Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

መብርሂ ብዛዕባ ቀጻልነት መደብ ኣሰና ብቋንቋ ዓረብን፣ ምትእትታው ዓፈርን ኩናማን

ትግረ፣ ድሕሪ ትግርኛ ብሰፊሑ ዝዝረብ ቋንቋ ኤርትራ ምዃኑ ኣጸቢቕና ንግንዘቦ ኢና። ኣሽንባይ ዶ ሕጂ ነዊሕ ሰዓታት ፈነወ ሃልዩና፣ ቀደም፣ ብሓጺር ማዕበል ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ነናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እንፍንወሉ ኣብ ዝነበርና እዋን ‘ውን፣ ኣብ

ትግረ፣ ድሕሪ ትግርኛ ብሰፊሑ ዝዝረብ ቋንቋ ኤርትራ ምዃኑ ኣጸቢቕና ንግንዘቦ ኢና። ኣሽንባይ ዶ ሕጂ ነዊሕ ሰዓታት ፈነወ ሃልዩና፣ ቀደም፣ ብሓጺር ማዕበል ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ነናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እንፍንወሉ ኣብ ዝነበርና እዋን ‘ውን፣ ኣብ ክንዲ ብትግርኛን ብዓረብን ጥራይ ናይ ትግረ መደብ ከነተኣታቱ ነግፈረግ ዝበልናሉ ግዜ ‘ውን ነይሩ እዩ። ሕጂ ‘ውን፣ ኣብዚ ከም መደብ ንምትእትታዉ ዘለና ድሌት ገሊጽና፣ ወለንተኛታት ዓዲምናሉ ዘለና እዋን፣ ስዒቡ ዝመጽእ ናይ ሓጺር መደብና ብቛንቋ ትግረ ምፍናው እዩ።

ብብዝሒ ተዛረብቲ ክርአኸሎ፣ ኣብ መንጎ ትግረን፣ ዓፋርን ኩናማን ርኡይ ጋግ ብምህላዉ፣ “ስለምንታይ ዓፈርን ኩናማን ብቐዳምነት ተራእየን” ዝብል ሕቶ ካብ ሰማዕትና ክለዓል ባህርያዊ እዩ። በዚ ምኽንያት ከኣ ኢና መብርሂ ንህብ ዘለና።

1-   ከምዚ ቀዲምና ወስ ዘበልናዮ፣ ብብዝሕን ሚእታዊትን ርኢና፣ ካብ ነዊሕ እዋን ንትግረ ኢና ቀዳምነት ሰሪዕናዮ ጸኒሕና። ሕጂ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ግን ኣብ ፖለቲካዊ ረቛሒ ዝተመርኮሰ ውሳኔ እዩ።

ብፖለቲካዊ ዓይኒ ክርአ ኸሎ፣ ዓፈርን ኩናማን ከም ድኹማት ጎድንታት ኤርትራ (Fault Lines)  ክንርእየን ንኽእል ኢና። ክንደይ እዩ እቲ ክዉንን እቲ ግምታትን (Reality & Perception) ንጎኒ ገዲፍና፣ ብሰንኪ ፖሊስን ኣተኣላልያን ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኣብዞም ክልተ ክፍልታት ሕብረተሰብና ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ተነጽሎ ስምዒት ኣብ ጥርዚ በጺሑ ከምዘሎ ንኹሉ ኣቓልቦ ዘለዎ ኤርትራዊ ርኡይ ይመስለና። እቲ ሕርቃንን ቁጥዐን በብእዋኑ ፈኸም ክብል ድሕሪ ምጽናሕ፣ እንሆ ካብ ኤርትራ ናብ ናይ ምግንጻል ወይ ምፍላይ መኣዝን ገጹ በጺሑ።

ነዚ ኣሉታዊ ስምዒት’ዚ ብምፍጣር ወይ ብምግዳድ፣ እቲ ምልካዊ ስርዓት ብሓላፍነት ክሕተተሉ ዝግባእ ጉዳይ ‘ኳ እንተኾነ፣ ንሕና ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ‘ውን፣ ነዚ ናይ ተነጽሎ ስምዒት ኣብ ምፍዃስ እቲ ዝግባእ እጃምና ኣይተጻወትናን። ብዘይሓላፍነታዊ ኣካይዳ እቲ ስርዓትን ዕሽሽታ ኤርትራውያንን እቲ ነገር ተኣፊፉ ኸኣ፣ እንሆ እታ ብሓባር ተሰዊእና ዘምለስናያ ሓንቲ ኤርትራ፣ ሓድነታ ከሻቕለና ይርከብ ኣሎ።

ኣሰና እምብኣር፣ ሓድነት ኤርትራን ህዝባን ንምዕቃብ ካብ ዘለዋ ተሪር መርገጺ ተበጊሳ እያ፣ ነዞም ክልተ ክፋላት ሕብረተሰብና ብቐዳምነት ኣቓልቦ ንምሃብ ወሲና። ዝኾነ ምስ ኮነ፣ “እተን ኣሓ ‘ሞ ተዘሚተን እየን፣ ዘረባ ‘ሞ ዝገደፍና የብልናን” ከይኮነና፣ ብትግርኛ፣ “ምስ ኣዴኹም ኤርትራ ይሕሸኩም” ኣብ ክንዲ ምባል፣ እቶም ኣካልና ዝኾኑ ክፍልታት ሕብረተሰብና፣ ባዕላቶም፣ ብቋንቍኦም “ሎሚ ኤርትራውያን ጽባሕ ኤርትራውያን” ኢሎም፣ ንሓድነት ኤርትራ ዝድግፍ ኣውንታዊ ድምጺ ከስምዑ ኸኣ ኢና ዕድል ንኸፍተሎም ዘለና።

ከም ኣሰና፣ “ኩልና ኤርትራውያን፣ ግዳያት ናይዚ ምልካዊ ስርዓት ስለዝኾና፣ ብሓባር ተቓሊስና፣ ብሓባር ማዕርነት ኩሎም ዜጋታታ እተኽብር ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ክንሃንጽ ኣለና” ዝብል ጽኑዕ እምነት እዩ ዘለና። እንተኾነ፣ ስለዝበልካ ጥራይ ይኾነልካ ማለት ኣይኮነን። ኩሎም ክፋላት ሕብረተሰብና፣ ከም ዜጋታት፣ ብዛዕባ መሰሎምን ግቡኦምን፣ ብዛዕባ ስቅያቶም፣ ጸገማቶምን ፍትሑን፣ ባዕላቶም፣ ብቛንቍኦም ክዛራረብሉሉ መሰልን ሓላፍነትን ኣለዎም።

2-   እቲ ካልኣይ ምኽንያት፣ ተክኒካዊ እዩ።

በዚ ዝጠቐስናዮ ምኽንያት፣ ብዓፈርን ኩናማን ምጅማር፣ ከምኡ ‘ውን ብዓረብ ናይ ምቕጻል መደብ ኣብ ሓደ እዋን ምትግባሩ ቀሊል ዕማም ኣይኮነን። ብገንዘብ ቆጺርካ ዘይኮነ፣ ብወለንተኛታት እተካይዶ ምዃኑ ንባዕሉ መሊሱ የኽብዶ። ስለዚ ደረጃ ብደረጃ ክንገብሮ መሪጽና። ነዚ እግሪ ምስ ኣትከልና፣ ናብቲ ዝቕጽል መደብ ምስጋር ዝብል ውሳኔ ኢና ወሲድና።

ምስዚ ተተሓሒዙ ዝርአ፣ እቲ ናይ ትግረ መደብ ከምዚ ናይ ዓፈርን ኩናማን ነናይ ፍርቂ ሰዓት ዘይኮነ፣ ናይ ሓደ ሰዓት ምሉእ መደብ ክኸውን እዩ ውጥንና። ዝያዳ ስራሕን ዝያዳ ወለንተኛታትን ከኣ የድልዩዎ። ስለዚ፣ ነዚ ዝቐደመ ምስ ኣጻፈፍና፣ ከነስዕቦ እዩ እቲ ውጥን።

በቲ ዝጀመርናዮ ቀንዲ ዘሻቐለና ጉዳይ ሓድነት ኤርትራ ክንድምድም። ብሓጺሩ ኣሰና፣ ጽኑዕ ድሌትን ሓድነት ኤርትራ ከምዘለዋ ትካል መጠን፣ ኣብ ክንዲ ኣብ ሻቕሎት እትሕጸር፣ ንምርግጋጹ ጭቡጥ ጻዕሪ ክትገብር ስለዝደለየት እያ ነቲ ስጉምቲ ወሲዳቶ።

ብዛዕባ ሓድነትን ድሕነትን ኤርትራ ከም ሃገር ዝግደስ ጥቁው ስርዓት እንተዝነብረና፣ ከም ማንም ዜጋ ውሱን ዓቕምና ካብ ምብርካት ሓሊፍና፣ ክንድ’ዚ ኣይምተመጣጠርናን። እንተኾነ፣ እዚ ዋና ዝሰኣነ ህዝቢ፣ ብቐስታ (Slow Motion) ክጠፍእ ንርእዮ ‘ለና። ኣብ ርእሲ ጥፍኣት ህዝብና ሃገርና ከይትሽረፈና ከኣ ንሰግእ። ጽባሕ ኣብ ክንዲ “ነይራትና”፣ “ኣላትና” እንብላ ሓንቲ ስምርቲ ሃገር ክትህሉ ስለእንብህግ እምብኣር ኢና፣ ዓቕምና ከነበርክት ሓላፍነት እንስከም ዘለና። ከም ኤርትራውያን፣ ኣብዚ እዋናውን ህጹጽን ዕማም’ዚ ብኹሉ መዳያት ከትተሓጋገዙና ኸኣ ንትስፎ።

ኣሰና ፋውንዴሽን

28 ለካቲት 2014

aseye.asena@gmail.com

Review overview
26 COMMENTS
 • nkuluselam February 28, 2014

  what about in Bilen. Saho, Geez, Tigre

 • Truly Truly i say to you February 28, 2014

  Dear compatriots, i am honestly telling you, i never trust from the oppositions individuals like Amanuel Iyasu and Wedi Vacaro because i believed they seriously and honestly are fighting the evil regime. I still believe both as have good enthusiasm to see justice and democracy establish in Eritrea after the evil regime dismissal. But after i see and observe the unnecessary confrontation, distrust and division that is causing among Assenna and Medrek among webseits Assenna, Meskerm and Asmarino etc despite i know Medrek at most are responcible for all causeing division, for they don´t make it clear and transparent their mission agenda to public, but other side i do not also feel comfort and pleasure with Assenna that taking measure to challenge them, specially even though the enthusiasm to give right for Eritran ethink to broadcast radio in their language is fine, but with the explanation that Assenna gave as if Afar and Kunama specially discriminated or suferring by evil regime that reasoned, i totally disagree and not covinced; even it be like it is explained by giving them to broadcast radio in their language i do not believe for Assenna shown them good will and sympathy the Afars And Kunams problem will be solved,if in deed there is a particular discrimination than other tribes,i never believe in this way weather we could keep our unity. Because of that i inforcing the trust i have towards particular persons or groups to put into reconsideration again. Because i know every kind of division, and showing special sympathy to selected ethnic groups; it serves only for Isayas Eritrean state destruction agenda and to prolong his power. Specially Asssenna should to understand for we nothing change if we start sympathizing with minority groups, the vast silent majority may will be provoked and offended and then may will be inforced to side with PFDJ. Because they think it will be threat for nation unity. And they know by dividing Afar and Kunama for instance according last week Asmarino com news Feven Solomon report; around 150, billion dollars estimating potash wealth as found and start exploiting in Eritrea reported, (if the news is true and she not mistaken the amount of money) Woyane and others interest groups systematically because fear not to divide our nation for their benefit it is. will continue…

 • Truly Truly i say to you February 28, 2014

  part 2
  So my strong Apeal to Assenna is, Assenna like before should strive to work for unity. One side to quarrel with Medrek and othersde to make love with Afar and Kunama by no means could consider, as it is an act of striving for unity. All groups are Eritreans, we should all unitedly stand together to fight for our rights and unity. So brother Amanuel, you have to follow the footsteps of Wedi Vacaro,from my observation, he never likes to exclude any oppositions, he simply is calling all to unite. However, even it be his good enthusiasm i am scaring not indirectly to be an instrument to serve the evil dictator dream. Because i heard for instance Kibur Dr. Tewolde Wodi Vacaro when agitating the oppositions group not to participate at PFDJ meeting, for that has planning to give them new Eritrean identity passport. When Dr. Vacaro says that there is no question it could from good enthusiasm, but other side it is wise to reconsider, if all oppositions refuses to take the new passport but only PFDJ supporters have it, it is known Isayas tomorrow using this law, after approve only his supporters are have it; there is no reason that he could not make or allow election to legalize his dictatorship. This is my serious concern. I hope all of you see and take it my opinion or critic as come from good will by wishing you everything good, not to offend you.
  The bible says, “Enthusiasm without knowledge is not good; impatience will get you in trouble. (Proverbs, 19; 2 )

  and “Better to correct someone openly than to let him think you do not care for him at all. A friend means well, even when he hurts you. But when an enemy puts his arm around your shoulder watch out! (Proverbs, 27, 5-6)

 • Tesfu Kbrom March 2, 2014

  Dear Brother, I have got information that MEDREK under the payroll of PFDJ. If you have any frineds in Asmara just contact them.

 • belay nega March 2, 2014

  Afar and Kunama they being imposed to be Eritreans.

  • MightyEmbasoyra March 3, 2014

   Ato Belay,
   Are you saying they are not Eritreans?

   • belay nega March 4, 2014

    Dear Mighty,

    “Are you saying they are not Eritreans?”

    During the army struggle except indviduals like Germano,Karicare,Kuboni I never heard about any individual from Afar and Kunama.To this end either they were not aware of it or they did not support it.

POST A COMMENT