Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ሕጂ’ውን ዝራብዕ ኣይለምልም መንእሰይ ኣይሳለም!!

ሕጂ’ውን ዝራብዕ ኣይለምልም መንእሰይ ኣይሳለም!!               28-04-14፡ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ። ሓንቲ ሓጻር ነገር ንምባል ኢየ ነዚ ኣርእስቲ ተመሊሰዮ። ኩሉኹም ዝበልኩሞ ብንጹር ተረዲአዮ ክኸውን እትስፎ። “ጭሩስ ብዓቕማ ትሕጎም”፡ ከምዝባሃል ሎሚ እንተተባሃሃልና ንዝሓሸት ጽባሕ’ምበር ሰዓርን ተሳዓርን፡ ረታዕን ተረታዕን

ሕጂ’ውን ዝራብዕ ኣይለምልም መንእሰይ ኣይሳለም!!               28-04-14፡

ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ።

ሓንቲ ሓጻር ነገር ንምባል ኢየ ነዚ ኣርእስቲ ተመሊሰዮ። ኩሉኹም ዝበልኩሞ ብንጹር ተረዲአዮ ክኸውን እትስፎ። “ጭሩስ ብዓቕማ ትሕጎም”፡ ከምዝባሃል ሎሚ እንተተባሃሃልና ንዝሓሸት ጽባሕ’ምበር ሰዓርን ተሳዓርን፡ ረታዕን ተረታዕን ኰንና ክንፈ ላለ ኣይኮነን። ብመሰረቱ ሓሳብ ንሓሳብ ክጋጮ ዘድልየሉ ምኽንያት ጌጋ ንምውሓድ እንተኾይኑ ዓላማይ ኢዩ። ካብዚ ዝሃብ ኩሞ ርኢቶ ድማ ብዙሕ ምህሮ ኣለዎ። ከምዚ ዝስዕብ ምህሮ፡-

ገሌኹም ንኣዳለውቲ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ጽሑፍ ከምዘቕርቡ ክትገንሑ ፈቲንኩም። ንኣቕረብትን ኣዳለውትን ብሓንቲ እምኒ ንምትንዃሕ ክሳብ “ካፍር፡ ፓጋን”…… ዝብል ሓይለ-ቃል ድማ ኣንቢበ። እሞ ብቐዳምነት መራኸቢ ብዙሃን መዛተይ መኣድታት ስለዝኾና ኣይትመዓትወን። እዃድኣ ክንኮርዓለን ይግባእ። ምስ ምስልኻ ዘርኣየካ መስትያት ምንቛትስ ምስእንታይ ትሓስብዎ? እታ መስትያት እንተዘይተሰማሚዓትካ ዘይምቕራባ’ኮ መድሃኒት ኢዩ። ትማሊ ሰኣንማይ ሎምን ብማይ! ከይምሰ ለልኩም ማለተይ ኢየ። እንተ’ቲ ሓይለ-ቃል መድሃኒቱ ቀሊል ኢዩ። ነቲ ጽሑፍ ደጋጊምካ ምንባቡን ናብቲ መስትያት ቀሪብ ካ ድማ ብድፍረት ምስልኻ ምርኣይን ጥራይ እኹል መድሃኒት ጽረ-ዓመጽ’ዩ ባቃ።

ካብቲ ዓመጽ ከይወጻእና፡ እስከ ነዞም ዝተዋጽኡ ሓሳባት ኣንብብዎም፡-

……a sign of paganism…… a campaign against orthodox tewahdo፡..….godefa ayzereban siwur wdit atka kisab zikone tsehaf ente semae ezni gn ayktrekbn eka pastardo…ይሁዳንጎይታከምዝሸጦኣብመ ርበብሓበሬታንቤተክርስቲያንእትዋገዩኢኹም። said:…ብሕዝቢዝነቐለንረብሓንሃንቅውታንሕዝቢዘገልግልለውጢእዩዘድልየናዘሎ።……

ክደግሞ፡ pagan “ፓጋን” ማለት ሃይማኖት ዘይብሉ ማለት እንተኾይኑ ብዛዕባ’ዚ ኣዕሊለኩም ከምዝነበርኩ እዝክሮ ኢየ። ኣ ነ ሃይማኖት ዘይብለይን ኣንጻር ኦርቶዶክስን ዝመስለኩም እንተኾይነ ድፍረት ኢዩ። ብተወሳኺ ኣነ ብዛዕባ ሃይማኖት ዓሊመ ከምዝተዛረብኩ ንትውንጅሉኒ ክትእረሙሉ የማሕጽነኩም። ኣብ ፍልስፍና ሓንቲ ዓለም ተጠቕሊልና ስለዘለና ንሱስ ከተርክ ቡሉ ኢኹም’ሞ ዘይምህዋኽ። ሰውራ ሓንቲ ዓለም፡ ሓደ ህዝቢ፡ እንተኣልያ ድማ ሓንቲ ሃይማኖት……. ኮታ ዘይንስኹም ክት መስሉ ተጨፋሊቕኩም ከምሓድሽ ተመስሪሕኩም ‘ካልእ’ ክትኮኑ ኣኻእሎኡ ይፍጠረልኩም ደቀየ!! እንተ-ኣነ ግን ኩሉ ኣይከ ኣለንን ተውሳኸይ!

በረኻዊ ሂወት ተዛዚሙ ናብ ንቡር ምስተመለስና ኣነ ድማ ናብታ ስድራይ ዘጽንሑለይ ሃይማኖትን ኣባት-ነብስን ኢየ ተመሊ ሰ። ምናልባሽ ብዙሓት ካባኻትኩም ካብቤተ-ሰብ ዝውረስ ሃይማኖት ምርጫኹም ብዘይምዃኑ ሃይማኖታዊ ሰውራ ኣዊጅኩ ም ትኾኑ። ብወገነይ ንኩሉ ምዕባለን ለውጥን ዘይጸልኦ’ዃ እንተኾንኩ ክሳብ ክንድኡ ድፍረት ስለዘይብለይ ነታ ናይ ስድራይ ሃይማኖት ከምታዘላታ ከምውርሻ ኢየ ተቐቢለያ። ኣብዛ መልእኽተይ’ውን ኣነ ንሃይማኖት ዓሊመ ኣይተዛረብኩን ኣይዛረብን ‘ውን። እዃድኣስ እንተደለኹዎ’ውን ኣብዝበጽሖ ስለዘይብለይ እታ ዘመናውያን ዘይትፈትዉዋ “ኣይትመራመር” ትብል ጥቕሲ እምነት ተዋጽኣኒ ኢያ። ክርስትናን እስልምናን ድማ ክልቲኡ ከምሃይማኖተይ ኢዩ። ከምኣጠማምታይ ሃይማኖት ኣይኮነን’ቲ ጸገም። ሃይማኖታዊ ትእዛዛት ብእወታኡ እንተተጠቒምናሉ ሓያል ስነ-ምግባር ኮይኑ’ዩ ዝስማዓኒ። ንኣብነት ዓስርቱ ትእዛዛት እንታይ መንቅብ ኣለዎ? ጸገም ሃይማኖት ፖለቲከኛታት ክጥቀሙሉ እንከለዉ ኢዩ ዝፍጠር። ስለዚ ብስም ሃይማኖት ወይ ኣ ንጻሩ ዓሊም ካ ዝፍጠር ቅዝፈት ከምትእዛዝ ኣምላኽ ጌርካ ዝውሰድ እንተኾይኑ ብ ዓንተቦኡ “ናይ ቄሳር ንቄሳር” ስለ ዝተባ ህለ እነሀትልኩም’ዛ ዓለም።

ድሕሪ ናጽነት ብዘይካ ተጋደልቲ ንህዝባዊ ግምባር ዝነቅፍ ሰብ ዳርጋ ኣይነበረን ኮይኑ ይስማዓኒ።። ኩሉ ዝተገብረ ዓገብ ም እንቲ ናጽነት ተባህሉ ተኣሚንሉ ነበረ። ኮይኑ ግን ከምቲ ካልእ ኩሉ ጽላት፡ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳይ’ውን ዝድገፍ ዝንቀፍ መ ዳያት ከምዝነበሮ እዝክር። ሽዑ ሕሙም ኮነ ክሳብ ምዉት ብጾሎት ዘተንስኡ ከምዝተራእዩ ዝተወርየሉ እዋን ነበረ። ብፍላይ ድሕሪ’ቲ ዳግማይ ኲናት ድማ ተጋደልቲ ቅዱስ መጻሕፍቲ ናይቶም ኣገልግሎት ኣኪቦም ከምዘንደዱ ስለዝተወርየ ሓቅነቱ ን ምፍላጥ ዝኣክል ንሓደ ኣቐዲመ ዝተላለኹዎ ፓስተር ተወከስክዎ። ንሱ ንብዙሕ ካብቲ ዝበሃል ብንጹር ስለዝገለጸለይ ኢየ ኣ ነ ድማ ብዛዕባ ውድብና ኣብሃይማኖት ዝነበራ ኣጠማምታ ዘውግዖ ዝነበርኩ። ማለተይ ተጋደልትስ ብሓቂ ዲዮም ቅዱስ መ ጽሓፍ ኣቃጺሎም? ከምኡ እንተነይሩ ስለምንታይ? እንተዘይተገብረኸ ስለምንታይ ተወርዩ? ብጉቡእ ስለዝተረዳዳእና ብወገነ

ይ ንፓስተር ኣይጸላእኩዎን’ሞ ምስብዙሓት ሰዓብቲ’ታ ሃይማኖት ድማ ኣላለየኒ።

ካብ ዕለታት ሓንቲ መዓልቲ ናብ ሓንቲ ኣብ ድሕሪ ቤትፍርዲ ዞባ ማእከል ዝተዳለወት መርዓ ኣባላቶም ዓዲምኒ ከድኩ። ከ ምቲ ጉቡእ ስነ-ስርዓት ጽምብል ንምግባር ንሱ ኣብቲ ኣብ ቅድሜና ዝነበረ ደረጃታት ካብ መርዓውቲ ለጠቕ ኢሉ ጾሎት ጀ መረ። መደረኡ ሓያል ዘረባኡ ንጹር ክንሱ ዝረኣኹዎ መልሰ-ግብሪ መንእሰያት ኣመና ገረመኒ።ንሳቶም ኩሎም ኣዒንቶም ኣዐ ሚቶም፡ ነቲ “እንሀለ!” እናበለ ዝሕብሮም ዝነበረ ምስሊ ተራእይዎም ኣብራኾም ጾረን ምስካም ስኢነን ከንቀጥቅጣ እንከለዋ ን ዝፈሰሰ ኣይሂ ንብዓትን ዝረኣያ ኣዒንተይ፡ ነቲ ኩሎም ዝረኣይዎ ምስሊ ክርስቶስ ክርእይኦ ኣይከኣላን’ሞ፡ እቲ ኣብኡ ዝወ ረደ መንፈስ ክርስቶስ ንበይነይ ክሰርጸኒ ብዘይምኽኣሉ እቲ ኩሉ ካብ ደቂ-ተባዕትዮ ኮነ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ክሓፍሶ ዝቐነኹ ናይ “ኣምላኽ ይባርኽካ” ባርኾት ግዲ ምጥቃም ኣብይኒ ብልበይ ንኩሎም ጽቡቕ ተመንየ ብዕሙቶም ነፊጸ ብምኻደይ ክሳብ ሎሚ ይሕመ ይህሉ። ኣነግና እንትርፎ ምውጽአይ ካልእ ስለዘይኣበስኩ ምስፓስተር ከምቀደምና ንራኸብን ነውግዕን ኣለና።

መንእሰይ ኮይነ ከምዝሓለፍኩ ትኣምኑ እንተኾንኩም ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣጋጣሚ ዝጠቐስኩዎ ኣነ’ውን ከም ወወክማ፡ ወሴ ክማ ዝኣመሰላ ማሕበራት ርእየ። ኣብ ሰውራ’ውን እቶም ኣብራኾም ዘይደረቐ መንእሰያት ብፍላይ ድማ ተመሃሮ ቤት-ትም ህርቲ ሰውራ ክምደቡን ተመዲቦምን እንታይ ይሰርሑ ነይሮም’ውን ርእየ። ሎሚ ኮይኑ ንርእስነተይ ከምሓደ ወላዲ ቀንዐ፡ ተ ዋቐዐ ኣብርሲ’ዚ ዘሎ ወለዶ ዘለኒ ኣሉታዊ ትዕዝብትታት ኣተሓሳሲብኒ ክገንሕን ክምዕድን ምብቃዐይ ኣነ ጥራይ ኣይኮንኩን ዕድለኛ። ብቀንዱስ ናይሎሚ ወለዶ ክኸውን ከምዝነበሮን ከምዝግብኦን ስለዝኣምን ፈጺመ ኣየስተማስልን።

“መንእሰይሲ ክንዲ ከምወናኒ መዓር ንህበ-ጽጌናይ ዝዋፈርን ዝናኸስን፡ ፍርያቱ፡ ዘርኡን መረበቱን ጠንጢኑ ክነፍጽ፡ ኣብ ዘዝ ነጠቦ ድማ ኣብ ቤተ-ጸሎት ክዓጉግ ኣይግድን! ኣይዕድሚኡን ኣይባህሪያዊ ተልእኾኡን’ውን” ንዝብል ናይ ኣቦ ማዕዳ ዝመጽእ ተግሳጽ መሰረቱ ኣብምንታይ ዝተመርኮሰ ከምዝኾነ ኣጸቢቐ እፈልጦ ስለዝኾንኩ ምንም ዘሰክፈኒ ነገር የለን። ምናልባሽ ኣነ ከ ረዳኣኩም ክብል ክንዲ ዝፈልጦ ዘበለ ክዛራባዕ ትሓስቡ እንተኰንኩም ተጋጊኹም። በታ ትጥዕም ብልሓት ክንዲ ነታ ግዜ ት ኣኽላ ጥራይ ክዛረብ ኢየ ዝሕልልን ዘምሕረለይን። እሞ “ቤተ-ክርስትያን ኣይትስዓሙ” ኣይበልኩኹምን። ናይ ወለድኹም ዘ ጥፋእኩም እንተኾንኩም ቀንዲ ተሓታቲ እዚ ዘሎ ስርዓት ብምዃኑ ንምዕራዩ ምምካት እምበር፡ ዓወትካ ክትሓፍስ ንቤተ-ክ ርስትያን ዕቑባ ምሕታት ኣይግድን። ብሓቂ ኣማኒ ሰብ ኣስተምህሮ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከጽንዕን ክፍጽምን ግዱድ ኢዩ።

ብዛዕባ …..”ፍልስፍናኹምኣብጁባኹም።ብሕዝቢዝነቐለንረብሓንሃንቅውታንሕዝቢዘገልግልለውጢእዩዘድልየና ዘሎ”…ዝተባህለ፡ በሃሊቱ ብሓቂ ኣደ እንተኾይና ‘ተባህለ’ ተባሂሉ ክንዲ ናይ ስግር ፍልስፍናታት ምምዕዳው ብዛዕባ መስዋእቲ ኣዴ ና’ንዶ ንዛረብ። ሓንቲ ስድራኣ ተዋፍር ኣደ፡ ዝረገጽዎ ለምለም ተዛረብዎ ቀለም ክኾነሎምን እሾኽ ከይወግኦምን መሪቓ ናብ መስገደል ትልእኮም ተገዲዳ’ምበር እቶም ናብ ፈተና ዘፋነወቶም ኣሕዋታ፡ ደቃን ሰብኣያን ብምዃኖም ኣብ ደምባኣ እምባሕ ክብሉላ ክውዕሉ መዓስ ምጸልአት? ዓላማኣ ሸቶኡ ክወቅዕ ኣምላኽ ክሕወሶ ጾሎታ ከተብጽሕ ቤተ-ክርስትያን ምስከደት ወዮ ም ሕቖኦም ጠባጢባ ዘፋነወቶም ልኡኻታ ኣብኡ የሐው-የሐው ክብሉ ምስዝጸንሑዋ፡ ንዐዖም ኣብኡ ገዲፋ ንሳ ‘ንረብሓን ሃንቀውታን ሕዝቢ ዘገልግል ለውጢ’ ከተምጽእ ክትወፍር ማለታ እንተኾይኑ ግርም። ንሱ’ሞ ርኢናዮን ንርእዮን ኣለና። ተራ ናይተን ጀጋንኑን ወለድቲ ጀጋኑ ኣዴታትና፡ ኣሕዋትናን ኣንስትናን መዓስ ኣቖናጺብና ንፈልጥ! ሎሚ’ካ’ሞ ኮነ ዘመን ወነንቲ ወርቂ ማህጸንን ሰዓምቲ ኣእዳው ወዲ ወርቂ ማህጸንን!! ከምኡ ምባለይ ድዩ ‘ቲ ኣብጁባይ ከእትዎ ዘለኒ ፍልስፍና?

ሃይማኖት ከምዘይፈልጥ ተወቒሰ። ሓቂ ኢዩ እንተኣረምኩሙኒ። ግን መዐቀኒኹም ንርእሱ ሚዛን ከድልየኩም ኢዩ። ማለት ብዛዕባ ንእግረ-መገደይ ዝተዛረብኩዎ ክንድኡ ኣይመድለየን። ንበል ክርስትና ብክርስቶስ ከምተፈጥረ እንተተሰማሚዕና መጀ መርታ ሃይማኖት ክርስትና እንታይን ኣበይን ነይሩ ኣይጸቐጥኩሉን። ኣባ ኦዲስዮስን ፍረሚናጦስን እንታይ ነይሮም? መዓስከ መጹና? ንዝምልከት በበይኑ መልሲ ክህልወና ስለዝኽእል ንግዚኡ ከገድሰና ዘለዎ ዝብሎ እቲ ከምዘይምልከተና ንንዋያ ዝሃ ብናዮ ዓውደ-ኣዋርሕና፡ ጥንታዊ ሃይማኖታትና፡ ግእዝ ቋንቋና፡ ታሪኽ ገዛእትናን ካልእ ነገራትናን፡ በዘን ጥንታውያን ወደባት ና ከምዝኣተወ ክንማሃሮ እመርጽ። ብኡ መለክዒ ኣጠቓቕማ’ምበር ምፍልላይ ክርስትና ብ451 ዓ.ም ድዩ ብ1050? ኣይፈላልየ ናን ኢዩ። ዝሰዓበ ናይ 1535 ፍጻመ ንርእሱ “ኖእ ብ1550 ኢዩ ነይሩ” ከብለና ምኻኣለ። ዝኾነ ኮይኑ ስለ’ቲ እሂን ምሂን ንኩ ሉኹም ወሃብቲ ትኢቶ ኮንኩም ሓፈሻ ተገደስቲ ክብረት ይሃበለይ።

ስለ’ታ ኤርትራዊት ምስላ ዝተባህለ ነገር ነይሩ። እወ፡ ንሓደ ነገር በቢከባቢና ይበሃልን ንጥቀመሉን  ኢና። ዓላማኡ ግና ዝፈ ላለ ኣይመስለንን። ተጠቀስቲ ዝራብዕን መንእሰይን ንኣብ ሓደ ዕድመ ዘለዉ ፍጡራትን ዝህልዎም ሓላፍነትን ክዓሙ ምስ ዘ ይክእሉ ዝተባህለ ናይ ኣባና ምስላ ኢዩ። ከምዝፍለጥ ብእኩብ ብሓባርን ምስማይ ንቡር ኢዩ። ኣጣል፡ ኣእዱግ፡ ደርሁ ህበይ ፡ ከብቲ… ንብል ኢና። ደርሆ እንተጠቐስና፡ ክልቲኡ ጾታ ብንእስነቱ “ጫቝት”፣ ቀጺልና ኣርሒ፡ ኣርሓ፣ ደርሆ፡ ደርዃዕ፣…… ኢልና ንጽውዖ። ከምኡ ህበይ ብህጻኑ/ና “ዋጭል” ምስጎበዙ “ሽደን”፡ ምስ ዓበዩ ንኣንስተይቲ ‘ህበይ’ ንተባዕታይ ‘ጋውና’ ይበ ሃሉ። ናይ ከብቲ ድማ ብንእስነቶም ‘ምራኽ’ ምስጎበዙ ዝራብዕ ኣርሒ፣ ኣርሓ፡ ላም፡ ኣብ ኣገልግሎት ማሕረስ ምስተመደበ ኣርሓነቱ ስለዝምስራሕ ብዕራይ፣ ተስታይ..…ይበሃል። ናይ ሰብ ድማ ከም ህጻን፡ ቁሩብ ጸኒሕና ጾታ ፈሊና ዕንዱ፡ሕንጢት፣ ቀጺልና ጎርዞ፣ ኮተቴ፡ ማእከላይ ዕድመ ምስበጽሑ ብሓባር “መንእሰያት”፡ ምስ መሰሉ ድማ መርዓት፣ መርዓዊ፡ ሓዳሮም ም ስፈለዩ ከኣ ሰበይቲ፣ ሰብኣይ፡ ኣብ ደረጃ ጸሓይ ዕራብ ሽማግለ፡ ኣረጋዊት፣ ኣረጋዊ፡ …ተባሂልና ንከፋፈል። ነዚ ኩሉ ደረጃታ ት ሓሊፍ ዓዲ ሞት ምስተፋነና እንደገና ኣብታ ንኸዳ ዓለም ወይ ኣብዛ ዓለምና ድሕሪ ምጾታት ብተኣምር ፈጣሪ ፈለኽለኽ ኢልና ምስተንሳእና እንደገና ነቲ ኩሉ ዝሓለፍናዮ ደረጃታት ክንደግም ኢዩ ሕልምና። እንተኾነ ሽዑ’ውን ብዛዕባ’ዚ ዓለማዊ ጌጋታትና ክንእርሞዲና ወይስ ኣይፋል ዝፈለጥኩዎ የብለይን።

ኦይ! ስቕኢለ’የኮ ሰብኣየይ! በሉ ሓደራኹም ትርጉም ኣይነዘንብዕ። ዘረባይ ከምቲ ገለ እናጸለየ ንኣሽቱ ድማ ይግርግሩ……..ዝተ ባህለ ኩሉ ክሊ ዕድመ ነናቱ ዕማምን ተልእኾን ስለዘለዎ፡ ጣልቃ ምትእትታው ነገር ስለዘበላሹ ግቡኣትና ንፈልጥ ንረዳዳእ፡ ንተሓጋገዝን ንሰማማዕን ድማ! ካብኩሉ ዋላ’ዃ ውልቃዊ እንተኾነ ብኣምልኾ ጸዎታ የለን’ሞ ንጠንቀቕ።

ክሳብ ዝስዕብ ሰላም ንዩለይ!!

ጎደፋ፡

 

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
15 COMMENTS
  • Filmon May 1, 2014

    Well Said Godefa,,,,,We,today’s youth are Cowards trying to hide behind the curtains of religion instead of facing the truth. “INTAY GEDESENI GENERATION”

  • Hidat May 3, 2014

    FILMON
    NAY NEBSKA GIBER. WARSAY MENESEY DO AYKONEN?????

    HITO GODEFA EKO SILEMINTAY MENESEY ANXAR MENGSTU ZEITELALE EYU .EZI NINEN YETEFO??

POST A COMMENT