Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ንዝተሸመ ተኸተሎ።

ንዝተሸመ ተኸተሎ።                                23-11-12፡ ፕረሲደንት ኢሳይያስ ተሰዊሩ ቀንዩ ኢሎሞ። እሞ ህዝቢ ድማ ከከምትጽቢቱ ከምተሻቐለ ሰሚዕና። ግደ ሓቂ ኣብ ዕዮ ፈጣሪ ክንኣቱ ኣይግባእን። ኣምላኽ ምሕረቱ ኣውሪድልና እንተኾይኑ ግና መዓረ። በቲ ካልእ’ውን ንሱ ተዋሊኡ ከምዘይቀነየ ከምታ ልማዱ በታ ዝተነስዐቶ

ንዝተሸመ ተኸተሎ።                                23-11-12፡

ፕረሲደንት ኢሳይያስ ተሰዊሩ ቀንዩ ኢሎሞ። እሞ ህዝቢ ድማ ከከምትጽቢቱ ከምተሻቐለ ሰሚዕና። ግደ ሓቂ ኣብ ዕዮ ፈጣሪ ክንኣቱ ኣይግባእን። ኣምላኽ ምሕረቱ ኣውሪድልና እንተኾይኑ ግና መዓረ። በቲ ካልእ’ውን ንሱ ተዋሊኡ ከምዘይቀነየ ከምታ ልማዱ በታ ዝተነስዐቶ መጻንሒት ተሓጊዙን እንታይ ክበሃል ከምዝቀነየ ቀራሪሙን ብመስኮት ቲቪኡ ብምቕልቃል “እነኹል ኩም ሞት የብለይ ሕማም፡ ዝሞቱን ዝሓመሙን’ሞ ተቓወምቲ ኢና በሃልቲ (ህዝቢኤርትራ) ኢዮም” ክብለና ይኸውን።

ይዝከረኒ ከምዛዋዛ፡ “ኡይ በሊ መሬት ብዕዋላ ተገዝኢ” ይበሃል ከምዝነበረ። ቋንቋ ዓዋሉ ብሓቂ ከምኡ እንተኾይኑ ነዚ ናብ ህዝብና ዝወረደ እዋናዊ ሓርጎጽጎጽ’ውን ብመግለጺ ወዲ-ዓይኒ መዓር ልክዕ መሰታ ሞት ኢዩ ተተርጒሙ። እሞ ብክቱር ት ዕቢት ክሳብ ድማ ኣንዊሖም ዝኣሰርዋ ደርሆስ ዝተፈትሐት ከምዝመስላ ተጠቢቡ ተመሲልልና!!!

ኦይ! እታ ዝተኣስረት ደርሆ’ኮ ከምታ ዝሓቖፈት ኣይተኾርመየትን። ብእስርታ መሬት ካብ ምፍሕታር፡ ተንቀሳቒሳ መግባ ካብ ምምእራር ኣይተቛርጽን። እታ ንእዋኑ ዝሓቖፈት’ውን ከምኡ ንሓዋሩ ክትበዝሕ ክትስስን ክትብል’ያ ንግዚኡ ኣብ ባኹራኣ ት ሓቅቕን ደርሆነታ ዝድረትን። ካብ መጀመርታ ሕቕፎኣ ኣትሒዛ ድማ ኣንጻር ኩሉ ተጻብኦ ነብሳን ፍርያታን ትውፈ። ኣማስያ ኡ ድማ ፍረ-ጽንዓታ’ዩ’ሞ ደቃ ክስስኑን መሬት ክመልእዎን ኢዮም። ደቂ ኤርትራ!!!!!!!!!!!!!!!

ኢሳይያስ ዓሻ ኢዩ። እንኮላይ ዘይተባዕ፡ ዘይኤርትራውን ዘይፍጡር-ሰብን። እቶም ኣጸቢቕኩም ትፈልጥዎ መቸም ከምትድግ ፉኒ እተኣማመን ኢየ። ንኩሉ ናይ ብርሰት ዕጥቁ ብ ’ውልቀ-መላኽነት’ ዝተሸፈነሉ ገበነኛ፤ ዘይከምቲ ዝበሃል ንሱ መፈጠሩ በዲልዎ ኣብ ሞንጎ ቅንእን ፍርሕን ተቐርቂሩ ከምዝነብር  ኣጸቢቕኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። እሞ ዕጫኡ ንዝበጽሐቶ ሓደ ሰ ብ ክውግን እንተተኣዚዙ “ዘይ እዝስ፡ እዚኣስ ከምኡ ኢዮም” እናበለ ሽሕ ሰብ የህልቕ። ሓደ ሰብ ክኣስር እንተተራእይዎ ኣን ጻር ሕልናኡ ብምኻድ ሽሕ ይቕፍድ። በሉ “መንኢዮምከ ኣዘዝቱ” ከይበልኩም ፈተኹሞ ጸላእክሞ ከምኡ ኢዩ ኢሳይያስ ማለ ት።‘ዘይቀንእ ኣይወለድ’ ይበሃል’ዃ እንተኾነ ናቱ’ሞ ቅዱስ ቅንኢ ማለት መዓስ ኮይኑ። ቅዱስ ቅንኢ’ኮ ምስ ሓያላት ጥራይ ኢዩ ዘሎ። ማለተይ ከምኡ እንተዘይከውን’ሞ ኣብ ሞንጎ’ቲ መሓሪ ህዝቢ ኣትዩ ክንድኡ ዝተናኾል ፈራህ! ኣይምኾነን።

ልክዕ ሎሚ’ውን ከምቀደምና ብተጻባእቲ ተኸቢብና ኢና። ብኣዝዩ ዓለም ዘዛረበ ማሕለኻታት ክንቅፈድ ተፈሪድና። ከምኡ ድማ ካብ ገዛእ ሃገርና ብኣስገዳድ ተኾብዂብና ናብ ብዓለሙ፡ ብቀንዱ ናብ ኣፉ ዝኸፈተ መሬታዊ ኮነ ማያዊ ጋህስታት ክን ድርገም ተቐሲብና ኢና።

መሰረት ውርደትና ዝኾነ ገዛእ ፕረሲደንትና ድማ ነዛ ብላሽ ዓለም ኣሚኑ ምስ መጓጅምቱ ተዋድዩ ንኤርትራዊ ብነዊሕ ገመ ድ ኣሲሩ ከሰራጥዮ’ዃ እንተፈተነ፡ ህዝብና ድኣ መዓስ “ተኣሲረ ኣኺልኒ”!  ኢሉ ኢዱ ሂቡ። መንእሰይና ንዓለማዊ ማሕለኻ ዝበትኽ መንእሰይ’ምበር “ካን ተቐፊደ” ኢሉ ከም ብመኽደን ድስቲ ተለዂቱ መዓስ ሸሊቚ ተሪፉ!

ዝኾነ ኮይኑ ንመስዋእቲዶ መለሳ ኣልይዎ ኢልኩሞ! ሎሚ’ውን ከምትማሊ ሕፍሶ ዜጋታትና ንኸፍል ኣለና። ግናኸ ሓንቲ መ ዓልቲ ከምቶም ደቂ ዪስራኤል ሃገርና ከምነማሙቓ ስለንኣም ከምትጽቢት ካሕዳያት ዘይኮነ እንሆ ኤርትራዊ ሎሚ’ውን ዓለ ም የዛርባ ይርአ። ከምትምኒት እኩይ ህዝብና ክብተን፡ ሃገርና ሓንሳብን ንሓዋሩን ክትድምሰስ ካብዘይተኻእለ ዳግማይ ንዓለ ም ከነዛርብ ምኽኣልናስ እንታይ ዝኣመሰለ ውህብቶኾን ይኸውን?

ኤርትራዊ ሎሚ’ውን ከምትማሊኡ  በዚ ዝቐነየ ናይ ባሕሪ መስዋእቱ ኣይረዓደን። እዃድኣ “እንታይ ንግበር”? ኢዩ ክበሃል ተቐንዩ። ቅንያት “እንታይ ንግበር? መን ይምጻእ” ልብና ሰቒልዎ ከምዝቐነየ ሓቂ ኢዩ። እዚ ሰሙናዊ ፍጻመታትን ጠለባቱን ብዙሕ ነበረ ዓይነቱ። ኣብቲ ምድረ-በዳዊ መሬት ምድረ-ዓረብ ዝርንዝሕ ዝኮዖ ንብዓት ደቂ-ሓበሻ ክውሕዝ ርኢና ምስኦም ምንባዕና እቲ ሩህሩ ባህርያትና ስለዝቐሰበና እንኮላይ ንኢቲዮጲያዊያን ኣሕዋትና ነቢዕናሎም። ምስኦም ግምባር ከምዘድልየና ክንሓስበሉን’ውን ኣዘኻኺርና ኣሎ። —–ግምባር ሓበሻ!—-                         

እንተኾነስ ቀታሊና ሰቡ ኮነ መሬቱ መጺእናዮም’ምበር ኣይመጹናን’ሞ ክንድዑ ክንግዕረሎም ስለዘይግባኣና ቀዳምነትና ኢዩ ዋና ሰላብ ቅንያትና ዝነበረ። ብምዃኑ ብዝጸንሐ ደምበ ተቓውሞ ዘስቆርቆረ ቃልሲና ብካልእ ክልተ መገድታት ተቐላቒሉ ኣ ሎ።ተበግሶ ወዲ-ባካሮ ቀዳማይ ተጠቃሲ ኮይኑ ቀንዩ። በቲ ካልእ ድማ ተበግሶ ተጋደልቲ ህ.ግምባር ነበር። ምናልባሽ “እዚ ተበግሶታት’ዚ መቐጸልታ’ምበር መዓስ ሓድሽ” ከብለኩም ክኢሉ ይኸውን። ሃቂ’ዩ ‘ቲ ዘገድስ እንታይ ዝመልክዑ ሓድሽን ከመይን ድኣ’ምበር ሕጂ ዝመሃዝ ቃልሲ ክርአ ኣይንጽበን ንኸውን።

ዝኾነ ኮይኑ ንዝተሳዕረ ምስባል ካብሃለወ፡ ንዝተሸመ ምኽታል ከኣ ግድን ኢዩ። እንተኾነስ ዕድልና ግዲ ሓውሊላ ድሮ ድማ ደናጉላ ፖለቲካ ከንከራሩ ጀሚሩ ቀንዩ። መን ኢዩ ዝሽየም ድያ’ታ እዋናዊት ሕቶ ሓቀይ?

ንነገሩ ‘ንዝተሸመ ተኸተሎ’ ብኸመይ ተባሂሉ? እንታይ ማለት ኢዩኸ? ምስቲ “ዝነገሰ ንጉስና ዝበረቐ ጸሓይና”ዝብል ምስላ ቀ ዳሞትከ ምሕዝነት ኣለዎ ድዩ? ክንብል ንኽእል ንኸውን። ካልእ ብዙህ ብዙሕ ቅዉምነገርን መዳኸምያን’ውን ክንጠቅስ ንኽ እል። ዋና ገዛኢና ግና ዘለናዮ ግዜ ምዃኑ ዘይምዝንጋዕ ይበልጽ እብል ብወገነይ። ብቑዕ ዝመስለኒ ምኽንያት’ውን ኣለኒ።

“ብእዋን ውበ ዝጸመመስ ዝባን ውበ ክብል መተ” ተባሂለ ከምዝዳቐቕ እናተረዳእኩ ኣነ ድማ ሓደ ካብቶም ብግዚኦም ኣንጊ ሆም ናብ መስርዕ ናጽነት ዝወፈሩ ብምዃነይ፡ ኣብ ክፍሊ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ድማ ናጽነት ናብ ሓርነት መንጠሪት መሳልል ድኣ’ምበር ንርእሳ ከም ውድእቲ ዓላማና ከምዘይምዃና ስለዝተማሃርኩ፡ ኣዒንተይ ካብ ብንጉኡ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ንህዝባዊ ት መንግስቲ ከቛምታ ቆሊዐን ተሪፈን እብለኩም። ከምኡ’ውን’ቶም ከማይ። እሞ ዋላ’ዃ ንእዋኑ ይኹን፡ ምዕዋርና ካብ ዘይ ተረፈስ መንድኣ ይምረሓና? ንበል’ሞ ሽዑ’ቲ መልሲ ባዕሉ ደበኽ ክብል ይመስለኒ ኣሎ። ዝኸፍአ እንተኸፍአስ ኣብ ዓዲ ዕዉ ራት’ኮ በዓል ሓደ ዓይኒ ኢዩ ዝነግስ። ግና ድማ እቲ ወናኒ ሓንቲ ዓይኒ ክነግስ ዝኽእል እንተኾይኑ ማለተይ ምዃኑ ብዙሓት ከምዚከማይ ይሰማምዕሉ ኢዮም።

መቸም ምምራሕ ርእሱ ዝኸኣለ ስነ-ፍልጠት፡ ቆራጽነትን ግዜን ይሓትት’ዩ። ማለተይሲ ከማይ እንተኾንኩም መሪሕነት ንኣር ሓነት ኢዩ ዝእምተኒ። ኣርሓነት ተፈጥሮኣዊ ትዕድልትን ልግሲ ግዜን ኢዩ በሃላይ ኢየ። ግዜ ዘዝሃቦ ኩሉ ብእዋኑ ክዋሳእ ይር አ። ሽዑ ኣርሓዊ ውድቀትን ዓወትን ምስተኸስተ እቲ ሰዓቢ ድማ የግዲ ክስዕብ ኣለዎ። ኣርሓ ምስ ዝሰንፍ’ሞ ተካእቲ ንርእሳ ቶም እንተበርዒኖም ከድኣ መን ይተክእ ኢዩ ዘዛርብ ዘሎ። ተዋሳኢ ዘይብሉ ተዓዛቢ ወይ ተጸባይ ምዃንከ እንታይ ይመስል?

“ሃገር ድኣ’ሞ ዝመርሓ’ኮ ኣይትስእንን ኢያ” ኢልኩም እንተሓሲብኩም ሓቅኹም ኢኹም። ምኽንያቱስ መሲልና ድኣ ንቀናዞ ኣሊና’ምበር ድሮ’ዃ ዝመርሑናስ ተዳልዮሙልና ይህልዉ። ብዝተረፈ ስልጣን ብባህሪኡ ናይ ህልኽን ውድድርን ባይታ ብም ዃኑ ስልጣን ክትሻሞ ነብስኻ ብቕዕቲ ምግባራ ቀዳመይቲ ረቛሒት ኢያ። ኣብ ብዓለሙ ብፍቶት ስልጣን ዝሓድግን ዝወስድ ን ስለዘየለ ማለተይ’የ።

ኣብ ጉዳይና ምስእንምለስ፡ እንተድኣ ካብቶም ቀዳሞት ተቓወምቲ ክመርሕ ዝኽዕል ተረኺቡ ወሸለ በዓል ፈረስ ይኹኑ’ም በር ሜዳስ እንሀሉ። ከምኡ ስለዘይተኻእለ እንተድኣ ተጠማሚትካ ደውን ብጭጉራፍ ቃላት ክትናቖት ጥራይን እንተኾይኑ ቀደሙ’ውን ‘ኣነዶ ከይሕዛ ነዊት፡ ንስኺዶ ከይትበልዒ ሰዊት’ ዝተባህለሉ ምኽንያት ብኸምኡ ኢዩ።

መን ኢዮም ስልጣን ዝሕዙ? ጀብሃዶ ሻዕብያ ወይስ ካልኦት? ብርጌደ-ሜጀር ጀነራላትዶ ምንኣሶም ካብእግሪ? ሃማሴነቶትዶ ካብቶም ካልኦት? እቲ ተጋዳላይ፡ ማእከላይ ሽማግለ፡ ሚኒስተርን ሎሚ ድማ ሰልፉ እናመርሐ ‘እነኹ’ ዝብል ዘሎ መስፍን ሓጎስዶ ስብሓተ-ፍሊጶስ? ጀነራል ጠዊልዶ ዳግማይ ወዲ-ዓሊ? ወይስ ኣይሕሱብ ካብስዉራን ወንበሩ ክኹደጭ?……..

መዓስን ስለምንታይን ከምተባህለ ከይተጣለለ ብዛዕባ ብስም ‘ተባሂሉ’ ተባሂሉ ከይንሰማማዕ ከምዝተሰማማዕና፡ ዝውረ ላሕ ኲ ብሂላት ዝፈለጥክዎ’ዃ እንተዘይሃለወ፡ ብከምኡን መሰሉን ኣኹሪፍና ንሕሰሞ ረብሓስ ኣይወሓደን። ልክዕ፡ ኣሉታስ ብከላ እንድዩ፤ ነቲ እምባ ቅዉም-ነገር ሰባት ብዝናኣሰት ኣበር ኣጋኒንካ ብዝላኻዕ ወረታት ኣማሪረ ንነብሰይ ከምግዝእቲ ናይዚ እዋ ን መጠን ከምቲ ዝውረየልና ደቂ ኤርትራ በይኑ ዝዓይነትና ሓሳዳት ስኑፋት ወይ ድማ ሕሉፋት ንበሃሎ ከይትኣምን ምሒር ከጓጥተላ እንከለኹ፡ ክሳብ ግዚኡስ ልብና ድማ ክሳብ ክንደይ ከምዝዕሹን ከምዝኸውሐን ከይዓጀበኒ ኣይሓልፍን።

ነገር ምርጫ ኮይኑ ሰብና ድማ “ሰይጣንዶ መልኣኽ ትመርጽ”? ተባሂሉ እንተዝሕተት ብዘተፈጥሮ መልኣኽ ምሓረየ እብል። እናሓንሳብ ግና ኣይኣዝዝ’ምበር ወዝቢ እንተኣጓኒፉስ ምርጫኹም ጭራሽ ካብ ክልተ ሰይጣውንቲ ጥራይ ሓዲኦም ምምራጽ ምስትሕተቱ ኣየናይ ዝዓይነቱ ሰይጣን ምመረጽኩም? ዶስ መሰል ተዓቅቦ ክወሃበኩም ሕቶኹም መንበልበልኩማ?

ይቕጽል…….                                                                                                                                                                          ጎደፋ፡

aseye.asena@gmail.com

Review overview
22 COMMENTS
 • KIdun November 23, 2013

  Please visit Sudan vision of 22 nov-2013

 • Eden November 23, 2013

  ISAIAS IS THE BEST LEADER FOR ERITREA AT THIS TIME. WE ERITREAN NEED TO UNDERSTAND THAT WE HAVE BEEN ENSLAVED FOR OVER 120 YEARS, SO THE ISSUE WE ARE FACING AT THE PRESENT TIME IS A SYMPTOMS OF OUR INEXPERIENCED SELF RULING. WE ALWAYS HAVE BEEN TAKEN CARE BY OTHER COUNTRIES POWERS AND FOOD, WATER, AND OTHER NECESSITATES. AS LONG AS WE ARE RULING OUR SELF WE WILL HAVE ISSUES BECAUSE WE ARE A POOR COUNTRY. SO, WE NEED TO STOP THE GURAMURA AND FACE THE FACT.

  • smart ass eden November 23, 2013

   Eden,

   I am not sure of your age but a little lesson for you:

   Haile sellasie may have treated Eritrea as second class but never slaved them. To the contrary, eritreans in Addis Abeba lived well.

   Derg introduces “zemecha” for two years. But even if one does not participate, derg did not slave him or her; But while the optedout students were free to roam around, they were not allowed to work, go to school or leave the country.

   Then came Isaias “HASAD” who slaved us for 22 years.

   Now tell me which in which part of the world do you live in?

   Ay-tiwerazeyee

   • Eden November 23, 2013

    Hi Smart ass eden,
    I am 20 years old. I find your response to be insulting to me and to other Eritreans who support our President. When you say Isaias this Isaias that you are concluding that we have no our own mind, Isaias does not think for us. We know who our friend is and who our enemy is. Ethiopia is our enemy. Everything bad that is happening to us Eritrean today, I am sure Ethiopia has something to do with that. In regard to the enslaved comment I made, I was thinking more about the Italians who colonized our country for more than 60 years and then the English.

    • Awet November 23, 2013

     Too young to understand. President? Elected by whom and to serve who?

  • daniel November 23, 2013

   you are not serious. are you?

  • Awet November 23, 2013

   Sis he can have you like the rest of the girls in Sawa. I am sure you would fit well on his rotation of one girl per night.

 • Hidat November 23, 2013

  EDMEN TENAN NPRESIDENT ESAYAS AFEWERKI.

  • Dawit November 23, 2013

   Hidat bezebil sim zetsehafki wey zetsehafka.
   Edmen tenan ne Isiaia temeneyulu zeleka wey zeleki.
   Metan N Eritrea atsebiku kedehka maletki deyu?
   Entay kumneger zelewo seb koinu.
   22 ametat welahanti keyserhe tereay nehadinet hager kebetatin zeserehe seb
   Tena memenay nay teuyat aykonen.

   Dawit wedi keren

  • Nahom November 23, 2013

   Hidat

   EDMEN TENAN NPRESIDENT ESAYAS AFEWERKI = Motin ‘Enwatin Hizbi Ertra

 • Hagerawi November 23, 2013

  Anda hegdef dea entay ikum briga teakakibkum mexikum, lomi mote xebah mote nesu bseKran abzi qereba ewan gaH kem zebel ayteterateru… Moytu kebhal kelo dekas tesenu emo aymoten keblukum kelewu kea, temesgenka amlakie keteblu tenfaskum wexiukum… denakur.. nesu kemtom zehalefu dictatorat zeykones kemtom ab Aalem baremenet teray zefeletu Aamexti koynu iyu kezeker. ELFI ERIYRAY DEKI ERIYAY…

 • zeySkef November 23, 2013

  EDEN, tEKIT Mnfetita che—-ka -fete ztebahle kemzi natki msterekbe ‘yu.

 • GOJAM November 23, 2013

  EIZI KULU HATI-ATNA BEZIHU ( KULATNA HASEWTI AKATERTI GES RA-AYETI AWRAJAWI MEKALSTIYEYE GANTAYE ADI KENKEYED GEZA KENASERHE AND WEDEY KAMEREW GUALEY KAMEREW MESEB KEYEBA-AS AND WEDEYE TIMEHERTI KEMREK EDUME KEYESE-ENE ) ALL THAT KULATNA NETOME SEWE-ATE HEWATNA RESINA THAT WHAY MESAHKI SHERAFT KOYENA ZELENA.

 • kogne November 23, 2013

  i think you guys even when you sleep you are going to see isayas picture, even you are going to say the stone is isayas, day and night you talk about isayas, isayas is a human being living in (eritrea) he can get sick ,he can fall, finally he is going to die no body is going to stay for ever, 60 years old 70, 80 90 100 years old, finally you die,if he die you guys what are you going to do, kill each other to sit in his chair,you guys are useless, shame on you

  • Nahom November 23, 2013

   Kogne

   The question is not who is siting on the chair, it is how is he siting.

 • hagerawi November 23, 2013

  I love the iron man for ever.God bless u. niberelina nihina nisika nisika nihina (wedi afom biri nisika anbesa serawitika nebiri). shet manta eti zihademe yihidem gena ab metKleina Allena mistaka.

 • brinji November 23, 2013

  nahom, DIA told the late minster Ali said,while both drunk and jocking, that he is gonna take the chair he is sitting with him, even when he dies, to hell .. sure not to heaven . lol

  • Awet November 23, 2013

   I, Isias Afororki, My peeooppllee loovvee meee

 • mike November 23, 2013

  isyas has died already , HIGDEFAWIAN will go to hell soon too. Thx God.

POST A COMMENT