Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

መደረ ኢሳያስ፡ ዓይኒ ዘይብልካ መረጼን ዓይኒ ምእዛዝ’ዩ

ስርዓት ህግደፍን ንሱ ዝቆጻጸሮ መራኸቢ ብዙሓን ዝእለም ተንኮላትን ሽሕጣንን ኣቃልቦን መልስን ምሃብ፡ ክብሪ ይስምዖ ይኸውን። መንቀሊ ጽሑፈይ ግን ነቲ ልሙድ ሓሶታትን ኣሽካዕላልን ህግደፍ ንምቅላዕ ዘይኮነ ነተን ብሃጸይ ኢሳያስ ኣብ ፍሉይ ኣጋጣሚታት ብግርህና ወይ ቅድመ መጻወድያ ንምድላው

ስርዓት ህግደፍን ንሱ ዝቆጻጸሮ መራኸቢ ብዙሓን ዝእለም ተንኮላትን ሽሕጣንን ኣቃልቦን መልስን ምሃብ፡ ክብሪ ይስምዖ ይኸውን።

መንቀሊ ጽሑፈይ ግን ነቲ ልሙድ ሓሶታትን ኣሽካዕላልን ህግደፍ ንምቅላዕ ዘይኮነ ነተን ብሃጸይ ኢሳያስ ኣብ ፍሉይ ኣጋጣሚታት ብግርህና ወይ ቅድመ መጻወድያ ንምድላው በጨቅ ዝብላ ሓቅታት መብርሂ ንምሃብ’ዩ። ብኣጋጣሚ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ግንቦት 24፡ ሃጸይ ኢሳያስ ካብ ዝሃቦ መግለጺ፡ እታ ንሕመረትን ሕላገትን ህግደፍ ተንጸባርቅ ግን ከኣ ኣብ መወዳእታ፡ ሃጸይ ኢሳያስ ብሸፈፍታን ብመዘኻኸርን ኣቋሲሉ ዝሓለፋ ነጥቢ፡ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ዓመት’ዚ ብልሽውናን ሕጊ ኣልቦ ስርዓትን ነጊሱ ከምዘሎ ምእማኑ’ዩ። ሃጸይ ኢሳያስ፡ “… ናይ ውሑዳት ኣዋቃቃዕትን ብኩላት ሓለፍትን ባህርያት ንዘይከኣል ክትርበጽ ከይደኸምካን ከይጽዓትካን ኣብ ዘይጭበጥ ራህዋን ሃብትን ክትዓርግ ምህቃን ናይ ስርቅን ምውቅቃዕን ብልሽውናን ሃውቲቱ ንገደል ስለዝወስድ ትኩርነትን መኸተን ዝሓትት’ዩ’’ ኢሉ። ንሰላሕታዊ ኣከያይዳን ረቂቕ ምድንጋርን ሃጸይ ኢሳያስ ዘይፈልጥ ሰብ፡ እቲ መግለጺ ሓቅን ካብ ሓልዮት ህዝብን ዝነቀለ ክመስሎ ይኽእል ይኸውን። ንዝበዛሕና ዜጋታት ግን፡ ዘቁጸልጽል መደረ ሃጸይ ኢሳያስ፡ “ዝብእስያ ኣብ ዘይዓዱ ከይዱ ኣጎዛ ኣንጽፉለይ በለ” ኢዩ። ምኽንያቱ ጉቦን ብልሽውናን ኣብ ህግደፍ ኣብዚ ዓመት’ዚ ዘይኮነ ጎሊሑ ዝርአ ዘሎ፡ ከም ሕዱር ሕማምን ኣብ መትንታት ደም’ቲ ስርዓት ዝሰረተን መርኣያ ምልካውነቱን’ዩ። ሃጸይ ኢሳያስ ብዛዕባ ብልሽውናን ምጥፍፋእን ንገለ ሓለፍቲ ክውንጅል እንከሎ ድማ ንሱ ንባዕሉ ቀዳማይ ተሓታትን ርእሰ መምህር ናይቶም መጠፋፋእትን ምዃኑ ዘንጊዑ’ሎ። ቀንዲ ዕላማ ሃጸይ ኢሳያስ ግን፡ ብጉልባብ ጉቦን ምጥፍፋእን ተቃወምቱ ንምእሳርን ንምጭፍላቅን ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ህግደፍ ዝመሓደር መናሃርያ ቅጥፈትን ምጥፍፋእን ዝኾነ ቁጠባዊ ትካላትን ንግድን ኣበራቱ ካብ ህዝቢ ንምሕባእ’ዩ። ንኣብነት፡ ነቲ ብሕታውያን ኣውፈርቲ ዓምጺጹ ኣብ ጁባ ውሑዳት ዝኣቱ ገንዘብ ንምኽዕባት ብስም ንግዳዊ ትካል ቀይሕ ባሕሪ ወይ 09 ኣብ መፋርቅ 90’ታት ተራእዩ ዝተባህለ ምጥፍፋእን ስርቅን ንምቅላዕን ንምቁጽጻር፡ ሃጸይ ኢሳያስ ንይምሰል ሰሚናራት ኣካይዱን ፍሉይ ቤትፍርዲ ብምምስራት ብዙሓት ሰባት ኣሲሩን። ዝበዝሑ ካብቶም ኣብ ስርቅን ጉቦን ተሳቲፎም ተባሂሎም ዝተኣስሩን ካብ መዝነቶም ዝተባረሩን ኣባላት 09፡ ቀንዲ የማናይ ኢድ ሃጸይ ኢሳያስ ዝነበሩን ባዕሉ መምርሒ ሂቡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ህዝቢ ዘይፈልጦ ዘይሕጋዊ ንግዲ ከከይዱ ዘዋፈሮም ኢዮም። ቀሊል ኣብነት ንምጥቃስ፡ ነስረዲን ዓሊ በኺት(ወዲ በኺት)፡ ሓደ ካብቶም ኣብ 09 ደረት ዘይብሉ ስልጣን ዝነበሮን ተቆጻጻሪ ዘይብሉ ሚልዮናት ዶላር ተሰኪሙ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝንቀሳቀስ ዝነበረ እሙን ሃጸይ ኢሳያስን ሓጎስ ገብሪሂውትን’ዩ ነይሩ። ኣብቲ ኣብ 09 ተኸሲቱ ዝተባህለ ብልሽውና፡ ወዲ በኺት ንውሱን እዋን ተኣሲሩ’ኳ እንተነበረ፡ ሃጸይ ኢሳያስ ንኹሎም ደለይቲ ፍትሒ ብማእሰርትን ምድስካልን ምስሸረቦም፡ እቲ ብብልሽወና ተኣሲሩ ዝነበረ ወዲ በኺት፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ጁባታት ሓለፍቲ ህግደፍ ዳግማይ ከህጥር፡ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትርን ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ።

ስለዚ ሃጸይ ኢሳያስ ንባዕሉ ብሕጊ ዘይግዛእ፡ ፋሉል፡ ግሉጽነትን ተሓታትነትን ዝጎደሎ መራሒ ስለዝኾነ፡ ንዘይውክሎ ህዝቢ ጎቦን ብልሽውናን ተቃለስ ኢልካ ኣብ መዓልቲ ናጽነት መዘኻኸሪ ምሃብ፡ ንኻልኦት ሓላፍነት ምስካምን ንባዕልኻ ካብ ተሓታትነት ንምህዳን’ዩ። ዋላ’ኳ እቲ ዝበዝሐ ኤርትራዊ መዓልታዊ ጉዳያቱን ጸገማቱን ብሕጊ ክረኽቦን ክምለሰሉን ዘይክእል እንተኾነ፡ ንኸብዱ ቁራስ እንጀራ ዘይረኸበ ንሓለፍቲ ህግደፍን ጀነራላትን ጉቦ ክህብ ዓቅሚ የብሉን። ምስቲ ስርዓት ጥቡቅ ምትእስሳር ዘለዎም ገለ ስሱዓት ኤርትራውያን ግን ንነጋዶ ህግደፍን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን፡ ኣሽሓት ጥረ ገንዘብን ብዓይነትን ብላዕ ብምሃብ፡ ንብረትን ሰብን ኣብ ውሽጥን ወጸእን ብዘይሕጊ ብምውንጫፍን ሃብቲ ህዝቢ ኤርትራ ብምዝማትን፡ ብኣቋርጭ ይህብትሙ ከምዘለዉ ካብ ሃጸይ ኢሳያስ ዝተሰወረ ኣይኮነን። ብፍላይ ነቶም ንለውጢ ፍኒሕኒሕ ክብሉ ይኽእሉ’ዮም ኢሉ ዝጥርጥሮምን ተማእዘዝቱን ወልቀሰባትን ጉጅለታትን፡ ሃጸይ ኢሳያስ፡ ዝተመርጻ መኻይን፡ ዝበለጸ መንበሪ ኣባይትን ነጻ ጉልበት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ከምዝወሃቦም፡ ኣብ ትካላት ህግደፍ ሽርክነት ከምዝኣትዉን ተራ ሰብ ዝፈልጦ’ዩ።  ስለዚ፡ ሃጸይ ኢሳያስ፡ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ናጽነት፡ ጉቦን ምጥፍፋእን ገኒኑ ከምዘሎን ትኩርነት ክንገረሉ ክምሕጸነና እንከሎን፡ ንሱ ንጹህ ከም ጲላጦስ ክመስልን በቲ ካልእ ድማ ኢሳያስ ባዕሉ ኣብ ጉቦን ምጥፍፋእን ዘዋፈሮም ሰባት ምእዛዝ ምስ ኣበይዎን ምስጸገቦምን ተሞኽልዩ ጸለሎ ንምቅባእ ዝጥቀመሉ ስዉርን ሕሱርን ብልሓት’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ግን፡ መን መርዓት ምስበለክን ትኩሓላ ከምዝብሃል፡ ዝወከሎን ዝመረጾን መንግስቲ ስለዘይብሉ፡ ንስርዓት ህግደፍ ክቆጻጸር ዓቅምን ስልጣንን የብሉን። ንምንታይ’ሲ፡ ዓይኒ ዘይብልካ መረጼን ዓይኒ ኣይትእዝዝን ኢኻ።

ጽላል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ (ግንቦት 2015)

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
23 COMMENTS
 • dan May 28, 2015

  Debesay
  Isaias is the mercenary of ethiopia
  How you can you deffendig him.

 • Simon G. May 28, 2015

  ሰራቒ ንሰረቕቲ መጠፋፋእቲ ተበለስ ዘገርም ኣይኮነን። ብናይ ኢሳያስ ዓይኒ: ኩሉ ኤርትራዊ ሰራቒ ‘ዩ። ስለምንታይ? ንሱ ሊቀ-ሰረቕቲ ስለዝኾነ።
  መን ኮንዩ ክኣስር ደልዩ ሕጂ? በብሓደ ‘ኳ ወዲኡዎም: ነዞም ጃጀውቲ።

  • Suleiman Salim May 30, 2015

   Meles Zenawi kndey seldi gedifu kem zKede feliTka do? Issayas Afeworki Abraham nSuhn HarbeNan ziega ‘yu:: kem beAl Zenawi seraQn QeTafn aykonen::

   • Simon G. May 30, 2015

    If Meles stolen money, that’s Ethiopian’s. Why do you care? Let’s talk about greatest thief, your uncle isayas. I have heard that Suleiman Salim is Reisi Aakat (aka wedi gerahtu). If that is the case, it is understandable.

 • mm May 30, 2015

  AMAZING. the king of kings in corruption,theft,murder,genocide,rape and the individual who works very very hard to systematically annihilate an entire population,a man who has dedicated his life to do nothing but EVIL,a man who is busy to destroy and dismantle the Eritrean identity is taking about others being corrupt. Who is listening no one!

 • Eritra May 30, 2015

  When Iseysa joined the ELF, as some veterans of the era told me, he spoke rarely in front of Tegadelti. He rarely said anything that could show what kind of a person he was. Although many Tegadelti were actually peasants with no education at all, some started to notice that he likes to speak in private, mostly whispering. They knew that he was up to something, despite that he was sent to China, because the ELF was desperately in need of some one who could win the hearts and minds of Highlanders. Iseyas was aware of all this. He left the ELF claiming the organization has killed 150 students who had come to join it from Addis Abeba (Siriyat Addis), but no names were given.
  No body ever asked him to give names of those killed. He became a hero in the eyes of many Highlanders, then raised to the level of God. The ELF never tried to kill him. Abdul Kadir Ramadan (one of ELF leaders) said: it’s important not to harm him, because he represents the Highlanders, they love him so much.
  Now, what to do with Iseyas is solely the responsibility of Highlanders. He lives in the minds of many who think he is their savior and liberator. It’s very difficult to remove a cult leader from power. He moves around the country with a few armed men in three or four Toyota cars, all those who hates him, leave the country, instead of stopping him. It’s strange but true.

  • rezen May 30, 2015

   Eritra, you are on the right track to understand the “Ghedli” era. Issayas was, and still is, at the centre of it all. Issayas is an enigmatic person that even the so-called “close friends” could not understand him. In fact, it is doubtful if Issayas had/has any “friend” at all. And he seems NOT to care!!!

   Just like you, Eritra, “some veterans of the era told me” too that one of the leading personalities of the era from the Low Land actually predicted the future of Issayas in these words “this boy is going to be the first president of Eritrea”! Fantastic! Still, it requires a great deal of skill to distil the truth from fertile imagination and come out with reliable historical information about Eritrea. In any case, who is there to care for the TRUE history of a forged land by an European colonialist for purely economic venture? Are modern, highly educated, Eritrean scholars up to it? Anybody’s guess is as good as the next one’s. In any case, where is Eritrea heading? One would be advised to be realistic in the answer. Oromai! THE END

   • Eritra May 31, 2015

    “. In any case, who is there to care for the TRUE history of a forged land by an European colonialist for purely economic venture? Are modern, highly educated, Eritrean scholars up to it? Anybody’s guess is as good as the next one’s. In any case, where is Eritrea heading? One would be advised to be realistic in the answer. Oromai! THE END”

    rezen

    Eritrea is not a ‘forged’ country as you prefer to call it. Its history is as true as that of any country of the continent, including Ethiopia. Its history makes it a nation like any other 13 African countries which are much smaller than it. You seem to be one of those who want grab the opportunity of bad times we are going through to discredit Eritrea, simply because you happen to be someone who has a problem with its sovereignty. Strangely many Ethiopians have accepted the reality that we are two countries once again, but not you who were born in Eritrea. Tell me in what way you are different than Iseyas ?. He is just putting in practice the hate that many of you feel inside, for no apparent reason other than, maybe the word ‘agame’ that many stupid people say it out pure ignorance.

    • Teclay June 2, 2015

     Eritra

     You said “He is just putting in practice the hate that many of you feel inside”…How can you prove that Mr.Rezen hates the Eritrean ppl, and you like it? Simply because your slogan is nationalistic.? Do you know the difference between nationalist and patriot ?
     You said …” He moves around the country with a few armed men in three or four Toyota cars, all those who hates him, leave the country, instead of stopping him ”
     Sorry ,Eritra are you a man or a woman because the name Eritra can be used for both genders ?
     If you are a woman i will stop here.
     If You are a man why don’t you stop and kill him yourself? tell me ? instead of insulting others simply because they think differently from you .Go and kill him .Every where in the world men who love their country and their ppl do the same. Then you will be remembered in history as patriot.OK ?

     • Goli June 3, 2015

      Aya Tecly, kem hamema ab zey gudaykum kab mizimbay ab Aiga mimlas mixashekum …

POST A COMMENT