Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ስልጣን፡ ቅትለት፡ ሓሶት

ኣማኑኤል ሳህለ ዝኾነ መንግስቲ ብባህርይቱ ጨቋኒ እዩ። ፍልልዩ ኣብ መጠንን ኣገባብን እዩ። ገሊኡ ገዚፍ በሰላታት ዚገድፍ ጭቆና ኣርእዩ ኪጠፍእ ከሎ፡ ገሊኡ ድማ ወድሰብ ኪስከሞ ዚኽእል ዓይነት ጭቆና ኣካዪዱ ይሓልፍ። ሓድሓደ እምባገነናት ነቲ ኣብ ህዝቦም ዘካይዱዎ ግፍዒ

ኣማኑኤል ሳህለ

ዝኾነ መንግስቲ ብባህርይቱ ጨቋኒ እዩ። ፍልልዩ ኣብ መጠንን ኣገባብን እዩ። ገሊኡ ገዚፍ በሰላታት ዚገድፍ ጭቆና ኣርእዩ ኪጠፍእ ከሎ፡ ገሊኡ ድማ ወድሰብ ኪስከሞ ዚኽእል ዓይነት ጭቆና ኣካዪዱ ይሓልፍ። ሓድሓደ እምባገነናት ነቲ ኣብ ህዝቦም ዘካይዱዎ ግፍዒ ብናይ ልምዓትን ቁጠባዊ ትልምታትን ገይሮም ኪሽፍኑዎ ይረኣዩ። ገሊኣቶም ድማ ንህዝቦም ብግሁድ ኪጭፍጭፉን ብዝኾነ መገዲ ከም ዘይርህዎን ገይሮም ኪገፍዑዎን ዚነብሩ ኣለዉ።

ሓደ ህዝቢ መንግስቲ ዚምስርት መታን ከመሓድሮን ኪመርሖን ኣብ ህይወቱ ለውጢ ንኸምጽኣሉን እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ እቲ ህዝቢ ነቲ ልኡላውነቱ (ውልቃዊ ናጽነቱን ተፈጥሮኣዊ መሰላቱን) ንመንግስቲ ብምርካብ፡ ካብቲ መንግስቲ ድሕንነትን ሰላምን ቁጠባዊ ምዕባለን ይጽበ። ኣብዚ ግን ሓደ ጸገም ይፍጠር እዩ። እቲ መንግስቲ፡ ነቲ ብሓደራ ዚርከቦ ኣብ ውዕል እተመርኮሰ ህዝባዊ ኩንትራት ንኸፍርሶ ግዜ ኣይወስድን፡ ከመይሲ ስልጣን ብመሰረቱ መበቆል ጭቆና እዩ።

ኣብዚ እውን ፍልልያት ይረአ እዩ። ገሊኡ መንግስቲ ነቲ ኩንትራት ከፍርስ ከሎ ከም ካሕሳ ድማ ብመጠኑ ናብ ደሞክራሲ ዚጽጋዕ ዓይነት ምሕደራ የተኣታቱ እዩ። ገለ መንግስቲ ግን፡ ነቲ ኩንትራት ብዓንዱ ብምፍራስ፡ ነቲ ውዑል ዝኣተወሉ ሓደራ ድማ ብምድርባይ፡ ነቲ ህዝቢ ከም ባርያኡ እምበር ከም በዓል ውዑሉ ገይሩ ምርኣይ ይገድፎ፡ ከም ኣመሓዳሪ ዘይኮነስ ከም ወናኒ ባሮት ኮይኑ ድማ ንገዛእ ህዝቡ ከሳቕን ከዋርድን ይነብር።

ስልጣን መወዳእታ ኣይፈልጥን እዩ። ስልጣን መበላሻዊ እዩ። ከምቲ ገለ ኣመሪካውያን ዚብሉዎ ድማ፡ ዘይተኣደነ ስልጣን፡ ዘይተኣደነ ምብልሻው እዩ ዚፈጥር።

ሓደ እምባገነን፡ ሰብ እንተ ዘይከውን ነይሩ፡ ኣምላኽ ኪኸውን እዩ ዚደሊ። ናብ ሰማይ ደዪቡ ኪገዝእ ስለ ዘይክእል ግን፡ ምድራዊ ኣምላኽ ኮይኑ ኪነብር ይደሊ። ግን ስጋ ዝለበሰ ብምዃኑ ድማ ኣዚዩ እዩ ዚፈርህ፡ ከመይሲ መዋትን ተነቃፍን ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። ነቲ ካብ ውሽጢ ዝመጾ ሕማም ንበይኑ ኪዋግኦ ስለ ዘይክእል ብሓከምቲ ተኸቢቡ ይነብር። ካብ ጊላታቱ ንዚመጾ ፈተነ ንነፍሱ ንምድሓን ኩሉ ግዜ ኣብ ተጠንቀቕ እዩ። ካብ ወጻኢ ወይ ጎረቤት ሃገር ንዚመጾ ብድሆታት ንምክልኻል ድማ ኣእምሮኡ ብውግእን ብወረ ውግእን ከይቀሰነ እዩ ዚነብር። ገሊኡ ናይ ሓቂ ብድሆ ኪኸውን ከሎ፡ መብዛሕትኡ ግን እቲ ርዑድ ኣእምሮኡ ዚፈጥሮ ናይ ብህረራ ውጽኢት እዩ።

ፍርሂ ምስ ወድሰብ እተፈጥረ መበቆላዊ ባህርይ እዩ። ኣብ ህይወታዊ ንጥፈታትና ክልተ ዓይነት ፍርሂ ክንዕዘብ ንኽእል፣ ጥዑይ ፍርህን ሕሙም ፍርህን። ጥዑይ ፍርሂ ንነብሰ ምክልኻልን ንሓለዋን ይጠቅም። ወድሰብ ዘይፈርህ እንተ ዚኸውን ነይሩ፡ በቶም ኪጸናተውዎ ዚውዕሉ ስዉራት ይኹኑ ወይ ግሁዳት ጸላእቱ ኪጥቃዕ ምነበረ ነይሩ። ኪቃለስ ወይ ኪሃድም ነቲ ኩነታት ብምግምጋም ይውስን። ሕሙም ፍርሂ ግን ካብ ርቡጽን ርዑድን ኣእምሮ ዚነቅል፡ ነገራት ዘይግምግም፡ ኩነታት ዘይመዝን ምስ ሓዘ ዘይገድፍ ኣዕናዊ ባህርይ እዩ።

ስልጣን ጥዑምን ምዉቕን እዩ። ንሓደ እምባገነን ስልጣኑ ምግዳፍ ማለት፡ ንሓደ ህጻን ጡጦኡ ምግዳፍ ማለት እዩ። ስልጣን፡ ሕሙም ፍርሂ ስለ ዚፈጥር፡ ነቲ እምባገነን ሰምባድን ረዓድን ከይቀደሙኒ ክቕድሞም ከም ዚብል እዩ ዚገብሮ። ስልጣን ኣብቲ እምባገነን ነዊሕ ምስ ገበረ፡ ከበላሹዎ ይኽእል እዩ። ብልሹው ኣእምሮ ድማ ህዝበይ ሰበይ ምባል ኣይፈልጥን።

ወድሰብ ክቡር እዩ። ብሰብ እኳ እንተ ዘይከበረ ብኣምላኽ ክቡር እዩ። ኣብዛ ዓለም ሓንቲ ህይወት ስለ እትውሃቦ፡ ንኣኣ ዚህብን ዚኸልእን እቲ ፈጣሪኡ እዩ። ውልቀለመኽቲ ግን ሰብ ኪቐትሉ ድምብርጽ ኣይብሎምን። እቲ ብልሹው ኣእምሮኦም፡ ክልተ ነገራት ጥራይ እዩ ዘርእዮም፣ ደጋፊኦን ተጻራሪኦምን። እቲ ዘይድግፎም ጸላኢኦም እዩ። እቲ ካብ ኣጻፍሮም ከምልጥ ዚደሊ ድማ ደመኛኦም እዩ። ጽላሎቶም እኳ ኣሚኑ ምሳታቶም ዚጎዓዝ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር፡ ኪድምስሱዎ ኣይምጸልኡን። ነቲ ብልሹው ኣእምሮኦም ንምዕንጋል፡ ደም ኪፈስስ እንተ ነበረውን ግዲ የብሎምን። ናይ ሰብ ሓደራ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ እዝጊ ሓደራ እውን ኣፍሪሶም እዮም።

ሓደ ጸሓፋይ ከምዚ ይብል፡ ንሓደ ሰብ ክትቐትሎ መታን ኪጥዕመካ፡ መጀመርያ ዋጋ ከም ዘይብሉ ጌርካ ነቲ ኣእምሮኻ ኣእምኖ። ሂትለር ንኣይሁዳውያን ብኣሌፍ ኪውድኦም ከሎ፡ መጀመርያ ሰብ ከም ዘይኮኑ እዩ ከረጋግጽ ዝፈተነ። ደሓር ንምቕታል ቀሊል ይኸውን። ሃመማ ክንቀትል ንውዕል እንዶ ኣየሎናን፡ ንሰብ ከም ሃመማ ሓሲብና ንምቕታሉ ደኣ እንታይ ይእግመና?

ኣብዘን ዝሓለፉ መዓልታት ብዛዕባ እቶም ኣብ ማእከል ኣስመራ እተረሸኑ ኣሕዋትና ሰሚዕና ኢና። ንሓደ ህዝቢ ከም ዘይህዝብኻ ክትርእዮ ምስ ጀመርካ፡ ኣብ በረኻታትን ኣጻምእን ከርተት ከተብሎ ምስ ጸናሕካ፡ ዋጋ ከም ዘይብሉ ሓሲብካ ካብ ስድራቤት ምትካልን ትምህርትን ስራሕን ክትክልክሎ ምስ ጀመርካ፡ ብመጠኑ ሰብ ከም ዘይኮነ ኣረጋጊጽካ ኢኻ። እሞ ንምቕታሉ ደኣ እንታይ ይጽግመካ። ዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ረጊጽካዮ ምእዛዝ ካብ ዘየቋረጸ፡ ገዛውቱ ኣፍሪስካሉ ብትዕግስቲ ካብ ተጸበየካ፡ ኩሉ በዲልካዮ ከም መንግስቲ ክጓየየልካ ካብ ወዓለ፡ ብንዕቀት ተዋሒጥካ ንኽትርሽኖ ሕልናኻ ኣይኣብየካን እዩ።

ኣብ ጨቋኒ መንግስቲ፡ ምቕታል ሓደ ካብቲ ናይ ብድሆታት መፍትሄ እዩ። እንታይ ገደሰካ ብዛዕባ ኣኼባታትን ጠበቓታትን ኣብያተፍርድን ክትሓስብ ግዜኻ ትቐትል። ህዝቢ ዓለም እንታይ ይብለኒ ብምባል ከይደቀስካ ኣይትሓድርን። ዓቕሚ እንተ ዚህልወካ እኮ ንህዝቢ ዓለምውን ክትውድእ ኣይምጸላእካን!

ብድሕርዚ ሓሶት ይመጽእ። ደሓንዶውዒልኪ ሓሶት! ውልቀመላኻዊ መንግስቲ ዓቢ ናይ መሐሰዊ ትካል ኣለዎ። ሚኒስትሪ ዜና፡ ወይ ሚኒስትሪ ፕሮፓጋንዳ ዚብል ስም ድማ የጠምቕዎ። እዚ ትካልዚ፡ ነቲ መንግስቲ ከም ሃገራዊ ዕርዲ እዩ። ንሱ ምስ ዚፈርስ፡ እቲ መንግስቲ ድማ ምስኡ ይፈርስ። ብሓሶት እተነድቀ መንግስቲ፡ ሓቂ ኪግሃድ ከሎ ከም ዕርዲ ያሪኮ እዩ ገማዕማዕ ኢሉ ዝፈርስ።

ንምንታይ ደኣ ኣብ ማእከል ኣደባባይ መንእሰያት ረሺንኩም? ዋእ! መን ረሺኑ፡ ባዕላቶም እንዳኣሎም ካብ ማኪና ወዲቖም። ንሕናስ እባ ደኣ ተሰኪምና ናብ ሆስፒታል ወሲድናዮም….።

ስልጣን ንፍርሂ ትወልዳ። ፍርሂ ድማ ንሓሶት ትፈጥራ። ቀደም ዘመን ክትሕሱ ምስ እትደሊ ዓዲ ኢኻ እትርሕቕ ኔርካ። እንተ ሎሚ ግን ሚኒስትሪ ዜና ዚብሃል መጺኡና። ኣብኡ ቃሕ ዝበለካ ትዛረብ። አረ እንሓንሳእስ ብእምብዛ ምሕሳው ነቲ ዝሓሰኻዮ ትርስዖ ኢኻ። ሽዑ ኩሉ ይደራበሸካ። ንባዕልኻውን ኣየናይ እዩ ሓቂ፡ ኣየናይ እዩኸ ሓሶት ኪጠፍኣካ ይጅምር። ግን ብዙሕ ኣይትጭነቕን። መንዶ ዚዛረበካ ኣሎዩ? ኩሉ ኣብ ኢድካ ስለ ዝኾነ፡ ነቲ ኣእዳውካ እንሓንሳእ ትኹልሰሉ እንሓንሳእ ድማ ትበኣሰሉ። ገለ መንግስቲ ኣብ ህዝቡ ዘለዎ ንዕቀት ወሰን የብሉን!

እሞኸ ክንመውት ክንቅጽል ዲና? ብግዜ ትሩቡሊ፡ በብሓደ ሰብ ወሓደ ይብሃል ነይሩ። ገለን ዶብ ብምስጋር፡ ገለን ብግፍዕን ሕሰምን፡ ገለን ኣብ ማእሰርቲ ዝተረስዑ… መወዳእታ የብሉን። ነዚ ከረስዕ ዚፍትን ፕሮግራማት ግን ተዳሊዩ ኣሎ፣ ጓይላን ሚኒስትሪ ዜናን። ጓይላ ንልቕሶ ኪትክእ ጀሚሩ ኣሎ፡ መናፍሕ ሚኒስትሪ ዜና ድማ ምስቲ ናይ 25 ኢዮቤል በዓል ዚኸይድ ሓሶታት ሒዞም ተዳሊዮም ኣለዉ።

እቲ ሓዘን ኣብ ቦታኡ እዩ። ግን ኣብዚ ቀረባ መዓልታት፡ ነቲ እንዳ ሓዘን ከም እንዳ መርዓ ኣምሲሉ ኣውሎ ዝበሃለሉ ዳስ ክንርእይ ኢና። ብዙሓት የውሃት ድማ ናብኡ ገጾም ኪውሕዙ እዮም። መኣስ እዮም ግን ልቢ ዝገብሩ?

aseye.asena@gmail.com

Review overview
23 COMMENTS
 • Zion April 10, 2016

  Well Done!!! I really admire you Mr. Amanuel Sahle. Truth is what we need this time. I read the whole article with my heart and I love it. I have answer to the last question. ” When will our beloved once getting enough truth to their heart. The day which is bride and groom wear black on black and the ceremony become mourn and grief or the day the grief and mourning become happiness and guayla. They will ask them selves and that’s not the right thing.

  Note.: So here everyone should learn from your article and open their heart and follow the right thing…if not it will hurt them till the end of the ends.

 • berhane April 10, 2016

  kubur amanuel,

  NsKan bzUhat kemaKan keleWuwa hager kemzi ila KitDwen wn iti kalAi mot iYu.

  • ተስፉ ወድ ሰገን ጻዕዳ April 11, 2016

   Great idea

 • Lie April 10, 2016

  “ኣብ ማእከል ኣስመራ እተረሸኑ ኣሕዋትና ሰሚዕና ኢና” እተረሸኑ?

  Now, that is a lie. A supper idiotic lie

  • Tang April 10, 2016

   Mr Lie,
   First of all you better stick to tigrina. Are you saying that’s not true. Then let the government say so. Sorry did I say government ? I meant to say the
   Pfdg holigans masters of lies. Because of too many lies they sometimes get confused as brother amanuel said. The recent djibuti pow is a good example

   • Sol April 11, 2016

    ንምንታይ ደኣ ኣብ ማእከል ኣደባባይ መንእሰያት ረሺንኩም? ዋእ! መን ረሺኑ፡ ባዕላቶም እንዳኣሎም ካብ ማኪና ወዲቖም። ንሕናስ እባ ደኣ ተሰኪምና ናብ ሆስፒታል ወሲድናዮም….።

    The minster of misinformation Yemane G. on Twitter has said “two N.S. conscripts has fallen from a lorry and were taken to hospital and the police has only shoot warning shoots…”
    DIA, and his cronies are subhumans that were baptized by water of LIES.

 • stefanos temolso April 10, 2016

  WHEN WILL THESE STUPID APES (NOT PEOPLE BUT APES WITHOUT A TAIL) LEARN ABOUT THE REAL SITUATION ON THE GROUND? OR CAN I WILL RATHER SAY THEY WANT TO EXPLOIT THE SITUATION UNDER THE EVIL DICTATORIAL REGIME. THEY KNOW WHAT IS GOING ON IN BLACK AND WHITE BUT THEY WANT TO KEEP A BLIND EYE. HASEWTI, TEBELEXTI, SEB ENAHALEQE HAGER XBUQ ALO ZIBLU. NHNA NSU BEHALTI. AB WLQESEB EMBER AB HAGER ZEYAMNU!!

  • Eritreawit April 10, 2016

   stifanos temelso,

   When we the Justice Seekers stand our ground and stop PFDJ in diaspora all over the world.
   PFDJ is nothing if we stop the enablers. We need to organize ourselves in doesn’t have to be political but the message should be; you support HGDF you killed our people. Let start it guys what are we waiting for?

 • k.tewolde April 10, 2016

  Great depiction of a dictator. My forecast for the ‘INDEPENDENCE DAY’ in Asmara, bloody precipitation coming from northern seashore. An ominous sign of the convection of the murdered hundreds of thousands innocent citizens that rose to the sky. God bless their soul.

 • Tes April 10, 2016

  This article is exceptionally good
  . God bless you Mr. You are blessed with wisdom and full of grace unlike most of those Eritreans in your age brackets.
  Really great article thank.

 • AHMED SALEH !!! April 10, 2016

  We heard sad news about shoot to kill on civilians but we saw silence
  than some kind of reaction against those criminals . I wonder if it
  will pass quietly with similar scenario of our Disabled VETERANS case .
  Elements with high moral standard like WEDI AlI rank and file within
  Eritrean army force had longed the people from taking second round
  FORTO operation to topple oppressive government .
  Time call our people for urgent attention to fix the bridge that divided
  us and to open door for underground cooperation between both justice seekers inside-outside the country .
  THE KEY IS INSIDE ERITREA WAITING FOR PROPER TIME AND FOR APPEARANCE OF
  THE RIGHT PERSON .

 • Merhawi April 10, 2016

  ክሳብ ሕጂ ዝቐረበ ጭብጢ የለን ብጀካ ናይቶም ክልተ መሳኪን ኣሕዋትና

  • Gomida April 11, 2016

   Why dont you call to your family in Asmara and they will tell you what happened. More than 10 people died and more will die due to the injury. The name is listed in some websites.
   The Eritrean regime is a brutal killer. We had it better with Derg. At least our people had food to eat.
   The brital regime is starving our peole, denied them freedom of movment and enslave the whole population.
   I was there exactly 7 months ago and Eritrea is in a big danger. People are dying of minor infections due to lack of medicine…..

 • Kahsay Mekonnen April 10, 2016

  Thanks Amanuel Sahle. A simple but amazing description of the schizophrenic valzer of fear and power, dancing to a self-destructive trance made all the more suicidal by lies and propaganda. Our brothers and sisters will only wisen up when the “das” burns in its entirety…engulfing them too. Just like in the last hours of Hitler, when the Glutrote Rosen was played. Perhaps Lemin Leminey will be playing this time around.

 • Dawit kflezghi April 11, 2016

  ኣማን ብአማን ሉኩዑ ገሊጽካዮ!
  ህርፋን ስልጣን ኣይውሶኾ ኣይንከዮ፡
  ኣብ ሃገርና እንዶ ኣይኔሄን ብግልጺ ብሪእዮ፡
  መመሊሱ ብእስ ካብቲ ዝቕነዮ፡
  እንታይ ኢና”ንጽበ ከምቲ ዝበልካዮ፡

  ኣብ ገገዛና ዃሕዂሑ፡ብቕድሚት ቡሑኡጓ፡
  ኣብ ክንዲ ዓገብና፡ እንዳተሬኤ ጌጋ፡
  ካብታ ደርሆ ኖቆ ብኑጉሆ ብአጋ፡
  እኖሆዶ ንጥፍእ ብጃምላ ኣድራጋ፡
  ትማሊ ኣበረኻ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣብ ማእኸል ዕዳጋ

  ሑሉፍ ንዕቀት ህዝቢ ሕስረት ኤርትራዊ፡
  ዋርሳይ ከይወርስ ከየውርስ መርሃዊ፡
  ኦም ብሓኽላ በሰላ ዘይ ሓዊ፡ጥፍአት ሕድሕዳዊ፡

  ካብ ጉይይ ምዓል ከክሳዱ
  ሚንጪ ጥፍአት ህግደፍ ቡቀንዱ፡
  ኡሩሩ በዚሑ ባዓል ሕንጣይ ዕንዱ
  ኤርትራዊ ዜጋ ዕዳጋ ወሪዱ ብሰንኪ ስስዕተ ባዓል ኣባ ኸብዱ፡
  ይአክል ንበሎ፡ንጽባሕ ነማዕዱ፡ ወሎዶ ከይጸንት ሃገር ከይት ባዱ፡

  እንታይ ወሪድና እንታይ ኢና ኾይና፡
  እንብዛ ዛይዱ መከራ ሕሰምና፡
  ብሰንኪ ውህደትና ብሰንኪ ሲኒትና
  እኔሄዶ ጥፍአትና ፍረ ውጺኢት ድኽመትና፡
  ዕሸላትና ይዝሕዙሑ ኣብ ጽርጊያ ጎደና፡

  ጽንዓት ንቤተሰብ ብሓፈሻ ንኹሉ ጉዱስ ኤርትራዊ፡
  መንግስተ ሰማያት ንግዳያት ኣረሜኔ ጉጅለ፡ማፍያታት
  ባርባራዊ ምሕደራ ህግደፍ፡ (ኑጉስ ጫካ)

  ብዳዊት ክፍለዝጊ

POST A COMMENT