Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ፡ ማለት እንታይ ማለት እዩ …? – ጻውዒት ንተኻፋሊን ደጋፊን ኤርትራዊ ጉባኤ ንደሞክራሲያዊ ቃልሲ

ኣነ ነዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ክጽሕፍ ዘገደደኒ ምኽንያት፡ እታ፡ „ንድፊ መሰጋገሪ ቅዋም ሃገር ኤርትራ“፡ እትብል፡ ብሽማግለ ፖለቲካዊ ጉዳያት፡ ኣካል ኤርትራዊ ሃገራዊ ኮምሽን ንደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ዝተዳለውትን ኣብ ህዝቢ ዝተዘርገሔት ሰነድ እያ። ኣነ ሰነድ’ዚ ብተገዳስነት ኣንቢበ ምስተረዳኣኒ፡ ኣብ

ኣነ ነዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ክጽሕፍ ዘገደደኒ ምኽንያት፡ እታ፡ „ንድፊ መሰጋገሪ ቅዋም ሃገር ኤርትራ“፡ እትብል፡ ብሽማግለ ፖለቲካዊ ጉዳያት፡ ኣካል ኤርትራዊ ሃገራዊ ኮምሽን ንደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ዝተዳለውትን ኣብ ህዝቢ ዝተዘርገሔት ሰነድ እያ። ኣነ ሰነድ’ዚ ብተገዳስነት ኣንቢበ ምስተረዳኣኒ፡ ኣብ ኣእምሮይ ብዙሕ ሕቶታት ተቐላቒሎም። ሓደ ካብቶም ሕቶታት፡ ሃገራዊ ዋዕላ ንሃገራዊ ኮምሽን ዝሃቦ ሓደራ (ሓላፍነት) ፡ ንድሕሪ ጉባኤ ዝእቶ መድርኽ፣ ነቲ ብመገዲ ሃገራዊ ጉባኤ ክምስረት ዝድለ ዘሎ ትካላት፣ ዘገልግል፣ ቀያዲ ኮይኑ፡ ንምውዳቅ ስርዓት ህግደፍ ክሕግዝ ዝኽእል፣ ዶስ፡ ዋላ ድሕሪ ወድቀት ስርዓት ህግድፍ፡ ኣብ ሃገርና ምስእተና፡ ከገልግለና ዝኽእል፡ ቅዋም ንምንዳፍ እዩ ነይሩ …? ዝብል እዩ። እዚ፡ „ንድፊ መሰጋገሪ ቅዋም ሃገር ኤርትራ“፡ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘለ ሰነድ፡ እቶም ስርዓት ህግደፍ ኣልጊስካ፡ ብደሞክራሲያዊ ቅዋምን ስርዓትን፡ ክትካእ እንቃለስ ዘሎና ደቂ ሃገር፡ ካብ ቀዳማይ ክሳብ መጨረሻ ገጽ፡ ብግቡእ፡ ናይዚ ወይ ነይቲ ውድብ ወይ’ውን ሰልፊ፡ ጽግዒ ከይሓዝና፡ ከም ተራ ኤርትራዊ ኣንቢባን ክንርድኦ እንተፈቲና፡ ብትሕዝትኡ ምስ ኣርእስቲ ናይዚ ሰነድ’ዚ ዝጋጮ፣ ጨሪሹ ዘይቃዶን፡ ነጥብታት እዩ ዘሎው። ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ናይዚ ሰደድ’ዚ ዘለዉ ምዕራፋትን ዓንቀጻትን፡ ብግቡእ እንተተረዲእናዮ፡ ስርዓት ህግድፍ ታኣለየ፡ ቀዋሚ ባይቶን መንግስትን ምስተተኸለ፡ ክትግበሩን ክንሰርሓሎም ዘገልግሉና ነጥብታት እዮም።

እሞ እቲ ሓቀኛ ትሕዝቶ ናይዚ ሰነድ’ዚ ከምዚ ኣቀዲመ ዝሓበርክዎ፡ ከምዝኾነ ክንራዳዳእ ኢንተኽኢላና፡ እታ ኣብዚ እነቅርባ ካላኣይቲ ሕቶ፡ ከምዚ ትስዕብ እያ። ብዙሓት ካባና፡ ብፍላይ ካኣ እቶም፡ ካብ 1991 ዓ.ም.ፈ. ጀሚርና ክሳብ ሕጂ፡ ኣመራርሓን ኣታኣላልያን ህዝብን ሃገርን ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ንቃወም ዝነበርናን ዘሎናን፡ ደቂ ሃገር፡ ነቲ ኣብ 1997 ዓ.ም.ፈ ብፍቃድ ስርዓት ህግደፍ ዝተነድፈ፣ ብባይቶ ዝጸደቀ ቅዋም፣„ኣብ ምንዳፉን ምጽዳቅን ናይዚ ቅዋም’ዚ ንሕና ተኻፈልቲ ስለዘይነበርና፣ ድምጽና ስለዘይሃብናሉ፡ ከም ቅዋም ሃገር ኤርትራ ኣይንቅበሎን፣ ኣይነለልዮን፡ ዝብል ክሲ ክነቅርብ ጸኒሕና ክነብቅዕ፡ ተመሊስና ንሕና ባዕልና፡ ኣብ ሃገርና ዘሎ ህዝብና ዘይተኻፈሎን ድምጹ ዘይሃበሉን፣ ኣብ ሃገርና ዘሎ ህዝብና ዝማሓደረሉ ቅዋም፡ ኣብ ስደት ኮይና ዝነደፍናዮን ዘጽደቅናዮን ሒዝናሉ ክንኣቱ፡ ዝተገብረ ጌጋ ተመሊስካ ምድጋም፡ ዝተፋእካዮ ተምላስ ተመሊስካ ምልሓስ፡ ዶ ኣየስምዕን …? ትብል እያ። ካብ ኩሉ ካኣ፡ ንስርዓት ውልቀ-መላኺ ኣሊና፡ ብደሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካእ እዩ፡ እንቃለስ ዘሎና፡ እንዳበልና፡ ኣብ ስደት ዝነደፍናዮን ዘጽደቅናዮን ሃገራዊ ቅዋም፡ ንኣብ ሃገርና ዘሎ ህዝብና ሒዝናሉ ክንኣተ እተኾይና፡ ብድልየትና ክኸይድ፣ dictat ክንገብሮ ንዳሎ ከምዘሎና ዶ ኣየስምዕን …? ብተወሳኺ እውን፡ „ደሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ሃገር ኤርትራ ክትከል እናደለኻ፡ ብኣንጻሩ ግን ዲክታቶሪያዊ ስርዓት ንምትእትታው ትዳሎ ዲኻ“፡ ዝብል ሕቶ ዘላዓዕል ዶ ኣይመስልን …? እዚ ክብል እንከለኹ ግን፡ ብጌጋ ከይትርድኡኒ፡ እዚ እነካይዶ ዘሎና ቃልሲ፡ ኣንጻር ህግደፍ፡ ዝግበር ዘሎ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጉባኤ፣ ዝተነደፈ መሰጋገሪ ቅዋም ሃገር ኤርትራ፣ ዲክታቶሪያዊ ስርዓት ንምትካል እዩ፡ ዝብል መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ኣይኮነን፡ ወይ’ውን ደቂ ሃገር ኣብ ምጥርጣር ንምእታው ኣይኮነን፡ እንታይ ዳኣ፡ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ፡ ዝብል ጭርሖ ኩሉ ግዜ ስለእንጠቀም፡ ነዚ ጭርሖ እዚ ካበየናይ ኣረዳድእ ተበጊስና ኢና እንጥቀመሉ፡ ተመሊስና ክንርእዮን ክንማራመረሉን፡ ከዘኻኽር ስለዝመረጽኩ እዩ።

እቲ ዝላዓለ፡ ስክፍታይ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰነድ’ዚ ግን፡ ብዘይ ድምጽን ተኻፋልነትን ኣብ ሃገርና ዘሎ ህዝብና፡ ኣብ ስደት ቅዋም ነድፍካ ናብ ሃገር ኤርትራ ሕዝካዮ ምእታው ዘሎ ድልየት፡ ኣይኮነን። እቲ ዝያዳ ናዓይ ዝርብሸኒ፡ ትሕዝቶታት ናይዚ መሰጋገሪ ቅዋም እዚ እዮም። ንምርድዳእ ክሕግዘና ካኣ፡ ገለ ካብ ኣታቶም ኣብዚ ክገልጾም ክፍትን እየ። ቀዳማይ፤ ኣብ መእተዊ ኣብ (ገጽ 1.)፤ “ኣህጉራዊ ውዑላትን መለኮታዊ እምነታትትን ብዘቐመጦ መሰረት“፤ ዝብል ነጥቢ፡ ብፍላይ ካኣ እታ፡ „መለኮታዊ እምነት ብዘቐመጦ መሰረት“፡ እትብል ኣምር፡ ክትዋሓጠለይ ኣይካኣለትን። ምኽንያቱ፤ ናዓይ ከምዝርዳኣኒ፡ ደቂ ሰባት ሕጊ ነዲፎም ስርዓት ዝተኽሉ፡ ብቀዳምነት ስለ-ንጽድቂ ወይ እውን ሓጢኣት ኣይኮነን፡ እንታይ ዳኣ፡ ኣብ ማዓልታዊ ናብርኦም፣ ህይወቶም ማለት፡ ናይ ምንባር ዕድሎምን ንብረቶምን፡ ብመሰረት ሕጊ ውሕስነት ንምልባስን ምርግጋጽን እዩ። ስለዚ ሕጊ ምስ ክውንነት ደቂ ሰብ ዳኣ እምበር፡ ምስ እምነት ዘራኽብ የብሉን። እምነት ከም መሰል ዳኣ እዩ ኣብ ሕጊ (ቅዋም) ክሰፍር ዘለዎ እምበር፡ ምንጪ ሕጊ ከኸውን የብሉን ዝብል ዕግበት እዩ ዘሎኒ። ስለዚ ምንጪ ናይ ሕጊ፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ዳኣ እዩ ክኽወን ዘለዎ እምበር፡ ካብ „መልኮታዊ እምነት ብዘቐመጦ መሰረት“፡ ክብገስ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ፡ ብወገነይ ጌጋ እዩ።

ካላኣይ፣ ኣብ መእተዊ፡ ኣብ (ገጽ 1.)፤ „ዘይምእኩል ቅዋማዊ ደሞክራሲያዊ ሰርዓት ጋህዲ ንምግባር ንዋሳእ“፡ ትብል ነጥቢ ኣላ። ኣነ ነዛ ሓሳብ እዚኣ ምስ ራኣኹ፡ ቀልጢፋ ኣብ ኣእምሮይ ዝተቃላቀለት ሕቶ፣ እዚ ቅዋም እዚ ዝተነድፈ ቅድሚ ኩነት፡ ማለት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ኣብ ጉዳዩ ከምዝካፈል ቅድሚ ምግባር፡  ናይ ገለ ውድባት/ሰልፍታት ፖለቲካዊ ራኢ ንምዕዋት፣ ኣብ መሰጋገሪ እዋን ከምዚ ዛመሰለ political System ኣታኣታቲኻ ጸኒሕካ፡ ድሕሪ’ዚ ንህዝቢ ናዓኻ ብዝጥዕመካ ክትዝውሮ (dictat ክትገብሮ) ስለዝተደለየ ድዩ …? ትብል እያ። እወ ኣብ ሃገርና፡ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ውልቀ-መላኺ፡ ብቅዋማዊ ደሞክራስያዊ ስርዓትን ክትካእ ኣለዎ። እንተኾነ ግን፡ እቲ ኣብ ኤርትራ ክትከል ዘለዎ ስርዓት፡ „ዘይምእኩል ቅዋማዊ ደሞክራሲያዊ ሰርዓት“፡ ዲዩ ክኸውን ዘለዎ፡ ዋላስ „ምእኩል ቅርጺ ስርዓት ደሞክራሲ“፡ ወሳኒ እቲ፡ ብ-ሰፊሕ ተኻፋልነት ህዝብና ኣብ ሃገርና ዝተነደፈ ቀዋሚ ቅዋም፡ ዳኣ እዩ ክኸውን ዘለዎ እምበር፡ ኣብዚ መሰጋገሪ እዋን’ዚ ክትግበር ዝካኣል ቅርጺ ስርዓት ኣይኮነን። ምኽንያቱ፤ ዕድመ መሰጋገሪ መድርኽ፡ ከምቲ ቻርተርን ሓባሪ ካርታን ዝብሎ፡ 3 ዓመት ጥራይ ስለዝኾነ፡ እቲ ኣብዚ መሰጋገሪ እዋን’ዚ ዝትከል፡ መላግቦ ይኹን ግዜያዊ፡ መንግስቲ ንህዝብና ኣብ ጉዳዩ ከምዝኻፈል ብምግባር፡ ሓድነቱ ዘረጋግጸሉ፣ ባሓባር ከምዝነብር ክገብሮ ዝኽእል ቀዋሚ ቅዋም ክነድፍ፣ ቀዋሚ መንግስትና ባይቶን ክተክል፡ ባይታ ንኸጣጣሓሉ ዳኣ እምበር፡   ገባሪን ሓዳግን ቅዋም ንኽኸውን ኣይኮነን። ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ፡ ክባሃል እንከሎ፡ ክመርጽን ክምረጽን ዕድል ስለዝተዋሃቦ ኣይኮነን፡ ኣብ ጉዳዩ ተሳታፍነቱ ብምርግጋጽ፡ እዚ’ስ የናብረና እዩ፡ ዝብል ቅዋም፡ ካብ ነጻ ድልየቱ ተበጊሱ፡ ክነድፍ ከምዝኽእል ብምግባር እዩ። ስለዚ ህዝብና ክሳብ ሕጂ ታሓሪምዎ ዘሎ፡ ዕድሉ ባዕሉ ክውስን ዘይምኽእሉ፡ ምዃኑ ተረዲኡና፡ ብህግደፍ ዝተገብረ ጌጋ፡ ሕጂ እውን ባኣና ክይድገም፡ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅዋም ኣብዚ ጉባኤ ድምጽና ካብ ማሃብ ክንቑጠብ ይምሕጸን።

ሳልሳይ ነጥቢ ኣብ ዓንቅጽ (7)፤ ዘሎ፡ ሓጋጊ ምንጭታት፤ ምስ ሃይማኖት ህዝቢ ኤርትራ ዝተኣሳሰሩ መለኮታዊ እምነታት (…) ዝተሞርኮሰ ይኸውን“ ኣለዎ፡ ዝብል ሓሳብ፡ እዩ። ሕጂ እውን እዚ ነጥቢ እዚኣ ብዕሙቕ ዝበለ ልቦና እንተፈቲሽናያ፡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝሃብክዎ መግለጺ፡ ንናይ ገለ ውድባት/ሰልፍታት ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንምዕዋት፡ ተብሂሉ ዝቀረበ ሓሳብ ዳኣ እምበር፡ ንህዝብና ብማዕረ ክተማሓድርን ክትኣልን ክትዳንን ትኽእል እዩ፡ ተብሂሉ ዝቀረበት ነጥቢ ኣይኮነትን፡ ባሃሊ እየ። ካብ ኩሉ ካኡ፡ ሓድነት ህዝብና ኣብ ምልክት ሕቶ እተእቱ፡ ሓደገኛ ነጥቢ እያ። ካብ „Rational“ ኣታሓሳስባ አረዳዳን ተበጊስና፡ ደቂ ሰብ ቅዋም ነዲፎም ድሕሪ’ዚ ስርዓት ክተኽሉ ዘገደዶም ምኽንያት እንታይ እዩ፡ ዝብል ሕቶ ብልቦና ክንፍትሻ እንተፈቲና፡ እቲ አመልሲ፡ ብቀዳምነት ውሕስነት ቀጻልነት ህይወቶም ክረጋገጽ፣ ኣብ ማዓልታዊ ናብርኦም፡ ዓማጽን ታዓማጽን ከይህሉ፣ ፍትሒ ክነግስ፣ ዳኣ እምበር፡ ድሕሪ ሞት ኣብ ሰማይ ኣብ ገነት ንኽኣትዉ ኣይኮነን፡ ዝብል ዕግበት እዩ ዘሎኒ። ሃይማኖትን መለኮታዊ እምነትን፡ ሓደ ካብቶም መሰላት ደቂ ሰብ ዳኣ እምበር፡ ምንጪ ሕጊ ኣይኮነን። ኣብ ሃገር ዘሎ ስርዓት ሕጊ ኣልቦ ካብ ስሩ ከይማሓኻ፡ ማዓስ እዩ እዚ ስርዓት’ዚ ዝእለ፡ እትፈልጦ ነገር ዘይብልካ፡ ገና ኣብ ስደት እንዳተቀመጥካ፡ መበገሲ ሕጊ ህዝቢ ኤርትራ ሃይማኖትን መለኮታዊ እምነትን ክኽወን ኣለዎ፡ ምባል፡ ኣብ ውሽጢ ተቃውሞ ደንበ ኣሉታዊ ሳዕበናትን፡ ሓደገኛ ምፍሕፋሓትን ዝፈጥር፣ ሓቛፊ ዘይኮነ’ስ፡ ዝበታትን፣ ንኣብ ሃገርና ዘሎ ህዝብና ካኣ፡ ካብ ስርዓት ህግድፍ ዘገላግል ሓሳብ ዘይኮነ’ስ፡ ንፕሮፓጋንዳ ስርዓት ህግድፍ ዘገልግል፣ ነጥቢ እዩ ክኸውን ዝኽእል። ናዓይ ከምዝርዳኣኒ፡ መበገሲ ወይ እውን ምንጪ ሕጊ፡ ናጽነት ደቂ ሰባት ዳኣ እምበር፡ ሃይማኖትን መለኮታዊ እምነትን ኣይኮነን። ናጽነቱ ኣብ ግዝእት ሕጊ ዘይተረጋገጸሉ፡ ማለት ናጽነቱ ዝተዓመጸ ህዝቢ፡ ሃይማኖቱን መለኮታዊ እምነቱን ከተግብር፣ ብዘረባ ይኹን ብጽሑፍ መልክዕ ርእይቶ ወይ ሓሳብ ከቅርብ፣ ኣብ ባህላዊ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ምዕባሌታት ክርኢ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ናብ ደገ ከም ድልየቱ ክንቀሳቀስ፣ ናብርኡ ንዕኡ ብዝጥዕሞ ከካናውን፣ ወዘተ… ኣይክእልን እዩ። እዘን ዝገለጽክወን መሰረታዊ መሰል ደቂ ሰባት ዝዕመጻ፡ ናጽነት ደቂ ሳባት ምስተመንዘዔን ምስተረገጸን እዩ። ዋላ እውን፡ ሓደ ህዝቢ፡ ንሱ ዝሳማማዓሉ ሕጊ ክውጽእ እንተኾይኑ፡ ቅድሚ ኩነት ናጽነቱ፡ ክረጋገጽ ኣለዎ። እዚ ካኣ፡ መሰረታዊ መሰል ደቂ ሰብ ናጽነት ከምዝኾነት፡ እዩ ዝሕብረና። ስለዚ መበገስን ምንጪ ሕጊ ሓደ ህዝቢ፡ ናጽነትን ሓርነትን ደቂ ሰብ ዳኣ እዩ ክኸውን ዘለዎ እምበር፡ ሃይማኖትን መለኮታዊ እምነትን ኣይኮነን። እምባኣርከስ ውሕስነት ናጽነትን ሓርነትን ምስ ተረጋገጽ፡ ሃይማኖትን እምነትን ከም መሰል ከምዝኸብር ካብ ተፈለጠ፡ መበገሲ ምንጭታት ሕጊ፡ ብቐዳምነት ምውሓስ ናጽነትን ሓርነትን፡ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ፡ እዩ ክኸውን ዘለዎ። እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ፡ ኩላትና ደቂ ሃገር ክርዳኣና ዘለዎ ግን፡ ሓጋጊ ምንጭታት ህዝቢ ኤርትራ ካበይ ይበገስ ብዘየገድስ፡ ስልጣ ናይ ህዝቢ እዩ፡ ክባሃል እንከሎ፡ እንታይ ማለት ምዃኑ፡ ብግቡ ክንፈልጦ ኣሎና። ከምቲ ኣቀድም ኣቢለ ዝገለጽክዎ፡ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ክባሃል እንከሎ፡ ኣብ ክመርጽን ክምረጽን ዝተሓጽረ ዘይኮነ’ስ፡ ከማሓድሮ ዝኽእል ቅዋም እውን፡ ባዕሉ፡ ካብ ነጻ ድልየቱ ተበጊሱ፡ ተኻፋልነቱ ኣብ ዝተረጋገጸሉ ባይታ፡ ክነድፍ ክኽእል እንከሎ እዩ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ኣሓትን ተኻፈልቲ ጉባኤ፡ እወ ንድሕሪ ጉባኤ ዝእቶ መድርኽ ክስራሓና ዝኽእል ቀይዲ፡ ከድልየና እዩ። ስርዓት ኢሳያስ ከይኣለኻ እንኮለኻ ግን፡ ህዝቢ ኤርትራ ዝማሓደረሉ ቅዋም ኣብ ስደት ኮይንካ ምንዳፍ፡ ኣብ ዘይተጸበናዮ ሓደጋ ከየውድቀና፡ ነዚ ሕጂ ተነዲፉ ዘሎ፡ መሰጋገሪ ቅዋም ህዝቢ ኤርትራ፡ ዝብል ሰነድ፡ ኢድኩም ከይተንብርሉ፡ ድምጽኩም ክይትህብሉ፡ ይፍታሓላ ክትብሉ፡ ጻዊዕተይ የቅርብ።

 • ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማኣታትና
 • ዓወት ንህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ
 • ውድቀት ንስርዓት ህግድፍን ተደናገጽቱን

ካብ ኣስፋሃ ተስፋሚካል

18. 11. 2011 ዓ.ም.ፈ ጀርመን

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
40 COMMENTS
 • A fellow Eritrean November 20, 2011

  Interesting and well re-searched article. I agree with almost all of your views. Religion or any other spiritual convictions are individual matters. What we need is rule of law based on universal declaration on human rights FOR ALL, constitutional governance. Almost all the political forces in the National Assembly have been doing this heat geared politics for over 30 years, EPLF vs ELP old mentality from the 60th. Let us move on ! it is easier to create one than try to fix this back warded trickery way of doing politics.

 • Hamid November 20, 2011

  It is your right brother Asfaha Tesfamikael to speak about your fears and request our people inside Eritrea to have their say in the transitional constitution. The opposition didn’t marginalized them intentionally or denied them the right to participate, but as all of us know the regime in Eritrea hindered the whole nation to convene its national congress inside Eritrea. Today Eritrea is an open prison and the whole people are in a move to leave the country.
  Do you think Mr. Asfaha logically acceptable to compare transitional constitution with permanent one?
  If your excuse to refuse the transitional constitution is our people inside Eritrea then what do you think to make the transitional constitution that will be ratified in the national congress a transitional one up-to we prepare a new transitional constitution inside Eritrea? What change do you think will make such a measure? Don’t you think that your are calling for creating a vacuum to perform an easy fishing in the troubled waters and grab the hard earned freedom the same as what Isaias has done?
  The question we should all ask ourselves: Who will bring all Eritreans around one table again if this hard reached national congress failed? If this national congress failed, the continuation of Eritrea as a nation will be in question.

 • Kalighe November 20, 2011

  If there is no transitional constitution that helps to move forward with common agenda, there is a risk of having armed groups every where around the country, that report to nobody. There want be a government either, and that is what people call somalization. Please take some time to think about the consequences before rejecting any idea of transitional constitution. Decentralization, group rights, official languages, land, flag, national emblem …etc are all issues that cannot be ignored by avoiding the transitional Constitution. These are issues that sooner or later have to be addressed. The excuse that people will should decide on them later is a tactic that leads to unnecessary complications with unpredictable consequences to all.
  You cannot have a system of governance that preserves Iseyas’ ideology while you claim to fight for democracy and justice for all. Either Iseyas with his ideology or democracy with justice: the two systems are mutually exclusive:

 • Selamawi November 20, 2011

  Hey Truly…I think public pursing has started – with the SIMERRRRR!!! of the youth. Every Eritrean is fed up of the regime. What is needed is UNITY!
  Having said this I am not satisfied with uniting “about 30 political groups” which in my circles we refer them as “uqub”. Surely there no this much multitude of different ways of solving Eritrea’s problems.

  We need these groups to be but in one melting pot … UNITED we can march together to save our nation. The critical point is this: WE NEED AN INDIVIDUAL OR GROUP OF INDIVIDUALS WHO CAN RISE UP TO THE CHALLENGES AND PULL ALL ERITREANS LIKE A GRAVITY.

  With regards to Daniel Rezene…. The general trend in our political landscape needs urgent change. Use the press appropriately. The WAELA Commmission/ers should issue a statement about the allegations….

  They want to represent us, they want to speak on our behalf but often times they do not communicate with us (e.g. remember what has been said about Ato Mesfin Hagos? Have we heard any statement for the man who wants to be our next leader? To my knowledge the answer is none.) This trend should change.

  I would like to end by asking every Eritrean to UNITE and make every effort to make positive changes including the WAELA – it is a great opportunity.

  • ahmed saleh November 21, 2011

   My problem with them as stated is they luck communication with us in diaspora. All these functions, we don’t have
   that much idea about their agenda, political stand and beliefs. That is why sometimes we get frustrated with their
   stupidity. I wish someone from inside circle who is part of this political movement inform and educate us to know who is whom. Once we study each one of them, it will be easy to identify their reputation. Sad to say, when things didn’t work as expected rather than adjusting to reality, comments that hijack legitimate discussions of the events and discourage people from participating in the political process isn’t cool at all. For those who are fighting for change, prepare yourself for the ride on the long complicated sometimes painful political journey. Be brave to face the struggle. In the end it’s
   all about us, that is were we belong. GOOD LUCK!

 • Selamawi November 20, 2011

  Sory I meant to say public uprising…

 • Fanko November 20, 2011

  You guys are talking about a Commission? Which Commission is this? I live in a city of about five to six thousand Eritreans but many never heard of this group. The last time I heard someone talk about this in the local Eritrean coffee shop was when their men called a meeting and ten aging fomer Jebha tegadelti including me showed up.
  Look how this Commission is practicing its drama. The Commission are hungry crying “enguy, enguy …” like a hyena. Just listen below the way Daniel Tewelde, now former elected member of the Commission, was treated. He was kicked out unceremounsly without a democratic process
  One speaker remarked ” … it is only in dark place that injustice can be committed … what is happening is exactly the same that had happened to the Haile Dru’es and Sherifos in the G-15 … Amaha Domenico and the Commission are trying to take a decision outside of the democratic political process hidden in wushaTe …”
  Why is ato Amanuel Eyasu of Radio Assenna and his web site quite on this issue? Is not Amanuel Eyasu concerned about the democratic process?
  Ms. Elsa Chyrum starts at 41 minutes and ato Daniel Tewelde starts around 53 minutes in the youtube link below:
  http://www.youtube.com/watch?v=C76OV4Nexc8&feature=player_embedded

 • truly, Truly i say to you November 21, 2011

  We Eritreans have not only self appointed president, opposition leaders too. Who said that Mesfen Hagos to be the next president? May be Birhan Hagos and his 900 EPDP party trailers or what? I didn´t see in my life such hypocrites gathering party like in EPDP. Realy all the time it wonders me when they pretending,considering and presenting themselves as if the main opposition of our nation. In deed the party have some good policy when the question come about Eritrean Unity and Sovereignty, but what a public figure are they proposing us? I have no personal hate against Mesfin Hagos, I even appreciate his decision for siding with the oppositions. But how can again the same military man without enough knowledge, charisma, loyalty, who suspected in the involvement of many crimes in Eritrean struggle history directly or indirectly, to be a public leader figure?you people are you joking or what?That is why I say EPDP is the same untrustworthy like EDP even worse. Apolgize me, if your struggle is to substitute one military regime with another military regime, no question the future of Eritrea will be the worst dark ,even more than the current one. Eritrea needs public leader figures from with religious moral cultivated capable politician groups, from silent intellectuals, silent experienced diplomats, trust worthy citizens that not involved or suspected in any crime only. But if such personality is your choice i prefer to die with my known devil Isayas 10 times.

 • Barentu November 21, 2011

  I just watched most parts of this paltalk discussion. Shocked is not enough to describe it. I still can not understand why Amahazion Domenico, Beshir Isahaq and their gangs decided to remove Daniel Tewelde? Are these people really dreaming to replace the dictator in Asmara? Will Eritreans accept such twisted devils for the devil they know well?
  The only way out of this mess is to root out all the fossilized and old leaders everywhere. Their political views and maneuvers really stinks. Nothing good will come from these worthless groups.
  Do not be surprised if these liars say “the conference was the biggest success” because they are people born to lie through their teeth.
  Thanks for the link –
  Ms. Elsa Chyrum starts at 41 minutes and ato Daniel Tewelde starts around 53 minutes in the youtube link below:
  http://www.youtube.com/watch?v=C76OV4Nexc8&feature=player_embedded

 • gasha November 21, 2011

  what are they going to do with the constitution that is allready written by eritreans in eritrea and approved by eritreans , we dont know this people, how could they come with such idea to write constitution.
  warsay ezom sebat men eyom menyom
  warsay seb kuwam men eyom menyom
  demozka koninom
  bibisha kenniom
  mis weyane weginom
  tsihfom kuwamom
  emetsu alewu warsay ayekum ayona elom
  warsay astebhil alelyom
  seb bitktak fetli sharba eyom

 • Taddesse T Gebremussie December 27, 2011

  Law is very large very big very deep we need learned scholars same time it is not easy to under stund it is not like election evry one can do it.constation is not on writting it is whaw do you practice, in the past an elected person take him out of his post ,why on what ground ?as an elected official he has the right to suport or opose. What about endividual Eritrean he or she have no right toagree or dis agree.
  If the elected officials have no experiance knaulege like aperson who have DR of law you bring to see sick people in hospital.MD to law is the same ,Administrater know administration.Do we elect profetionals or our freinds?. That is part of the law.Anice talking person death not mean good administrater.Each party must bring good klnawlegable leader.That is whaw the law works.It is not becouse evry Eritrean gather make law big no lawyers ,jadges now law scholars ,elders,religion leaders can help to make law.

POST A COMMENT