Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ምእንቲ ድሕነትን ትንሳኤን ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ይኹን!!

ሕልቀትን ህላወን ትንፋስ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሰዓት’ዚ ከቢድ ትርጉም የብሉን። እቲ ብሕማም ተኻኢሉ ዝቐነየ ኢሳይያስ፡ ዋላ ብጥበብ ሓካይም እንተዝጻናሕ ’ውን ንኤርትራ ናይ ምምራሕ ተኽእሎኡ ድሮ ሞይቱ፡ ኣብቂዑ እዩ። ንተረኽቲ፡ ምናልባት ታሪኹ የገድሶም ይኸውን። ንህዝቢ ኤርትራ

ሕልቀትን ህላወን ትንፋስ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሰዓት’ዚ ከቢድ ትርጉም የብሉን። እቲ ብሕማም ተኻኢሉ ዝቐነየ ኢሳይያስ፡ ዋላ ብጥበብ ሓካይም እንተዝጻናሕ ’ውን ንኤርትራ ናይ ምምራሕ ተኽእሎኡ ድሮ ሞይቱ፡ ኣብቂዑ እዩ። ንተረኽቲ፡ ምናልባት ታሪኹ የገድሶም ይኸውን። ንህዝቢ ኤርትራ ግን ውሕስነት መጻኢኡ እዩ ዘገድሶ። እቲ ሕማም ንኢሳይያስ ወሲዱዎ ‘ሎ። ኢሳይያስ ከ ንሕማሙ ወሲዱዎ ‘ዶ ኾን ይኸውን? ኣብዚ ህሞት’ዚ፡ ኣብ ኣእምሮ ህዝቢ ኤርትራ ብድርብ ተሳኢሉ ዘሎ ዓብን እዋናውን ሕቶ እዚ እዩ።

ንሞያን ጥፍኣትን ኢሳይያስ በዛ ሓንቲ ሕጡበ-ጽሑፍ ምስጋሩ ዝከኣል ኣይኮነን። ጨጨፍ ታሪኹ ንደረስቲ መጽሓፍ ገዲፍና፡ ብድብድቡ ክርአ ኸሎ፡ ሓርነታዊ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ መሪሑ ዘዐወተ ህቡብ መራሕን ተጋዳላይን ምንባሩ ዝኽሕዶ የልቦን። ስልጣን ክብሕት ክብል፡ ነዛ ናይ ደምን መብጽዓን ሃገር ኣብ ማዕሙቕ ውድቀት ኣስጢሙ፡ ኣቦ ሃገር ክኸውን ዝነበሮ ዕድል ብምብኻን፡ ዓዊል ታሪኹ ከምዝኾነ ‘ውን ከምኡ፡ ዝስሕቶ የልቦን።

ገለ ከናሕስዩሉ፡ ገለ ድማ ኣዝዮም ከማርሩዎ ምዃኖም ዘጠራጠር ኣይኮነን። ኢሳይያስ፡ ነቲ ናጽነት ንምምጻእ ዝተጠቕመሉ ዕድል፡ ናጽነት ኣብ ምብኻን ስለዘውዓሎ፡ ብንሕስያ ዘለዎ ኣዘራርባ፡ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ናብ ዜሮ ከምዝተመልሰ ምግላጹ ሚዛናዊ እዩ። ኢሳይያስ ብዙሕ ዕድላት ‘ኳ እንተነበሮ፡ ንኽልተ ካብኣተን ጥራይ እዩ ተጠቒሙለን። እቶም ምስ ኢሳይያስ ሓደ ዕድል ዝተጠቕሙ፡ ካልኣይ ዕድል ዘባኸኑ መዛኑኡ ኸ፡ ነዚ ገጢሙዎም ዘሎ ሳልሳይ ወርቃዊ ዕድል ከባኽኑዎ ዲዮም ከሰስኑዎ? ደጊም እቲ ፈተነ ናታቶም  እዩ። ናይ ሎሚ ኣተኩሮና ንሳቶም እዞም ሰብ ሳልሳይ ዕድል እዮም።

እቲ ተደጋጋሚ ከቢድ መስዋእቲ ተጻዒኑዎ ክንሱ ምቕሉልነቱ ዘየጠጥፍአ፡ ብቓልሲ ዝረኸቦ ናጽነት ተስፋ ኣቝሪጹ ኣማቲኡዎ ክንሱ ቅብጸት ጸይኑ፡ ተስፋ ነኺሱ፡ ዝተጻንሐ ህዝቢ ኤርትራ፡ ጻማ ዓቕልን ምእዙዝነትን ይግብኦ እዩ ‘ሞ፡ ኣሽንባይ ዶ ዕድል ዝረኸበ፡ ዕድል ዘምለጦ ኳ ምእንቲ ድሕነትን ሰላምን እዚ ለዋህ ህዝቢ ኩሉ ይኹን ክብል ምተገብአ።

ኩሉ ኤርትራዊ፡ ብሕልፊ ድማ እቶም ነዚ ኣብዚ ሰዓት’ዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተኸሲቱ ዘሎ ተሃዋሲ ኩነታት ብቐረባ ትከታተሉዎን ትኸተሉዎን ዘለኹም ሰብ ሳልሳይ ዕድል፡ መራሕቲ ህግደፍ፡ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ካልኦት ኣገደስቲ ባእታታትን፡ ቅድሚ ኹሉ ንምርግጋእን ሰላምን ኤርትራን ህዝባን ብምስራዕ፡ ድሕነት ሃገርን ውሕስነት መጻኢ ወለዶታት ኤርትራን ዘረጋግጽ ሓድሽን ትስፉውን ፖለቲካዊ መስርሕ ብምኽፋት፡ ነዚ ወርቃዊ ኣጋጣሚ’ዚ መደምደምታ ናይቲ ከይተጸበናዮ ዝወረደና ውድቀት፡ መፈለምታ ናይቲ እናተመነናዮ ዝሃደመና ትንሳኤ ክገብሩዎ ብንጹህ ልቢ ኣውንታዊ ተራ ክጻወቱ ኣለኩም።

በዚ መሰረት፡ ንድሕነትን ትንሳኤን ኤርትራን ህዝባን ቀዳምነት ብምሃብ፡ ነዞም ካብ ልቢ ዝወጹ መዘኻኸሪታት ልብኹም ከፊትኩም ክትቅበሉዎም የድሊ።

– ምልክን ስስዐ ስልጣንን ጠንቂ ፍሽለት ኤርትራ ኮይኑ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ንምረትን ቅብጸትን ብምቅላዕ፡ ንሃገርና ኣብ ሓደጋ ውድቀት ከምዘገምገማ ብምግንዛብ፡ ምእንቲ ናይ ስልጣን ውድድር ነቲ ላሕሊሑ ዘሎ መሓውር ኤርትራ ነኺእኩም ንሃገርና ኤርትራ ከይትርዅምሹዋን ንዝኸፍአ ሓደጋ ከይተቃልዑዋን ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ፡

– ጸጋታት ሃገር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ብምግንዛብ፡ ምንጪ ፍሕፈሐን ግጭትን ‘ውን ከይከውን ንምጥንቃቕ፡ ካብ ብሕታዊ ምዝመዛ ክትከላኸሉሉ

– ቀጻልነት ምልኪ ንምርግጋጽ ንህዝቢ ኤርትራ ንምቍጽጻሩ ዘይኮነ፡ ሰላምን ርግኣትን መሰረት ቀጻሊ ፖለቲካዊ ህይወት ምዃኑ ብምእማን ንህዝብን ሰራዊትን ከተረጋግኡ

– ዕብለላን ተነጽሎን ዜጋታት ወጊድ ብምባል፡ ኤርትራ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ ህይወት ብማዕርነት ዝዋስኡላ፡ ዘበርክቱላን፡ ዝረብሑላን ብቕሳነት ዝነብሩላን፡ ጸምባሪትን ሓቝፊትን ሃገር ክትከውን ከምዘለዋ ዘእምን ጭቡጥ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክትፈጥሩ

– ኩሉንትናዊ ብዙሕነት ኤርትራውያን ጽባቐን መሰረት ሓድነትን ሓይልን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ብምእማን፡ ንስኒትን ውህደትን መላእ ሕብረተሰብና ብዝለዓለ ክትሰርሑ

– ኤርትራ ዓዲ ግዝኣተ ሕግን ፍትሕን፡ መሰልን ሓርነትን ከም እትኸውን ንምግባር ንልዑላውነትን ተሳታፍነትን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዘረጋግጽ፡ ዘየማትእ ንጹር ፖለቲካዊ ዲሞክራስያዊ መስርሕ ከተርሕዉ ይግባእ።

ኣብ ኤርትራ ነዞም ዝተጠቕሱ ናይ ድሕነትን ትንሳኤን ተግባራት ዘአንግድ ፖለቲካዊ ሃዋህው ከምዝተፈጥረ ከርእዩ ካብ ዝኽእሉ፡ ምጥርጣር ኣወጊዶም ምትእምማን ዘስፍኑ ገለ ኣፈናዊ ምልክታት፡ ነዞም ዝስዕቡ ስጉምታት ምጥቃስ ይከኣል።

1ይ – ንኹሎም ናይ ፖለቲካ እሱራት ብዘይቅድመ ኩነት ብህጹጽ ነጻ ምልቃቕ

2ይ – ንኹሎም ኤርትራውያን ዘሳትፍ ህጹጽ ሃገራዊ ዋዕላ ብምክያድ፡ ንጹር ናይ ግዜ ሰሌዳን ዕድመን ዘለዎ ንኹሎም ሸነኻት ሕብረተሰብና ዝሓቍፍ ሃገራዊ መሰጋገሪ ባይቶ ምጥያስ

3ይ – መሰጋገሪ ሃገራዊ ባይቶ፡ እቲ ኣብ 1997 ዝጸደቐ ቅዋም ብምምሕያሽ ክትግበር ዘለዎ ተኽእሎ፡ ወይ ከኣ ሓድሽ ቅዋም ምንዳፍ ዘለዎ ኣድላይነት ተኻቲዑ ውሳኔ ከምዝህበሉ ምግባር

4ይ – ንዕርቅን ስኒትን ኤርትራውያን ዝሰርሕ ነጻ ኮምሽን ምምስራት

5ይ – ግዝያዊ ሃገራዊ ባይቶ ብዝሓንጸጾ ሕግታት ምቛም ሰልፍታት መሰረት፡ ኣብ ወገንን ሃይማኖትን ዘይተመርኮሰ፡ ንዕብለላን ተነጽሎን ዘይዕድም፡ ብዙሕነት ሰልፍታት ዘአንግድ መድረኽ ምትእትታው

6ይ – ነጻ ቤት ፍርድን ነጻ ጋዜጣን መራኸቢ ብዙሃንን ምፍቃድ

7ይ – ሕጋውነትን ኣድላይነትን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብግዝያዊ ሃገራዊ ባይቶ ከምዝውሰን ምግባር

7ይ – ዝተጸገነ ወይ ከም ብሓድሽ ዝተነድፈ ቅዋም ዝትግበረሉን ሃገራዊ ህዝባዊ ምርጫ ዝካየደሉን ግዜ ብወግዒ ምእዋጅ፡

8ይ – ኤርትራ ኣብ ሓባራዊ ረብሓ ዝተመርኮሰ ኣህጉራዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ንምምስራት ዘለዋ ባህጊ ብወግዒ ብምግላጽ፡ ገኒኑ ዝጸንሐ ኣህጉራዊ ተነጽሎ ኤርትራ ዘብቅዓሉ፡ ተጻዒኑዋ ዘሎ ኣህጉራዊ እገዳታት ዝለዓለሉ ወግዓዊ ጠለብ ምቕራብ

( እዚኣቶም መበገሲ ጥራይ እዮም፡ ኣንቱም ለባማትን መስተውዓልትን ኣንበብቲ ‘ውን ኣብዚ መድረኽ ርእይቶ ሓሳብ ወስኹሎም)

በዞም ዝተጠቕሱ ኣፈናዊ ስጉምታት ዝጅምር መሰረታዊ ለውጢ ዘውሕስ፡ ሓድሽ መስርሕ ፖለቲካዊ ህንጸት እንተተኸፊቱ፡ ሃሲሱ ዝጸንሐ ተስፋ ህዝቢ ኤርትራ ደረጃ ብደረጃ ክምለስ፡ እቲ ንቡር ስኢኑ ዘሎ ዋሕዚ ስደትን ንሱ ዝወለዶ ውርደትን ኤርትራውያን ደው ክብል፡ ክብረት ህዝብና ተመሊሱ ሃገርና ድሕነታ ኣረጋጊጻ ኣብ ጎደና ትንሳኤ ናብ ምዕባለን ብልጽግናን ዘይትምርሸሉ ምኽንያት የልቦን።

ነዚ ኣብ ምፍታን ግን፡ እቲ ብዘይመራግእቲ ዘሕደሮ እምነትን ሕድገትን ጥልመት ኣስዒቡሉ፡ ልቡ ብምረት ሰምቢሩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ናይ ኣፍን ግብርን ምፍላይ ከምዘየጸግሞ፡ ካብ ምእማን ምጥርጣር ከምዝቐሎ ክርሳዕ የብሉን። ስለዚ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ምእማን፡ ካብቲ ቀዳማይ ኣብዚ ካልኣይ ከምዝብርትዕ፡ ቅኑዕን ሓያልን ጻዕሪ ከምዘድሊ ብዘየማትእ ምግንዛብ ኣድላዩ እዩ።

ኣብዚ ሰዓት’ዚ እዚ፡ ናይ ድሕነትን ትንሳኤን ወርቃዊ ዕድል ተፈጢሩ ‘ሎ። እቲ ኣውንታዊ ምላሽ ዘድልዮ ሕቶ እምብኣር ነቲ ዕድል’ዚ ንምጥቃም ድሉውነት ኣለና ዶ ዝብል እዩ።  ኩልና ኤርትራውያን ምጥርጣርን ዘይምትእምማንን፡ ቂምታን ቅርሕንትን ወጊድና፡ ሕድገትን ምትሕልላይን፡ ቅንዕናን ልቦናን ብምዝውታር፡ ብሓባራዊ ጻዕሪ ሓባራዊ ረብሓ ከነመዝግብ፡ ብሩህ መጻኢ ክንጓናጸፍ ዓቢ ተኽእሎ ኣለና። ንጠቐመሉ።

ኣብዚ ሃገርና ዘሕለፈቶ ዘይቅሱን ዓመታት፡ እሱር ጥራይ ኣይተሓለወን፡ ኣሳሪ ‘ውን ተሓልዩ እዩ። እሱር ጥራይ ኣይሞተን፡ ኣሳሪ ‘ውን ሞይቱ እዩ። እሱር ብግዳነቱ እንተተበሳጨወ፡ ኣሳሪ ‘ውን ብተግባሩ ኣይተሓጎሰን። ልዕሊ ኹሉ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት፡ ኤርትራውያን ሰኣን ስኒትን ልዝብን ምክሕሓድን ካብ ዝኸሰርናዮም ነገራት እቲ ዝዓበየ፡ እቲ ከም መግለጺ መንነትና እንሕበነሉ ዝነበርና ክብርታት እዩ። ልዕሊ’ቲ ዝገጠመና ነገራዊ ዕንወት፡ ድሕነትን ትንሳኤን ዘድልዮ ድማ፡ እዚ ስነኣእምሮኣዊ ሓይሊ እዚ እዩ። ፍሽለት ካልኦት ኣንቢብና ከይንደግሞ ተማባጺዕና ክንስና ኣብ መወዳእትኡስ ካብ ናይ ገዛእ ርእስና ተመክሮ ጥራይ ኢና ተማሂርና። እዚ ድማ ክሳራ እዩ። እቲ ዝዓበየ ክሳራ ግን ወዲቕካ ዘይምትሳእ እዩ። “ንዳግማይ ትንሳኤ ሕልናን ልቦናን ኣለና ዶ?” ንዝብል ሕቶ “ከመይ ደኣ! ከመይ ደኣ! ከመይ ደኣ!” ዝብል ምሉእ ርእሰ-ምትእምማን ዘለዎ ዓንተር መልሲ ክህልወና ይግባእ። ኣብዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውርደት ፈፈው ዝብለሉ ዘሎ ጽንኩር ዘበን፡ ሕልናዊ ዕግበት እምበር ስስዕቲ ስልጣን፡ ሃብቲ ዘብህጎ ዘብ ክህሉ ኣይግባእን። በዚ መንፈስ’ዚ፡ ልብን ቀልብን ኣዕቢና እንተነቒልና ዕዳና ከፊልና ካብ ጣዕሳ ክንድሕን፡ ክንዕወት፡ ሃገር ከነድሕን ዓቢ ተኽእሎ ኣለና ‘ሞ ኣምላኽ ይሓግዘና። ነዞም ሰብ ሳልሳይ ዕድል፡ ልዕሊ ኹሉ ድማ ነቲ ሓላል ህዝቢ ኤርትራ ዕድሉ ዘየሕልፍ ዕድለኛ ይግበሮ። ኣሜን!

ራህዋን ሰላምን ንህዝቢ ኤርትራ!

ኣማኑኤል ኢያሱ

24 ሚያዝያ 2012

aseye.asena@gmail.com

Review overview
56 COMMENTS
 • weldu April 24, 2012

  TsibaH eyu zegedis.

 • daniel tesfai April 24, 2012

  AMANIEL IYASU

  YOU DONT HAVE PLACE IN ERITREA. HJI AYKONEN MIMITSDAK
  GO YOU YOUR DADDY MELLES CHENAWI

  FOR PPL LIKE YOU THERE IS NO PLACE IN ERITREA.
  B DEWKA ZIMOTKA MUSHMUSH SEB IKA

  • weldu April 24, 2012

   Arkey maaltikum ms ayte issayas keyda eya..hji nabey kemtikedu endie?

  • The eara of DIA is over April 24, 2012

   Our heroes will be free
   We are going to claim our country back from DIA

  • Asme April 24, 2012

   “መን መርዓት ምስበለክን ትኩሓላ”። መን ኢካ ብዛዕባ መጻኢ ናይ አማኑኤል ትዛረብ፧ናይ ነብስኻ ግበር ግዳ።

  • Idris April 24, 2012

   Respond to Daniel.
   Brother ; Especially you; i mean you.Let alone you will be going from U.S and kill Amanuel;Even if you missed a humberger more than an hour you will eat your girle friend . you can’t even smush a temetoe mushmush haraeeeeeeee. Anta anjal you don’t even have a confedence of yorself ;adgi you’ve been following foot steep of a dictater ;a dictater and his follwers who sexually abuse your sester and your mother .If your a man you should’ve been protect your mothers and sisters .So Amanuel that’s what he is doing ; he is protecting

  • samtech101069@yahoo.com April 24, 2012

   Daniel I don not think we had such stupid Eritrean’s infact your stupidity is way below standard, Amaniel Iyasu has 100% chance to be Eritrean’s president in the coming democratic Eritrea let alone a place, I would worry about you where your place is going to be for now the only spot you have is to be buried with your dectator Opp sorry will dig him out & burn the fucker, if you do not have any HMAMM meaning if you are not countable for any crym I can’t help you but if you just plane stupid you need some help & side with your people, for your information your dictator invaded Ethiopia you idiot & Meles protected his country well & done, on the other hand your dictartoe was not even ready to invade but he was ready to put our people in the fire, I am glad he is in hell burning & if he is still alive i hope he is suffering, HALELUYA HAMDULLAH

   • samtech101069@yahoo.com April 24, 2012

    Daniel
    you might have a time to ask the Eritrean people for forgiveness I am very sure you do not have time to make any threats to any Eritrean geniune person or HERO like Amanuel but unfortunatly some times stupidity is very strong & dangerouse, any body who stood on our way we will walk over him any body stupid enough not knowing Essayas’s game & crime etc is not needed for Eritrea as he is a dead mite, DEATH TO ALL HIGDEF

   • habte April 24, 2012

    iweyyyyyyy bikurimtey sihike anti/ti samtech diyom zibeluka, ezi kakay amanuel si ni eritrea president??????? emo kulatna moitna ina belena ember, ni amanuel dea endie mereit eritrea ke tikibelo ilka do tiamin, melsi nabaka

    • samtech101069@yahoo.com April 24, 2012

     Habte
     i always thought there is no Kurmuy Eritrawi sorry just copied from your word, any body who stood up for Eritrea is a hero & what demo.archive.assenna.com means to Eritrean people is a very self explanatery but I do beleave in democracy it is your believe if you think he is not, can I ask you a question is ESSAYAS, MONKY, H.KISHA, WEDI GERAHTU your heros? if they are you will be very disapointed as their world is crumbling & for us the people of Eritrea we can see the light thru the tunnel, so if you are a geniue Eritrawi ITUKORME TESEI TELAIL MISS HIZWIKA. AWET NEHAFASH

    • raeiu zitemenzea April 24, 2012

     HABTE
     Kemzimotka dea lomi dika teredieuka Goytaka mis mote Nsikan kemzi kemakan sheyeti hagerom telemti mebxea HGDEF degigfa gifeitat hizbn meneseyatn Eritrea mis regeska endika zimotke waaaaaaaaaaaaayeeeee wwwwwwwwaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyeeeeeeeeeeeee Deabelu HGDEFAWYAN.

    • Idris April 24, 2012

     Respond to Habte.
     Woyio daha Hiji terduka damber Memwat deha Kedem Endika zemotka . You are just like Zomba means dead man walking .

  • daniel happy April 24, 2012

   betki me ibluka bzaeba nay amaniel ab eritrea bota yeblkan tibl men yebluka higdef chenawi gaegae ash hamasinay brain wash higdef harae go to hell with your ass hall isaias dictater narow mind no more isaias he is gone go is great

   • samtech101069@yahoo.com April 24, 2012

    Daniel Happy
    I understang your position dealing with such character but we have to understand this kind of people do not represent no body, they are way to stipud to level them any where, keep in mind DIA’s blue print was to divide us in to all kind of segrigations so that he can continue his destruction, I asure you DAI was never HAMASEAI, was never EPLF, was never Eritrean infact he was not human being but yes indeed he was a devile, yes DAI was propagating under the tabe to some people under the ambrela of AWRAJA but it has being deflected by the unity of the people & what ever left from will be buried or burnt with the dictator, I hope my little advice will be accepted positively. AWET NAHAFASH

  • samtech101069@yahoo.com April 24, 2012

   Daniel you know who is CHENAWI now your LORD ESSAYAS, if you do noe beleave me go check before they bury him & you know what our plan is once we demolished YGDEF will dig him out & burn the sucker, please get out of the way.

  • asmeret April 24, 2012

   daniel it is not mimstdag it is for peace otherweise u and me we will never be for eritrea Eritrea is the country for all eritreans without an exeption period.if u say like the supportes of hgdf u remain always the same and we will fight the people like u

   • ahmed saleh April 24, 2012

    It is bad enough we have some self centered individuals doing the
    walk of shame. In what world thinks he is living to justify injustices
    as acceptable. What we are asking is about just of fairness to our
    people. It is not unjust request and with truth in our side we will succed.

 • Kalu April 24, 2012

  Wgenawi!

  • weldu April 24, 2012

   nihna emo bi dankera ena nehlufo zelena nisikum emo abzey betkum mexiekum tetsarefu aklabat….ayakum moytuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  • Asme April 24, 2012

   እንታይ አምጽኦ ወገናዊ ? ዘረባ ዲኻ ሲንካ: በሃም

   • The eara of DIA is over April 24, 2012

    As a human being and good Eritrean I would like to pass my condolence to his family special to his son and daughter, No one chose who his parent should be.

    DIA supporters if the freedom of our people from the brutal administration of PFDJ is making you sick so be it. help your self

   • samtech101069@yahoo.com April 24, 2012

    Kalu
    can you explain what you mean by WEGENAWI & who are you refering to, our country & people are ina great danger so if you really care your more than welcome to help if you can’t you can help be being quite, to throw things that derail our aim is very un Eritrean so lets be responsible.

 • Solomon April 24, 2012

  Thank you Mr. Amanuel! We are in a cross-road, we are in a make or break situation. We don’t have luxury to dwell in our emotions. A lot of life are lost, a lot of people are suffering in prisons without due process, lot of young Eritrean have lost their precious time in endless slavery. We have the right to be angry. But if we decide to revenge everyone of us will lose and we will prolong the suffering of our people. Lets say no more death, no more slavery, no more imprisonment. Lets say enough. New beginning!
  Now at this very moment history is giving PFDJ leaders and the Generals a second chance to reconcile with their people and to heal the wounds of their fellow citizens. To mention some from you article: to release political prisoners, establish transitional government that includes all stake holders specially elders and professionals from inside Eritrea, end Warsay-Yikealo. I believe you article with few adjustment can serve as blue print.
  And those of us who fought for democracy and justice we have to be ready to sit and talk for the sake of our people and to build Eritrea where the life of every Eritrean is guided by rule of law.
  Thank you again Mr Amanuel for your forward looking thoughts and I am hopeful that those in charge will listen to our calls and respond accordingly. If they fail to do so our fight will continue until people are free.

 • Hagos April 24, 2012

  Shame on you wedi Afewerki!!! You made history and you destroyed it. May bless our beloved country Eritrea.

  May god have mercy on Eritreans who are victims of the Gang Esseyas Afeworki.

 • SINGAPO -ERITREAN April 24, 2012

  Respectable Amanuel ,
  I do not have an inch of doubt ,you gennuinely care,and since the march 15 humulation of the nation (according to your writings) ,….all your actions attest to your principles .
  I know ,stability of the nation ,is concern of us all with a brain. Isaias was …like a hero ….who saves a little girl from a dog bite….but then sexually molests her for the rest of her miserable life.While I understand your objective..I do not wish this kind of liberation/freedom ,to my worst enemy. I hope he stayed in wollo or Addis Abeba.

 • Merhaba@yahoo.com April 24, 2012

  National service has to completely stop!!! People need freedom!! National service is a pretext created by dictators to abuse their people. Gdofuna yaki!!!

 • Truly,Truly i say to you April 24, 2012

  Amanuel Iyasuy,
  From the message you all time writing, it is not hard to guess how you very courageous, patriotic ,with real Eritrean soul and sentiment with kindly heart and soul very genuine God gifted very talented person you are. The message you wrote is realy very very important and necessary. We all peace and justice loving Eritreans are loving and respecting you, because you are real hero to us and a proud to our nation. May God bless you and protect from any danger and wicked mind mentality of PFDJ cult worshipers (from Deki hidertena people).

  • samtech101069@yahoo.com April 24, 2012

   Amunuel a true hero.
   You have played a big role for our people, I truly believe more than AREKI our protest, our de announcing PFDG, exposing Essayses secret, ASSENNA.com all these have contributed in shutting his organs, however finishing is always a delicate job, we are going to need you to work harder than ever before his riffraff’s re organize and trying to follow their musters route, we need to campaign so that every Eritrean living abroad to pinch 10-100 USD & you can broad cast every day or as often as possible as our poor people needs so much up lifting in order get up & fight, DIA spider web is no longer functional but should not be under estimated, regardless this is the best moment to rally our poor people & heroic army, as we all know nobody can stop them, by doing so your radio will be in Asmara sooner that we imagine, I like to take this opportunity to thank you on behave of all oppressed Eritreans who are unable to speak, stand their ground and some slaved, jailed, refugee, starved & dead.
   AWET NAHAFASH

 • Gebar April 24, 2012

  I am very sad to know how foolish we Eritreans are. How could we loose so much dump we become to miss something even a child can understand. Are we really so uneducated and ignorant to follow what Amanuel is saying. Amanuel has an assignment and he is working to achieve that assignment. That is why he is plying with our mind. First telling us Iran is repairing the Assab refinery, second the Iranians have submarines in Assab, third going to Addis and being peictured with meless and writing a false press release that later discredited by habtom yohanne. Amanuel that is not the way to go. We all want Isaias to be replaced. But not the way you are doing it.

  • samtech101069@yahoo.com April 24, 2012

   Gebar
   Let me remind you that Amanuel is a journalist which means he is allowed to go anywhere in the world & interview anybody in the world, KEEP IN MIND that DIA initiated the war in 1998 which the UN found us guilty of, so why do we hate Meles, Weyane & Ethiopians and some Eritreans who associated with them, don’t you think we should clean our noises first, in fact we should ask them an apology since our DAI was the starter, I agree Wayane made a big mistake on how they treated our people in Ethiopia & that will need some reconciliation, my believe is if it wasn’t for Melless Knowing the Amhara’s mentality & DAI the war would probably continue much more longer, I am not sure what your blaming Amanuel for all he did was provided a news media & volunteered to stood up for the people, such a man should be embraced not accused I think your burking the wrong tree & get your head straight our enemy is YEGDEF nobody else.

 • Asress April 24, 2012

  Wow!!!!!! I am surprised by the level of propaganda that has been disseminated in the pass three four days. Pilot, Isaias’s sickness etc. First it is clear that some people are very concerned by the developments in the horn of Africa. The tension between Moslem’s and woyane in Ethiopia, the war between south Sudan and North Sudan, the UNSC consultation with Araia Desta, simmering friction between Ethiopia and Egypt over water . Woyane thinks those are positive developments that are favorable to Eritrea. Thus they brought pilot and Isaias’s sickness and now death, as tools of disinformation. What did pilot say? Nothing more than the script that was given to him by woyane. His agenda had three pillars: 1. Discredit isaias, 2. Make Eritreans believe that they are in weaker position, 3. Reconcile woyane with Eritreans and possiblely 4. Prepare Eritreans for Woyane invasion. This is a reflection of what Meles said to his parliament. There is one thing that bothers me a lot. The level of propaganda coordination between the Eritrean websites and the Ethiopian propaganda Machine. Remember a day before Ethiopia made incursion to Eastern Eritrea Ruba-anseba disseminated a false news about the negotiation between Ethiopia and Eritrea and Germany. Did ruba Anseba know what the Agenda was or simply ruba-anseba got the news from sources that thought were reliable. If that is the case, it should be other than Ethiopia? Who that could be? If that is the case what is the role of some…

  • Jonathan April 24, 2012

   why doesn’t he appear then?

  • samtech101069@yahoo.com April 24, 2012

   Asseress
   I am not quite sure where you stand regarding where the whole situation is unfolding, going forward DAI dead like a door nail & HAMDULLAH every body should understand the biggest steak is our beloved country, where s it going from now and that should be the center attention.

   • ahmed saleh April 24, 2012

    GUYS
    Very interesting clip to share to this recent episode.
    Wacth to you tube.
    http://www.youtube.com? v= ctk 9ep l pok C&NR = l & feature = endscreen

1 2 3

POST A COMMENT