Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ንባይቶ እንዳ’ባ ንበገስ!

ብንኣምን ተኪኤ       ጀርመን፡  17/11/2015 ሓደ ሓደ ጊዜ፡ ሓቂ ክትጉሰ ትርእያ'ሞ፡  በጨቕ ክኣ ይብለካ፡፡ ክሳብ መዓስ'የ ትም ክብል ኢልካ ውን ንነብስኻ ትገንሓ። ዝመስለካ ክትብል ወይ ክትጽሕፍ ውን ትውስን፡፡ “ ዝመኸርናዮ ንልቦና፡ ዝሓጎምናዮ ንጥዕና ይግበረልና “ ኢልካ ክኣ

ብንኣምን ተኪኤ       ጀርመን፡  17/11/2015

ሓደ ሓደ ጊዜ፡ ሓቂ ክትጉሰ ትርእያ’ሞ፡  በጨቕ ክኣ ይብለካ፡፡ ክሳብ መዓስ’የ ትም ክብል ኢልካ ውን ንነብስኻ ትገንሓ። ዝመስለካ ክትብል ወይ ክትጽሕፍ ውን ትውስን፡፡ “ ዝመኸርናዮ ንልቦና፡ ዝሓጎምናዮ ንጥዕና ይግበረልና “ ኢልካ ክኣ ነቲ ዝመሰለካ፡ ብዘይጎድእ መንገዲ ትድሕድሖ። እቲ ለለባሙ ይቕበሎ ወይ ይግምግሞ፡ እቲ ብኣነነት ዝተላዕጠጠ፥ ኣነ ጥራሕ’የ መምህር ዝብል ሰብ ግን፡ ስለ ዝመዓድካዮ ጥራሕ   ይቕየመካ ። ብዙሕ ግዜ ብዓል እገለ ከይቅየሙኒ ኢልካ ትንሕፎምን፡ ዕሽሽ  ትብሎምን’ሞ፡ ስኣን ኣብ እዋኑ እሕሕ ምባል፡ክኣ እቶም ዝጋገዩ ይግብሉ፡፡ ንኩልኻ ለኻኺሞም፡ ህዝብን ሃገርን ከይተረፈ የዕንዉ። “ምስ ጠረጥካ እግሪ ይእከብ፡ ምስ ሰሓትካኸ ምኽሪ ይርከብ” ከም ዝብልዎ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ዝፈጸምዎ ዕንወት፡ ኣብ ዘይዕረየሉ ደረጃ ምስ በጽሔ፡  ድሕሪ ማይ ኣብ ብዓቲ፡ እሕሕ ከይንብል ነበርናስ እናበልካ ተስተንትን። መዋጽኦ እንተረኸብካ ኢልካ ክኣ፡ “ህዝቢ ንጋባእ ! ንመኻኸር !  ትብል።

እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እዚ ኮይኑ፡  ንህዝቢ  ከም እኩብ ሓይሊ፡ ብጅምላ ክትነቕፎ፡ ወይ ውን ክትውንጅሎ ግን ነውሪ’ዩ። ንምንታይሲ፡ ህዝቢ ባሕሪ ስለ ዝኾነ፡ ኣብ ውሽጡ በብዓይነቱ ጸጋታትን ዓቕምን ስለ ዝውንን። ይኹን’ምበር  ናብ ሑቕፉ ኰንካ፡ ንድኻማቱ ብሃናጺ ኣገባብ ክትእምተሉን ምኽሪ ክትልግሰሉን ግን ሓላል’ዩ ።  ከም ትዕዝብተይ እንተ ድኣ ኮይኑ፡ ንሕና ኤርትራውያን፡ ካባይ ጀሚርካ፡ መብዝሕትና፡ ናይ ምንባብን ናይ ጽን ኢልካ ምስማዕን ባህሊ ኣዝዩ’ዩ ዝጎድለና ምበልኩ። ከም ተርእዮ፡ ሓይልና ኣብ ምዝራብን ኣብ ምቅዋምን’ዩ ዝመዝን፡ እንተ ተባህለ ዘጋነንኩ ኣይመስለንን። ድፍረት ድኣ ከይምሰል እምበር፡ ምንባብ እናኸኣልና ዘይነንብብ ውሑዳት ኣይኮናን፡፡ ካብቶም ውሑዳት ኣንበብቲ’ዮም ዝብሃሉ  ውን፡  ቁሩብ ምስ ኣንበቡ ዘምቦሃቑው ይበዝሑ። ገምጋመይ ጃምላዊ ስለ ዘይኮነ፡ ነነብስና ኣበይ ንሰዂዓ፡ ንዓኻትኩም ክገድፎ’የ።

በሉ፡ ኣየንብቡን’ዶ፡ የንበሃቑዉ’ዱ ኢሉ ዘሊፉና ኢልኩም ከይትቕየሙኒ ፡ ንድፍረተይ ኣቐዲመ እቕረታ እናሓተትኩ፡ ከም መተዓረቒ ብማለት፡ ናይ ምንባብ ሸውሃትኩም ምእንቲ ክትከፍተልኩም ፡  ሓንቲ ምቅርቲ  ዕላል ( Apperetivo ) ክጋብዘኩም ።

ኣብ’ቲ ዝዓቤኹሉ ኣከባቢ፡ ዘጋጠመ፡ ንዓመጽን ንፍትሒን ፡ ብፍቕሪን ብሓልዮትን ዝዳኒ ፡ ዘገርም ፍጻሜ ኣቦታትና’የ ከዕልለኩም።   እቲ ዕላል እንሆ፡  ሰናይ ንባብ።

እቲ ፍጻሜ ልቢ ወለድ ኣይኮነን፡ ብሓቂ  ኣብ ዓዲ ንኣምን (ዓንሰባ) ዝተፈጸመ ሓቀኛ ታሪኽ’ዩ ። ኣብታ ዓዲ፡  ኩሉ ወዲ’ቲ  ከባቢ ዝፈርሖምን ዘኽብሮምን ፡ ኣጅማት ተወልደመድህን ዝብሃሉ፡(ኣቡኡ ነቲ፡ ምስ ጅግና ስዉእ ወዲ ዓፋ ዝተሰውኤ፡ ጅግና ስዉእ ሻምበል መብራህቱ ማለት’ዮም) ምስሌነ ይነብሩልኩም። ከምኡ ውን፡ ሓደ  ኩሎም ካህናት ዓዲ ዝፈርሑዎም ፡ ቀሺ ገብረ ዝብሃሉ፡ ሓያልን ጸጒራምን ካህንን  ነበሩ ። እቶም ሓያል ምስሌነ፡  ነቶም ሓያል ቀሺ፡ ኣባት ነብሲ፡ ምኾንካኒ’ዶ ይብሉዎ። ወዮም ቀሺ፡ ነቶም  ምስሌነ  ስለ ዝፈርሑዎም ፡ ሕራይ ወይ ኣይክኣለኒን ከይበሉ፡ ቅድም ምስ ለባማት ክማኸሩ ይውስኑ። ናብ ሓደ፡ ከንቲባ መስመር ዝብሃሉ ፡ ሓደ ካብ ለባማት ዓዲ ፡ከይዶም ውን ምኽሪ ይሓቱ። ናብ ከንቲባ መስመር ከይዶም ድማ፡ “ኣጅማት፡ ኣባት- ነብሲ ፡ ክትኮነኒ ትኽእል’ዶ ይብሉኒ ኣሎዉ’ሞ፡ ኣነ ክኣ ፈሪሄ፡ እንታይ ተማኽሩኒ “ ይብሉዎም።

ከንቲባ መስመር፡ ንኣጅማት ይኹን ነቶም ካህን ኣጸቢቖም ስለ ዝፈልጥዎም፡  ንቀሺ ገብረ፡ “ ብወገነይ ይትረፍካ ምበልኩ፡ ንምንታይሲ ኣጅማት ሓያል’ዮም፡  ኣይትኽእሎምን ኢኻ” ኢሎም የማኽርዎም ። እቶም ቀሺ ግን፡ ንምኽሪ ናይቶም ወረጃ ሽማገለ ሕራይ ኢሎም ተቐቢሎም ካብቲ ገዛ ይወጹ’ሞ ፡ ኣብ መደቀሲኦም ሕስብ ምስ ሓደሩ ግን ይጥዓሱ፡፡ “ዋእ ኣጅማት ሓያል’ዮም፡ ግን ክኣ ፍትሔኛ እዮም፡ እንተገደደ ጸግዒ’ዮም ዝኾኑኒ፡ ” ኢሎም ፡ ንሕቶ ኣጅማት ብኣዎንታ ይቕበልዎ።ድሕሪ ገለ ዓመታት ፡ ቀሺ ገብረ፡ ልዓታ ዝተሰብረት ብልጽቲ ወርቃዊት ጭራ ስለ ዝነበረቶም፡ ኣጅማት ስልጣኖም ተጠቒሞም ብናጻ ኣዓርዮም ንከምጽኡሎም፡ ይልምንዎም። ኣጅማት ውን ከይተሰከፉ፡ “ጸገም የለን፡ ዝፈልጦም እንዳ ወርቂ ስለ ዘሎዉኒ፡ ብነጻ ኣዓርየ ከምጽኣልካ’የ”፡ ኢሎም ነታ ጭራ ይቕበልዎም። ኣጅማት ፡ ከም ውዕሎም፡ ነታ ጭራ ፡ ኣስመራ ወሲዶም ብግቡእ ብነጻ ኣዓርዮም የምጽእዋ። ወዮም ቀሺ፡ጭራይ ሃበኒ ምባል ኣሰኪፉዎም፡ ክሳብ ኣጅማት እንካ ጭራኻ ዝብልዎም፡ ጭራይ ከይበሉ፡ ትም ኢሎም ይጽበዩ። ጭራ ብኾፋ፡ ምዕልቲ ይሓልፍ ። ኣጅማት ክኣ ብተፈጥሮኦም ፈራሕ ሰብ ኣይፈትዉን’ዮም። ቀሺ ገብረ ክኣ ፡ ካብቶም መን ከማይ ዝብሉ ሓያላት፡ ንዓዲ ዘካውሱ፡ ክነሶም፡ ኣብ ኣጅማት ምስ በጽሑ ፡ ምሕያልስ ይትረፎም፡  ንገዛእ ጭርኦም ሃቡኒ ምባል ትብዓት ይስእኑ።

ነዚ ኩነተ-ራዕዲ’ዚ ዝተረድኡ ኣጅማት፡ ነታ ጭራ ካብ ሳንዱቕ ኣውጺኦም፡ ከም ብሕታዊ ንብረቶም፡ ኣብ ኩሉ መጋባኣያታት እንዳ’ባ፡ ዘው እናበሉ ክጥቀሙላ ይጅምሩ። ዓዲ ብዓዳ፡ ጭራ ናይቶም ቀሺ ምዃና ስለ እትፈልጥ ኩላ ትሒም ትሒም ትብል፡፡ ቀሺ ገብረ ውን ብውሽጦም ይጭነቑ።  ቀሺ ገብረ፡ ትጽቢት ምስ ነውሖም፡ ዝመጸ ይምጻእ ደፊረ ጭራይ ሃበኒ ክብሎ ኣሎኒ ኢሎም ይውስኑ፡፡ ንበይኖም ብሕት ምስ በሉ ክእ፡ ሓውሲ ፈጥፈጥ እናበሉ፡ “ጎይታይ፡ እዛ ጭራ ድኣ፡ !  ረሲዕኩማ ዲኹም፡ ! እ…እ፡  እታ ኣዓርዩለይ ዝበልኩኹም ጭራ ትመስል፡” ይብሉዎም። ኣጅማት ሓውሲ ምጒብዕባዕ ሓዊሶም፡ ነታ ጭራ የማነ-ጸጋም እናወዛወዙ ፡  “ ቐሺ ገብረ  ! ነዛ ጭራ እዚኣ፡ ናተይ ትብላ ኣሎኻ። ሕራይ ንርኢ፡ ናትካ ምዃና ዝምስክረልካ እንተረኺብካ፡ ሃየ ብሰለስተ መሰኻኽር  ኣመስኪርካ ክትወስዳ ትኽእል ኢኻ ፡ ” ይብልዎም።

ቀሺ ገብረ ብወገኖም፡ ገዛ ገዛ እናኣቶዉ፡ ጭራ ጭርኦም ሙዃና ዝምስክሩሉም መሰኻኽር ከናድዩ ይጅምሩ፡፡ መንዩ’ሞ፡  ኣጅማት ዓሚጾሙኻ’ምበር፡ ጭራስ ጭራኻ’ያ ኢሉ ደፊሩ ክምስክረሎም።  ጭራይ ሙዃና ክትምስክረለይ ተባሂሉ ዝተሓተተ ኩሉ፡ “ ንዓይ’ሲ ሸለል ድኣ በለኒ” ኢሉ የድሓርሕር። ቀሺ ገብረ ውን ተስፋ ቆሪጾም ዓሪፎም ትም ይብሉ። ሓደ መዓልቲ ግን፡ ኣብ ሓደ ውራይ ምስ ከንቲባ መስመር ይራኸቡ’ሞ፡ ብዘረባ ዘረባ ጉዳይ ጭራ ትልዓል።  ብስቕታ ቀሺ ገብረ ዝተገረሙ፡ ከንቲባ መስመር፡  ሕጂ ውን ምኽሮም ይልግሱሎም። ቀሺ ገብረ “ቀደም ውን ኢለካየ፡ ግን ምኽረይ ኣይሰማዕካን፡ ሕጂ ውን ከም’ቲ ቀዳማይካ ድኣ ከትጠዓስ እምበር መማኸርናካ” ይብልዎም ። ቀሺ ገብረ ውን፡ ሎምስ ኣይምተጣዓስኩን ይብሉ።  “በል፡ ኣጅማት ሓያል’ዩ፡ ኣብ መንግስቲ ከሲስካ ፡ ዋላ ሓንቲ ክትገብሮ ዝከኣል ኣይኮነን፡፡ ነጅማት እንዳባ ጥራሕ’ዮም ዘፍርሕዎም። ከምትፈልጦ፡ እንዳ’ባ ( ህዝቢ)  እቲ ዝለዓለ ስልጣን’ዩ፡፡ ህዝቢ ዋና ስልጣን’ዩ ካብ በልና ክኣ፡ ነጅማት  ፈጣሪን፡ እንዳ’ባን ጥራሕዮም ዘፍርሑዎም፡ ኣብ እንዳ’ባ ጥራሕ ኢኻ ክኣ ትኸሶም። እዚ ማለት ድማ፡ እዘን ኩለን ከባቢ ዓድታት ዝእከባሉ ባይቶ ዓዲ፡ ንሰንበት ተቖጺሩ ኣሎ፡፡ ኣብታ ባይቶ ቀሪብካ፡ ኣብ ቅድሚ እንዳ’ባ፡ ደው ኢልካ፡ ብትብዓት፡ ነጅማት ተማሕጺነኩም ኣሎኹ፡ ውሕስ ሃቡኒ በሎም። ብዛዕባ ምምስካር ናባና ሕደጎ። ኣነን ኣቶ እገሌን ሸቃ እገለን ክንምስክረልካ ኢና።  መሰኻኽር ምስ ተበሃልካ፡ ንዓይን፡  ንእገለን ንእገለን ስመየና፡ ኣጆካ”  ኢሎም፡ ኣተባቢዖም የፋንዉዎም።

ቀሺ ገብረ ከምታ ዝተመኽሩዋ፡ ኣብ መጋባኣያ እንዳ’ባ ቀሪቦም፡ ነጅማት፡ ተማሕጺነኩም ኣሎኹ፡ ውሕስ ሃቡኒ ይብልዎም። ኣጅማት፡ ብትብዓትት ቀሺ ገብረ እናተገረሙ፡ “ ድሓን ውሕስ ይተኽለልካ፡ ቅድም ግን ካብ እንዳ’ባ፡ ዝዳንየና ሰብ ንሕቆፍ “ ይብሉ፡፡ እንዳ’ባ ድማ ካብ ሞንጎኦም፡  ሓደ ለባምን ወረጃን  ሰብ፡ ጠሚቶም፡ ነዛ ፍልይቲ ጉዳይ  ዝዳኒ ይመርጹ። ዳኛ ነጅማት ውሕስ ትኸሉ ይብሎም። ብድድ ኢሎም፡ ናብ’ቲ ህዝቢ ቁሊሕ ቁሊሕ ይብሉ’ሞ ፡ ነቶም ንቀሺ ዝመኸሩ ወረጃ ዓዲ፡  ንከንቲባ መስመር፡ ንሱ ዩ መኺሩዎ ኢሎም ስለ ዝጠርጠሩዎም፡ ገጾም ኣሲሮም “ተዋሓሰኒ ኣያ መስመር “ ይብሉዎም። ከንቲባ መስመር ውን ኣይጀጀዉን፡ ብድድ ኢሎም፡ “ ይውሓስ ፡ ኣሕዋት ይሙቱ፡ እዋሓሰካ፡፡  ንዓኻ ነጅማት ድኣ፡ ኣይኮነንዶ ብተራ ጭራ፡ ብክሳድ ሰብኣይ ውን እንተኾነ እዋሓሰካ” ኢሎም ይፍጸሙ። ቀሺ ገብረ ውን ውሕስ ምስ ሃቡ፡ ክሶም የቕርቡ፡ ሰለስተ መሰኻኽር ውን ይረቚሑ።  ከሳስን ተኸሳስን ነገሮም ምስ ኣፍሰሱ፡  ቀዳማይ ምስክር ይጽዋዕ፡፡

ከሳሲ፡  ንቀዳማይ ምስክር ብስሞም ጸዉዖም “ትፈልጠለይ፡ እዛ ጭራ እዚኣ፡ ናተይ ናይ ቀሺ ገብረ ሙዃና፡ ንሰብ እንተወገንካ፡ ግብ!  ንሓቂ እንተወገንካ ድማ ክብ ትብል፡ ትፈልጠለይ፡ ይብሎዎም። ምስክር ዝፈልጥዎ ክምስክ ሓፍ ምስ በሉ፡ ኣጅማት ኣብ ቅድሚት ኮፍ ኢሎም ዓይኖም ኣፍጢጦም ክጥምትዎም ምስ ተዓዘቡ ፡ ብዛዕባ ዋንነት ጭራ ክንዲ ዝምስክሩ፡ “ ዋእ ኣታ ቀሺ ገብረ፡ ኣብዛ ዓዲ ብሰላም ክንሰፍር ኣይደሌኻናን እመስለኒ” ኢሎም ምስክርነቶም ወዲኦም ኮፍ ይብሉ።

ካልኣይ ምስክር ውን ይቐርቡ፡ ከሳሲ ትፈልጠለይ ይብሉዎም። እዚኦም ውን ዓይኒ ኣጅማት ከም ዘይምሕርኦም፡ ስለ ዝረኣዩ፡ ብዛዕባ’ታ ጭራ ክንዲ ዝምስክሩ፡  ርእሶም ሓኸፍ ሓኸፍ እና’በሉ  “ ኤእ ! ሓቂ ክንዛረብ፡ ሓዴኹምሲ ተጋግዩ’ሎ” ኢሉም ኮፍ ይብሉ።

ሳልሳይ ምስክር፡ ከንቲባ መስመር’ዮም፡፡ ምስክርነቶም ክህቡ ውን ይቐርቡ፡፡  ንሶም ውን ከምቶም ክልተ ብጾቶም፡ ትፈልጠለይ ምስ ተባህሉ፡ ብድድ ኢሎም፡  ” ስማዕ ቀሺ ገብረ!  ኣምሆ፡ ኣጅማት፡  ኣባት ነብሲ ኩነኒ ይብሉኒ ኣሎዉ ምስ በልካኒ፡ ኣይትኽእሎምን ኢኻ፡ ይትረፍካ ኢለካ’ዶ፡ ሎሚ ድኣ እንታይ ግበሩ ትብለና ኣሎኻ’ሞ ” ኢሎም ንቦትኦም ተመሊሶም ኮፍ ይብሉ።

ካብ ሰለስቲኦም መሰኻኽር፡ ዋላ ሓደ’ኳ፡ ኣነጺሩ፡ “ እዛ ጭራ ናይ ቀሺ ገብረ ምዃና እዝጊ ኣፍለጠኒ፡ ወይ ድማ እዝጊ ነየፍለጠኒ፡” ዝበለ ኣይነበረን። ብልቦናን ብኣኽብሮትን ግን ፡ ገለ ሓቂስ ኣሚቶም’ዮም። እስከ በሉ፡  ኣብ ዘይተነጸረ ምስክርነት፡ ዳኛ እንታይ ክፈርድ ምተጸቤና ? እስከ ንነብስና ናብ ቦታ ዳኛ ነቐምጣ፡  ነዛ ዋንነታ ብመሰኻኽር ዘይተረጋገጸላ ጭራ፡ ንመን ምፈረድናያ። እንትዒ !!

ነቦታትና ግን ፡ ፍትሒ ከንግሱ ኣይጸገሞምን ። ንብዓል ስልጣን ከሲሶም ክዳንዩ ዘይጸገሞም፡ መዋጽኦ ክረኽቡ ኣይጸገሞምን። ባይቶ ዓዲ ዝሓቆፎ ዳኛ፡  ብድድ ኢሉ፡ ካብ’ቲ ባይቶ፡ ሰለስተ ለባማት ዓበይቲ ዓዲ  ይጽውዕ’ሞ፡ እንታይ እንተ ገበርና ይሓይሽ ይብሎም፡፡ ነጅማት ጸዊዕና ኣማኽሩኒ ንበሎም ኢሎም ክኣ ይሰማምዑ። ነጅማት ውን ይጽውዕዎም ።  “ ኣጅማት፡ ካባኹም ካብ ኣጅማት ተወልደመድህን ዝልብም ሰብ የብልናን’ሞ፡ እስኪ ነዛ ጉዳይ ከመይ ምፈረድኩማ ኣማኽሩና “ ድማ ይብሉዎም።   ኣጅማት ብወገኖም፡ እንዳ’ባ ክሳብ ክንደይ ከም ዘኽብሮም ዳግማይ የረጋግጹ። ብድድ ኢሎም ድማ “ሕራይ ፍቓድ እንዳ’ባ እንተ ኾይኑስ ድሓን” ይብሉ።  ብቐደሙ ውን ፍትሒን ትብዓትን ክምህሩ ዝገበርዎ ድራማ፡ ስለ ዝነበረ፡ ደስ እናበሎም’ዮም ነቲ ሓሳብ ክቕበልዎ ። ዘረብኦም ብምቕጻል  ”  ክብረት ይሃበለይ እንዳ’ቦይ ፡ ክትደፍሩኒ ስለ ዘይደሌኹም፡ እታ ጭራ ኣይናትካን’ያ ኣይበልኩሙኒን፡፡ ብውሕሉል ሜላ  ግን፡ ነታ ሓቂ ኣሚትኩሙለይ ኢኹም ። ብቐደሙ ውን፡ ኣነ ጭራ ስኢነ ፡ ወይ ውን ጭራ ቀሺ ገብረ ተመንየ ፡  ኣይኮንኩን ኣመስኪርካ ውሰዳ ዝበልኩዎ። የግዳስ እዚ ሓያል’ዩ እንብሎ ቀሺ ገብረ’ኳ፡ ንገዛእ ጭርኡ፡  ሃበኒ ምባል ዝፈርሄስ ፡ ዓደ’ቦይ ሕማም ፍርሂ ለኺፉዋ ከይከውን ስለ ዝተጠራጠርኩ፡ ክፍትሽ  ስለ ዝደሌኹ’የ ከምኡ ጌረ ፡፡ እቲ ዋና ስልጣንን መማእዘኒ ፍትሒን፡ ዝኾነ ህዝቢ ዓደቦይ ፡ ከም ቀደሙ ምስ ስሪኡ’ዶ ይህሉ፡ ብግብሪ ከረጋግጽ ደልየ ።

ዓቕሚ ዓደ’ቦይ ክፍትሽን ፡ ኣነ ውን ካብ ዓደ’ቦይ ክመሃርን ስለ ዘሎኒ’የ ክኣ፡ ጭራኻ ኣመስኪርካ ውሰድ ዝበልኩዎ። እምበር እታ ጭራስ፡ ብሓቂ ጭራ  ቀሺ ገብረ’ያ፡፡ እንሆ ደስ እናበለኒ ጭርኡ ይህቦ ። ኩልና ክንመሃረሉ ዝግብኣና፡ ሓቂ ግን ኣሎ። ሰብ ብፍርሒ ርዒዱ፡ መሰሉ ይኹን ንብረቱ ንማንም ኣሕሊፉ ክህብ የብሉን።  ሓደ ሰብ ፡ ብንጽል ፍትሒ ስኢኑ፡ ክብደል ከሎ፡  ህዝቢ ሱቕ ኢሉ እንተ ርእዩ፡ ጽባሕ እታ ግፍዒ ገኒና ፡ በብሓደ ኣብኡ ክትበጽሕ ምዃና ብኣጋ ክርድኦ ኣሎዎ ።  ከምዛ እዞም መሰኻኽር ኣቦታትንስ ብልቦና ዝገበርዋ፡ ኩሉ ንሓቂ ደው ክብል ኣሎዎ። ማንም ሰብ፡ ዓቢ ይኹን ንእሽቶይ፡ ስልጣኑ ብዘየገድስ ፡ ኣብ ትሕቲ ሕጊ’ምበር፡ ልዕሊ ሕጊ ክኸውን ኣይክእልን’ዩ። ማንም ሰብ ንመሰሉ፡ ባዕሉ እንተ ዘይሓቲቱላ፡ መሰልካ’ያ ኢሉ ዝተዂበሉ ዳኛ የለን። ፍርሕን መሰልን ፡ ክልተ ፍጹም ዘይቃደዋ፡ ተጻረርቲ ስለዝኾና ንመሰልና ብትብዓት ዋጋ ክንከፍለሉ’ዩ ዝግባእ፡ ኢሎም ህዝቦም መሃሩ ንሶም ውን ካብ ህዝቦም ተማህሩ ንብለኩም።

እዛ ሓቀኛ ታሪኽ እዚኣ፡ ኣብ ዓዲ ንኣምን ድኣ ትፈጸም እምበር፡ ኣብ ኩሉ ዓድታት ኤርትራ  ተመሳሳሊ ተረኽቦታት ከም ዝነበረ ዘጠራጥር ኣይኮነን፡ ንምንታይሲ ኣቦታትና ብባህሪኦም ኣቦታት ፍትሕን ዲሞክራስን ከም ዝነበሩ ታሪኾም ይነግረና’ዩ።

መሲልካ ወይ ክኣ ተሪኽካ፡  እንታይ ኣምጻእካ ከም እትብሉኒ ርግጸኛ’የ። ኣነ ውን ተዳልየሉ ስለ ዝኾንኩ፡ መልሰይ እንሆ። ኣብ’ታ ባይቶን ኳዂቶን ኢለ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ዝዘርጋሕኩዋ ጽሕፍተይ “ መራሕትና ይኹኑ ውድባትና፡ ፍርያትና ስለ ዝኾኑ፡ ንዓና’ዮም ዝመስሉ ኢለ ነይረ። እሞ ኣቦታትና እዞም ኣብ ላዕሊ ታሪኾም ክግለጽ ዝጸንሔ ለባማትን ፍትሔኛታትን ካብ ኮኑ ድኣ፡ ንሕናኸ ኣይደቆምን ማለት ዲና። ዶስ እታ” ወዲ ሓዊ ስ፡ ሓሙኹሽቲ” እትብል ምስላ ለኺፋትና’ያ። ኣቦታትና ፍትሒ የንግሱ፡ ንሕና ግን ብዓመጽ ንገዝእ። ኣቦታትና ንዝተጋገየ፡ ብኣኽብሮትን ብልቦናን ይእርምዎ፡ ንሕና ግን ብቕርሕንቲን ብጸርፍን ኣብ ምትፍናን ንጽመድ። ኣቦታትና ምኽሪ ለባማት ተጠቒሞም ሽግራት ይፈትሑ፡ ንሕና ግን ኣብ ክንዲ ለባማት ነማኽር፡ ሓሰውትን ሃሱሳትን ከድንቑና ንደሊ። ኣቦታትና ሕግን ልዕልና ህዝቢን የኽብሩ፡ ንሕና ግን ሓይልን ውደባን እምበር ፡ ንህዝቢ ትርጉም ኣይንህቦን ።  አረ ሎሚ ሎሚስ፡ ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ዘይተወደበ፡ ከም ህዝቢ ኣይንፈልጦን ኢና ዝብል ጉዳም ፖለቲካዊ ቁንቁኛ ንሰምዕ ኣሎና። ካብ 5 ዘይበዝሑ ዝኣባላታ ውድብ ከይተረፈት፡ ንህዝቢ ከተስተናዕቕን ክትውንጅልን ምርኣይ ልሙድ ተርእዮን ሃየንታን ኮይኑ’ሎ። ህዝቢ በርቢርካ ዘይውዳእ ዓቕሚ ዚዓቀበ፡ ዓሚቚ ባሕሪ ምዃኑ ዝተዘንግዔ ይመስል ?  ህዝቢ ዋና ታሪኽን ሰርሕ ቅያን ምዃኑ ከመይ ይዝንጋዕ።

መቸም ከምቲ ኣረጊት ላምሲ” ጊዜ ርኢኻ ሕለበኒ” በለት ዝብሉዋ ፡ ኣብ ሓደ ግዝኣተ-ሕጊ ዝቦኾሮ ሕብረተሰብ ፡ ሓሰውቲን ዓመጸኛታትን፡ ንግዝይኡ ፍሩያት መሲሎም ስለ ዝረኣዩ፡ ኣንፈትና ከነመዓራሪ ጊዜ ኣይሓገዘናን ክኸውን ይኽእል። ሓሓሊፎም ድኳናት ሓሶት ዘቑሙን ፥ በለካ ለኽዓካ  እናዘርኡ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘናቑቱን፡ መጋበርያ ዓመጽቲ ኮይኖም ውን ንንጹሃት ዝውንጅሉን፡ ስለ ዝበዝሑ፡ ዝዳንየና ስኢና፡ ጊዜ ዘርዩና ይኸውን’ዩ ። እወ ሓቂ’ዩ፡  ዓዲ ብሓሰውትን ብ ዓመጽትን ተሓሚሳ’ያ ። ዓዲ ብምልእታ ወይ ህዝቢ ብሙሉኡ ግን ሓሳዊን ዓመጸኛን ክኸውን ኣይክእልን’ዩ። በዞም ሓሰውቲን ዓመጸኛታትን ተዳሂሎም ፡ ርእሶም ኣድኒኖም ሱቕ ስለ ዝመረጹ’ዮም ዝኾኑ’ምበር፡ ሃሰስ ኢልካ ብዙሓት ለባማትን ኣማኸርትንሲ ዝስኣኑ ኣይመስለኒን። ሃገርን ህዝብን፡ ብንህብን ቆፎን’ዮም ዝምሰሉ። ካብ ቆፎ ንህቢ፡ መዓር ከም ዝብርበር፡ ካብ ህዝቢ ድማ፡ ምቹእ ባይታ እንተፈጢርካሉን፡ ብልቦና እንተበርቢርካዮን፡ ብዙሕ ለባምን ፍትሔኛን ክርከብ’ዩ ። አረ ለንቀነስ ይመልኣዮ ድኣ’ምበር፡ ምሁራትና፡ ካብ’ቲ ንዓመታት ኣድብዮሙሉ ዝነበሩ ድፋዓቶም፡ ኣብ በሪኽ ይወጹ ኣሎዉ። ኣካዳምያውን ሕጋውን ምኽሮም ንምልጋስ፡  ኣብ መድረኽ ዝቀላቐሉ ዘለዉ’ዮም ዝመስሉ። ከምቶም ናይ ዓሚ፡ “ተዋሓሰኒ ፍሊጶስ፡ ተታሒዝና ክንሙንቆስ” ዘይኮኑስ፡ “ዝኣረገ ኣገባብ ቃልሲ፡ ስለ ዘየዓወተና፡ ህዝቢ ዘማእዝኖ፡ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝነድቕ ኣገባብ ውከላ፡ (Bottom-up) ክተኣታቶ ዝመኽሩ ለባማት፡  ክብገሱ ንርኢን ነንብብን ኣሎና። ዋላ ንደንጒ፡ህዝቢ ዘየማእዝኖን ዘይቆጻጸሮን ፖለቲካዊ ስልጣን፡ ካብ ስርዓተ-ምልኪ ሓሊፉ ፍትሒ ከንግስ ከም ዘይክእል ፡ ንብዙሓት ዝተሰወጠና ይመስል።

ገለ ካብ’ዞም ለንቀነ  ዝቀላቐሉ ዘሎዉ ተስፋታትን ተበግሶን ንምጥቃስ፡

 1. ኣብ ሓያሎይ ስተይትስ ኣሜሪካ ዝቖማ ዘሎዋ፡ ናይ ደለይቲ ፍትሒ፡ ህዝባውያን ማእከላት።
 2. ኣብ ስካንዲናቭያን ዝቖማ ዘሎዋ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ማሕበራት።
 3. ኣብ ኤውሮጳ ዝበጋገስ ዘሎ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ምጥርናፋት፡
 4. ኣብ ውሽጢ ኣባላትን ደገፍቲን ባይቶ ኣዋሳ፡ ዝርኤ ዘሎ ኣራሚ ተበግሶታት፡
 5. ከምኡ ውን ኣብዚ ቅንያት’ዚ፡ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ድኣ’ዩ እምበር፡ ከም ብዓል ” ድምጽና” (our voice) ዝኣመሰሉ  ናይ ምሁራት ምትእኽኻብ   ” ቅኑዕ ዕላማን፡ ቅኑዕ እስትራተጂን ቅኑዕ ሜላን፡ ቃልሲ” ዝብል ወሓለ ጽሑፍ፡ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ (bottom-up) ዝዝርጋሕ መስርሕ ኣወኻኽላን፡  ትልሚ ዲሞክራሲን፡ ብዕምቆት ተተንቲኑ ርኢና።  እቲ ጽሑፍ ፡ ከም ጽሑፍ መጠን ዝወጾ የብሉን፡ ውሓለ ጽሑፍ’ዩ ።ነዚ ዕላማን እስትራተጂን ሜላን ተባሂሉ ኣብ ወረቐት ሰፊሩ ዘሎ ፡ ሰፊሕ ክለሰ-ሓሳባዊ ትንተና፡ ኣብ ባይታ ብከመይ ትቕይሮ’ዩ እቲ ሕቶ። ሕመረት ናይ’ቲ ጽሑፍ ከምዚ ይመስል፡፡

“እቲ ዝኣረገ ኣገባብን ፥ ፍጹም ሃገር ዘዕኑ ዘሎን ፥ መንገዲ ህግደፍ ፥ መንገድና ኣይኮነን። እቶም ልዕሊ ፍርቂ ዕድሚኦም ንሃገርን ህዝብን ዝተቓለሱን፥ ክብሪ ዝግብኦምን ተቓለስቲ፡ ደምበ ተቓውሞ ውን፡  ዝተጠቕሙሉ፡ ግጉይን ኣረጊትን ኣገባብ ቃልሲ ፡ ንሶም ሞሶኦም ኣይረኸቡሉ፡ ንዓና ውን ከም ህዝቢ ስለ ዘየዓወተና፡ እቲ መንገዶም መንገድና ኣይኮነን። እዞም ውድባት’ዶ ሰልፍታት’ዶ እንብሎም ምትእኽኻባት እዚኣቶም፡ (ውሑዳት ቅኑዓት ገዲፍካ) ካብ ፋሕ ብትን ምባልን፡ ካብ ብሓቲ ባህርያቶምን ወጺኦም፥ ህዝቢ ዝደልዮን ፥ ነዊሕ ዝተጸበዮን ለውጢ ከረጋግጹልና ኣይክኣሉን። ትጽቢት ክኣ ዶብ  ኣለዎ፡  ደጊም ሕጂስ ይኣክል፡ ንጉዳይና፡  ከም ህዝቢ መጠን፡ ባዕልና ክንብገሰሉ ኣሎና ። ስለ’ዚ ፡ እዞም ብኢዶም ዘውዲ ስልጣን ዝደፍኡ መራሕትኹም ኢና ዝብሉና ዘሎዉ  ዘይኮነስ፡ ንሕና ህዝቢ፡ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ኢድና መሊስና፡  ነቲ ብዙሕ ዘሳቐየና ዘይተፈትሔ ግድል፡ ባዕልና ግቡእ መልሲ ክንረኽበሉ ንበገስ።

ዝገርም’ዩ፡ ብቑዕ ፖለቲከኛ ካብ ከርሲ ህዝቢ ጥራሕ፡ በርቢርካ ከም ዝውለድ ዝዘንግዑ ክመስሉ፡ ህዝቢ ካብ ፖለቲካ፡ ኢዱ ከውጽእ ኣሎዎ፡ ይብሉና። ፖለቲካ  ፡ ፍሉይ ሕዛእቲ ውድባት፡  ወይ ፍሉይ ሕዛእቲ ሰልፍታት’ዩ፡  (ዘይተወደበ ስለ ዘይዕወት፡ ውዱባት ንሕና ጥራሕ ኢና ብማለት)፡  ህዝቢ ፖለቲካ ኣይምልከቶን’ዩ ዘስምዕ፡ ብድዔ ዝተሓወሶ ዘረባታት፡ ውን ብተደጋጋሚ ካብ ምሁራት ኢና በሃልቲ ከይተረፈ ንሰምዕ ኢና። እዚ ውን ዘየገርም ኣይኮነን። መን’ዩ ፡ንህዝቢስ በቲ ዘርብሖ መንገዲ ፡ ክውደብ መሰል የብሉን ዝበሎም። መን’ዩ ኸ ህዝባውያን ሲቪክ ማሕበታት ይኹና ማሕበረ-ኮማት፡  ንፖለቲካ ጠቀስ መሰላት ክጣበቓ ኣይክእላን’የን ዝበለ። እቲ ጉዳይ፡ ሕቶ ፖለቲካዊ ስልጣን እንተኾይኑ፡ ምንጪ ስልጣን ባዕሉ ህዝቢ’ዩ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን፡ መብዝሕትኦም እንፈልጦም ፖለቲከኛታትና፡(ንገለ ገለ ቅኑዓትን ፡ ውፉያትን ተቓለስቲ፡ ግን ክኣ ዝተጠቕሙሉ ግጉይ ኣገባብ ቃልሲ ዘየዓወቶም  ገዲፍካ)፡  ልዕሊ ረብሓ ህዝብን ሃገርን፡ ጉጅላዊ ረብሕኦም ዘቐድሙ’ዮም። ገለ ገሊኦም’ሞ ክኣ  ፡ በቲ ኣብ ዘበነ ጀብሃ፡ ይኹን ኣብ ዘበነ ሻዕብያን ኣብ ህግደፍን  ዝደለብዎ ሃብታም ማክያቬላዊ ተሞክሮታት ክፍኣትን ጥልመትን፡ ተዓጢቖም፡ ቃልስና ንቕድሚት ምንቕ ንከይብል፡ ሓኒቖም ዝሓዙና’ዮም። ቅድም ቀዳድም፡ መብዝሕትኤን ካብዘን ዝብሃላ ዘለዋ ውድባትን ሰልፍታትን ደንበ ተቓውሞና፡ ብስልኳታት ህግደፍ ዝተለኽፋ’የን፡ ድሓር ውን ኣባላተን ሰፊሕ ኤርትራዊ ሃገራዊ ራእዪ ዝጎድሎም፡ ብጸቢብ ኣውራጃውን ሃይማኖታውን ስምዒታት ዝጽለዉ’ዮም እንተበልና ዘጋነንና ኣይመስለናን፡ ንምንታይሲ፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ፡ ነዚ ተርእዮታ’ዚ ስለ ዘንጸባርቕ።

መብዝሕትኦም ፖለቲካውያን ውድባትን ሰልፍታትን ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ፡ ጉጅላዊ ረብሕኦም’ዮም ዘቐድሙ ክንብል ከሎና፡ ገለ ገለ ውፉያትን ንጹሃትን የለዉን ማለትና ኣይኮነን።  ብኤርትራዊ ሃገራዊ ራእዪን ፡ ብስልጡን ስነ ምግባርን፡  ዝግዝኡን፡  ምእንቲ ህዝቦም ሃገሮምን ረዚን ዋጋ ዝኸፍሉን፡ ኣኽብሮት ዝግብኦም ጀጋኑ ተቓለስት ከም ዘለዉ ዘማትእ ኣይኮነን። ይኹን እምበር እዚኣቶም ውን፡ ብደረጃ’ቲ ተወፋይነቶም፡ ጉዕዞኦም ገምጊሞም፡ ዘዓውት ኣገባብ ቃልሲ ኣብ ክንዲ ምቕያስ፡ በቲ ዝኣረገን ከም ዕንክሊል ኣብ ክቢ ጥራሕ ዝዘውር ኣገባብ ቃልሲ ብምጥቃሞም፡ ፍረ ቃልሶም ክሓፍሱስ ይትረፍ፡ ህዝባዊ ሞሳ ውን ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ንሓዝነሎም ኢና ፡፡

መብዝሕትኤን ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ፡ ብስልኳታት ህግደፍ ምልካፈን ከይኣክል፡ ኣባላተንን መርሒነታተንን ውን ካብ ድሑርን ትሕተ ሃገራውን ዝምባሌታት ነጻ ኣይኮናን ተባሂለን’የን ዝሕመያ፡፡ እዚ ኣገባብ ቃልሲ’ዚ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ንሃገረ ኤርትራ፡ ካብ ሕሰምን መከራን ከድሕኖ ኣይከኣለን። እዚ ክንብል ከሎና፡ ንስለ መረረ ወይ ውን ንስለ ነቐፌታ ዘይኮነ፡ ህዝባዊ ቃልስና፡ ብህግደፍን መሰልቶም ክጭወን ክብረዝን ንርኢ ስለ ዘሎና’ዩ። ኣብ ባይታ ዘሎዋ መብዝሕትኤን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኤርትራ ውን፡ ነቲ ዝተበገሳሉ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ረሲዔን፡ ኣብ ሓድሕደን፡ ኣብ ኢደን ንዘየሎ ስልጣን ክመናጨታ ንዕዘበን ስለ ዘሎና፡ ደም እናጠዓመና ኢና ነቲ ሓቂ ንድሕድሖ ዘሎና።

ስለ’ዚ ኢና ክኣ፡ ሕጂኸ ናበይ ብምባል፡ ን ሕሉፍ  ተሞክሮታትና ገምጊምና፡ ካብ ጌጋታትና ብምምሃር፡ የዔውት’ዩ እንብሎ ሓድሽ ኣገባብ ኣወዳድባን ጥርናፈን ክንቅይስ፡ ተገዲድና ዘሎና። ግዝይኡ ዘሕለፈን ዘየዓወተናን  ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ( Top-Down) ዝወርድ፡  ናይ ኣዛዝን ተኣዛዚን ኣገባብ ቃልሲ ከብቅዕ ኣሎዎ። ነቲ ዋናን መማእዘኒን፡ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝኾነ፡ ሰፊሕ ህዝቢ፡ ዋንነት ስልጣን ዘረጋግጽ፡ ካብ መሰረታት፡ ማለት ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ( Bottom-Up) ዝድይብ መስርሕ ፖለቲካዊ መሳልል ቀይስካ፡ ህዝቢ ደረጃ ብደረጃ ብዝመረጾም ባይቶታት ኣቢልካ  ስልጣን ፡ ናብ’ቲ ዋንኡ ዝኾነ ህዝቢ ክርከብ ኣሎዎ።

ብሓጺሩ፡ፖለቲካዊ ራእይና፡ ነቲ ብዙሕ ጉልበትን ዓቕምን ፈሲሱዎ፡ ከዓውተን ዘይክኣለ፡ ዝኣረገ ናይ መበል 19 ክሳብ ቀዳማይ መፋርቕ 20 ክፍለ ዘመን ኣገባብ ቃልሲ ፡ ብሓድሽ ኣገባብ ቀይርካ፡ ህዝቢ ዝሰረቱ፡ ህዝቢ ዝውንኖ፡ ሓያል ህዝባዊ ቃልሲ ንምልዕዓልን ፡ ዕድመ ህግደፍ ኣሕጺርካ ፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን’ዩ። ኣብ’ዚ ሓደ ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ዘይብልና ጉዳይ ኣሎ፡” ነቶም ፖለቲካ፡  ንፖለቲከኛታት ጥራሕ ግደፍዎ”፡ እናበሉ ዝብድዑልና፡ ውዱእ መልሲ ኣሎና። መጀመርያ፡ ሕቶ ሰልፍታትን ስልጣንን፡ ሰዓቱን መዓልቱን ሎሚ ኣይኮነን። ሃገርን ህዝብን ምስ ኣድሓንካ፡ ኣብ ነጻ ሃገር ኰንካ ዝሰላሰል ስራሕ እምበር፡ ናይ ሎሚ እዋናዊ ሕቶናስ፡  ኩሉ ዓቕምታትካ ኣወሃሂድካ፡ን ህዝብን ንሃገርን ምድሓን’ዩ።

ዕድል ስለ ዘይተረኽበን ፡ ገና ውን ስለ ዘይተበርበረን እንተዘይኮይኑ፡ ህዝቢ  ቀንዲ ወናኒ  ዕቑር ፖለቲካዊ ዓቕሚ ምዃኑ፡ ብዓል ጆርጅ ዋሽንቶንን ሌኽ ዋለሳን ህያው መሰኻኽር”ዮም። ጆርጅ ዋሽንቶን፡ ካብ ተራ ሓረስታይ’ዩ  ዝብገስ፡፡  ህዝብን ሰራዊትን ኣወሃሂዱ ተቓሊሱ  ዝተዓወተ ሓያል ወዲ ህዝቢ’ዩ ነይሩ፡፡ ህቡብ ፖለቲከኛን፡  ቀዳማይ መራሕን ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ውን በቒዑ፡፡ ፖላንዳዊ፡ ሌኽ ዋሌሳ ፡ ውን እንተኾነ፡  ተራ ናይ ፋብሪካ መካኒክ’ዩ ነይሩ፡፡ ሰራሕተኛታት ጠርኒፉ ተቓሊሱ ስለ ዝተዓወተ’ዩ፡ ክኣ ህቡብ መራሒ ሃገር ክኸውን ዝበቕዐ ። ኤርትራ ውን ዕድል ተነፊጉዋ፡  ከምኡ ውን  ኣይተበርበረትን እምበር፡ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብሃራት መራሕቲ፡ መኻን ክትከውን ኣይትኽእልን’ያ።

ከም ርእይቶና፡ ብርግጽ ህዝባዊ ስልጣን ዘረጋግጽን ናብ ፍጹም ዓወት ዘብጽሓናን ኣገባብ ቃልሲ እንብሎ፡ ካብ ታሕቲ ካብ መሰረታት ህዝቢ ዝብገስ፡ በብደረጅኡ ካብ ከተማ ጀሚሩ፡ ናብ ከባቢ፡ ካብኡ ድማ ብሃገርን ኣህጉርን ብህዝቢ ዝመራረጽ፡  ባይቶታት ብምቛም፡ ነቲ ህዝባዊ ቃልሲ ዘማእክል ሓደ ሓያል  ኣህጉራዊ ኤርትራዊ ባይቶ ምቛም’ዩ።

ይቕጽል

ብንኣምን ተኪኤ (ጀርመን)

aseye.asena@gmail.com

Review overview
22 COMMENTS
 • Stefanos.Menghesteab@yahoo.de November 20, 2015

  ምለዛናይ ብጣዕሚ ፣ ብጣዕሚ ጽቡቅ፡ ኣብነት፡ ዘስምዕ፣ ዘድምዕ ትሕዝቶ ።
  እሞ እንሆ፡ ንሱ ኢዩ እቲሓቂ እዝኒ ዘሎዎ ይስማዕ ።

 • AHMED SALEH November 20, 2015

  We are far behind in this movement for political reform . Until
  now we don’t have inside information about opposition parties to
  make sure that we check details of each one of them . I rather
  get some clue to lean on promising group with progressive ideology
  to give myself thinking time so I can understand my decisions and
  stick with them . Because our progressive elements seem dominated
  by influential corrupted politicians in this process .
  At this moment Eritreans must find alternatives on how to resolve
  the obstacles that hold us down from hopeful expectations of our
  people with practical achievement examples .
  We all have the obligation to brush off negative influences and lead
  our energy to concentrate on positive thinking for common good . We
  shouldn’t agree to disagree if we are unable to communicate and listen
  points of arguments in consideration .

  • Araya Debessay November 22, 2015

   Dear Ahmed Saleh
   Don’t you think we should first focus on freeing our country from the dictatorial regime before we talk about political parties. Political parties will have their day once we establish a multi-party democratic country. Talking about parties at this time is like putting the cart before the horse. Let’s listen to what Neamen and the Our Voice are saying that is the first step.

   • AHMED SALEH November 23, 2015

    Brother Araya Debessay
    Experience is a learning lesson . And we learn not to make the
    same mistakes of Ghedli that brought independence followed with
    authoritarian leadership .
    The argument I try to emphasize is to prepare ourselves at every
    sociopolitical aspects including leadership with integrity and
    high moral responsibilities who honor their promise . I guess
    my comment was in support relevant to Neamn article .

 • Alem Gebremichael ( female ) November 20, 2015

  Ahmed Saleh, You have good points I agree with you.

 • Solomon Sengal November 21, 2015

  The author of the article said it clear and to the point to pass his message to those who chose silence instead of speak up the truth at time when things going wrong way. We have witnessed so many time a bunch of sleazy people screwing up based on their dirty motives to disfranchised the Eritrean Diaspora Movement for justice and democracy. If we stand for true unity instead of the fake ones, then these low life of political prostitution runner will corner on their own merit when challenged. Keep the positive message and deed to weed out the power mongers among us and the dirty EPFDJ agents. Speak up now in principle, speak up always for the truth and for justice.

 • Berhe Tenesea November 21, 2015

  The past generation were ruled by rule of law, however, the new generation is ruled by shefatu.
  The sad thing is that many people are happy and glad to tormented.
  by their great leader.
  The only country on the planet with out constitution is Eritrea.
  Eritrea is a banana republic ruled by big ape and many monkeys.
  People get what they deserve.

 • Keren November 21, 2015

  Well said ato Neamin Tekie,
  The majority of native Eritreans are respectful to their own values, heritage and centuries old past. However, there are few badly educated elites who forgot to learn about themselves.
  I think, it was Marcus Garvey who was quoted in Redemption Song, “Emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our minds!”

 • Semharr November 21, 2015

  Thank you for telling us the truth.
  Now is the time to get reed the kangaroo law and replaced it by our original HIGHI INDABA. It’s time to claim our constitution.
  Now is he time to get reed the tyrant Isayas’s flag. The flag that was made by the tyrant Isayas 1993, that represent him and his blind followers. WE must replace it by our original flag, SEMAYAWIT BANDERANA, that represent our people, our martyrs, our forefather. The flag that stands for freedom, liberty, equality and justice.The flag that was chosen by our people, that represented all our provinces and nationalities.

 • Semharr November 21, 2015

  Thank you Neamen ብንኣምን ተኪኤ, nice analysis keep it up! I can’t wait to see the next one. Thank you! Thank you! Thank you! We need you!

 • Araya Debessay November 21, 2015

  I had written a comment today. It was there, and it is no more there. I am curious to find out why?

  Can anyone in charge of monitoring the comment section let me why? Did I write something that you did not like? Please let me know.
  My comment in brief was supportive of what Neamen has written. Did I write something wrong?
  AD

   • Araya Debessay November 22, 2015

    Thank you for clarifying the reason why my comment was removed. I did not realize that it was too long. Next time I will make sure it is short. BTW, what is the limit for comments? How many words? Thanks.

 • embaye November 21, 2015

  Mr Araya Debessay,

  You must have written something against the Muslims of this opportunist Assenna website.
  Assenna is owned and run by the Muslim Arabs and it seems you have to please them all the time.
  Amanuel Eyasu does not stand for the rights or voiceless Eritreans but he only stands and protects for his paying Muslim Arabs.
  You could also see that poor Assenna is becoming a one man boring show with this guy called Ahmed Saleh always responding to all comments.
  No wonder all the great commentators like Simon G., Meretse Asmelash, rezen, Mike, Fitsum Abraham and many more have left probably out of frustration and boredom of this one boring Muslim individual always writing meaningless and halewlews or just defending his Muslim Arab slave masters all the time.

  • Araya Debessay November 22, 2015

   Dear Embaye,

   With due respect I do not agree with your accusation of demo.archive.assenna.com or Amanuel Eyassu. You are not being fair.

   I now understand why my comment was deleted – it was long. It was my mistake.

   It will be nice if you could refrain from making inflammatory comments against those who are trying their best to end the suffering of their people.

   Listen to Amanuel Eyassu’s presentation in Zurich. He was saying exactly what Neamen is suggesting – organizing Eritreans from bottom-up to elect Global Leaders.

   • AHMED SALEH November 23, 2015

    Embaye
    I am surprised how a new commentator mentioned all those
    familiar names in this forum . Did you change you identity?
    Anyway , we rather keep away from people who try to belittle
    our ambitions because corrupted language teaches corrupt mind
    thinking that might stumble and kicked out easily.
    You can hide behind religious excuses but you kind deny who bled
    Eritrean souls for the last more than 50 yrs.
    Facts and truth on the ground do not lie .

POST A COMMENT