውድብ ድሩት ኣበርክቶ ጥራይ ከም ዝህልዎም ተገይሮም ሓደው ድማ ጋህስታት ሓለዋ ሰውራ ውሒጥዎም ተሪፎም እዮም፡፡ ኣብ መሰረታት “ህዝባዊ” ግንባር ብውሽጢ ውሽጢ ዝንዛሕ ዝነበረ “ሙሁራት ፈተውቲ ነብሶምን ተበለጽትን እዮም” ስለዚ “ብዓይኒ ጥርጣረ ክረኣዩ እዩ ዘለዎም” ዝብል መርዛም ዘመተ ኣብ ኣባላት ናይዚ ብሓረስቶት ዝዕብለል ዝነበረ ውድብ ዝፈጠሮ ናይ ጸረ ምሁር ስነ-ኣእምሮ ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ሎሚ መንግስቲ “ህግደፍ” እውን ብግህዶ ካብ ምንጽብራቕ ዓዲ ኣይወዓለን፡፡

እዚ ውድብ’ዚ ካብ በረኻ ናብ ዓዲ ኣትዩ መንግስቲ ምስ ኮነ ከም በረኸኛ ውድብ ዘይኮነ ከም መንግስቲ ክንቀሳቐስ ትጽቢት እንዳተገብረሉ ከሎ ነቲ ኣብ በረኻ “ኣዐዊቱኒ እዩ” ኢሉ ዝኣምነሉ ሕጊ ጨካ ከምዘለዎ ክጥቀመሉ ብምምራጹ ድሕሪ ናጽነት ሃገርና ክትጥቀመሉ ትኽእል ዝነበረት ዕቑር ዓቕሚ ምሁራት ዜጋታትና አባኺንዎ እዩ፡፡ ክሳብ ካብ ስደት ተመሊሶም ኣብ ህንጸት ሃገር እጃሞም ንምብርካት ካብ ሩሑቕን ቀረባን ናብ ኤርትራ ዝወሓዙ ምሁራን ተስፋ ኣቑሪጹ ነናብ ዝነበርዎ ከምዝምለሱ ገይርዎም፡፡ እቶም ዝርካቦም ካብ ሜዳ ዝኣተው ኮነ ኣብ ዓዲ ዝጸንሑ ምሁራት’ውን ሓደው ከምዝለምሱ ተጌሮም፡ ሓደው ድማ ከምዝስደዱ ኮይኖም፡፡ በዚ ምኽንያት’ዚ ኣብ’ዚ እዋን ዕቑር ዓቕሚ ምሁራት ዜጋታትና ከም ዘይናትና ኣማዓዲና እንርእዮም ሃብቲ ዓዲ ጓና ኮይኑ ኣሎ፡፡

መንግስቲ “ህዝባዊ” ግንባር ምትእኽኻብ ምሁራት ዘባህርሮ መንግስቲ ክሳብ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ንምሁራት ዝኾውን ባይታ ክፍጠር ዘይሕሰብ እዩ፡፡ እዚ ባይታ’ዚ ብዘይ ምህላው ጥራይ ብግብራዊ ኣበርክቶ ምሁራት ክዕረ ዝኽእል ዝነበረ ጉዳያት ክዕረ ብዘይምኽኣሉ ሃገርና ኣጋጢሞምዋ ዘለው ሽግራት ብዙሓት እዮም፡፡ ንኣብነት ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ሃገርና ብፍልጠት ዝመርሖ ኣካል ሲኢኑ ብናይ ባጋሚዶታት ሃውራዊ ኣካይዳ እናተዛወረ ህዝብን ሃገርን ናብ ዝለከመ ውድቀት ኣምሪሑ፡፡ ፖለቲካ ሃገርና ናብ ዲሞክራስን ማዕርነትን ገጹ ዘእንፍቶ ኣራሚ ሓይሊ ንኸይረክብ ዕጽው ብምኻኑ ካብ ባህሊ ክፉት ዘተ ተሓሪሙ መርወይ ሽውሃት ሓደ ውልቀሰብ ኮይኑ፡፡ ብሰንኪ ዓንዳሪ ፖሊሲ ዝምድናታት ወጻኢ ሃገርና ተበላሽዩ፡፡ ህዝብና ምስ ህዝብታት ጎረባብቲ ሃገራት ዝነበሮ ታሪኻዊ ዝምድናታት ንኽበትኽ ተገዲዱ፡፡ ብሓፈሽኡ ሙሁራት ዜጋታት ጥራይ ዘይኮኑ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ በብዓቕሙ ሃገር ናይ ምቅናዕ ዜግነታዊ ግዴትኡ ከይፍጽም ተታሒዙ ኣሎ፡፡ ይኹን”ምበር ሕጂ’ውን ኩሉ ብሃገሩ ዝግደስ ዜጋ ንሽርሒን ተንኮላትን ህግደፍ ኢዱ ከይሃበ ሃገር ናይ ምድሓን ሓላፍነቱ ምስ ዝስከም እዩ ኤርትራ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ክብሪ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ክብሪ ወዲ ሰብ’ውን ዝረጋገጸላ ሃገር እትኸውን’ሞ ሃየ ደኣ ኢደይ ኢድካ ንበል!

March 2012

ጋዜጠኛ ኣማኒኤል ማህደረ

iamamanuel@yahoo.com

aseye.asena@gmail.com

Review overview
21 COMMENTS
 • Winta April 3, 2012

  Selam Amanuel
  Thank you for the well written article. Please keep it up.
  This issue is very important yet it seems ignored by our media. One can understand the wastage in our youth by reading their lack of confidence, and at worst their sympathy with dictator. They are made to behave that way by the weak educational system, unless some thing is immeadiatly done then the future of eritrea will be more bleak.

 • ክፍሎም ራስታ April 3, 2012

  ስለ’ዚ እዚ ህዝቢ ዘይመረጾ መላኺ’ዚ፡ ንህዝቢ፡ ድሕነት ባህሉን፡ ሃይማኖቱን፡ ሓድነቱን መሰሉን፡ ዘይሕሉ፡ ሃገር ክሕሉን ከድሕንን ማለት ዘበት ኢዩ። ምኽንያቱ፡ ዝተቐየመን ዝተገፍዐን ዝተበደለን ህዝብን፡ ዝተቐየመን ዝተገፍዐን ዝተበደለን ሰራዊቱን፡ ንዶባቱን ሃገሩን ክከላኸልን ከውሕስን ዓቕምን ብቕዓትን የብሉን።

  • SINGAPO-ERITREAN April 4, 2012

   ክፍሎም ራስታ ,
   እዚ ልዕሊ 45 ዓመት ዘሎ ህዝቢ ብተዘዋዋሪ መሪጽዎ እዩ ንኢሳያስ ።ክንደይ ግብዝ ሃይማኖታውን ,ወገናውን ኣሎ። እዚ ዓለባ ሳሬት እዚ ዝተንከፎም ሰባት ካልእ ሕልሚ ክርእዩ ኣይክእሉን´ዮም። ካብ ኢሳያስ ፍልይ ዝበለ ሰብ ክሓስቡ ምስ ዝጅምሩ….ወይ ከምዛ ናይ ቃኘው ስቴሽን ዝነበረት ደቂ ዓዱ ጥራይ መሊኡ,ነቶም ዝተረፍና ወገን, ናይ ቢያንቶኒ ስራሕ´ውን ዘይህበና .ወይ ክኣ ጭሕሙ ዝነውሔ ሃይማኖታዊ ተኸታሊ ኣጥባቒ እስላማዊ (foundamentalist)ን ኮይኑ እንዳስላሰ ኣፍሪሱ መስጊድ ዝተክል…….ብኸመይ ይግምቶ ወይ ይፈልጦ ኣነ ?..ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ …ንዓይ´ውን ብስምዒት በጨቕ ስለ ዝብለኒ….ኣነ ግን ነዚ ዘይሓቃዊ ዝተጋነነ ፍርሒ ብ”ውይይት”ተራዳዲኤ ብትምህርትን ንቕሓትን ክውግኖ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥ…ምኽንያቱ ብስምዒተይ ዘይኮነስ ብተግባራዊ ጉዳይ ክኣምን ስለ ዝደሊ . እዚኣ ዓው ኢልና ክሳዕ ዘይተዛራረብናላ ድማ ሓመደ ዕደ ሓቀኛ መፍትሒ ክንረክብ ማለት !!

 • Tesfamichael Ogbandrias April 3, 2012

  Mahdere!! Brovo!! Very nice paper, do more please.

 • girmay April 3, 2012

  Do not expect any constructive action from z non sense pfdj regime razer than destruction.they r in z negative move so set ur level higher and get zem out of z game.this is it.awet hezebe geden eyu.

 • mikael tekle April 3, 2012

  A GREAT PERSON. KEEP IT UP. A MARVELOUS WORK

 • ahmed saleh April 3, 2012

  Thanks Amaniel for bringing the issue of our current education system standards. Since
  HGDF started the national sevice program, Eritrean students and teachers are left
  suspeneded from succeding to higher academic performance. Importing teachers
  from India or Pakistan cost a big deal of money but to pay Eritrean teachers with
  natonal service allowance does not make any sense. When I was in high school my
  favorite teachers were Eritreans not Indians. HGDF should recognize a practice to
  have the desire to create an environment of inclusiveness, in which ideas and thought
  is valued because sholarly work is an investment to the next generation. At this moment
  unfortunately every social structural aspects of our country does not sound good.

 • Tekle April 3, 2012

  Thousands of our youth are migrating to Europe , Africa and America . After they arrive to ” their dream land” , they don’t have marketable skill. They don’t want to go school, train for a carrier. They end up their life doing minimum wage job or become dependent on government handouts for life . Few of them challenge the system and become nurses, doctors , lawyers, teachers etc.. Against all odds. Tommorow, there will be new government in Eritrea . But are we ready for that? We can’t build democratic Eritrea with illiterate people? What are the so called opposition group doing To help our youth to have better life , education, carrier education when our youth get to US or Europe ? Stop blaming PIA and engage in community development for better future our people!

  • Senait April 3, 2012

   What happen after they arrived in the Land of honey and Milk and Free education? Moron you forgot to mention there is no Free education on the west You need to have money to go to school hasawi.

   • Tekle April 3, 2012

    Dear Senait … You need to change “habesha ” mentality. I feel sorry for your poor mind. If you come to America , you should not expect ” free lunch” –meaning there is no free thing in a capitalist corporate America . I want you know that. Period. For you to do that you need to come out your “habesha ” mentality that you will get free stuff once you get to America . It is not too late to change and take risk and think like Americans… If they are taking student loans to go school, you should too. Otherwise, you will never change your life and be dependent on government handout for life. Did not you Eritrea to change ? Dream big and act accordingly!

    • SINGAPO-ERITREAN April 4, 2012

     Tekle,
     If you live in north America ,you will see so many minority …mostly African Americans …in Holywood making tons of money ..they may be out of ghetto ,but the ghetto is not out of them. coming from dembelas to dallas does not make you think like Texan……How many Eritreans live in America ,maybe 500 ..the rest eat auntie Jemima injera ,listen to wedi tikwabo ,fihira,,,songs & speak 3rd world “chit chats”. This people may live in America ,but America does not live in them. Could it be some people have the same syndrome….God , I am good….all my mataphores/analysis..

     • Ahmed saleh April 4, 2012

      Singapo-Eritrean
      You nail it as good as it is. They live in America for
      10 yrs but their mind set disconnected from America.
      The resistance to not educate or advance on their thinking lead for bunch of arrogants by choice.

     • Tekle April 4, 2012

      I agree with you my man!! You can be from dembelas or ghetto , you can change your destiny. Once one Eritrean told me that our problem as people is that we go by ” collective thinking” — meaning you don’t think as individual as Eritrean , you follow your habesha friend. That’s why every habesha works ” parkiology”( parking attendant ) or gas station. My American friend once ask me why do your people like to work in airport? I don’t know. But it has to do with collective thinking habesha syndrome . We don’t think different, we dont take risk. But a Pakistani guy can open 7 eleven from no where and hire bunch of habesha people to make him rich. Sad ! Our people need to liberated from this syndrome!

     • Kaddis April 4, 2012

      In my recent travels I met a smart Ertirean who said – ” if you are an immigrant you should not try to be equaly compitent with the natives – but to become better than them – otherwise they will find a reason not to hire you”

      What I told my relatives living abroad is – do not hang around with Ethiopians just because they are Ethiopians – make foriegn friends, girlfriends of any citizen. Just make sure you have a common goal in life. I saw a lot of Habeshas have big desires and goals but they easily fall in the habesha ‘over complaining’ group and become replica of their seniors. Since you live in the west or east – try to get the best out of the opportunities there. Don’t wait until another habesha comes and tell you there is this minimum job and that. Go and get the best for you.
      Cheers,

     • SINGAPO - ERITREAN April 5, 2012

      Kaddis,
      Quote………….In my recent travels I met a smart Ertirean who said – ”……
      Kaddis I do not recall meeting you ,unless you met Ahmed Saleh or Tekle…….ha…ha…ha…Guys, one thing I have learned is my feelings lie…they tell me a tigraway from Tigray..has..9 hearts…Amhara….does not wish wel foir Eritreans.,….etc. It is stereotipical &
      inacurrate. That is why I follow logic, not my lying feelings.

 • Semhar April 3, 2012

  Thank you Amaniel,
  Thank you for exposing the true color, the nature of EPLF and HIGDEF.
  From the beginning of the revolution they were against education and educated citizen.

  1973 there was a revolutionary movement trying to implement the rule of law in Eritrea liberation front. They were killed and terrorized by the tyrant dictator Isayas and Naizghi Kiflu, the leaders of EPLF. They named them “Menka movement”.

  The tyrant dictator Isayas, grew up with out love, with no affection, no religion and education.
  He was dropout from school. He repeatedly smacks his mom and his siblings. Finally they gave him to his grand mom, who worked inda siwa. He grew up in a dysfunctional family with out father and mother. That’s why he is what he is. A psychopath.
  The tyrant dictator suffers from chronic mental disorder with abnormal or violent social behavior.

 • Yemane Johar April 4, 2012

  Amaniel, thank you for serving us the truth and again thank you for your honest and professional presentation! Anti-intellectualism is a deeply rooted culture of “ Hizbawi” gimbar aka pfdj ! When an organization proactively exterminates the best and brightest from the get go, what it is left with is with a mediocre leaders and ignorant followers and that is a recipe for a disaster. “ ab a’di u’wrat Isaias ynegs” says it all! Where in planet earth does a surgical assistant does get paid more than a medical Doctor? Only in higdef’s Eritrea and the ironic reason is because s/he was a veteran of “Hizbawi” ginbar. And this kind of nefarious act is done deliberately to inflict a lasting psychological trauma in psychic of the intellectual’s domain! What an evil system!

 • Ibrahim Saleh April 4, 2012

  አማኔል ጽቡክ አርቲክል ቀጺሎ ኢካ አዚ አረመነ ሕግደፍ ንህዝብና አበሳቢሱዎ. ኢንተ ኪልካ አብ ባልቶክ አቲካ ንህዝቢ ክተፍልጥ ፈትን Good job bro we will hear from you @paltalk soon.

POST A COMMENT