Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ቃልስና ንምልካዊ ስርዓት ምእላይ’ምበር ኣንጻር ሃገራዊ ክብርታትና ኣይኹን!

ቃልስና ንምልካዊ ስርዓት ምእላይ’ምበር ኣንጻር ሃገራዊ ክብርታትና ኣይኹን!              ካብ ሓደ ዓመት 3- መዓልታት ህዝባዊ በዓል እዩ። 10/ ግንቦት/2013 ዝኾነት ሃገር መምስ ጭቡጥ ኩነታት፣ ምስ ፍሉይ ታሪኻዊ ምዕባሌታት ዝሰማማዕ ናይ ገዛእ ርእሳ ፍሉያት ሃገራዊ በዓላት ኣለዋ። ንገለ

ቃልስና ንምልካዊ ስርዓት ምእላይ’ምበር ኣንጻር ሃገራዊ ክብርታትና ኣይኹን!

             ካብ ሓደ ዓመት 3- መዓልታት ህዝባዊ በዓል እዩ። 10/ ግንቦት/2013

ዝኾነት ሃገር መምስ ጭቡጥ ኩነታት፣ ምስ ፍሉይ ታሪኻዊ ምዕባሌታት ዝሰማማዕ ናይ ገዛእ ርእሳ ፍሉያት ሃገራዊ በዓላት ኣለዋ። ንገለ ኣህጉራዊ በዓላት ድማ ተኽብር። ከም ኣብነት 08/ መጋቢት ኣህራዊ መዓልቲ ደቂ- ኣንስትዮ፣ 01 ግንቦት ኣሁጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ይጥቀሱ። ካልኦት ዝተፈላለዩ በዓላት ከከም ሃገራቱ ይኽበሩ። ከም መዓልቲ ህጻናት፣ መዓልቲ ሓርበኛታት፣ መዓልቲ ፍቑራት/ Ballentine Day/ ወዘተ ተባሂሎም ድማ ይዝከሩ እዮም።

ናብ ኩነታት ሃገርና ክንምለስ ኣብቶም ሰለስተ ዓበይቲ ሃገራዊ በዓላት ከተኩር። ቐዳማይ ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ቓልሲ። ካልኣይ 24/ ግንቦት መዓልቲ ናጽነት እዩ። ሳልሳይ 20 ሰነ መዓልቲ ስዉኣት እዮም። እዘን ሰለስተ ሃገራዊ በዓላት፣ ሓደ ምስቲ ካልእ ተኣሳሲረን ዝኸዳ ነንሕድሕደን ፈጺመን ዘይነጻጸላ ህዝባዊ በዓላት እየን። እቲ ሓደ ጠንቒ እቲ ካልእ ድማ ውጽኢት እዮም።

እዘን ሰለስተ ሃገራዊ በዓላት ንኩሉ ኤርትራዊ ብማዕረ ዘገድሳ ሃገራዊ በዓላት ዲየን? ወይስ ምስ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ብምዝማድ፣ ትሕዝቶ ሰላማዊ ሰልፊ ብፖለቲካዊ ኣገላልጻ ዝተፈልየ ትርጉምን ክህልዎ ይግባእ ዲዩ? ኣብ ኣከባብራ በዓልን ኣገባቡንከ ከምይ ክኸውን ይድለ? ኣየናይ ኣገባብ’ዩ ቕኑዕ ኣየናይ ኣገባብ ጌጋ ንዝብል ሃገራዊ ሕቶ ብኩውንነት ምምላሽ ብቕሉዕ ክንዘራበሉ ክንረዳዳኣሉ ኣገዳሲ እዩ።

ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ራእይ ናጽነት ስለዝነበሮ፣ ቅድም ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ዘካየዶ ቃልስን ዝኸፈሎ ዋጋን ዋላ እንተዘይተዓወተ፣ ራእይ ናጽነት ንምዕዋት መሰረት ኣንጺፉ ናብ ካልእ ኣማራጺ ኣገባብ ብረታዊ ቃልሲ ኣምሪሑ። ስለዚ ምጅማር  ብረታዊ ቃልሲ ባሕቲ መስከረም ከም ሃገራዊ በዓል፣ ሓምድ ኢድሪስ ዓወተ ከም ጀማሪ ሰውራ ስዉእ ሓርበኛ ነኽብሮ። ምኽንያቱ ነዊሕን መሪርን  ብረታዊ ቃልሲ ብሰፊሕ ተሳታፍነት ህዝቢ ስለዝተፈጸመ፣ ከም ውጽኢቱ ድማ  ድሕሪ 30 ዓመታት ብኽቡር ዋጋ ናጽነት ተረጋጊጹ።

ካልኣይ ሃገራዊ በዓል 24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት እዩ። ምኽንያቱ ናጽነት ድምር ውጽኢት ናይ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ እዩ። ቅድም ሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ደሓር ድማ ብረታዊ ቃልሲ። ኣብ ክልቲኡ ኣገባብ ቃልሲ ድማ ክቡር ዋጋ ከምዝተኸፍሎ ዘካትዕ ኣይመስለንን። ዋጋ መስዋእትን መውጋእትን ዜጋታትና፣ ሃብቲ ሃገርና ፣ ስደትን ምዝንባልን ህዝብና ዕድመ ንእስነቶም ዝኸፈሉ ዜጋታትና የጠቓልል። እቲ ናዝ ናጽነት ህዝባዊ ቃልሲ ብጽንዓትን ተወፋይነትን ባህርያቱ ዝልለ ምኻኑ: ከም ኤርትራውያን ንሕበነሉ ጥራይ ዘይኮነ: ማሕበረ-ሰብ ዓለም’ውን ንሃገርን ሃገራዊ ክብሪ በዓሉን ተቐቢሉዎ ሕጋውነት ኣልቢሱዎ እዩ።

ሳልሳይ ሃገራዊ በዓል 20 ሰነ መዓልቲ ስዉኣት እዩ። ኣብ ቃልሲ እንተኣቲኻ ዋጋ ክትከፍል ግድነት እዩ። ንዝተኸፍለ ክቡር ዋጋ ንምዝካር፣ ንታሪኽ ሓርበኝነትን ክብሪታቱን ንወለዶታት ንምስግጋር ሃገራዊ በዓል ክህሉ ቅቡል ኣገባብ እዩ። ወረ ኣብ ኣመሪካን እንግሊዝን ማሕበር ሓርበኛታት ኣሎ። ኣብ ኣመሪካ ንስዉኣትን ህሉዋትን ዘካተተ ሃገራዊ በዓል ሓርበኛታት ኣሎ። ባራክ ኦባማ ፕረሲደንት ኣመሪካ ንክብሪ በዓል ሓርበኛታት ንምድማቕ ተሳቲፉ ዘቕረቦ መደረ ሰሚዕና ተኸታቲልና።

ስለዚ ኣብ ክብሪ ሃገራዊ በዓል ንሰማማዕ። ኣብ ትሕዝትኡን ኣገባብ ኣከባብራ በዓልን ከመይ ይኹን ክንረዳዳእ ይግባኣና። ኣይፋል እንተኾይኑ መልሱ ንፍልልይና እንታይ ጭቡጥ መግለጽን ቅኑዕ ምኽንያትን ከነቕርብ ንኽእል ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ክንምልሽ፣ ንታሪኻዊ ክብሪ ህዝብን ሃገራዊ በዓላትን ብግሉጽነት ዘቲና ናይ ሓባር መረዳእታ ክንበጽሕ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።

ኣብ መደምደምታ፦

1ይ. 24 ግንቦት ከም ሃገራዊ በዓል ንኩሉ ኤርትራዊ ዝምልከት እንተኾይኑ፣ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ የድሊ ዲዩ? ዕላማን ትሕዝቶን ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ እዩ? ዝቐርብ ጭርሖን መደረን ንጽንዓትን ተወፋይነትን ህዝባዊ ቃልሲ ዝሙጉስ፣ ንክብሪ ናጽነት ዝገልጽ ንኩሉ ኤርትራዊ ዝጠምር ዲዩ?

2. 24 ግንቦት ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ’ ብፖለቲካዊ ትርጉሙ ይኹን ብትሕዝቶ ሰላማዊ ሰልፍን ኣገባቡን እንተተፈልዩ፣ ኣብቲ ዝበዝሔ ህዝብና ዘሕድሮ ጽልዋ፣ ንቃልስን ተሳታፍነትን ዓዳሚ ሃናጺ ዲዩ ወይስ ጎዳኢ ፈላልዪ …. ወዘተ ዝብሉ ብክልቲኡ መዳያቱ ብኩውንነት ምግምጋም ኣገዳሲ ይመስለኒ።

3. ኣብተን ዝተጠቕሳ ክልተ ካልኦት ሃገራዊ በዓላት ድማ ዘይነጻጸላ ስለዝኾና ተመሳሳሊ ገምጋም ምክያድ ኣገዳሲ ይመስለኒ

የቐንየለይ

ዮሴፍ መንግስተኣብ

10/ ግንቦት/ 2013

aseye.asena@gmail.com

Review overview
20 COMMENTS
 • Feday May 10, 2013

  I am proud of Ambassador Adhanom Gebremariam for his standing on the history of Eritrea and its struggle for independence. We all are struggling to overthrow Higdef from power because it betrayed the Eritrean people. However it seems some people are targeting not higdef but the liberation struggle. The point is the Eritrean liberation struggle is the history of the people of Eritrea. Like all liberation struggles, the struggle to liberate Eritrea had its problems. However it succeeded in defeating the derg which was better armed and financed than the Eritrean army. So while we have to always keep asking about the problems the liberation struggle had so that we can learn from them, no one should dare to use them to defame Eritrea and its people. The history of the liberation of Eritrea is the History of our martyr brothers and sisters. I advise all Eritreans not to cross the line. By the way Pilot and Tesfai never wrote the story that they are telling us. It was written by others and given them. So i would call them movie actors, not history tellers. They need to stop their destructive behavior.

  • Selamawi May 11, 2013

   Dear Feday
   I shall wait for the subsequent parts of his rebuttal. However, what I heard so far did not give me a reason to be proud of. What I heard is name calling, labelling, demonizing the person rather than disagreeing with Ato Tesfay Temnewo in civilized manner (did you hear words like “hasot, disinformation, misinformation” which is meant to be deliberate…) My humble advice to Ambassador Adhanom and others would be not to use aggressive language, name calling or personalized attack on other compatriots. Instead: put you evidence forward and leave the audience to make its judgment.

   It disappoints me when some former tegadelti tend to think that they own the gedli era. In truth the gedli was meant to bring about equality, freedom, justice…but these individuals want to harvest the glory and other benefits that the gedli is supposed to have brought about.
   They tell us they were invincible, they sacrificed their young age … for the nation. But they want a bigger share to compensate…. They forget some of us have lost all our possessions, including children/siblings as many as 7 from one family.

   Please let’s unite and focus on the real enemy of our people pfdj. I am not sure Ambassador Adhanom’s gift to the nation should be his interview against another compatriot. I am unsure of his purpose, choice or words, his timing (on the eve of Maalti Natsnet)…

   May God forgive us all, and may some visionary leaders emerge from within us before other should take the country to hell.

   • Feday May 12, 2013

    Selamawi,
    Criticizing these who are demanding power for life and benefit because they were fighters is not the same as demonizing the then feared women fighters and calling them sex toys. Criticizing and opposing Higdef is not the same us degrading the goal of liberating Eritrea from those who colonized us and were killing and arresting our fathers, mothers sisters and brothers and overrunning them villages with Tanks. Those who gave their life were not for the power of the few, it was meant victory for the masses. I can understand for someone to be dissatisfied with Higdef and its followers. But to go back to the glory days of the liberation struggle and to tell us that the contribution of our sisters to liberation struggle was not more than being sex toys and the front that brought victory to Eritreans was simply marred by regionalism and poor political ideology has another agenda. It is to kill the Eritrean bravery and sprit. It is to destroy our values that we cherish most and make us believe that we struggled thirty years for nothing. Colonizing starts by destroying the culture of the to be colonized people and that is what Pilot and Tesfay are serving for. Remember those who are writing the story and making it told by Eritreans desecrated the cemetery of our fallen heroes in Tecombia, Barentu and other places. So the story that is being told by Pilot and Tesfai is a continuation of that act. We heard the story so many times told by those who are now forwarding it to the movie actors who are so called Eritreans. That is the worst act that I ever imagine. As to Ambassador Adhanom he is the best of the best. Unfortunately Eritrea was not lucky to use his talent. He does not need our advice as he can explain the issue better than any one of us. If you have the brain he told us disinformation requires military, intelligence skills. Here you have. The question is who is behind this propaganda? You do not have to go far to find out.

    • ማሊሻ May 12, 2013

     Feday,
     If you think Adhanom shares the comments you wrote below, what the hell is Adhanom doing now in the land you called “colonizing”, ie Ethiopia? Adhanom lives, sleeps, eats, gets finance and supposedly fights from Ethiopian territory.
     What Adhanom is trying to do by talking against wedi Temnewo and Pilot is simply covering up and defending has own past. The cat is out of the bag and no matter how hard Adhanom or Mesfin try, they can not hide the ugly history of ghedli. It is better for adhanom to come out clean, and tell the whole truth and only the truth will set him free.
     feday wrote,
     “It is to destroy our values that we cherish most and make us believe that we struggled thirty years for nothing. Colonizing starts by destroying the culture of the to be colonized people and that is what Pilot and Tesfay are serving for. Remember those who are writing the story and making it told by Eritreans desecrated the cemetery of our fallen heroes in Tecombia, Barentu and other places. So the story that is being told by Pilot and Tesfai is a continuation of that act.”

     • Feday May 12, 2013

      Milisha
      You wrote “what the hell is Adhanom doing now in the land you called “colonizing”, ie Ethiopia? Adhanom lives, sleeps, eat, gets finance and supposedly fights from Ethiopian territory.”
      Yes, Adhanom may be operating from Ethiopia, but that does not mean he is Pilot or Tesfay. They know his principles and they work with him only on issues that they agree up on. When EPLF and TPLF worked together it was not because they agreed on everything. They only worked on those issues that they agreed up on. Coming forward to explain issues that he doesn’t agree with them requires courage and determination. I applaud him for that courage. That is what we need. We do not need Pilot, Tesfay, Simerr or Wegahta. Those parties are cancer to our struggle to be liberated from Higdef and they need to be told that on their face. Yes there may be a need to work with woyane but we need to draw the boundary of that cooperation. As to pilot, Tesfai and Simerr they are bold and pathetic liars who are making us a laughing stock. They need to stop that.

    • Selamawi May 13, 2013

     Selam Feday,

     My stating point in the Ertirean crisis is this: THE COUNTRY IS IN AN EMERGENCY SITUATION AND IT NEEDS URGENT ATTANTION BY ITS CITIZENS TO SAVE ITSELF FROM COMPLETE DEMISE. In a word, I am beseeching everyone to unite and organize under one structure and challenge Isaias Afwerki’s pfdj he completely destroys the Nation. Other bilateral issues are secondary when you are faced emergency crisis like ours.

     You say Ambassador Adhanom is the best of the best. Really? Please refrain from such praise in case the pfdj’s king reads it and send his dogs to attack you (assuming Adhanom is completely divorced form Isaias).
     You think Ambassador Adhanom does not need our advice. Well, do you think he is omniscient “ykaalo” Forgive me, but such unlimited support will not stand and scrutiny. It is the same Adhanom who has been organizing and disrupting political groupings, often times unable to negotiate/delegate and/or lead his followers to a higher level. The best of the best would not start his speech by name calling and labelling in a way that appears to be personal vendetta.

     You have concluded that there is conspiracy against the ghedli era… You see dear compatriot the same could be said about ex-G-15 members such as Adhanom, Mesfin Hagos…who are unwilling to take responsibility or apologise for the wrong deeds of the organization they were protagonists in.

     You say that women are referred to as sex toys. This is scandalous statement! I am not sure if Pilot has said this or not. Be that as it may, I am not convinced that Ambssador Adhanom is speaking out because women’s role during the ghedli era was misrepresented… Women’s rights are respected when all of us vote with our deeds for justice, dignity of all citizens and dignity of the female gender. Eritrean women have been most affected adversely by the whole Eritrean predicament for decades – often times subject to harsh conditions and challenges unfit for the female gender. One poignant example is rape, rape rape!!! Do not tell me what we are seeing now did not have its roots in the ghedli era. I remember lamenting when male tegadelti left their female comrades for civilians…and there was plenty of debate back then (check Hadas Ertra of the early 90s editions).

     If the Eritrean culture and its people really mean anything to you, believe me, it is pfdj that is systematically destroying them. If anything Ato Tesfay Temnewo and Pilo made a lot of positive contributions to revive the Eritrean identity and rekindle that proud spirit of ours.

     To reiterate: I have no squabbles with anyone who say they have a different perspective to what is delivered by the popular Ato Tesfay Temnewo or Pilot or Ato Redee Mahari (please read his Tilmi Zeree Kirdad by Alena). My issue with Ambassador Adhanom’s televised speech is the way it is delivered, its timing and I am not sure of its purpose. Let’s wait and see what will follow.
     Some of the things we hold dear in the Eritrean culture is fairness, politeness, dignity of the human person (don’t think we rank high with animal rights), socializing with your opponent after you have been to court against each other. With regards to dignity for the female gender: the unwritten rule is that a man is expected to stand up to any aggressor who tries to violate a woman. I though Ambassador Adhanom fell short in some of my little list when he tried to belittle and demonize Ato Tesfay Temnewo and Pilot.

     Hope Eritrea resurrects in the ashes of the cruel pfdj and Isaias Afwerki.

     Respectfully

   • Selamawi May 13, 2013

    Selam Feday,

    My stating point in the Ertirean crisis is this: THE COUNTRY IS IN AN EMERGENCY SITUATION AND IT NEEDS URGENT ATTANTION BY ITS CITIZENS TO SAVE ITSELF FROM COMPLETE DEMISE. In a word, I am beseeching everyone to unite and organize under one structure and challenge Isaias Afwerki’s pfdj he completely destroys the Nation. Other bilateral issues are secondary when you are faced emergency crisis like ours.

    You say Ambassador Adhanom is the best of the best. Really? Please refrain from such praise in case the pfdj’s king reads it and send his dogs to attack you (assuming Adhanom is completely divorced form Isaias).
    You think Ambassador Adhanom does not need our advice. Well, do you think he is omniscient “ykaalo” Forgive me, but such unlimited support will not stand and scrutiny. It is the same Adhanom who has been organizing and disrupting political groupings, often times unable to negotiate/delegate and/or lead his followers to a higher level. The best of the best would not start his speech by name calling and labelling in a way that appears to be personal vendetta.

    You have concluded that there is conspiracy against the ghedli era… You see dear compatriot the same could be said about ex-G-15 members such as Adhanom, Mesfin Hagos…who are unwilling to take responsibility or apologise for the wrong deeds of the organization they were protagonists in.

    You say that women are referred to as sex toys. This is scandalous statement! I am not sure if Pilot has said this or not. Be that as it may, I am not convinced that Ambssador Adhanom is speaking out because women’s role during the ghedli era was misrepresented… Women’s rights are respected when all of us vote with our deeds for justice, dignity of all citizens and dignity of the female gender. Eritrean women have been most affected adversely by the whole Eritrean predicament for decades – often times subject to harsh conditions and challenges unfit for the female gender. One poignant example is rape, rape rape!!! Do not tell me what we are seeing now did not have its roots in the ghedli era. I remember lamenting when male tegadelti left their female comrades for civilians…and there was plenty of debate back then (check Hadas Ertra of the early 90s editions).

    If the Eritrean culture and its people really mean anything to you, believe me, it is pfdj that is systematically destroying them. If anything Ato Tesfay Temnewo and Pilo made a lot of positive contributions to revive the Eritrean identity and rekindle that proud spirit of ours.

    To reiterate: I have no squabbles with anyone who say they have a different perspective to what is delivered by the popular Ato Tesfay Temnewo or Pilot or Ato Redee Mahari (please read his Tilmi Zeree Kirdad by Alena). My issue with Ambassador Adhanom’s televised speech is the way it is delivered, its timing and I am not sure of its purpose. Let’s wait and see what will follow.
    Some of the things we hold dear in the Eritrean culture is fairness, politeness, dignity of the human person (don’t think we rank high with animal rights), socializing with your opponent after you have been to court against each other. With regards to dignity for the female gender: the unwritten rule is that a man is expected to stand up to any aggressor who tries to violate a woman. I though Ambassador Adhanom fell short in some of my little list when he tried to belittle and demonize Ato Tesfay Temnewo and Pilot.

    Hope Eritrea resurrects in the ashes of the cruel pfdj and Isaias Afwerki.

    Respectfully

    • Feday May 14, 2013

     Selamawi,
     I have a problem with anyone who jumps to the liberation era and takes an issue with it. Our problem is not the libration struggle; it is what happened after we get librated. Why don’t we start from what happened since 1991? If you understood me correctly those who have an issue with libration struggle are those who betrayed their brothers during the libration struggle and now want to justify their treason by saying we let it because it was marred by regionalism or it was treating women as sex toys. To tell you the truth I have no issue with anyone who struggled for the liberation of Eritrea except respect and admiration. My issue is with what happened after independence and we should start from there. Ambassador Adhanom and others should be respected for what they have done for Eritrea. They did not struggle to create Higdef and that is why they are away from the country they paid their dear youth life.
     Again those who have an issue with the libration struggle are either they are those who left it for better life or those who would like to erase our history. I put Tesfai and Pilot in such category. They simply are repeating what Sebhat Nega and Raido woyane said for years.
     Pilot and Tesfay are trash people who do not have respect for the Eritrean identify. Even the derg soldiers who fought our gallant women tagaldelti have more respect to them than pilot who claims he fought on their side. He is a lire trash who does not have any identify left for himself.

 • NEW HOPE ERITREA May 10, 2013

  DEcoding the myth ofEthiopian Colonialism

  ¨ጉንበት 24 ናይ ጎረቤትና ኢትዮጵያ ብዓል ነጻነት ስለ ዝኾነ ምእንቲ ክብረቶም ኢልና ነቲ ትሓሲቡ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ሰላማዊ ሰልፊ ዕለቱ ንቐይሮ¨

  ሓቀኛ ታሪኽ ወያነ ጠፊኡዎም ኣይኮነን፣ግን ኣይጽደፉ እንተኢሎምና ምስኦም ከም ንብኣስ ስለ ዝፈልጡ__ኣብ 1993 ሃገራዊ ነብሰ ቕትለት እናገበርና ¨ሓቃቶም እያቶም__ኤርትራውያን የሕዋትና__ሕቶ ኤርትራ´ማ ናይ ኮሎኒ ሕቶ እዩ ኢሎም__ድሓር ግን ብጠርጣራው ጌሮም ቅኔ ዘለዋ ደርፊ ¨ምኻድስ ኪዲ ግን ድሃይ ስደዲ¨ትብል ደርፊ ጌሮም ነቲ ንዓመታት ዝተመነናዮ ጸድፊ ካባና ንላዕሊ እናወደሱ ኣፋነዉና።ብሓቂ ኣዛራርባ ድማ እቲ ሰም (ሰምና ወርቅ)ከም ብዓል ሊብያ ከይትሓተት እቲ ፈደሬሽን ብሽጣራ ፈሪሱ ዝብል ሓቀኛ ዝመስል መርገጽ እኳ እንተኾነ__ግን ¨ኣብ እንዳ ባንክ ሰሪሑ ሓሙሽተ ሽሕ ዶላር ዝኽፈሎ ዝነበረ ሰብ __ናይ ባዕለይ ሓለቓ ክኸውን እየ ኢሉ__ማስቲካ እናሸጠ ኣይ ንኽራይ ኣይንምግቢ ክልተ ሚእቲ ናቕፋ ከእቱ ስርሑ ዝገድፍ ሰብ ወይ ጽሉል ወይ ኤርትራዊ ከም ዝኾነ ኣይስሓትዎን። መቸም ደፊኦም ኣየውጽኡና__ናይ ሕሶት ፌርማ ጌሮም ረጊሞምና ።ደፊኦም ዘውጽኡና ኣብቲ ዓድን ደገን ዘለና ኤርትራውያን መጥፊኢኦም ዝኸውን ገንዘብ እናዋጻእና __ባባ ኢሳያስ ድማ ኣብ ከብዲ ኢትዮጵያ ኰወቅዕ እየ ምስ በለ__ክንዲ ሓደ ሳላሳ ወይ ኣርብዓ ቡምባታት ተኵስና ኢትዮጵያ (ኣዲስ ኣበባ) ባግዳድ ክሳዕ ንገብራ እሞ__ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓሪቑ ካብ ስልጣን ኣውሪዱ ዝሓርዶም ክንዲ ምጽባይ__ተሃዊኾም ዝሰጎጉና ክሳዕ ሕጂ እየ ዝቃወሞም__ነቶም ኣብ ኤርትራ ገሪፍና (ህዝቢ ዝተሳተፎ) ተጋሩ ናይ ትግራይ ዝሰደድናዮም ኣቕሪብና ኢና።ንስኻትኩም ግን ጨካናት ምዃንኩም ኣውቶቡስ ኣስቂልኩም ኣፋኒኹሞም።ወለ ትግራይ ክበጽሑ ከለዉስ ኣሕዋትና ከይቅየመና እናበለ ህዝቢ ትግራይ ማይን ሕምባሻን ሒዙ ኤርትራ ቅድሚ ምእታዎም ብጭካነ እናመረቐን እናበኸየን ኣፋንይዎም።እቲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ___ደም ናይ ቆልዑ ዓይደር ከይነቐጸ እንከሎ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ኣሕዋትካ ኣይትብ ኣስ__ፈሪህና እምበር ብጽል ኢ ኣይኮናን ንሰጎም ዘለና ኢሎም ከም ዝስለፍ ኣእሚኖሞ።ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ጭካኔ ንመንእሰያትና ትምህርትን ክብረትን እናሃቡ ሓንጎሎም ብብዝሒ ትምህርቲ ዘጸልልዎም ዘለዉ ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ድፋዕ እናዅዓቱ ከይምዕብሉ ዘየድሊ ዲሞክራሲ እናሃብካ ህዝብና ምብልሻው ስራሕ ወያነ ምዓልቱ ጥራይ ይጸበ።
  ናተይ ነገር ናብ ጓል ዘረባ ኣድሂበ።ኢትዮጵያ ናትና ናኢ ኤርትራውያን ኮሎኒ እያ ኔራ።እቲ ኩሉ ሃብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሑዳት ኣደሬን ጉራጌን __መብዛሕት ኡ ግን እቲ ወላድ ገንዘብ ዝኾነ ንግዲ ናትና እዩ ኔሩ።ኣምሓሩ ኣብ ስታድዩም ኣብ ካታንጋ ዝተባህለ ጽሓይ እናሓረሩ ኩዕሶ እግሪ ክርእዩ__ኤርትራዊ ከፊሉ ድዩ ወይ ሃብታም ዘመዱ ከፊሉሉ ኣብቲ ናይ መኳንንቲ ናሕሲ ዘለዎ ክቡር ቦታ እዩ ዝቕመጥ ኔሩ።ክሳዕ ብዓል ጎምጎፋ ድማ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ኤነ ትረታት ይኹን ታክሲ ናይ ከተማ__ኣብ ሃብታም ኢትዮጵያ ካብ ክፍለ ሃገር ናብ ክፍለ ሃገር እናነገደ እታ ሽዱሽተ ደርቢ ንላዕሊ ዝኾነት ገዛ ኤርትራዊ እያ ኔራ።ኢትዮጵያ ኮይኑ ገንዘብ ናብ ኤርትራ ዝሰዽድ ማእለያ ኣይነበሮን። ን ኢትዮጵያዊ ከም ኮሎኒኡ ንዒቝዎን እታ ኣዲስ ኣበባ ከምታ ጣልያን ዝ ሃነጻ ኣስመራ ዘይኮነት ህዝቢ ኣብ መገዲ ዝሸነላ ስለ ዝነበረት እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣምሓሩ ድማ ከምዚ ናትና ገረድ ዓይነት ጠባይ ስለ ዘይነበረን ብነጻነተን ንዒቑወን _፡¨ኣየ ኣምሓሩ __ኣብ ኣፍደጊኦም እንተዘይሸንካሎም__ጓሎም እንተዘይ·$%ሎም ባህ ዘይብሎም ዝብል ብድዔ ዝመልኦ ኣዘራርባ ብኣና ብኤርትራውያን ገዛእቶም ይጽረፉ ነበሩ።ንተጋሩ ንብሎም ዝነበርና ኣብ ኣፍ ኩላትና ስለ ዘሎ ኣይደግሞን።
  ነዛ ኮሎኒና ዝነበረት ኢትዮጵያ ግን ደቃ ሻዕብያን ወያነን ካብ ኮሎኒና ኣውጺኦም ኣብ ጉንበት 24 /1993
  ኢትዮጵያ ካብ ኮሎኒና ወጺኣ ኢትዮጵያ ማዕቢላ ትርከብ.

  IN reality it is Ethiopia´s independence day thanks to EPLF & TPLF ..true children of Ethiopia.

  • Zaul May 13, 2013

   Io non sono tigraway, keman (?) Eritreo’ye in fact. Soon to fall into submission. Let them slumber for a while “NEW HOPE ERITREA”. Let them sleepwalk into the encirclement trap of pent up, made up grievances.

 • tom May 11, 2013

  ato yessef mase zemen
  euo kbrat rkbka tfalet .

 • Kalighe May 11, 2013

  Aya Ghebrehawariat aka NEW HOPE mind your buisness !!
  Don’t you get tired looking for trouble … how much more time do you need to continue insulting our martyrs ‘shifta/bandits’, before you feel satisfied ?

  • NEW HOPE ERITREA May 11, 2013

   Kalighe,

   You can not point out a single sentence that is untrue.Your only defence is ..if New hope is this wise & a teacher ,he must be Tigraway from Tigray..is an insult to Eritreans ..by your assumption.
   I never asked anybody sacrifice for me .I have no martyr word to keep.Those relatives of mine that went to banditry..I never sent them..Those who were forcibly recruited I never forced them.I AM NOT INSULTING ANYTHING OF YOURs. I AM MERELY STANDING UP FOR THE RAPE VICTIMS OF YOUR HEROS..I AM STANDING FOR THE MOTHER THAT HAS BEEN TURNED INTO CHILDLESS BECAUSE OF USELESS EMPTY PRINCIPLE.
   I AM STANDING UP FOR MY UNCLE & AUNT IN THE SEMI DESERT HAMASIEN LAND:.BEING FORCED TO FEED BANDITS WHEN THEUIR CHILDREN WERE SLEEPING EMPTY STOMACH….AFTER THE KIDS REACH 15 YEARS OLD THEY ROB THEM OFF THE LAP OF THEIR PARENTS F”·$ THE BANDITS.I WILL GIVE YOU TRUE EXAMPLE OF THE ¨MARTYRIES¨ I KNOW…in Tigrinya…I will withhold their names…

   .
   1)፩ኣዲኣ ኣብ ገዛውትና ቆናኒት እየን ኔረን፣ድሙኦም ተቐጥቂጣ ስለ ዝሞተት__ንስኽዒ ኢኺ ጌርክዮ ኢለን ኣዲኣ ቀጥቂጠንኣ__ኮርያ ናብ ሻዕብያ ሜዳ ከይዳ።
   ፪))ካብ ገዛውትና ስግር __ኣቡኣ ብጣዕሚ ሃብታም ዝነበረ___ኣብ ትምህርቲ እናተረፈት__ሓሪቑ፣ ሻድሻይ ክፍሊ ጀነራል እንተተሪፍኪ ገዛ ከይት ኣትዊ ኢሉዋ__ንሳውን ሻዕብያ ከይዳ።
   ፫)ብዙሓት መንእሰያት ከለና፣ኣፍቃሪቶም ጠሊማቶም ንሜዳ__መብዛሕትኦም ናብ ማማ ምዳዳ ሻዕብያ ከይዶም ።
   ፬)ብዙሓት ኮማንዲስ ድማ መታሕት ክነዽድ ከሎ ተዓዘብቲ ዝነበሩ__ዓዲ ንፋስን ወኪድባን ክነዽድ ምስ ጀመረ ¨ተጋደልቲ¨ኮይኖም።
   በዚ ምኽንያት እዚ ጥራይ ከይዶም ኢለ ከናኣእስ ኣይደልን__ኣብ ጊዜ ቶግ ቶግ እውን__ኣብ ገዛ እንጌራ ውሒዳ ስድራ ከየጻግሙ እውን ዝኸዱ ኣለዉ።
   ዘይሕሶ ድማ እቲ ማራኺ ዝኾነ ደርፍታት ናይ ወዲ ትኹል ፍሒራ____መሲጥዎም ድማ ንዓይ ¨ክስውኡለይ¨ ኢሎም ዝኸዱ ማእለያ የብሎምን።
   ዋላ እውን ኣሚኖሙሉ ይኺዱ__ኣነ ፎርም መልኤ ዝሰደድኩዎ የለን።___ብስዉእን ምዉትን ዝሽቅጡ ድማ ህግደፍን ተቓወምትን እምበር ኣነ ኣይኮንኩን።
   ናይ መጨረሻ ሕቶ__እቶም ኣብ ውግእ ሓድሕድ__ነዛ ኣስላመይቲ ዓማ ኣዳግማ እናበሉ ሬሳ ኤርትራውያን ዘዳገሙ እሞ ድሓር ዝሞቱ ኸ ስዉኣት ድዮም ፧
   ኣነ ሕድሪ ማንም ፈትዩን ተገዲዱን ዝሞተ ኣድቬንቸሪስት ሕድሪ የብለይን።ማንም ዝእውደኒ የለን። ግን ሕልና ገዲዱኒ__ናይ ህሉዋት ሓደራ ኣለኒ__፡ናይ መንእሰያት ዓበይቲ ሓሳዊ ታሪኽ ብምፍጣር ነዞም ኣብ ሲናይ ዝቕዘፉ ዘለዉ ምኽንያት ኮይኖም ንባዕሎም ጀርመንን ካናዳን ኮይኖም__ሓደራ ኣያታትኩም ተኸተሉ እናበሉ ሰብ ዘጋግዩ__ነቲ ክቡር ህዝበይ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ኣንኳይ ደምካስ ሽንትኻ ውን ከተፍስ ሰሉ ዘይግባእ ታኼላ ከእትውዎም ዝጽዕሩ ዘለዉ ተበለጽቲ ብሕልፊ ተጋደልቲ ጀብሃ ነበር__እዩ።ንሶም ዘይከዱ።ኣባት ጦር ዝብሃሉ ኔሮም እኮ እዮም ብዘበን ደርጊ__ሄይንከን ናይ ጀርመን እናሰተኻ፣ዓይኒ ባምቡላ እናስዓምካ ብትርፊ ጊዜኻ ሃዋሳ ኬድካ ጭርሖ ምግባር መንእሰያትና ኣየድሕኖምን እዩ።
   ንስኻ ካሊገ ድማ ንህዝቢ ትግራይ እናጸረፍካ__ነቲ ህዝብና ዝሕግዝ ዘሎ ህዝቢ ብምስትንዓቕ ን ኤርትራዊ ት ሃስዮ ኣለኻ።ኣነ ሓማሴናይ እየ __ሓሙሽተ ሚእቲ ዓመት ይገብር ድማ ካብ ትግራይ እምበር ካብ ሲንጋፖር ኣይመጻእኩን።ኣክችዋሊ ድምበዛን ካብ ደምብያ ጎንደር እዩ።

   ዕድመን ጥዕናን ንህዝቢ ኢትዮጵያ፣ኣሜሪካ ፣ካናዳ።።።ኤውሮጳ___ኣውስትራልያ__ንሕና ክንገብሮ ዝግባእ ብምግባሮም።

   ናይ ሓውና ካሊገ ተምብቡ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ልብኹም እናጠንከረን፣ለካ እዚ ኦም ፍቕሪ ኣይርድ ኡን እዮም ከይትብሉ__ህዝብና ንምሕጋዝ ለውሃትኩም ኣበርክቱ።ህዝቢ ኤርትራ ብናይ ሸፋቱ ባህሊ ተዓብሊሉ እምበር ሓቀኛ ምስሉ ምስወጸ ኣሕዋቱን ጎረቤቱን ከለሊ እዩ።

   ሓውኩም ሓድሽ ተስፋ ኤርትራ ሽም ቀሹ ነብሰ ቕትለት ብነጻነት

   • ማሊሻ May 11, 2013

    New Hope,

    Thank you for asking difficult questions where many people do not want to touch as “sacred” debri. Don’t be discouraged, if some of the people here are trying to shut you up in the name of “Suwuat”. As teklay noted above, we are currently here as slaves in Eritrea burning our own languages and identity and as Abeeds in the Arab world, because many people who asked difficult questions but very critical ones were killed as in sreyt Addis, Fallul, Menkae, Kunama, and G-15 by the Jebha and Shaebia gangs
    .
    I am only surprised why are many Eritreans not asking important and critical questions.

    enteseliTwom: Had you been living in Eritrea under a new regime of the present diaspora, of so called opposition, you would have ended up in Karsheli Abi smelling May bela, in bitweded’s current cell or executed by a firing squad of the present opposition.
    Eritrea has along way to go but I have a lot of hope in the young generation, not the old slaves of the Jebha-Shaebia gangs who have no shame to burn Eritrean languages and heritage.

    keep on writing whenever possible

    • NEW HOPE ERITREA May 11, 2013

     Brother Militia,
     I am glad you know me & understand my views…I admire your insistence on what you believe..and Militia ,you are right there are forces who want to execute their agenda..behind the table..instead of bringing it to the front.
     One excellent point you make …(among many) is the ooposition would lead us to chaos & anarchy & there by (forced)to be a dictator worse than Papa Isaias…,in order to keep the integrity of Eritrea.
     Wise Militia , Do you worry of the unknown ???, I do. We Eritreans have been ¨united¨against enemy..How would we excist in harmony ???Just because you have different friends from different ethnics & religions & regions does not mean they will stand with you when situations change.
     Bravo Militia…You know me the more I believe in something The more I stand for it.I am not scared of people busy insulting Isaias..some the respected people of Tegaru Tigray, yet watch their cousins men & women being raped by Bedouin. These Chicken s**t do not scare anyone.

  • NEW HOPE ERITREA May 11, 2013

   Kalighe,

   I am not looking for trouble ..but..if any idiot whose day of dying has reached I have nothing to loose…He will be the one to die.
   If you are serious I will put my adress on the screen..make sure you accoplish your threat though..Because nobody threatens me or my loved ones and does not get his deserved punishment.
   IF YOU EVER WARN ME AGAIN I WILL TRACK YOU AND DEAL WITH YOU ..USING THE LAW OF THE LAND. Your last warnning.
   A WHOLE AWRAJA GANGED UP AGAINST ME IN CANADA & ERITREAN PEOPLE HUMULATED THEM.
   I WAS PEACEFUL THEN ,I WILL TRY TO BE PEACEFUL AGAIN.
   I HOPE MY BIPOLAR DISORDER DOES NOT START.

 • senay May 11, 2013

  24 may is the national day of Eritrea and it must be clear that we have paid heavy price and to make this day for political reasoning is foolish and un Eritrean, We need change but how on earth some one who called himself Eritrean can demonstrate on this day. Please keep our identity as we have our way of explaining our difference with HGDEF government but we need to respect our people in Eritrea , this day is the day where 80 million Ethiopians get defeated and lost Eritrea to Eritreans so why on earth some one complain about this day Unless he is not Eritrean or some one who is just out of choice in his political calculation.

  • tekeste May 11, 2013

   The reason being we are not free people yet. So the struggle continues until the real D day.

 • Selamawi May 11, 2013

  Dear compatriots!
  It is true that these National Holidays belong to all of us. However I do not believe that it is time for celebration when Eritrean citizens are suffering or dying every minute of the day.
  My neighbors were marred 27 years a go. They celebrated their wedding anniversary every year on 23rd May. Unfortunately for them, they have had a rough time and they have begun divorce proceedings. The man says he is not going to celebrate his wedding anniversary when clearly the marriage bond is literally dying.
  Friends are trying to mediate and reverse the divorce proceedings. They want to save the matrimonial vows. The man says he will celebrate his wedding anniversary if, and only if, his marriage is saved – but not while it is dying.

  Sadly Eritrea is in an emergency situation. Shall we celebrate the good days (e.g. 24 May 1991) or shall we lament and cry the current predicament? Shall we celebrate events in the past or shall we demonstrate against our ills, against oppression, against death and annihilation of our nation? I choose the latter: I WILL JOIN THE DEMO – SELAMAWI SELFI in the hope that good days will come for us all to celebrate.

  Thanks

 • Wedi Asgodom May 13, 2013

  ብዛዕባ 24 ግንቦት ጽሒፉዋ ዘሎ ታርጌት እዩ ሃሪሙ።
  ኣብዚ እዋን ‘ዚ ሕጂ ኢና ከነሽክዖ ንኽእል ነዚ መንእሰይ ኤርትራ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ላዕልን ታሕትን ናይ መሪሕነት ኢትዮፕያ ሕቡእ ኣጀንዳታቶም ኣብ ዝተናውሐ ንምትግባር ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ከነስትብህለሉ ይግባእ። ምኽንያቱ ምስ ገለ ነዚ እዋን ተጠቒሞም ሕንሕነ ክፈድዩ/ሕሳቦም ክዓጽዉ ዝሓስቡ ዉሑዳት ኤርትራውያን መሳርሒ ብምጥቃም ቅድም ነቲ ተጋዳላይ: ድሒሮም ነቲ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ደቂ ሃገር,በሓፈሻ ሰውራ ህዝቢ ኤርትራ ራኢ ኣይነበሮን እንዳበሉ, ሕጂ ድማ ሕሉፍ ሓሊፉዎም በታ ፈጺምና ክንጽመማ ዘይንኽእል ክብርቲ ዕለትና መጺኦሙና።
  ክሳብ መኣስ ኢና ክንጽመሞም፤
  እዞም ሕጂ ኣብ 24 ግንቦት ሰለማዊ ሰልፊ ዝሳተፉ ዘለዉ ገርሀኛታት ኤርትራውያን ጽባሕ ንግሆ ዘሕትትን ሕማቕ ታሪኽን ሳዕቤን ከምዘለዎ ኸ ይርድኣኩም ዶ ኣሎ፤ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንዘልኣለም ናይ ሕልና ጣዕሳ ከም ዘስዕብ ከ ይስቆረኩም ዶ ኣሎ፤
  ክቡራት ሃገራውያን:- ሃየ ቅሬታኹም ኣስምዑ!

  ን መንእሰይ ወለ

POST A COMMENT