Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ስርዓት ህግደፍሲ ኣብቂዑ ነይሩ: ተሪፉ ዘሎ ጉዳይ ተቓወምቲ ሓይልታት እዩ::

ስርዓት ህግደፍሲ ኣብቂዑ ነይሩ:: ተሪፉ ዘሎ ጉዳይ ተቓወምቲ ሓይልታት እዩ:: ብሚካኤል ኣጎስቲኖ  12/11/20 ጀርመን:: ስምረት ማለት ሓደ ምኻን ጥራይ ኣየስሞዕን:: ስምረት ማለት ዕርቂ እዩ:: ዕርቂ ናይ ሓባር ዕላማ ወይ ትጽቢት ንዘለዎም ማለት እዩ:: ብዙሓት ወገናት : ናይ ሓባር

ስርዓት ህግደፍሲ ኣብቂዑ ነይሩ::

ተሪፉ ዘሎ ጉዳይ ተቓወምቲ ሓይልታት እዩ::

ብሚካኤል ኣጎስቲኖ  12/11/20 ጀርመን::

ስምረት ማለት ሓደ ምኻን ጥራይ ኣየስሞዕን:: ስምረት ማለት ዕርቂ እዩ:: ዕርቂ ናይ ሓባር ዕላማ ወይ ትጽቢት ንዘለዎም ማለት እዩ:: ብዙሓት ወገናት : ናይ ሓባር ትጽቢት ዘለዎም ክንሶም ኣብ ሜላ ምስ ዝፈላለዩ መኻልፍ ይፈጥሩ:: እዞም ናይ ሜላ መኻልፍ እዚኣቶም ከም ቀዳማይ ጎንጺ ክስርዑ ዘይግበኦም ምስ ዝኾኑ: እቲ ዝተርፍ ግደ : ናይ ምስማር: ወይ ብሓባር ምስራሕ ዕድል ይህልዎም:: ኣብ ጉዳይና ምስ ንሪኢ : እቶም ናይ  ሜላ መኻልፍ : ከም ቀዳማይ ጎንጺ ሰለ እነቅርቦም እዮም::  ብድሕሪኡ እንካይዶ ብሓባር ክንሰርሕ  ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ክንብል‘ውን ኣይካኣልን :: ርሑቅ ከይከድና ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ: ምስ ኣሕዋትና ኩናማ ዝተራእየ ሓደ ኣብነት እዩ:: ኑሱ ዝፈጠሮ በሰላ ንምዕራዩ ስጋዕ ሕጂ ካብቲ ሓደ ሸጊሩና ዘሎ ጉዳይ እዩ::

በዚ ወዲ ከምዚ  ጉዳይና ዓመታት በሊዑልና ይርከብ::   ዝፈላሊየና ክህሉወና ንቡር እዩ:: እንተኾነ ሰብ ዝገብረና: ከማኡ‘ውን ደቂ ሃገር ምኻንና ኢልካ ምስ  ሓለግትና: ንዝፈላልየና: ኮፍ ኢልካ :ምስ ንፈትሕ እዩ::  ተቃውምቲ ውድባትን ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን :እዚ ግዜ ሂወት ደቅናን:ንብረትናን: ሓድነትናን:እምነትናን: ባህልናን: ዕድመናን:ዝበልዕ ዘሎ ኮፍ  ኢሉ ዝጽበየናዶ ይመስለና ኣሎ፤ ሰሚርና  እንተጎዩና‘ውን ንኽነርክቦ ኣጸጋሚ እዩ:: ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጠፋኤ ሂወትን ጉልበትን ድማ ኣይክንረኽቦን ኢና:: ሕጂ በጺሕናዮ ዘሎና  መድረኽ ድማ ዘሕፍር እዩ:: ኣብ ሞንጎና መን እዩ ጸላኢ: መን እዩ ፈታዊና: ክንፈልጥ: ሓድነት ወይ‘ውን ትርግታ ህዝብና ሰሚዖም ነዚ  ዝድግፉን: ወይ እውን ዘተዓናፍቁ ኣየኖት ውድባት እየን: ኢልካ ብጉሉጽ ንመሪሕነት  ኪዳን ድዮም ምሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ  ምስ ትሓትት ንኽገልጹ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን:: እዚ ስለ ዝኾነ ኻኣ መፍቲሒ ተሳኢንዎ : ስለዚ ጉዳይና ኣብ ጽልግልግን ከም ሓሪጭ ዝሓዋውስዎ ንሪኢ ኣሎና:: ድሓር ንምፍላዩ ከጸግመና እዩ: ስለዚ መፍቲሕና እንታይ እዩ ዝብል ጥዑይ ሓታታይ:ምስ ዝሓትት :ንድሕሪት ተመሊስና ካብ ቶሞክሮና ማለት ካብ ምሕዝነት ክጅምር: ንምንታይ 15ዓምት ዝኣክል ወሲዱልና  ኢልና  ምስ ንሓትት :ፋይልና ምግንጻል ከድልየና ኡዩ::

ከም ዝፍለጥ 11 ውድባት ኣብ ታሪኽና ተገይሩ ዘይፈልጥ ን መጀመርያ ብሓንሳብ ኮፍ ኢለን: ናይ ሓባር ስምምዕ ክፍርማ ምስ ተራእያ:: ኩሉ ንሰላምን ዲሞክራሲ  ኤርትራ : ዝብህግ: ኤርትራዊ ኮነ ደገፍቲ ኤርትራ: ንውድባትና  ምስጋና  ኣቅሪበን እየን:: ኣንተኾነ ግን ከምቲ ዝተጸበናዩ ኣይኮነን:: እዚ‘ውን ሓሊፉ: ዓመታት ወሲዱ: ድሕሪ ክንደይ  ውረድ ደይብ ከኣ: ካብ ምሕዝነት ዝሓሸ ተባሂሉ እንኮላይ ብ ህዝባዊ.ግንባር: ነበር ዝዋስእዎ. ናይ ሓደ ሓበራዊ ፖለቲካ ስምምዕ ተበጽሔ:: ኤርትራው ዲሞክራስያዊ ኪዳን ዝብል ክምስረት ተኻእለ:: እዚውን ከምቲ ዝሓለፈ ኣድማዒ ስራሓት ክገብር ኣይተራእየን እንትርፎ  ምፍንጫላትን ወረ ምፍንጫላትን:: ብድሕሪ እዚ ኹሉ ሽግራትና:: ካብ ህዝቢ ድዩ ዋላ‘ውን ኣባልት ውድባት :ኣቱም ሰባት እንታይ እዩ ጉድና ኢሉ  ከዕዘምዝም ጀመረ: ንኽትሓትት ምስ ትደሊ‘ውን መልሲ የሎን:: ምኽንያቱ ከምቲ ዘበነ ሰውራ እተን ውድባት ኣሳራርሔኤን: ጉሉጽነት ዘይብሉ ምስጢር: ትብል ቃል ተወንዚፎም ስድሪ ትኹን ሓበረታ ክህቡ ዘይደልዩ: ኣንካይ ንህዝቢ: ንኣባላቶም  ብዕበጦ ዕበጦ መሬት ዝዕርቡ እዮም ::  ድሕሪዚ ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ: ማለት: ህዝቢ ክካፎሎ ኣለዎ ብዝብል: ነዚ ኣብ ዝኾነ ኩርንዓት ዓለምና ኣብ ሰሚናራት ድዩ፤  ኣብ ኣኽባታት ክዝረበሉ ኣሎዎ ዝብል (ተጽዕኖ) ምስ ተገብረ:: ነዚ‘ውን ኣነ ሎሚ ከም ዝርዳኣኒ: ነምሰሉ ወይ (ንምንድንጋር)መራሕቲ ውድባትና ክቅበልዎ ኪኢሎም ባሃላይ እየ:: ድሕሪኡ ወርኪሾብ ኣዳሊኻ ናብ ሃገራዊ ባይቶ ክእቶው ተመዲቡ:: ቐጺሉ ኣብ ሕዳር 2011 ኣብ ኣዋሳ  ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ድሕሪ ምምስራቱ:: ስድሪ እንተኾነ‘ውን ክስጉም ኣይካለን:: ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ኩሉ ዓዲታት እና ዘረት ጉጂለ ድሕሪ ምምስራት ድሕሪኡ ንክልተ ዓመትን ፈረቓን እውን ኣበይ ከም ዘሎ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ  ከም ጉጂለ ሓንቲ ጽሕፍቲ ትኹን ሓበረታ ረኺቡና ኣይንፈልጥን:: በንጻሩ እንታይ እዩ ጉድይና : ኣበይ ኣሎና: ኣሎ ድዩ እዚ ኤርትራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፤ ኢልካ ብስሪዒታዊ መንገዲ ምስ ዝሕተት መልሲ ዝባሃል የለን ::

ክገርመኩም ኣብ ሃገረ ጀርመን ገለ 8 ጉጂለታት ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣለዋ: እዘን ጉጂለ ብሓባር ካብ ዝሰርሓ ነዊሕ ገረን እየን:: ናይ ሓባር ሽማግለ እውን ኣለወን:: እዛ ናይ ሓባር ሽማግለ ኣብ ጀርመን እትርከብ ንዝምልከቶ ኣካል ማለት ንኤርትራዊ  ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ተዳጋጋሚ ጽሑፍ ኣብ ዝጻሓፈትሉ መልሲ እንተበልካ መልሲ ትመስክር::ኣብ መቸረሽታ:ሓንቲ: በልበል ትብል ጹሑ ይላኣኾም:  መልሲ ቡቁልጥፍ እንተደይሂብኩምና ኣብ መርበብ ሓበረታ ኤርትራውያን ክንዝርገሖ ኢና ምስ በልናዮም:: ባይቶ ታኣኪቡ ዘይትፈልጥ ብሁጹጽ ክትእከብ ኪኢላ:: እቲ መልሲ ዝተዋህበና ንግዜ ይገድፎ:: ብድሕሪኡ ውን ወዲ ድሙ ከም ቀደሙ ኮይኑ ስጋዕ እዚ ቁሩብ ግዜ እምም ጉዳይ ባይቶ ኾይኑ ተሪፉ::

ሎሚ  ኩላህና ከም ንፈልጦ ኣብ መንጎ ፈጻሚትን: መሪሕነት ባይቶን: ንነዊሕ ግዜ ዘይምርድዳኦም: ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ ምስጢር  ተታሒዙ ብምጽናሕ ሕጂ ስለ ዝተተኮሰ:  መሪሕነት ባይቶ ኣብ ፓል: ፈጻሚት ኣካል ካኣ: ነቶም ንኽልተ ዓመትን ፈረቃን: ዘይትፍለጦም: ጉጂለታታ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ: ሓንቲ ሕንጻጽ መልእኽቲ : ሊኢኻ ዘይትፈልጥ: ቀሚሽ ኣዳይ ሓንኩሉኒ ዝዓይነቱ ኣብ  ከተማ ሽቱትጋርድ ሃገረ ጀርመን : ኣቦ ወንበር ፈጻሚትን ከም‘ውን ምክትል ኣቦወንበር ፈጻሚት ኣኸባ ተገይሩ:: እቲ ዝበልዎ  ሰሚዕና :: እቲ ካብ ገዛ ለበዋ ዝተቀበልዎ ግን ምፍንጫል ክንሰምዕ ኣይንደልን ኢና::  ይኣክል: ብሓደ ኣቲኹም ተራዳዲእኩም ክትወጹ ኢዩ ድልየትና እዩ መልሲ ዝተዋህቦም::

ስለዚ ኣብ መደምደምታይ::

ሎሚ ሃገር ንምድሓን እዩ ክንሰርሕ ዝግባእ : እንካይ መራሕቲ ውድባትና: ማንም ኤርትራዊ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ::  ተቓውሞ ውድባትና ግን :  ፍሉይ መለለይ ኮይንወን ዘሎ: ኣብ ጸቢብ ውድባዊ ስሚዒት ተሸኺለን:    እዚ ዘይባሃል ኣብ መንጎኦም  ቅርሕንትታትን: ናይ ስልጣን ውድድር:  ከይኣለዩ :: ኣብ ሓቀኛ ሓድነት ከሰርሑ ዝኹእሉ ዱልዱ ጎደና ክበጽሑ ኣሸጋሪ ምኻኑ እዩ:: ሰለዚ ሃገርና ንምድሓን ሕሳብና ክንገብር ኣሎና ባሃላይ እየ:: ወድባት ኤርትራ ከም‘ውን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ: ብጠቅላሉ ንሓድነት ዝብል ምስርሕ ካብ ዝጅምር 15 ዓምት ካብ ገበረ: እሞ ብዘይ ፋይዳ ባሓቂ ካብ ንቅዲሚት ንድሕሪት: ዋላ ሕጂ‘ውን ጉባኤ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ: እንተተገብረ: ነተን ውድባት ጠቅሚ ደኣ እንበር: ንህዚቢ ኤርትራ ከምዘይ ጠቅም በዚ ኣጋጣሚ ሪኢቶ ክገልጽ ይፈቱ::ስለዚ ገለ ዝማሃዘሉ ኩነታት ክፍጠር ኣሎዎ: ይፍረስ ማለተይ ኣይኮንኩን: ብጥርንፉ ንምጽናሕ እውን ሓጋዚ እዩ: ግን ጎኑ ጎኑ ሓደ ሓያል ናይ ህዝቢ ምልዓል እንተደይ ተፈጢሩ:: ሽዑ እዩ ጉዳይ ህዝቢ ወይ እውን ትርግታ ልቢ ክስማዕ ዝኽእል::ብዘይ ቀላዓለም ሃገራዊ ባይቶ ብኺዳን እዩ ዝዝወር: ስለ ዝኾነ መራሕቲ ሃገራዊ ባይቶ መሪሕነቱ ካብ ኪዳን እዮም:: ኣስናዳዊት ጉባኤ  ዘተመስረትት ዕብለላ ብኪዳን እያ:: ማለት ኣሳናዳዊት ሽማግለ 6 እዮም ካባቶም 4 ካብ ኪዳን :: ስለዚ ኩቡራት ኣንበብቲ ኣብ ዝመጽእ ጉባኤና እንታይ ንጽበ:?:  በይኑ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክርስያዊ ለውጢ::ከሰጋግረና ማለት ብገምጋመይ ኣይክእልን እዩ ባሃላይ እየ::ምኽንያቱ ን15 ዓምት ኣብ( መካነክ ረውሕ)ኣብ ጋማን  ጸኒሕና ኢና እሞ: ሕጂኽ ናበይ:  ዝብል  ነንበብቲ ይገድፎ ::

ካብ

ምካልኤ ኣጎስቲኖ

ጀርመን

aseye.asena@gmail.com

Review overview
17 COMMENTS
 • Genet-orginal November 13, 2014

  Get the PFDJ”S spies out of the opposition!

 • Simon G. November 13, 2014

  The question is, are the youth better than these half-dead senior, no use so called opposition franchises? Opposition to whom? To the people of Eritrea? It seems that way, because I don’t see any viable opposition to isayas. Proof? Well, he is still there – as killer as ever.

 • Dawit Meconen November 14, 2014

  Unity will come only when we know our real enemies, who are of course, isaias afeweerqi and woyane. Any Eritrean who considers these two as enemies of each other, or considers either of them as a friend of the people Eritrea and their sovereignty is a victim of their con artistry and forked tongues. He/she must very quickly end his/her folly before it is too late.

  And you do not have to take my words for it. Ask yourself, Can woyane who, among other innumerable act of brutalities, deported hundreds of thousands of Eritreans from Ethiopia in the most cruel way remotely be a friend of Eritreans and their sovereignty? Absolutely, not.

  What about isaias afeweerqi, who has crippled Eritrean economy, torn apart the social fabric of our society, weakened the moral and capabilities of our Defensive Forces to the extent that woyane is able to penetrate deep into our land and exit adlib etc.

  Please think and think well, What would be the motive and hidden agenda of isaias afeweerqi to isolate our country from the world community; to systematically force our youngsters, the backbone of our defense force, economy and the insurance of our future existence, to lay down their weapons and leave their country in ever greater number?

  Conversely, what would you think is his motive and hidden agenda to train and arm Demhit to their teeth while at the same weakening our Defense Forces by any means necessary?

  And add the following pain to your injury, If Demhit are what he wants us to believe, Why are they at the vicinity of Asmera and not at the border with tigrai?

  By the way, Woldeab Woldemariam, whom you honor as one of the Founding Fathers of Eritrean Struggle For Independence, was the first to call for the unity of tigrai tigrigni, an old name for abai tigrai. Yes, that is true. Think deep. If he did it, will isaias be an exception? I do not think so.

  My simpleton Eritreans,

  Our people say, Melhas Atsmi Yebulun, meaning, Watch carefully the action of your enemies and do not be deceived by their flattering words. History is a good guide, learn from your past, and heed the counsel of your forefathers.

  The following are the flattering words of isaias afeweerqi:

  1. Eritrea must be so strong that no neighboring countries dear to confront it……….Does this statement square with our current?

  2. Eritrea must be a self-reliant nation……….. does this statement square with our current reality?

  3.Serving the Truth………. does this reflect his lying character?

  4. We will have National Election, 2011…… did it happen?

  5. 1998 war was prompted in self-defense…….. when exposed however, he readily admitted to the Eritrean Ethiopian Claim Commission that he was the aggressor and he signed to pay Ethiopia for war reparation.

  6. etc.

  From the beginning, 1996, iasaias afeweerqi was fraud. It may sound too fantastic given the audacity of mission he assumed,the longevity he survived to commit the extent of crime he has perpetrated but the Truth must be told as is. His golden tongue fooled so many educated and brave Eritreans for more than half a century , and now, he has almost reached the zenith of his dream. We must stop him!!!!

  • Tamrat Tamrat November 15, 2014

   Lol, pfdj Dawit, you are agreed With isaias till 1996 but after that you shifted your party. Hmm and you announced your change of heart as late as 2010. There is no partially evilness. Either you are evil or not. There are many who choosed pfdj’s way and learnt the mistakes. But not you.

   You have pfdj which is leading the country but not the result you wished and you prich unity. Let me tell you one thing you can not do nothing good With pfdj not after 1996 or before.

 • FAILED PEOPLE November 14, 2014

  Dawit Meconen,
  Excellent and practical point. It has to do with the secret signing of 1991,and Isaias’s secret mission by the emperor & Cia.He is doing everything to weaken Eritrea and succeeding very much.Another tigray tigrinyi was Aboy weldeab Woldemariam.I do not blame woyane ,they are ethiopians & they are extending the Colony of Eritrea by ethiopia,and this time Eritreans not only do not mind it ,but ppreffere colony by woyane. Our brothers lost their life for nothing ,it burns me.

POST A COMMENT