Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ምእንቲ ድሕነትን ትንሳኤን ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ይኹን!!

ሕልቀትን ህላወን ትንፋስ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሰዓት’ዚ ከቢድ ትርጉም የብሉን። እቲ ብሕማም ተኻኢሉ ዝቐነየ ኢሳይያስ፡ ዋላ ብጥበብ ሓካይም እንተዝጻናሕ ’ውን ንኤርትራ ናይ ምምራሕ ተኽእሎኡ ድሮ ሞይቱ፡ ኣብቂዑ እዩ። ንተረኽቲ፡ ምናልባት ታሪኹ የገድሶም ይኸውን። ንህዝቢ ኤርትራ

ሕልቀትን ህላወን ትንፋስ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሰዓት’ዚ ከቢድ ትርጉም የብሉን። እቲ ብሕማም ተኻኢሉ ዝቐነየ ኢሳይያስ፡ ዋላ ብጥበብ ሓካይም እንተዝጻናሕ ’ውን ንኤርትራ ናይ ምምራሕ ተኽእሎኡ ድሮ ሞይቱ፡ ኣብቂዑ እዩ። ንተረኽቲ፡ ምናልባት ታሪኹ የገድሶም ይኸውን። ንህዝቢ ኤርትራ ግን ውሕስነት መጻኢኡ እዩ ዘገድሶ። እቲ ሕማም ንኢሳይያስ ወሲዱዎ ‘ሎ። ኢሳይያስ ከ ንሕማሙ ወሲዱዎ ‘ዶ ኾን ይኸውን? ኣብዚ ህሞት’ዚ፡ ኣብ ኣእምሮ ህዝቢ ኤርትራ ብድርብ ተሳኢሉ ዘሎ ዓብን እዋናውን ሕቶ እዚ እዩ።

ንሞያን ጥፍኣትን ኢሳይያስ በዛ ሓንቲ ሕጡበ-ጽሑፍ ምስጋሩ ዝከኣል ኣይኮነን። ጨጨፍ ታሪኹ ንደረስቲ መጽሓፍ ገዲፍና፡ ብድብድቡ ክርአ ኸሎ፡ ሓርነታዊ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ መሪሑ ዘዐወተ ህቡብ መራሕን ተጋዳላይን ምንባሩ ዝኽሕዶ የልቦን። ስልጣን ክብሕት ክብል፡ ነዛ ናይ ደምን መብጽዓን ሃገር ኣብ ማዕሙቕ ውድቀት ኣስጢሙ፡ ኣቦ ሃገር ክኸውን ዝነበሮ ዕድል ብምብኻን፡ ዓዊል ታሪኹ ከምዝኾነ ‘ውን ከምኡ፡ ዝስሕቶ የልቦን።

ገለ ከናሕስዩሉ፡ ገለ ድማ ኣዝዮም ከማርሩዎ ምዃኖም ዘጠራጠር ኣይኮነን። ኢሳይያስ፡ ነቲ ናጽነት ንምምጻእ ዝተጠቕመሉ ዕድል፡ ናጽነት ኣብ ምብኻን ስለዘውዓሎ፡ ብንሕስያ ዘለዎ ኣዘራርባ፡ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ናብ ዜሮ ከምዝተመልሰ ምግላጹ ሚዛናዊ እዩ። ኢሳይያስ ብዙሕ ዕድላት ‘ኳ እንተነበሮ፡ ንኽልተ ካብኣተን ጥራይ እዩ ተጠቒሙለን። እቶም ምስ ኢሳይያስ ሓደ ዕድል ዝተጠቕሙ፡ ካልኣይ ዕድል ዘባኸኑ መዛኑኡ ኸ፡ ነዚ ገጢሙዎም ዘሎ ሳልሳይ ወርቃዊ ዕድል ከባኽኑዎ ዲዮም ከሰስኑዎ? ደጊም እቲ ፈተነ ናታቶም  እዩ። ናይ ሎሚ ኣተኩሮና ንሳቶም እዞም ሰብ ሳልሳይ ዕድል እዮም።

እቲ ተደጋጋሚ ከቢድ መስዋእቲ ተጻዒኑዎ ክንሱ ምቕሉልነቱ ዘየጠጥፍአ፡ ብቓልሲ ዝረኸቦ ናጽነት ተስፋ ኣቝሪጹ ኣማቲኡዎ ክንሱ ቅብጸት ጸይኑ፡ ተስፋ ነኺሱ፡ ዝተጻንሐ ህዝቢ ኤርትራ፡ ጻማ ዓቕልን ምእዙዝነትን ይግብኦ እዩ ‘ሞ፡ ኣሽንባይ ዶ ዕድል ዝረኸበ፡ ዕድል ዘምለጦ ኳ ምእንቲ ድሕነትን ሰላምን እዚ ለዋህ ህዝቢ ኩሉ ይኹን ክብል ምተገብአ።

ኩሉ ኤርትራዊ፡ ብሕልፊ ድማ እቶም ነዚ ኣብዚ ሰዓት’ዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተኸሲቱ ዘሎ ተሃዋሲ ኩነታት ብቐረባ ትከታተሉዎን ትኸተሉዎን ዘለኹም ሰብ ሳልሳይ ዕድል፡ መራሕቲ ህግደፍ፡ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ካልኦት ኣገደስቲ ባእታታትን፡ ቅድሚ ኹሉ ንምርግጋእን ሰላምን ኤርትራን ህዝባን ብምስራዕ፡ ድሕነት ሃገርን ውሕስነት መጻኢ ወለዶታት ኤርትራን ዘረጋግጽ ሓድሽን ትስፉውን ፖለቲካዊ መስርሕ ብምኽፋት፡ ነዚ ወርቃዊ ኣጋጣሚ’ዚ መደምደምታ ናይቲ ከይተጸበናዮ ዝወረደና ውድቀት፡ መፈለምታ ናይቲ እናተመነናዮ ዝሃደመና ትንሳኤ ክገብሩዎ ብንጹህ ልቢ ኣውንታዊ ተራ ክጻወቱ ኣለኩም።

በዚ መሰረት፡ ንድሕነትን ትንሳኤን ኤርትራን ህዝባን ቀዳምነት ብምሃብ፡ ነዞም ካብ ልቢ ዝወጹ መዘኻኸሪታት ልብኹም ከፊትኩም ክትቅበሉዎም የድሊ።

– ምልክን ስስዐ ስልጣንን ጠንቂ ፍሽለት ኤርትራ ኮይኑ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ንምረትን ቅብጸትን ብምቅላዕ፡ ንሃገርና ኣብ ሓደጋ ውድቀት ከምዘገምገማ ብምግንዛብ፡ ምእንቲ ናይ ስልጣን ውድድር ነቲ ላሕሊሑ ዘሎ መሓውር ኤርትራ ነኺእኩም ንሃገርና ኤርትራ ከይትርዅምሹዋን ንዝኸፍአ ሓደጋ ከይተቃልዑዋን ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ፡

– ጸጋታት ሃገር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ብምግንዛብ፡ ምንጪ ፍሕፈሐን ግጭትን ‘ውን ከይከውን ንምጥንቃቕ፡ ካብ ብሕታዊ ምዝመዛ ክትከላኸሉሉ

– ቀጻልነት ምልኪ ንምርግጋጽ ንህዝቢ ኤርትራ ንምቍጽጻሩ ዘይኮነ፡ ሰላምን ርግኣትን መሰረት ቀጻሊ ፖለቲካዊ ህይወት ምዃኑ ብምእማን ንህዝብን ሰራዊትን ከተረጋግኡ

– ዕብለላን ተነጽሎን ዜጋታት ወጊድ ብምባል፡ ኤርትራ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ ህይወት ብማዕርነት ዝዋስኡላ፡ ዘበርክቱላን፡ ዝረብሑላን ብቕሳነት ዝነብሩላን፡ ጸምባሪትን ሓቝፊትን ሃገር ክትከውን ከምዘለዋ ዘእምን ጭቡጥ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክትፈጥሩ

– ኩሉንትናዊ ብዙሕነት ኤርትራውያን ጽባቐን መሰረት ሓድነትን ሓይልን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ብምእማን፡ ንስኒትን ውህደትን መላእ ሕብረተሰብና ብዝለዓለ ክትሰርሑ

– ኤርትራ ዓዲ ግዝኣተ ሕግን ፍትሕን፡ መሰልን ሓርነትን ከም እትኸውን ንምግባር ንልዑላውነትን ተሳታፍነትን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዘረጋግጽ፡ ዘየማትእ ንጹር ፖለቲካዊ ዲሞክራስያዊ መስርሕ ከተርሕዉ ይግባእ።

ኣብ ኤርትራ ነዞም ዝተጠቕሱ ናይ ድሕነትን ትንሳኤን ተግባራት ዘአንግድ ፖለቲካዊ ሃዋህው ከምዝተፈጥረ ከርእዩ ካብ ዝኽእሉ፡ ምጥርጣር ኣወጊዶም ምትእምማን ዘስፍኑ ገለ ኣፈናዊ ምልክታት፡ ነዞም ዝስዕቡ ስጉምታት ምጥቃስ ይከኣል።

1ይ – ንኹሎም ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይቅድመ ኩነት ብህጹጽ ነጻ ምልቃቕ

2ይ – ንኹሎም ኤርትራውያን ዘሳትፍ ህጹጽ ሃገራዊ ዋዕላ ብምክያድ፡ ንጹር ናይ ግዜ ሰሌዳን ዕድመን ዘለዎ ንኹሎም ሸነኻት ሕብረተሰብና ዝሓቍፍ ሃገራዊ መሰጋገሪ ባይቶ ምጥያስ

3ይ – መሰጋገሪ ሃገራዊ ባይቶ፡ እቲ ኣብ 1997 ዝጸደቐ ቅዋም ብምምሕያሽ ክትግበር ዘለዎ ተኽእሎ፡ ወይ ከኣ ሓድሽ ቅዋም ምንዳፍ ዘለዎ ኣድላይነት ተኻቲዑ ውሳኔ ከምዝህበሉ ምግባር

4ይ – ንዕርቅን ስኒትን ኤርትራውያን ዝሰርሕ ነጻ ኮምሽን ምምስራት

5ይ – ግዝያዊ ሃገራዊ ባይቶ ብዝሓንጸጾ ሕግታት ምቛም ሰልፍታት መሰረት፡ ኣብ ወገንን ሃይማኖትን ዘይተመርኮሰ፡ ንዕብለላን ተነጽሎን ዘይዕድም፡ ብዙሕነት ሰልፍታት ዘአንግድ መድረኽ ምትእትታው

6ይ – ነጻ ቤት ፍርድን ነጻ ጋዜጣን መራኸቢ ብዙሃንን ምፍቃድ

7ይ – ሕጋውነትን ኣድላይነትን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብግዝያዊ ሃገራዊ ባይቶ ከምዝውሰን ምግባር

7ይ – ዝተጸገነ ወይ ከም ብሓድሽ ዝተነድፈ ቅዋም ዝትግበረሉን ሃገራዊ ህዝባዊ ምርጫ ዝካየደሉን ግዜ ብወግዒ ምእዋጅ፡

8ይ – ኤርትራ ኣብ ሓባራዊ ረብሓ ዝተመርኮሰ ኣህጉራዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ንምምስራት ዘለዋ ባህጊ ብወግዒ ብምግላጽ፡ ገኒኑ ዝጸንሐ ኣህጉራዊ ተነጽሎ ኤርትራ ዘብቅዓሉ፡ ተጻዒኑዋ ዘሎ ኣህጉራዊ እገዳታት ዝለዓለሉ ወግዓዊ ጠለብ ምቕራብ

( እዚኣቶም መበገሲ ጥራይ እዮም፡ ኣንቱም ለባማትን መስተውዓልትን ኣንበብቲ ‘ውን ኣብዚ መድረኽ ርእይቶ ሓሳብ ወስኹሎም)

በዞም ዝተጠቕሱ ኣፈናዊ ስጉምታት ዝጅምር መሰረታዊ ለውጢ ዘውሕስ፡ ሓድሽ መስርሕ ፖለቲካዊ ህንጸት እንተተኸፊቱ፡ ሃሲሱ ዝጸንሐ ተስፋ ህዝቢ ኤርትራ ደረጃ ብደረጃ ክምለስ፡ እቲ ንቡር ስኢኑ ዘሎ ዋሕዚ ስደትን ንሱ ዝወለዶ ውርደትን ኤርትራውያን ደው ክብል፡ ክብረት ህዝብና ተመሊሱ ሃገርና ድሕነታ ኣረጋጊጻ ኣብ ጎደና ትንሳኤ ናብ ምዕባለን ብልጽግናን ዘይትምርሸሉ ምኽንያት የልቦን።

ነዚ ኣብ ምፍታን ግን፡ እቲ ብዘይመራግእቲ ዘሕደሮ እምነትን ሕድገትን ጥልመት ኣስዒቡሉ፡ ልቡ ብምረት ሰምቢሩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ናይ ኣፍን ግብርን ምፍላይ ከምዘየጸግሞ፡ ካብ ምእማን ምጥርጣር ከምዝቐሎ ክርሳዕ የብሉን። ስለዚ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ምእማን፡ ካብቲ ቀዳማይ ኣብዚ ካልኣይ ከምዝብርትዕ፡ ቅኑዕን ሓያልን ጻዕሪ ከምዘድሊ ብዘየማትእ ምግንዛብ ኣድላዩ እዩ።

ኣብዚ ሰዓት’ዚ እዚ፡ ናይ ድሕነትን ትንሳኤን ወርቃዊ ዕድል ተፈጢሩ ‘ሎ። እቲ ኣውንታዊ ምላሽ ዘድልዮ ሕቶ እምብኣር ነቲ ዕድል’ዚ ንምጥቃም ድሉውነት ኣለና ዶ ዝብል እዩ።  ኩልና ኤርትራውያን ምጥርጣርን ዘይምትእምማንን፡ ቂምታን ቅርሕንትን ወጊድና፡ ሕድገትን ምትሕልላይን፡ ቅንዕናን ልቦናን ብምዝውታር፡ ብሓባራዊ ጻዕሪ ሓባራዊ ረብሓ ከነመዝግብ፡ ብሩህ መጻኢ ክንጓናጸፍ ዓቢ ተኽእሎ ኣለና። ንጠቐመሉ።

ኣብዚ ሃገርና ዘሕለፈቶ ዘይቅሱን ዓመታት፡ እሱር ጥራይ ኣይተሓለወን፡ ኣሳሪ ‘ውን ተሓልዩ እዩ። እሱር ጥራይ ኣይሞተን፡ ኣሳሪ ‘ውን ሞይቱ እዩ። እሱር ብግዳነቱ እንተተበሳጨወ፡ ኣሳሪ ‘ውን ብተግባሩ ኣይተሓጎሰን። ልዕሊ ኹሉ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት፡ ኤርትራውያን ሰኣን ስኒትን ልዝብን ምክሕሓድን ካብ ዝኸሰርናዮም ነገራት እቲ ዝዓበየ፡ እቲ ከም መግለጺ መንነትና እንሕበነሉ ዝነበርና ክብርታት እዩ። ልዕሊ’ቲ ዝገጠመና ነገራዊ ዕንወት፡ ድሕነትን ትንሳኤን ዘድልዮ ድማ፡ እዚ ስነኣእምሮኣዊ ሓይሊ እዚ እዩ። ፍሽለት ካልኦት ኣንቢብና ከይንደግሞ ተማባጺዕና ክንስና ኣብ መወዳእትኡስ ካብ ናይ ገዛእ ርእስና ተመክሮ ጥራይ ኢና ተማሂርና። እዚ ድማ ክሳራ እዩ። እቲ ዝዓበየ ክሳራ ግን ወዲቕካ ዘይምትሳእ እዩ። “ንዳግማይ ትንሳኤ ሕልናን ልቦናን ኣለና ዶ?” ንዝብል ሕቶ “ከመይ ደኣ! ከመይ ደኣ! ከመይ ደኣ!” ዝብል ምሉእ ርእሰ-ምትእምማን ዘለዎ ዓንተር መልሲ ክህልወና ይግባእ። ኣብዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውርደት ፈፈው ዝብለሉ ዘሎ ጽንኩር ዘበን፡ ሕልናዊ ዕግበት እምበር ስስዕቲ ስልጣን፡ ሃብቲ ዘብህጎ ዘብ ክህሉ ኣይግባእን። በዚ መንፈስ’ዚ፡ ልብን ቀልብን ኣዕቢና እንተነቒልና ዕዳና ከፊልና ካብ ጣዕሳ ክንድሕን፡ ክንዕወት፡ ሃገር ከነድሕን ዓቢ ተኽእሎ ኣለና ‘ሞ ኣምላኽ ይሓግዘና። ነዞም ሰብ ሳልሳይ ዕድል፡ ልዕሊ ኹሉ ድማ ነቲ ሓላል ህዝቢ ኤርትራ ዕድሉ ዘየሕልፍ ዕድለኛ ይግበሮ። ኣሜን!

ራህዋን ሰላምን ንህዝቢ ኤርትራ!

ኣማኑኤል ኢያሱ

24 ሚያዝያ 2012

aseye.asena@gmail.com

Review overview
56 COMMENTS
 • Semhar April 24, 2012

  Eritreans all over the world!

  Eritrea is made, what remains is making a democratic ERITREA.

  It’s time for us to unite against our #1 enemy the tyrant dictator and his followers PFDJ.
  SHAME ON US!
  We must stop the dictator from destroying our land, our people and our culture.
  The tyrant dictator and his followers have destroyed our heroic national liberation fronts.
  ELF 1980, EPLF 1993.
  The tyrant dictator and his mercenaries have turned us against one another and against all our neighbors, Ethiopia, Sudan, Djibouti, Somalia and Yemen.

  The tyrant dictator and his armed force have killed our heroes, our disable veterans, jailed our parents and our religion leaders and members.

  The tyrant dictator and his followers must go!
  – His boss (Mubarak of Egypt) is thrown.
  – His adored brother (Gaddafi) was killed like a rat.
  – The international community’s talking peace and carrying big stick [sanctions] is having an effect.
  – The Eritrean people are beginning to realize that there is no point in waiting for the regime to reform itself – that it needs to be overthrown.
  LIBYA style!
  This is the moment we must come together to save our land and our people.

  Let all our nationalities…
  Afar, bedja, Bilen, Hidareb, Kunama,Nara, Saho, Tigre, and Tigrigna stand up and fight to save our land and our people.

  Let freedom ring in Akeleguzay!
  Let freedom ring in Barka!
  Let freedom ring in Denkel!
  Let freedom…

 • Semhar April 24, 2012

  Gaddafi is dead Isayas is next!
  – His boss (Mubarak of Egypt) is thrown out of power.
  – The international community’s talking peace and carrying big stick [sanctions] is having an effect.
  – The Eritrean people are beginning to realize that there is no point in waiting for the regime to reform itself — that it needs to be overthrow.
  This is the moment we must come together to save our land and our people.

  Let freedom ring in Akeleguzay!
  Let freedom ring in Barka!
  Let freedom ring in Denkel!
  Let freedom ring in Hamasien!
  Let freedom ring in Sahil!
  Let freedom ring in Semhar!
  Let freedom ring in Senhit!
  Let freedom ring in Seraye!

  Let freedom ring in ERITREA!

  Let freedom ring allover Eritrea!
  Let’s LIVE FREE OR DIE with dignity.
  Our martyrs did not die to crown the tyrant.
  We must reclaim our flag, our constitution, Highi Indaba, our land (our original provinces), our people,

 • Semhar April 24, 2012

  The massage to all Eritreans!

  1) This is the final moment for Eritreans in Eritrea to liberate Eritrea and its people from the tyrant dictator.

  2) This is the last chance for the transitional government to surrender power to the people.

  3) This is the time to draft and implement constitution in Eritrea.

  4) This is the time to raise our liberation flag, the flag of our martyrs, the flag of our heroes, the flag of our ELF and EPLF, the flag of our founders, the flag of our forefathers, the flag of our ancestors, the flag that united us and took us all the way to independence. We should discard the tyrant dictator flag.

  5) This is the time to liberate our original provinces and get rid of the dictator’s zobas. Every province should govern itself using the law of the land. (Highi Indaba).

  6) The tyrant dictator should be arrested and prosecuted immediately.

  7) The tyrant dictator should never be berried in Eritrea.

  • samtech101069@yahoo.com April 24, 2012

   Samhar, you said it all & that is all we need I will asure you even if his KURUKS buried him now, we will dig it out & burn the sucker I can see our dearm is getting closer we will re unit in our sweet home again.

 • Semhar April 24, 2012

  Shame on you to wave the tyrant dictator’s flag!

  This is the time for all of us to raise our liberation flag, the flag of our martyrs, the flag of our heroes, the flag of our ELF and EPLF, the flag of our founders, the flag of our forefathers, the flag of our ancestors, the flag that united us and took us all the way to independence. We should discard the tyrant dictator flag.

 • Semhar April 24, 2012

  Shame on you to wave the tyrant dictator’s flag!
  Shame on you to wave the PFDJ’s flag!

  This is the time for all of us to raise our liberation flag, the flag of our martyrs, the flag of our heroes, the flag of our ELF and EPLF, the flag of our founders, the flag of our forefathers, the flag of our ancestors, the flag that united us and took us all the way to independence. We should discard the tyrant dictator flag!

  • asmeret April 24, 2012

   I think Semhar u are normal our national flag is in the united nation confirmed in 1993 if we want change we can change it when we are stable with our ppl period.why are u sensible about the flag .it is reely absurd speak up about the futur dont write the whole page by nonsense comment till now I respected u but by now it is to much.

 • Semhar April 24, 2012

  ኣማኑኤል ኢያሱ
  Why do you wave the tyrant dictator Isayas’s flag?
  Why do you wave the PFDJ’s flag?
  WAVE OUR LIBERATION FLAG!

 • Semhar April 24, 2012

  ኣማኑኤል ኢያሱ
  Why do you wave the tyrant dictator Isayas’s flag?
  Why do you wave the PFDJ’s flag?

  WAVE OUR LIBERATION FLAG!

  This is the time to raise and wave our liberation flag, the flag of our martyrs, the flag of our heroes, the flag of our ELF and EPLF, the flag of our founders, the flag of our forefathers, the flag of our ancestors, the flag that united us and took us all the way to independence. We should discard the tyrant dictator flag.

  • asmeret April 24, 2012

   Semhar first is constitution then we can discuss about of anything why are u always write about flag it ia the desision of the people to change or to keep it now it is not the time to speak up sorry

  • Fekrawi April 24, 2012

   Semhar,

   Assenna has outperformed any media outlet that I know to be working to liberate Eritrea but it seems Amanuel is already missing DIA in this article.

   The main issue is to make a full investigation of what happened during the 1998 war with Ethiopia and find out about the events and people in leadership who caused or let DIA cause the loss of Eritrean lives during the war and after the war including those tortured and killed in sinai. This precedes the issues of political prisoners and the families of our martyrs fully compensated and respected. the investigation should bring those responsible including generals and ministers to justice immediately with complete transfer of all power to the people.

 • sara April 24, 2012

  9. general amnesty to all who betrayed Eritrea in the last 20 years…. those who served the enemy … those who assisted woyane invasion…watched while their sisters are raped by woyane soldiers… carried stolen property …. gave information/direction to enemy…. killed
  innocent eritreans…

  • Fetawihaki April 24, 2012

   No, there should be no general amnesty, this would be not fair, the criminals should go to low and they have to get their just deserts!!

   selam n deki erey

 • Azan April 24, 2012

  Semhar AGAME, you do not konw this is Eritrea’s flag?

 • Fetawihaki April 24, 2012

  Amanuel:

  since eritreas independence, the old Tegadelti are on power, as we have experienced, they caused enough damage to eritrea and eritrean ppl, it is time now for these ppl to step back and give young eritreans opportunity to take over the power.

  selam n deki erey

  • ahmed saleh April 24, 2012

   Fetawihaki
   Do not forget how many older brothers who fighted for justice and fairness ended up
   in prisons and get killed by those mafia group of “03” of DIA. We all are victims of those evils. Have positive approach to our demand and fight for all regardless age or gender.
   We are dreaming for democratic Eritrea. Be carefull our age nothing to do with decency.
   If someone was baby evil, he grow up to be older evil and if he was an angel he grow up
   like wise, that is logic.

   • Fetawihaki April 24, 2012

    Ahmed
    i am anot talking about the victims, am talking about leadership. the time will come when the criminals will go to law.
    The older generation had it’s time and has failed sofar So we need a change, I believe the dynamics of the young generation would help eritrea on solving it’s problems, which is caused by the older generation, of course we need the older generation for their advices.

    selam n deki erey

    • ahmed saleh April 24, 2012

     Fekrawi
     My point is not all of them are bad. I just bring the good
     ones who became victims as an example. And do not
     forget many of them fled the country to save themselves
     too. Some are educated and professional nationalist which
     Eritrea needs them most at this critical time. I myself know
     couple highly regarded Eritreans in coorparate America. To
     run smooth government requests background requirenents.

POST A COMMENT