Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ርእሰ ምትላል! ምጽልማት ሓርነትን ምግሃስ ፍትሕን ዘስዓበ ቀንዲ ጠንቂ ሃገራዊ መዓት ኤርትራ ኢዩ!!!

ርእሰ ምትላል! ምጽልማት ሓርነትን ምግሃስ ፍትሕን ዘስዓበ ቀንዲ ጠንቂ ሃገራዊ መዓት ኤርትራ ኢዩ!!! ዑቕባይ ገብረመድህን (ከምብሪጅ፡ ማሳቹሰተስ፡ ሕ.መ.ኣ.) ሓምለ 22፡ 2017 ******** ``ኣንጻር  ሓድሕዳ  ዝተመቓቐለት  ቤት ደው  ክትብል  ኣይትኽእልን ኢያ።``  ፕረሲደንት ኣብርሃም ሊንኮልን እታ  ``ምእንቲ ናይ ጽባሕ ራህዋ ሎሚ ድኸም፡ ጥመ``

ርእሰ ምትላል!

ምጽልማት ሓርነትን ምግሃስ ፍትሕን

ዘስዓበ ቀንዲ ጠንቂ ሃገራዊ መዓት ኤርትራ ኢዩ!!!

ዑቕባይ ገብረመድህን (ከምብሪጅ፡ ማሳቹሰተስ፡ ሕ.መ.ኣ.)

ሓምለ 22፡ 2017

********

“ኣንጻር  ሓድሕዳ  ዝተመቓቐለት  ቤት ደው  ክትብል  ኣይትኽእልን ኢያ።“  ፕረሲደንት ኣብርሃም ሊንኮልን

እታ  “ምእንቲ ናይ ጽባሕ ራህዋ ሎሚ ድኸም፡ ጥመ“ እትብል ነእምሮ ህዝቢ ዘደንዘዘት፡ ነእዛኑ ዝለዀዀት: ብዘይካ  ጸልማትን ጥፍኣትን  ካልእ  ትርጉም  ዘይብላ፡ ንምትላል ህዝቢ ዝተማህዘት ባዶ ጭርሖ  ፋሺስታዊ  ውልቀመላኺ፡ እነሃ ንሎሚ ከም ትማሊ ካብ ተጸልምት ካልኣይ ርብዒ ዘመና ረጊጻ።  ኣብ መንጎ ህይወትን ሞትን ዘሎ ህሞት ከም ለይትን መዓልትን ብቐጻሊ ለውጢ ዝስነ ስለ ዝኾነ፡ እቲ ወሳኒ ሕቶ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ኪመጽእ ድዩ ዘይኮነ እንታይ ዓይነት ለውጢ  ኪመጽእ ኮን ይኸውን  ኢዩ። ታሪኽ ከም ዘነጽሮ፡ ጨቈንቲ ስርዓታት እንተስ ብድፍኢት ሓይሊ ህዝቢ  እንተስ ብውሽጦም መሽሚሾም: ህላዌኦም ከም ዘኸትም ርጉጽ`ዩ። ካብ ርእሱ ጀሚሩ መሽሚሹ ዘሎ ፋሺስታዊ ውልቀምልኪ ዕጫ ቀዳሞት ፋሺስታውያን ስርዓታት ከም ዘጋጥሞ መጐታዊ ግድነት`ዩ።  እቲ ጽባሕ ኪመጽእ ዝኽእል ለውጢ ኸኣ ናይ ሎሚ ፍጻሜ ወይ ድስካለ ከም ዝውስኖ ዘማጕት ኣይኮነን። ናይ ኤርትራ እዋናዊ ኩነታት እንተ ተዓዚብና፡ ቅርጺ ጽባሕ ዝሕብር ትስፉውን ኣዕጋቢን ምንቅስቓስ ይረአ ዘይምህላው ኢዩ። ስለምንታይ? ቅድሚ ሕጂ ብተመሳሳሊ ደጋጊመ ዝጸሓፍኩሉ ጉዳይ እኳ እንተ ኾነ፡ ሕጂ`ውን

እንደገና  ምጥቃሱ

ገና ፍታሕ

ዘይተረኸበሉ  ዕዙዝ

ኩነታት ሃገር ዘገድዶ ኢዩ።

ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ርእሲ`ቲ ጥልመት ፋሺስታዊ ውልቀመላኺ፡ ብተወሳኺ ንባዕልና እውን ኣብ   “ርእሰ ምትላል (self deception)         እንነብር ዘለና ህዝቢ ኴንና እርድኣኒ። ትርጉም ርእሰ ምትላል ከም ናይ እንግሊዝኛ መዝገበ ቃላት ኣገላልጻ፡ – “ንገዛእ ርእስኻ ናይ ምሕሳው ወይ ብጭብጢ ሓቂ ንዘይኮነ ነገር ንርእስኻ ከተእምን ናይ ምግባር ተግባር ኢዩ።“  እምበኣር ርእሰ ምትላልና ኣብዚ መዘና ዘይብሉ ሃገራዊ መዓት ዓቢ እጃም ከም ዘሎዎ ክንክሕዶ ዝከኣል ኣይመስለንን።

እቲ ብተቓዋሚ ደምበ ዝፍለጥ ኣንጻር ውልቀምልካዊ መግዛእቲ፡ ብተጻራሪ ቃልን ግብርን ዝጐዓዝ፣ ብሕማም ህርፋን ስልጣን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተለኽፈ፣ብኣዚዩ ጫሌዳዊ ፍልልያት ምጕዝዛይን(fragmentation) ብምስሉይነትን ዝተጠቕዐ፣ብሓድሕዳዊ ስም ምጽልላምን (character assassination) ኣሉታዊ ምትሕምማይን ዝተደዋወነ፣ኣብ ፈቐዶ ወጻኢ ሃገራት ተበታቲኑ ዝነብር፡ ንርብዒ ዘመን ናይ ሃገር መዓት ካብ ክፉእ ናብ ኣዚዩ ዝኸፍአ ኩነታት ኪቕየር እናረኣየ በቲ ዝዓበየ ገበን ናይ “እንታይ ገዲሱኒ“ ትም ኢሉ ዝርኢ ዘሎ ኤርትራዊ  ዜጋ ኢዩ። ነቲ መግለጺ ቃላት ዘይርከቦ  መዓልታዊ ስቓይ ህዝቢ – ከም ስእነት ማይን መብራህትን፣ ዘየዐንግል መቝነን ንምርካብ ብቝርን ኣሰሓይታን ኣብ መስርዕ ምሕዳር፣  ብምኽንያት ጥምየት ብኽያት ቈልዑን ዝስንከት ዝሰኣነትሎም ንብዓት ወላዲትን፣ ስቓይ ወተሃደራዊ ባርነትን፡ ጸልማት ስእነት ትምህርትን፡ ማእሰርትን ሞትን፡ ቀጻሊ ጥፍኣት ምድረ በዳን ማእከላይ  ባሕርን  መንእሰያትን ቈልዑን ኣዴታትን፡ ንሓጺር ጊዜ “ኣዪ. . . . .እ“  ድሕሪ ምባል ወይ ሽምዓታት ብምውላዕ፡ ንዝጽበዮ ኣድማዒ ቃልሲ ንሓርነትን ፍትሕን ዕቱብ ግምት ከይሃበ ናብ ንቡር ናይ ሰላም ናብራኡ ዝምለስ ኤርትራዊ ዜጋ ኢዩ። ሕድሪ ስዉኣት ዝተቐበልና ህሉዋት ንሕና እንረብሓሉ ፍረ መስዋእቲ ናጽነት፡ ዘለዓለማዊ ትኩር ሓለዋ ዝሓትት ሓርነት ኣብ ክንዲ ነብርሃሉ፡ ኪጽልምት ራሕሪናዮ፤ ካብዚ ደልሃመት እንታይ ገዲሱኒ እንተ ዘይተባራቢርና ኸኣ መጻኢ ወለዶ ብሕማቕ ኪዝክረና ኪነብር`ዩ። –“ናይ ሞት ይጽናሕ ናይ ሕልፈት ይበኸ “  ከይኮነና ሕልናና ነበራብር፣ ንህዝብና ተስፋ ወጋሕታ  ዘስንቕ ሓድነት ንትከል።

ኤርትራ ኣብቲ ውሑድ ህዝባ ካብ 50ታት ጀሚራ ኣዚዮም ብዙሓት ምሁራት ደቂ ዘፍረየት ሃገር ኢያ። እንተ ኾነ ግን፡  ህዝቢ ኤርትራ ካብ  ጸልማት ባርነት ናብ ብርሃን ሓርነት ዘእትዉ፣ካብ ድኽነት ናብ ራህዋ ዘሳግሩ፣ዋልታ ግዝኣተ ሕጊ ኮይኖም ኣንጻር ኩሉ ዓይነት ጭቆና ብትብዓት መኪቶም ፍትሒ ዘንግሱ፣ ንምሉእ ጥዕና ሰብኣዊ መሰላት ህያው ንምግባር የዒንቶም ሰለም ዘየብሉ፣ ኣብ መትከል ረጊጾም ኣብ ሓቂ ዝጸንዑ፣ ብትሕትና ዝልለዩ፣ ሊቅነታዊ ንጽህናን ጽንዓትን ዝውንኑ፣ ይዕበ ይንኣስ ስልጣን ካብ ዘስዕቦ ፈተነ ብልሽውና  ሓራ ንምዃን ወትሩ ነፍሶም ዝምርምሩ፡ ጽኑዓት መሰጋገሪ ድንድል ዝኾኑዋ መራሕቲ  ኣይተዓደለትን። እዚ ኢዩ ኸኣ እቲ መሰረታዊ ጠንቂ ናይዚ ነዊሕን መሪርን ዕድላ። ምሁር ኣካል ሕብረትሰ ግቡእ ተርኡ ኣይገበረን ጥራይ ዘይኮነ፡ ብዙሓት ልዑል ደረጃ ትምህርቲ          ዝቐሰሙን ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ዝምህሩን፡ ንዘምሃሮም ህዝቦም ክሒዶም ነዚ መርገም ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ውልቀመላኺ ከይሓፈሩ ዝድግፉ ምህላዎም ዘስደምም ኮይኑ፡ ትርጉም ትምህርቲ ዝበለሉ፡ ንኤርትራዊ ዜግነቶም ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእተዉ ሰባት እዮም ክብል እደፍር። ወይ ትብዓት ስኢኖም፡ ወይ ብጣቓ ብሕታዊ ጸቢብ ጥቕሚ ተዓሚቶም ድኣ ኪግንዘቡዎ ኣይከኣሉ ይኾኑ እምበር፡ ብዘይ ሓላፍነታውያን ምሁራት ደቃ ዝወግሓላ ሃገር ክትህሉ ከም ዘይከኣል ዘየካራኽር ርእሰ ግሉጽ ኢዩ። መርገምን ምርቓን ሃገር ኣብ ተራ ምሁራት ዜጋታት ዝተመስረተ ምዃኑ ንምርዳእ ልቦና ጥራይ ዘድልዮ ሓቂ ኢዩ።     ስለዚ፡ ደጋጊመ፡ ንስቓይ ህዝቢ ዘናውሕ ዘሎ ቀንዲ ጠንቂ፡ ሓይሊ ውልቀመላኺ ዘይኮነ (ንሱስ ገበን እናረኣና ትም ብምባል ዝሃብናዮ ሓይሊ ጥራይ`ዩ ዘሎዎ)፡  ህዝቢ ብምሉእ ልቡ ዝስዕቦ  ቅኑዕን ውፉይን መሪሕነት ብዘይምህላዉ ኢዩ እብል። እቲ ሓቂ ካብዚ ወጻኢ እንተ ኾይኑ ሃየ ደምበ ምሁራት ንህዝብኹም ኣረድኡ።

ኤርትራ መሬት ፍትሕን ሰላምን  ክትከውን  እንተ ዀይና፡ ኣብ ነፍስወለፍ ኣእምሮ ኤርትራዊ  ዜጋ መንፈስ ፍትሕን ሰላምን ኪሰርጽ የድሊ። ከምቲ  ናብ ኣንጻር ኣንፈት ዘጋልቡ  ክልተ ኣፍራስ  ብሓንሳብ  ተወጢሕካ  ከተጋልብ  ዘይከኣል፡  ከምኡ`ውን፡ ካብ ድንቍርና ሓሊፉ ካልእ መለለዪ ኪህልዎ  ዘይኽእል ጫሌዳዊ ፍልልያት እናዘራእካ፡ ፍትሒ ከተንግስ ሰላም ከተስፍን ፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን። ደምበ ተቓውሞ ወይ ቃልሲ ንፍትሒ ንርብዒ  ዘመን  ፍሑኽ  ክብል  ዘይከኣለ ስእነት ቅኑዕ መሪሕነት ዘስዓቦ ጻህያይ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ስለ ዝሳዕረሮ ጥራይ ኢዩ። ንፉዕ ጓሳ ዘይብለን ጥሪት ድራር  ኣራዊት ከም ዝኾና፡ ከምኡ`ውን ጻህያ ዝዓበጦ እኽሊ ክፈሪ ከም ዘይክእል መጠን፣ጻህያይ ርእሰ ምትላል -ንሓቂ ክትቅበል ዘይምኻል፣ ጻህያይ ኣነነትን ትዕቢትን፣ ጻህያይ ኣነ እፈልጥ፣ ጻህያይ ወገናውነት፣ ጻህያይ ጽን ኢልካ ክትሰምዕ ዘይምኽኣል፣ ጻህያይ ዘይምክብባር፣ልቦና ቀዳሞት –“ነዊሕ ኦም እንዳማቱ የጽልል፡ ዓሻ ሰብ ሰቡ የቕልል“ ከም ዝብሎ፡ ዓገብ ዝብል ዝተሳእኖ ጻህያይ ሓድሕዳዊ ምጽልላም/ስም ምብላል፣ ጻህያይ ግጉይ ሕልሚ ስልጣን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ. . .ወ.ዘ.ተ. ኣሉታዊ ኣተሓሳስብ ካብቲ ዝነኣሰ ክሳብቲ ዝዓበየ ዕማም ከድምዕ ከም ዘይኽእል ኩነታት ሃገርና ዘረጋግጾ መሪር ሓቂ ኢዩ። “ናብራ ጥዑም`ዩ ምስ ጽድቂ፡ ናጽነት ጥዑም`ዩ  ምስ ሓቂ “ ይብል ልቦና ቀዳሞት፤ ናጽነትና ዝጠፍአት ሓቂ ምስ ኣጥፋእናያ ምዃኑ ይሕብረና።

እምበኣር፡ እቲ እንኮ ፍታሕ፡ ርእሰ ምትላል ቀንዲ ጠንቂ ሃገራዊ መዓት ምጽልማት ሓርነትን ፍትሕን ኤርትራ ምዃኑ ተረዲእና፡ ነፍስወከፍና ንውሽጥና ብዕቱብ ብምፍታሽ፡ ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ጻህያይ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ንነፍስና ሓራ ምግባር ይጽበየና ኣሎ። ኣዚዩ ኣገዳሲ እዋናዊ መልእኽቲ ዝሓዘለ – “ኣሕዋት ምስ ዚጻልኡ እንታይ ዘየጥፍኡ!  ኣሕዋት ምስ ዚሰምሩ እንታይ ዘይገብሩ!“  ዝብል ልቦና ቀዳሞት ብግቡእ ነስተውዕለሉ። እዚ ምስ እንገብር፡ ኣብ ቅድሚ ዝተወሃሃደ ኣተሓሳስባናን ዝደልደለ ሓድነትናን ደው ዚብል ሓይሊ ኪህሉ ከም ዘይኽእል ብምትእምማን ክጠቅስ እፈቱ።  ስለዚ፡ ዘዅርዕ ሓዲስ ታሪኽ ገዲፍና ክንሓልፍ ሃገርና ብፍትሒ ነውግሓላ ።

 

ግብራዊ ዝኽሪ ንስዉኣትና!

ሓርነትን ፍትሕን፡ ሰላምን ራህዋን ንህዝቢ ኤርትራ!!

aseye.asena@gmail.com

Review overview
7 COMMENTS
 • Dear M-r or Ato Okubai- Gebremedin campbrig MASTUTUTET USA CITIZEN .Frist I will give you my highest regards to you and all american eritrean as well as americans friends with rest of the World.GOD BLESS FOR THAT. A long journey start by on step.As you told about dear m-r Abrham lincon ex president of USA AND compared with eritrean struggle about lear eritrea m-r president present time Ato Isaias Afewerki and the oppossition Group what is best.As americans fought agaist British and France once for ever passed by civil war came real america that was by the first president of USA M-r GOERG WASHIGTON.Then up to now by M.r TRUMP DONALD PRESIDENT OF USA.The eritrean people saw many colony and the seven war by ethiopia derg regim and Before king HAILE SILASSE.EPLF and the people of eritrea in side and diaspora won may 24-1991 ful freedom from ETHIOPIA .The dictaotor M-r Mengistu hailemariam run away to ZIBABWE. EVEN ELF fought untill 1982 then mixed Eplf and to derg 12000 surundered 40000 gerila fithers to Sudan.So EPLF and TPLF OLF EPPF etc Control ethiopia.But the TPLF tigray gerilla can not reach Addis Abeba and stayed in Power to 1993.The loyal gurd of ethiopia only was EPLF.GOD BLESS FOR THAT.Whapen after that the real orthodox eritrea ethiopia and moslim chatolic evangelis wittnes for that.The destarctive narow polotic TPLF from 13 june 1998 addis abeba prlament officaily by prime mister M-r meles zenawi colour the Eyes the skinns by force inoccent people keked away to eritrea.the cancer the weeds the evilnes sefishnes policy nan stop now to amhara and orom afar etc…WHO IS THE REAL FRIEND PRIM MINSTER HAILEMARIAM -DESALEG EMPTY VESSEL MAKES BIG SOUND.our martirs ELF EPLF FOR DEAR FRIENDS ETHIOPIA AFRICA AND THE WORLD.But weyane tplf agressor over badme small Place killed many oromo and amhara and tigray.IN opposit sing eritrea as agressor cheéthing UN and USA ETC….Now .we want Peace we payed oredy wiht loyal ethiopia and tigray niegbours.I never hate amhara oromo tigray and eritrea my people and the rest of the World.what happen gonder gogam gabela last year and now.The answer is the wrong pollcy weyane TPLF.If you ask now M-r meles zenawi miss AZEB MESFIN GOLA THE ANSWER IS BADME ETHIOPIA.WELKAYET TIGRAY TEKEZE TIGRAY HUMERA TIGRAY and GOJAM GONDER WOLLO TO BIZZEN ERITREA ABAY TIGRAY MAP AND DREAM NEVER END.THE only medicin is leave badme in Peace way as as possible not only that even welkaait humera stegede tekeze.we can live together in Peace way .the red sea port not only ethiopia even to africa corider.ethioeritrea is important.The gambreles like un loyal foregin mister seyoum mesifun neglected the jury hague netherlands with out biding.Help USA Dialog west time.SO YOU CAN CHEET ONE TIME BUT NOT TWO WICE BY dear x .president of ameriac M-r Abrham lincon.weyane cheet badme one mistaken and now Gonder and GOGAM OROM LAND.we are Crying for poor eritrea and ethiopia people no wish war enouge is enouge.weyane have to live Power peas with demhit,ginbot 7 olf etc…The ethiopia solgers police out side country and aisde country pray for Peace.even eritrea people support that.the epdrf ethiopia the home work is not only prime mister haile mariam.we love Peace sport school relgion private.music all languages.I MEAN TIGRINA AMHARIC.OROMO ENGLISH ETC,,,SO MISTER OKUBAY WHERE THE PEACE BALL IN THE HAND OF MR SEYOU AND AZEB .ERITREA IS 100 PERSSENT DID IT HOME WORK PEACE FRON NIGERIA MR BUTI FLICA TO HAGUE JURY.DERG SAID SHABIA SHABIA AND WEYANE SAID TO CHEET ETHIOPIANS SHABIA WENBEDE.THE reciplocal amara citeru ye tegelbitosh neger honebn ingee malets bzu bzu eil neber.long live shabia eplf the teacher of africa not only ethiopia even model to the World.BRAIN IS CREATED TO KNOW RIGHT AND WRONG.TRUST on my orthodox belive respect others religinous ethiopia and eritrea best people when it comes from iternally heart excueeses under the Power of jesus kirstos and God with angeles.I am never trachasament ethiopia people and eritrea as we live millenium cencury.And we have to pray for our readers both country and the World leaders to undestand 17 years about badme to thief a Camel anf thief big things haide me impossibl mr seyoum and ms azeb about badme.My hasband meles never give up badme and the false Messenger mr SIMION bereket meskerem abeba onkitash.like the gambler propoganda mashin ms solome tadese kirmessa war in bure.mr ato sibhat Nega .mr Abay TSehaye.mr gebru Asrat.MR Genral sadkan.Mr general Samora tell your people excuces 100 your polcy were wrong.why you gave to USA.I LOVE americancs people becaues they knew now.The tigray heart ziczac not eritrean people and mr president ISSAIAS PART OF ERITREAN HEART NOT ZICZAC.I REMMEBER PRESIDENT MR ISASIAS WHY YOU WENNT DOUGHTER WAY GUAL MENGEDI THATS REMEMBER ERITREA MR OKUBAI AND THE REST OF PEOPLE.That was clear massges in 1998-1999 tplf leaders.with out payed gurantee Insurance about badme paid eritrea over 20.000 martyrs even the oromo amhara unknown badme martyrs have to pay now weyane regim even the gray people other wice they are not dogs as GOD CREATED PEOPLE.GOD BLESS ETHIOPIA AND ERITREA.BY SPORT MAN by Mr IYOB-KIFLEMARIAM SWEDEN

  • k.tewolde July 29, 2017

   Iyob,would you be kind enough to condense what you are trying to say in Tigrigna.Be a good sport,don’t take this in a wrong way.There is a lot of information in you post I can’t quite grasp.Thanks.

 • Nahon July 25, 2017

  ንስቓይ ህዝቢ ዘናውሕ ዘሎ ቀንዲ ጠንቂ፡ ሓይሊ ውልቀመላኺ ዘይኮነ (ንሱስ ገበን እናረኣና ትም ብምባል ዝሃብናዮ ሓይሊ ጥራይ`ዩ ዘሎዎ)፡ ህዝቢ ብምሉእ ልቡ ዝስዕቦ ቅኑዕን ውፉይን መሪሕነት ብዘይምህላዉ ኢዩ እብል።

  ዑቕባይ ገብረመድህን

  One of the root causes of the current problems, is our failure to look beyond tribe, region and religion.
  It’s of paramount importance to achieve national unity, so that we can all work together for the sake of our country and a better future for our young generation..

  • k.tewolde July 25, 2017

   Nahon, once upon a time, those very words you jotted down were hammered in by the father of our revolution to his few good men,’IF THERE IS ANYONE OF YOU HERE FOR HIS TRIBE,REGION,RELIGION OR FOR PERSONAL VENDETTA,LAY DOWN YOUR ARMS AND LEAVE,BECAUSE WE ARE HERE FOR THE UNITY AND LIBERATION OF ERITREA.’ A poignant beginning,a trail blazer,his words were lost along the journey never to be retrieved by anyone.Bright comets like that illuminate our path with their dazzling light and they disappear,characters like the one in adi halo they drag you behind them for a lifetime like a piece of tattered rug to their grave.

 • Nahon July 25, 2017

  You are right brother.
  I. H. Awate was a great man, a giant of his time. He inspired a generation that abandoned everything to follow him, to free Eritrea. The bravery of some, who used to be former Sudanese police officers is unbelievable. They left behind families in Sudan, with no one to look after them to join the ELA.
  It was not easy at all. Imagine some one who is a radio operator in Addis leaving a good job there and joins the ELA when in the horizon there was nothing but total darkness.

 • meretse July 26, 2017

  … radio operator / Morse Code Translator– could this guy be martyr Abraha Gebrat the Great, from Himbrti. If you are talking about him do u also know he was the first person to be trained for that field. Great man indeed who decided to join great warriors like AbuSheneb,…

  • Nahon July 26, 2017

   ” radio operator / Morse Code Translator– could this guy be martyr Abraha Gebrat the Great, from Himbrti. ”

   meretse

   Yes, he was in Forto. He was teaching Morse code.

POST A COMMENT