Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ንዝተሸመ ተኸተሎ።

ንዝተሸመ ተኸተሎ።                                23-11-12፡ ፕረሲደንት ኢሳይያስ ተሰዊሩ ቀንዩ ኢሎሞ። እሞ ህዝቢ ድማ ከከምትጽቢቱ ከምተሻቐለ ሰሚዕና። ግደ ሓቂ ኣብ ዕዮ ፈጣሪ ክንኣቱ ኣይግባእን። ኣምላኽ ምሕረቱ ኣውሪድልና እንተኾይኑ ግና መዓረ። በቲ ካልእ’ውን ንሱ ተዋሊኡ ከምዘይቀነየ ከምታ ልማዱ በታ ዝተነስዐቶ

ንዝተሸመ ተኸተሎ።                                23-11-12፡

ፕረሲደንት ኢሳይያስ ተሰዊሩ ቀንዩ ኢሎሞ። እሞ ህዝቢ ድማ ከከምትጽቢቱ ከምተሻቐለ ሰሚዕና። ግደ ሓቂ ኣብ ዕዮ ፈጣሪ ክንኣቱ ኣይግባእን። ኣምላኽ ምሕረቱ ኣውሪድልና እንተኾይኑ ግና መዓረ። በቲ ካልእ’ውን ንሱ ተዋሊኡ ከምዘይቀነየ ከምታ ልማዱ በታ ዝተነስዐቶ መጻንሒት ተሓጊዙን እንታይ ክበሃል ከምዝቀነየ ቀራሪሙን ብመስኮት ቲቪኡ ብምቕልቃል “እነኹል ኩም ሞት የብለይ ሕማም፡ ዝሞቱን ዝሓመሙን’ሞ ተቓወምቲ ኢና በሃልቲ (ህዝቢኤርትራ) ኢዮም” ክብለና ይኸውን።

ይዝከረኒ ከምዛዋዛ፡ “ኡይ በሊ መሬት ብዕዋላ ተገዝኢ” ይበሃል ከምዝነበረ። ቋንቋ ዓዋሉ ብሓቂ ከምኡ እንተኾይኑ ነዚ ናብ ህዝብና ዝወረደ እዋናዊ ሓርጎጽጎጽ’ውን ብመግለጺ ወዲ-ዓይኒ መዓር ልክዕ መሰታ ሞት ኢዩ ተተርጒሙ። እሞ ብክቱር ት ዕቢት ክሳብ ድማ ኣንዊሖም ዝኣሰርዋ ደርሆስ ዝተፈትሐት ከምዝመስላ ተጠቢቡ ተመሲልልና!!!

ኦይ! እታ ዝተኣስረት ደርሆ’ኮ ከምታ ዝሓቖፈት ኣይተኾርመየትን። ብእስርታ መሬት ካብ ምፍሕታር፡ ተንቀሳቒሳ መግባ ካብ ምምእራር ኣይተቛርጽን። እታ ንእዋኑ ዝሓቖፈት’ውን ከምኡ ንሓዋሩ ክትበዝሕ ክትስስን ክትብል’ያ ንግዚኡ ኣብ ባኹራኣ ት ሓቅቕን ደርሆነታ ዝድረትን። ካብ መጀመርታ ሕቕፎኣ ኣትሒዛ ድማ ኣንጻር ኩሉ ተጻብኦ ነብሳን ፍርያታን ትውፈ። ኣማስያ ኡ ድማ ፍረ-ጽንዓታ’ዩ’ሞ ደቃ ክስስኑን መሬት ክመልእዎን ኢዮም። ደቂ ኤርትራ!!!!!!!!!!!!!!!

ኢሳይያስ ዓሻ ኢዩ። እንኮላይ ዘይተባዕ፡ ዘይኤርትራውን ዘይፍጡር-ሰብን። እቶም ኣጸቢቕኩም ትፈልጥዎ መቸም ከምትድግ ፉኒ እተኣማመን ኢየ። ንኩሉ ናይ ብርሰት ዕጥቁ ብ ’ውልቀ-መላኽነት’ ዝተሸፈነሉ ገበነኛ፤ ዘይከምቲ ዝበሃል ንሱ መፈጠሩ በዲልዎ ኣብ ሞንጎ ቅንእን ፍርሕን ተቐርቂሩ ከምዝነብር  ኣጸቢቕኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። እሞ ዕጫኡ ንዝበጽሐቶ ሓደ ሰ ብ ክውግን እንተተኣዚዙ “ዘይ እዝስ፡ እዚኣስ ከምኡ ኢዮም” እናበለ ሽሕ ሰብ የህልቕ። ሓደ ሰብ ክኣስር እንተተራእይዎ ኣን ጻር ሕልናኡ ብምኻድ ሽሕ ይቕፍድ። በሉ “መንኢዮምከ ኣዘዝቱ” ከይበልኩም ፈተኹሞ ጸላእክሞ ከምኡ ኢዩ ኢሳይያስ ማለ ት።‘ዘይቀንእ ኣይወለድ’ ይበሃል’ዃ እንተኾነ ናቱ’ሞ ቅዱስ ቅንኢ ማለት መዓስ ኮይኑ። ቅዱስ ቅንኢ’ኮ ምስ ሓያላት ጥራይ ኢዩ ዘሎ። ማለተይ ከምኡ እንተዘይከውን’ሞ ኣብ ሞንጎ’ቲ መሓሪ ህዝቢ ኣትዩ ክንድኡ ዝተናኾል ፈራህ! ኣይምኾነን።

ልክዕ ሎሚ’ውን ከምቀደምና ብተጻባእቲ ተኸቢብና ኢና። ብኣዝዩ ዓለም ዘዛረበ ማሕለኻታት ክንቅፈድ ተፈሪድና። ከምኡ ድማ ካብ ገዛእ ሃገርና ብኣስገዳድ ተኾብዂብና ናብ ብዓለሙ፡ ብቀንዱ ናብ ኣፉ ዝኸፈተ መሬታዊ ኮነ ማያዊ ጋህስታት ክን ድርገም ተቐሲብና ኢና።

መሰረት ውርደትና ዝኾነ ገዛእ ፕረሲደንትና ድማ ነዛ ብላሽ ዓለም ኣሚኑ ምስ መጓጅምቱ ተዋድዩ ንኤርትራዊ ብነዊሕ ገመ ድ ኣሲሩ ከሰራጥዮ’ዃ እንተፈተነ፡ ህዝብና ድኣ መዓስ “ተኣሲረ ኣኺልኒ”!  ኢሉ ኢዱ ሂቡ። መንእሰይና ንዓለማዊ ማሕለኻ ዝበትኽ መንእሰይ’ምበር “ካን ተቐፊደ” ኢሉ ከም ብመኽደን ድስቲ ተለዂቱ መዓስ ሸሊቚ ተሪፉ!

ዝኾነ ኮይኑ ንመስዋእቲዶ መለሳ ኣልይዎ ኢልኩሞ! ሎሚ’ውን ከምትማሊ ሕፍሶ ዜጋታትና ንኸፍል ኣለና። ግናኸ ሓንቲ መ ዓልቲ ከምቶም ደቂ ዪስራኤል ሃገርና ከምነማሙቓ ስለንኣም ከምትጽቢት ካሕዳያት ዘይኮነ እንሆ ኤርትራዊ ሎሚ’ውን ዓለ ም የዛርባ ይርአ። ከምትምኒት እኩይ ህዝብና ክብተን፡ ሃገርና ሓንሳብን ንሓዋሩን ክትድምሰስ ካብዘይተኻእለ ዳግማይ ንዓለ ም ከነዛርብ ምኽኣልናስ እንታይ ዝኣመሰለ ውህብቶኾን ይኸውን?

ኤርትራዊ ሎሚ’ውን ከምትማሊኡ  በዚ ዝቐነየ ናይ ባሕሪ መስዋእቱ ኣይረዓደን። እዃድኣ “እንታይ ንግበር”? ኢዩ ክበሃል ተቐንዩ። ቅንያት “እንታይ ንግበር? መን ይምጻእ” ልብና ሰቒልዎ ከምዝቐነየ ሓቂ ኢዩ። እዚ ሰሙናዊ ፍጻመታትን ጠለባቱን ብዙሕ ነበረ ዓይነቱ። ኣብቲ ምድረ-በዳዊ መሬት ምድረ-ዓረብ ዝርንዝሕ ዝኮዖ ንብዓት ደቂ-ሓበሻ ክውሕዝ ርኢና ምስኦም ምንባዕና እቲ ሩህሩ ባህርያትና ስለዝቐሰበና እንኮላይ ንኢቲዮጲያዊያን ኣሕዋትና ነቢዕናሎም። ምስኦም ግምባር ከምዘድልየና ክንሓስበሉን’ውን ኣዘኻኺርና ኣሎ። —–ግምባር ሓበሻ!—-                         

እንተኾነስ ቀታሊና ሰቡ ኮነ መሬቱ መጺእናዮም’ምበር ኣይመጹናን’ሞ ክንድዑ ክንግዕረሎም ስለዘይግባኣና ቀዳምነትና ኢዩ ዋና ሰላብ ቅንያትና ዝነበረ። ብምዃኑ ብዝጸንሐ ደምበ ተቓውሞ ዘስቆርቆረ ቃልሲና ብካልእ ክልተ መገድታት ተቐላቒሉ ኣ ሎ።ተበግሶ ወዲ-ባካሮ ቀዳማይ ተጠቃሲ ኮይኑ ቀንዩ። በቲ ካልእ ድማ ተበግሶ ተጋደልቲ ህ.ግምባር ነበር። ምናልባሽ “እዚ ተበግሶታት’ዚ መቐጸልታ’ምበር መዓስ ሓድሽ” ከብለኩም ክኢሉ ይኸውን። ሃቂ’ዩ ‘ቲ ዘገድስ እንታይ ዝመልክዑ ሓድሽን ከመይን ድኣ’ምበር ሕጂ ዝመሃዝ ቃልሲ ክርአ ኣይንጽበን ንኸውን።

ዝኾነ ኮይኑ ንዝተሳዕረ ምስባል ካብሃለወ፡ ንዝተሸመ ምኽታል ከኣ ግድን ኢዩ። እንተኾነስ ዕድልና ግዲ ሓውሊላ ድሮ ድማ ደናጉላ ፖለቲካ ከንከራሩ ጀሚሩ ቀንዩ። መን ኢዩ ዝሽየም ድያ’ታ እዋናዊት ሕቶ ሓቀይ?

ንነገሩ ‘ንዝተሸመ ተኸተሎ’ ብኸመይ ተባሂሉ? እንታይ ማለት ኢዩኸ? ምስቲ “ዝነገሰ ንጉስና ዝበረቐ ጸሓይና”ዝብል ምስላ ቀ ዳሞትከ ምሕዝነት ኣለዎ ድዩ? ክንብል ንኽእል ንኸውን። ካልእ ብዙህ ብዙሕ ቅዉምነገርን መዳኸምያን’ውን ክንጠቅስ ንኽ እል። ዋና ገዛኢና ግና ዘለናዮ ግዜ ምዃኑ ዘይምዝንጋዕ ይበልጽ እብል ብወገነይ። ብቑዕ ዝመስለኒ ምኽንያት’ውን ኣለኒ።

“ብእዋን ውበ ዝጸመመስ ዝባን ውበ ክብል መተ” ተባሂለ ከምዝዳቐቕ እናተረዳእኩ ኣነ ድማ ሓደ ካብቶም ብግዚኦም ኣንጊ ሆም ናብ መስርዕ ናጽነት ዝወፈሩ ብምዃነይ፡ ኣብ ክፍሊ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ድማ ናጽነት ናብ ሓርነት መንጠሪት መሳልል ድኣ’ምበር ንርእሳ ከም ውድእቲ ዓላማና ከምዘይምዃና ስለዝተማሃርኩ፡ ኣዒንተይ ካብ ብንጉኡ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ንህዝባዊ ት መንግስቲ ከቛምታ ቆሊዐን ተሪፈን እብለኩም። ከምኡ’ውን’ቶም ከማይ። እሞ ዋላ’ዃ ንእዋኑ ይኹን፡ ምዕዋርና ካብ ዘይ ተረፈስ መንድኣ ይምረሓና? ንበል’ሞ ሽዑ’ቲ መልሲ ባዕሉ ደበኽ ክብል ይመስለኒ ኣሎ። ዝኸፍአ እንተኸፍአስ ኣብ ዓዲ ዕዉ ራት’ኮ በዓል ሓደ ዓይኒ ኢዩ ዝነግስ። ግና ድማ እቲ ወናኒ ሓንቲ ዓይኒ ክነግስ ዝኽእል እንተኾይኑ ማለተይ ምዃኑ ብዙሓት ከምዚከማይ ይሰማምዕሉ ኢዮም።

መቸም ምምራሕ ርእሱ ዝኸኣለ ስነ-ፍልጠት፡ ቆራጽነትን ግዜን ይሓትት’ዩ። ማለተይሲ ከማይ እንተኾንኩም መሪሕነት ንኣር ሓነት ኢዩ ዝእምተኒ። ኣርሓነት ተፈጥሮኣዊ ትዕድልትን ልግሲ ግዜን ኢዩ በሃላይ ኢየ። ግዜ ዘዝሃቦ ኩሉ ብእዋኑ ክዋሳእ ይር አ። ሽዑ ኣርሓዊ ውድቀትን ዓወትን ምስተኸስተ እቲ ሰዓቢ ድማ የግዲ ክስዕብ ኣለዎ። ኣርሓ ምስ ዝሰንፍ’ሞ ተካእቲ ንርእሳ ቶም እንተበርዒኖም ከድኣ መን ይተክእ ኢዩ ዘዛርብ ዘሎ። ተዋሳኢ ዘይብሉ ተዓዛቢ ወይ ተጸባይ ምዃንከ እንታይ ይመስል?

“ሃገር ድኣ’ሞ ዝመርሓ’ኮ ኣይትስእንን ኢያ” ኢልኩም እንተሓሲብኩም ሓቅኹም ኢኹም። ምኽንያቱስ መሲልና ድኣ ንቀናዞ ኣሊና’ምበር ድሮ’ዃ ዝመርሑናስ ተዳልዮሙልና ይህልዉ። ብዝተረፈ ስልጣን ብባህሪኡ ናይ ህልኽን ውድድርን ባይታ ብም ዃኑ ስልጣን ክትሻሞ ነብስኻ ብቕዕቲ ምግባራ ቀዳመይቲ ረቛሒት ኢያ። ኣብ ብዓለሙ ብፍቶት ስልጣን ዝሓድግን ዝወስድ ን ስለዘየለ ማለተይ’የ።

ኣብ ጉዳይና ምስእንምለስ፡ እንተድኣ ካብቶም ቀዳሞት ተቓወምቲ ክመርሕ ዝኽዕል ተረኺቡ ወሸለ በዓል ፈረስ ይኹኑ’ም በር ሜዳስ እንሀሉ። ከምኡ ስለዘይተኻእለ እንተድኣ ተጠማሚትካ ደውን ብጭጉራፍ ቃላት ክትናቖት ጥራይን እንተኾይኑ ቀደሙ’ውን ‘ኣነዶ ከይሕዛ ነዊት፡ ንስኺዶ ከይትበልዒ ሰዊት’ ዝተባህለሉ ምኽንያት ብኸምኡ ኢዩ።

መን ኢዮም ስልጣን ዝሕዙ? ጀብሃዶ ሻዕብያ ወይስ ካልኦት? ብርጌደ-ሜጀር ጀነራላትዶ ምንኣሶም ካብእግሪ? ሃማሴነቶትዶ ካብቶም ካልኦት? እቲ ተጋዳላይ፡ ማእከላይ ሽማግለ፡ ሚኒስተርን ሎሚ ድማ ሰልፉ እናመርሐ ‘እነኹ’ ዝብል ዘሎ መስፍን ሓጎስዶ ስብሓተ-ፍሊጶስ? ጀነራል ጠዊልዶ ዳግማይ ወዲ-ዓሊ? ወይስ ኣይሕሱብ ካብስዉራን ወንበሩ ክኹደጭ?……..

መዓስን ስለምንታይን ከምተባህለ ከይተጣለለ ብዛዕባ ብስም ‘ተባሂሉ’ ተባሂሉ ከይንሰማማዕ ከምዝተሰማማዕና፡ ዝውረ ላሕ ኲ ብሂላት ዝፈለጥክዎ’ዃ እንተዘይሃለወ፡ ብከምኡን መሰሉን ኣኹሪፍና ንሕሰሞ ረብሓስ ኣይወሓደን። ልክዕ፡ ኣሉታስ ብከላ እንድዩ፤ ነቲ እምባ ቅዉም-ነገር ሰባት ብዝናኣሰት ኣበር ኣጋኒንካ ብዝላኻዕ ወረታት ኣማሪረ ንነብሰይ ከምግዝእቲ ናይዚ እዋ ን መጠን ከምቲ ዝውረየልና ደቂ ኤርትራ በይኑ ዝዓይነትና ሓሳዳት ስኑፋት ወይ ድማ ሕሉፋት ንበሃሎ ከይትኣምን ምሒር ከጓጥተላ እንከለኹ፡ ክሳብ ግዚኡስ ልብና ድማ ክሳብ ክንደይ ከምዝዕሹን ከምዝኸውሐን ከይዓጀበኒ ኣይሓልፍን።

ነገር ምርጫ ኮይኑ ሰብና ድማ “ሰይጣንዶ መልኣኽ ትመርጽ”? ተባሂሉ እንተዝሕተት ብዘተፈጥሮ መልኣኽ ምሓረየ እብል። እናሓንሳብ ግና ኣይኣዝዝ’ምበር ወዝቢ እንተኣጓኒፉስ ምርጫኹም ጭራሽ ካብ ክልተ ሰይጣውንቲ ጥራይ ሓዲኦም ምምራጽ ምስትሕተቱ ኣየናይ ዝዓይነቱ ሰይጣን ምመረጽኩም? ዶስ መሰል ተዓቅቦ ክወሃበኩም ሕቶኹም መንበልበልኩማ?

ይቕጽል…….                                                                                                                                                                          ጎደፋ፡

aseye.asena@gmail.com

Review overview
22 COMMENTS
 • MightyEmbasoyra November 23, 2013

  Isayas is everything in today’s Eritrea. It is a one way street. Isyas tells not someone tell isayas. If he dies, everything changes. Anyone thinks otherwise should have a better explanation.
  Is he dead? I have no idea. However, he may be studying for a final exam, in some of the few bars he almost daily attends.

 • tesfaldet November 23, 2013

  it is true after ESAIAS steps down his SON ABRAHAM will take &this is agood news for ERITREA from big lion to the small lion ILOVE TO SEE IT AWET NIHAFASH

 • hanetay November 24, 2013

  Dearest Amanuel and et al please stop misinforming your audience
  Isaais Afwerki appears in Sudan, ending rumor of poor health

  Read more: http://www.madote.com/2013/11/president-isaais-afwerki-appears-in.html#ixzz2lbIT0k2U
  You purposely hid the story that Isayas was dying.
  If only u can stop being a puppet of an enemy!!!!!

POST A COMMENT