Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ሕማምካ ክንዲ ምፍዋስ: መመኽኔታ ሃሰስ፡ ይትረፈና !

ንበይናኻ ምዝራብ ጽላለ እዩ፡ ምስ ነብስኻ ምዝራብ ግን ንበይንኻ ምዝራብ ማለት ኣይኮነን። ሰብ ምስ ነብሱ ብዕቆት ክዛረብ ከሎ እዩ ናብ ሓቂ ዝቐረብ። ኣብ ዓሚቝ ክትዕ ምስ ነብስኻ፡ ሓቂ እናፈለጥካ ተጻረርትኻ ከይሕጎሱ ኢልካ ስለህልኽ ምሕሳው፡ ወይ

ንበይናኻ ምዝራብ ጽላለ እዩ፡ ምስ ነብስኻ ምዝራብ ግን ንበይንኻ ምዝራብ ማለት ኣይኮነን። ሰብ ምስ ነብሱ ብዕቆት ክዛረብ ከሎ እዩ ናብ ሓቂ ዝቐረብ። ኣብ ዓሚቝ ክትዕ ምስ ነብስኻ፡ ሓቂ እናፈለጥካ ተጻረርትኻ ከይሕጎሱ ኢልካ ስለህልኽ ምሕሳው፡ ወይ ድማ፡ ሓቅነቱ ብዘየገድስ ቅኑዕነት መርገጺኻ ምውዕዋዕ ቦታ የብሉን። ምስ ነብሱ ናይ ብሓቂ ብዕምቆት ዝዛረብ ሰብ፡ ነብሱ ከታልል ኣይክእልን እዩ። ንብዙሓት ኤርትራውያን ዝጎድለና ዘሎ ድማ እዚ ኩነት’ዚ እዩ። ምስ ነብስኻ ምዝራብ።

ሕጂ ከልዕሎ ደልየ ዘለኹ ኣርእስቲ ተረፍ ናይቲ ‘ልቢ ሳላ ዝገበርና ልቢ ወሲኽና’ ብዝብል ኣርእስቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘቕረብኩዎ ምስ ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ከምኡ ‘ውን ተሳታፍነት ኣብ ቃልሲ ንለውጢ ዝተኣሳሰር ትሕዝቶ እዩ።

ኣብዚ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝግበር ጻዕሪ፡ ነብሰይ ደሚርካ ብዙሓት ኤርትራውያን፡ ነቲ ብጥልመት ዝላደየ ህዝቢ ኤርትራ ራብዓይ ግዜ ጥልመት ከየጋጥሞ ስግኣት ከምዘልዎም ርዱእ እዩ። ምናልባት እቶም ፍሩያት ወለዶታት ጥልመት፡ ኣብ ኣርብዓታት (ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኵናት ዓለም) ኣብ ተመሳሳሊ መግዛእታዊ ኩነታት ዝነበራ ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነተን ክጓናጸፋ ከለዋ ህዝቢ ኤርትራ ተመሳሳሊ ዕድል ተሓሪሙ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ምሕደራ እንግሊዝ ንሓያለ ዓመታት ኣብ ሰንፈላል ምጽንሑ፡ እቲ ንድሌት ህዝቢ ኤርትራ ብምዕምጻጽ ኣብ መንጎ ኤርትራን ዘውዳዊ ስርዓት ኢትዮጵያን ዝተገብረ ፈደራላዊ ጽምዶ፡ ኣብ ሱሳታት ብንጉስ ሃይለስላሰ ብሓይሊ ምፍራሱ፡ ኣብ መወዳእታ ድማ፡ እቲ ብመስዋእቲ ዓሰርተታት ኣሽሓት ጀጋኑ ኤርትራውያን ዝተረኽበ ናጽነት ኤርትራ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ባኺኑ ምትራፉ እዩ።

ካብቲ ጓናዊ ጥልመታት ዝሓሰመ ከብድኻ ዝቐርጽ ክድዓት ግን፡ በቲ ህዝቢ ኤርትራ ‘ናተይ’ ዝብሎ ዝነበረ ዓማጺ ኢሳያስን ጉጅሊኡን ዝተፈጸመ ጥልመት እዩ። ዝርዝር ናይቲ ኢሳይያስ ዝፈጸሞ ክድዓት ነዊሕ ‘ኳ እንተኾነ፡ ብሓጺሩ ግን፡ ምእንቲ ግበታ ስልጣን ክብል፡ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘመዝገቦ ዓወት ጨውዩ፡ ንዲሞክራስያዊ ምስግጋር ኤርትራ ዓምጺጹ፡ ንሃገርና ኤርትራ ናብ ፍሽለትን ውድቀትን ኣምርሑ ንህዝብና ምብትታኑ፡ ንሃገርና ኤርትራ ድማ ኣብ ውድቀት ኣገምጊሙዋ ምህላዉ እዩ።  ክብደት ናይዚ ኣጋጢሙና ዘሎ ውድቀትን ፍሽለትን ከኣ‘ዩ ንስግኣትናን ምጥርጣራትናን ዘዕብዮ። ኣባሓጎታትና፡ ኣቦታትና፡ ንሕና ብሪጋ ተጠሊምና ኢና ‘ሞ መጻኢ ወለዶ ኤርትራ ካብ ቀጻሊ ጥልመት ክድሕን ምእንቲ፡ ተጻውሮ ጥልመትን ክድዓትን ደው ከነብል ሓለፍነትናን ግቡእናን እዩ።

እቲ ስግኣት፡ ልክዕ ከምቲ ስርዓት ህግደፍ ዝገበሮ፡ እዚ ብስም ህዝብን ዲሞክራስያዊ ለውጥን ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ፡ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ብዘይሕልዉ ጉጅለታት ተጨውዩ ንዋያ ከይከውን፡ ንህዝቢ ኤርትራ ዘየገልግል፡ ብሕጊ ዘይቕየድ ዘይፍትሓዊ ስርዓት ከይትከል፡ ዕብለላ ስልጣንን ዓመጽን ከይቅጽል፡ ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ኮይኑ ከይነብር እዩ።

እቲ ስክፍታ ካብ ባዶ ዝብገስ ኣይኮነን፡ ዓበይቲ ምልክታት ኣለዎ። ነቶም ምልክታት ዝቕርም ዕቱብ፡ ውዱብን ረቂቕን ምንቅስቓስ ይኹን ኣካል ግን የለን። እተን ብመልክዕ ውድባት ተጠርኒፈን ዘለዋ ፖለቲካዊ መንቅስቓሳት ብብቕዓተን ኮነ ዘለወን ራእይ ድኹማት፡ እቲ ዝሰፍሐ ሓፋሽ ከኣ ‘እንታይ ገደሰኒ’ ወይ ከኣ ‘ምስ ሰለጠ የርክበሉ’ ብዝብሉ ዝተዓብለለ፡  ኣብ ከንዲ ኣወፋዪ ተጸባዪ ኴንካ፡ ካብ ተሳታፍነት ኣብ ቃልሲ ብምድሕርሓር፡ ካብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሃገርካን ህዝብኻን ተሓቢእካ ክትነብር ምህቃን ዝኣመሰሉ ባህርያት ዘሳሲ እዩ። ልእሙነትካ ተጎዝጕዝካ ምድቃስ ጠቕሚ ኳ እንተዘይብሉ፡ ካብ ዘይሓቖንካዮ ጸባ ጠስሚ ካብ ምጽባይ ግን ይሓይሽ። እቲ ዝኸፍአ፡ ዘይረብሑ መመኽኔታት ሃሰስ ኢልካ፡ ዝሃደምካሉ ጉዳይ መመሊሱ ምስ ሃደመካ፡ ተሓቢእካ ምሕማይን ምቍንጻብን እዩ። ንጉዳያት እንተዘይተሳቲፍካዮም፡ እንተበዅርካ፡ ድሌታትካን ድሌት ናይቲ ክትጣበቐሉ እንተድሊ ሕበረተሰብን ከምዝቦኵር ርዱእ እዩ።

እዚ ጽሑፍ’ዚ ኣብቶም ብውድብ ተጠርኒፍና ንንቀሳቀስ ኣለና ዝብሉ ዘተኮረ ኣይኮነን፡ ብዙሕ ግዜ ብዛዕብኦም ተዛሪብና ኢና። ንኣበጋግሳኦምን ኣመዓባብላኦምን፡ ኣረኣእያኦምን ተወፋይነቶምን ንለውጢ፡ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ከማዕብሉ ዘለዎም ቅሩብነትን ዓቕምን፡ ኣብ መትከላት ዲሞክራሲ ዘለዎም እምነትን ግብራዊ ኣስተዋጽኦን፡ ንስልጣን ዝህቡዎ ትርጉምን ኣቀራርባኦምን፡ ተገዛእነቶም ንህዝቢ ይኹን ናይ ምጽውዋር ክእለቶም ብዝምልከት በብግዚኡ ርእይቶና ኣቕሪብና ኢና። ኣብ ኩሎም’ዞም ዝተጠቕሱ ዓምድታት ዘርእዩዎ ገስጋስ ዘገምታዊ እዩ። ካብ ኩሎም እዞም ጉዳያት ውጽእ ኢሎም ብዘገምታኦም ዝረኣዩኻ ክልተ ኣሉታዊ ትዕዝብታት ኣለዉ። እቲ  ቀዳማይ፡ ማዕረ’ቲ ኩነታት ኤርትራ ዝጠልቦ ህጹጽነት ወኒ ለውጢ ዝስምዖም ዘይመስሉ ምዃኖም እዩ። ገሊኦምስ ወረ ተግባራቶም ከተስተብህለሉ ከለኻ፡ ከምቲ ቆልዓ ሌካ-ሌካኡ ቀልጢፋ ከይትውድኦ በቒቑ፡ ብጥንቃቐ ክልሕሳ ዝውዕል፡ ለውጢ ህሩግ ከይብሎም ነቲ ቃልሲ ዝከናኸኑዎ እዮም ዝመስሉ። ካብኡ ዝገደደ ድማ፡ ድሕሪ ዓሰርተታት ዓመታት ናጽነት፡ ኣብቲ ‘ጀብሃ-ሻዕብያ’ ዝብል ብዓይኒ ህዝቢ ኤርትራ ቀደም ዝበለየ ፖለቲካዊ ፍልልያት ተሰሚሮም፡ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ከማዕብሉ ዘይከኣሉ ባእታታት ምህላዎም የተሓሳስበካ። ኣብዚ ኣብ ሻዕብያ ዝነበሩ ሚኒስተራትን ጀነራላትን ከይተረፉ፡ ንግጉይ ኣካይዳ ናይቲ ስርዓት ብምቅዋሞም ተሓይሮም ዝሳቐዩሉ፡ ገለ ‘ውን መስዋእቲ ከፊሎምሉ ዘለዉ እዋን፡ ፖለቲካ ጀብሃ ዝዝክር ኣእምሮ፡ ምስ ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ዓቢ ጋግ ዘለዎ እዩ። እቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝተኻየደ ኵናት ሕድሕድ ንመን ዘይጕሃዮ? ኣብዚ እዋን’ዚ ግን ታሪኽ እዩ። ብድሕሪኡ ‘ውን ክንደይ ታሪኻት ሓሊፎም ኣለዉ። ኣብቲ ብ1998 ዝተኻየደ ኵናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሰንከሉን ኣሕዋቶም ዝተሰውኡዎምን ኤርትራውያን ‘ኳ፡ መድረኾም ታሪኽ ኮይኑ፡ ናብታ ‘ጸላኢትና’ ኢሎም ዝተዋግኡዋ ኢትዮጵያ ይስደዱ ኣለዉ።

ኣብዚ መደረኽ’ዚ፡ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ይኹን ተጋድሎ ሓርነት ካብቲ ውድባዊ ኣተሓሳስባ ርሒቑ፡ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ከማዕብል ኣለዎ። ብዙሓት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ኤርትራውያን ሕጂ ዘይኮነስ፡ ሽዑ ንሽዑ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ብህዝባዊ ግንባር ዝወረደ መጥቃዕቲ ብውዑዩ ኸሎ፡ ተወፋይነቶም ንዕላማ ብስራሕን ንግብርን ዘረጋገጹን ዝተሰውኡን ማእለያ የብሎምን። እተኾነ፡ ኣብተን ከም ወድባት ተቓውሞ ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ውድባት ኮነ ገለ ውልቀሰባት እቲ ናይ ቀደም ውድባዊ ኣተሓሳስባን ስምዒትን ከምዘሎ ብዘይቃልዓለም ምጥቃሱ የድሊ።

ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ‘ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ እዞም ምልክታት እዚኣቶም በጨቕ ክብሉ ተራእዮም እዮም።  ብድሕሪኡ ገምጋም ጉባኤ ንምክያድ ዝፈተኑ ዘለዉ ኤርትራውያን ‘ውን፡ ‘ነባሪ ሰዓርን፡ ነባሪ ተሳዓርን’ የለን ኢሎም፡ ነቲ ጉባኤ ከም ዓወት ናይታ ኣብ 1981 ብህዝባዊ ግንባር ‘ተሳዒራ’ ዝብሉዋ ጀብሃ፡ ከም ስዕረት ናይታ ቀደም ‘ስዒራ’ ዝብሉዋ ህዝባዊ ግንባር ኣምሲሎም ክዛረቡሉ ዝስምዑ ኣለዉ። ኢዶ! እንኳዕ ‘ኳ ኣብ ክልቲኡ ውዓልና እዩ ዘብል። ኩሉ ሳዕ፡ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ንዝኽሰት ፖለቲካዊ ፍልልያትን ምትዕብላልልን በዚ ናይ ሰዓርን ተሳዓርን ኣምራት ክትገልጾ ምፍታን፡ ናብ መወዳእታ ዘይብሉ ስምዒታዊ ምትህልላኽ እዩ ዘምርሕ። ሕድሕድ ምጽውዋር ሃገራውያን ካብ ምምዕባል ዘዐንቅጽ ዘይሃናጾ ኣቀራርባ ‘ውን እዩ።

እዚ መደረብታ ናይቲ ሎሚ ናይ ህግደፍ ጌጋታትን ድኻምን ክትጽብጽብ ከለኻ፡ ‘ንሕና ‘ኳ ኣብ 70ታት ዲሞክራስያዊት ከምዘይኮነት ንፈልጣ ኔርና ኢና፡ መስመርና እዩ ቅኑዕ ዝነበረ’ እናበሉ ናይ ቅድሚ ትማሊ ጽውጽዋይ ዘዕልሉኻ  እዩ። በጃኹም! ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ ዘድልዮ ዘሎ፡ ከመይ ጌርካ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዘሳትፍ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኣዋዲድካ፡ ነዚ ሕማም ቄኖ ኮይኑዎ ዘሎ ዲክታተርያዊ ስርዓት ህግደፍ ካብ ስልጣን ብምእላይ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ምርግጋጽን ሕጋዊ ስርዓት ምትካልን እዩ።

ኩሉ ኤርትራዊ ብዝያዳ ድማ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከብ ህዝቢ፡ ከም ፖለቲካዊ ጽውጽዋይ ኣብ ዝርእዮ ፍልልያት ዝተመርኮሰ ቃልሲ፡ ክስጉምን ክዕወትን ኣይክእልን እዩ። እዞም ኣብ ሓደ ስጉምቲ ተዓዊትና ኢሎም ክጀሃሩ ዝደናደኑ ዘለዉ ድማ ኣብ ናይ ለውጢ ሃንቀውታ ክነብሩ እዮም። ብዘይህዝባዊ ተሳታፍነት ዝመጽእ ለውጢ ከምዘየለ፡ ነቶም ጸናጽል ለውጢ ከይሰምዑ ዓሰርተታት ዓመታት ዘሕለፉ ኣሕዋትና ክነግሮም ኣየምሕረልናን እዩ።

እቲ ሽግር ብቐንዱ ግን፡ ናይቶም ሕዱር ኣረኣእያ ዘዕቆቡ ጥራይ ኣይኮነን። ኣቐዲምና ወስ ከምዘበልናዮ፡ ነቲ ረቂቕን ድሩዕን ዕርድታቶም ፈንጢስካ ተሳታፋይ ኣብ ክንዲ ምዃን፡ ምዃን እንተኣብዩካ ኸኣ፡ ብቑዕ ኣማራጺ ቃልሲ ኣብ ክንዲ ምጥያስ፡ ተዓዛባይ ኬንካ ምንባር ‘ዩ እቲ ኣውራ ጸገም ኮይኑ ዘሎ። ኣብ መስርሕ ቃልሲ ተሳቲፍካ፡ እኽሊ ወይ መንፊት ክሳብ ዘይኮንካ፡ ኤርትራን ህዝባን፡ ብቑዕ መራሒ ክትረክብ ‘ያ፡ ዝበለጸ ኩነታት ክገጥማ እዩ፡ ስልጣን ንህዝቢ ክርከብ እዩ፡ ኢልካ ብድቁስካ ምሕላም ኣጕል ትምኒት እዩ።  ብኣካል ተሳቲፍካን ተወፊኻን ንኩነታት ባዕልኻ ክሳብ ዘየጠዓዓምካዮ ውሕስነት ክትረክብ ኣይከኣልን’ዩ። ኣንጻር ጸላኢኻ ጥራይ ኣይኮንካን ትቃለስ፡ ኣብ ቃልሲ ‘ውን ቃልሲ ክህሉ ኣለዎ። እቲ ፍልልይ፡ ንጸላኢኻ ከተውድቖ ክትቃለሶ ከለኻ፡ ንብጻይካ ክትሃንጾ ምቅላስ ምዃኑ እዩ። በዚ መንጽር’ዚ ምስ ነብስኻ ከይተረፈ ‘ውን ትቃለስ ኢኻ። ብዝኾነ እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ዘይተሳታፍነት፡ እዚ ከይተፈለጠና ዝወዳእናዮ ምኽንያት፡ ጽልዋ ኣረጊት ፖለቲካ ዘለዎ፡ ረቂቕን ርኡይን ኣገባብ ምግላልን ምንጽጻልን እዩ።

እቲ ካልኣይ፡ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍ ክጸቕጠሉ ምዃነይ ከምዝኣመትኩዎ፡ ሓደ ኤርትራውያን ካብ ቃልሲ ንምኽዋል ከም ዕንቅፋት ተሳታፍነት ካብ እንጥቀመሎም ዕባራ ምኽንያታት ሓደ፡ ጉዳይ ኢትዮጵያ እዩ። ‘ጉባኤ ኣብ ጸላኢትና ኢትዮጵያ ብምክያዱ፡ ኣይተሳተፍናን ወይ ድማ ኣይንድግፎን ኢና፡ መደበር ተቓውሞ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ኣይቃለስን ኢና’ ዝብል ኣበሃህላ ብብዙሓት ይስማዕ እዩ።

ኢትዮጵያ መደበር ተቓውሞ ክትከውን ዘገደደ ግን ኩነታት እዩ። እንተደሊኻን እንተኽኢልካን ብወገን ሱዳን፡ ብየመን፡ ዋላ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከይተረፈ ክትቃለስ ትኽእል ኢኻ። ቃልሲ ንለውጢ ‘ኮ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ‘ውን ተኻይዱ እዩ። እዞም ብውልቀምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ተዘሪዖም ኣብ ቤትማእሰርቲ ዝሓቁ ዘለዉ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ህያው ኣብነት ናይቲ ፈተነ እዮም። ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ‘ሞ ይጽንሓልና፡ ኣብቲ ኣብ ኤውሮጳን ኣመሪካን ኣብ ቅድሚ ገዛና ዝካየድ ንስርዓት ህግደፍ ዝቃወም ሰልፍታት ዘየሳትፈና ምኽንያት ከ ደኣ ካርታ ኢትዮጵያ ኣብ ታቤላ ተለጢፉ ስለዝረኣናዮ ዲዩ?

ናብ ተመክሮ ቃልሲ ናጽነት ኤርትራ ተመሊስና ታሪኽና እንተተወኪስና፡ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሃዋህው ኤርትራ ዘይኮነ፡ ብቐንዱ ንሱዳን ከም መበገሲ፡ መጸግዒ፡ እንሓንሳብ ድማ ከም መወሰኽታ ደጀኑ እናተተቕመ ተቓሊሱ’ዩ ኣብ ዓወት ዝበጽሐ። ሽዑ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝገሸ ጸላኢ እናሃለወና፡ ደጀንነት ህዝቢ ንምርካብ ቀሊል ነይሩ ክንሱ፡ ጸግዒ ጎረቤት ሃገር ክደሊ ግድን ምንባሩ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ናይ ሕጂ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ፡ ካብ ከብዲ ዓዲ ዝቦቖለ ምዃኑ ንኣድላይነት ደገፍ ጎረቤት ዝያዳ ግድን ከምዝገብሮ ምርዳእ ኣየሸግርን እዩ።

ኢትዮጵያ መርገጺ እግሪ ተቓወምቲ ምፍቃዳ እምብኣር፡ ንህግደፍን ደገፍቱን ቅርጸት፡ ንህዝቢ ኤርትራን ደላዪ ሰናዩን ከም ዓቢ ዕድል እዩ ክቑጸር ዘለዎ። እቲ ሕቶ፡ ነቲ ዕድል ብኣድማዕነት ዶ ንጥቅመሉ ኣለና እዩ ክኸውን ዝግባእ። እምበር ከም መመኽኔታ ህድማ ካብ ቃልሲ ክንጥቀመሉ መልክዕ የብሉን።

ዝኾነት ጎረበት ሃገር ንማለቱ ባይታ ቃልሲ ኣይተፍቅደልካን እያ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ‘ውን ከምኡ፡ ነዚ ዕድል’ዚ ንተቓወምቲ ኤርትራ ከፍቅደሎም ከሎ ረብሓን ምኽንያትን ኣለዎ።

እቲ ረብሓ ግን እንታይ እዩ?

እቶም ኤርትራውያን፡ ኢትዮጵያ ካባና ትደልዮም እያ ኢልና እንጠራጠረሎም ረብሓታት ኣብ ክልተ መቒልካ ክረኣዩ ይኽእሉ። እቶም ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዝስርዑ፡ ዝተኸፋፈለት፡ ስኒት ዘይብላ ድኽምቲ ኤርትራ ከምእትህሉ ብምግባር፡ እንተ ዓሚጻ፡ ዓብሊላ፡ ወይ ብመንገዲ መጋበርያታታ ኣፍትያ፡ ንባድመ ከም እጀታኣ ከተትርፋ፡ ንወደብ ዓሰብ እንተሓመቐት ብነጻ ክትጥቀመላ፡ ብዓቢኡ ድማ ብኣኣ ዝዝወር ሳተላይት መንግስቲ ተኺላ ካብ ኤርትራ ባህ ዝበላ ረብሓታት ክትግፍጥ ዕላማ ኣለዋ ዝብል፡ ብውዲትን ዓመጽን ዝርአ ተጠርጣሪ ረብሓ ክኸውን ከሎ፡ እቲ ኣብ ካልኣይ ክፋል ጠሚርካ ዝርአ ረብሓ ኢትዮጵያ፡ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተጻባኢ ስርዓት ህግደፍ ተወጊዱ፡ ንድሌትን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ስርዓት ኣምሳያኡ ተተኺሉ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቤቱ ሰላም ረኺቡ ኣብ ከባቢኡ ምስ ዘለዋ ሃገራት ብሰናይ ጉርብትናን ምክብባርን ሓባራዊ ረብሓታት እናተኻፈለ ዝነብረሉ ኩነታት ምፍጣር ዝሕመረቱ ከም ርትዓዊ ክርአ ዝከኣል ረብሓ እዩ።

እቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ጠቒስናዮ ዘለና ረብሓ፡ ብበለጽ ወይ ብዓመጽ ዝግለጽ እምበር ተራ ረብሓ ‘ውን ኣይኮነን። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ እቲ ንጉዳይ ባድመ ብዝምልከት ብኣህጉራዊ ቤትፍርዲ ዝተዋህበ ብይን መንግስቱ ከምዝተቐበሎ፡ ኢትዮጵያ ንወደባት ኤርትራ በቲ ንቡር ንግዳዊ ኣገባብ ንኽልቲኡ ህዝብታት ብዘርብሕ መንገዲ ክትጥቀመለን ከምእትደሊ፡ ኣብ ኤርትራ ዝትከል ስርዓት ኣብ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ከምዝምርኮስ፡ ብዘየወላውል መንገዲ ኣብ ተደጋጋሚ ቃለመጠየቓት ገሊጹዎ እዩ። ካብዚ ንደሓር፡ ነዚ ቃል’ዚ ብዘየወላውል መንገዲ ኣብ ግብሪ ናይ ምውዓሉ ሕቶ ኣብ ሕመቕን መንፍዓትን ኤርትራውያን እዩ ዝምርኮስ።

‘ከምኡ እንተዝኸውን ደኣ ስለምንታይ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ምሕንጻጽ ዶባት ዘየፍቅድ፡ ንባድመ ናብ ንኤርትራ ዘየረክባ?’ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል እዩ። ኣብዚ እዋን’ዚ ግን፡ ባድመ፡ ካብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንስርዓት ህግደፍ ዘለዋ ፖለቲካዊ ትርጉም ይዓቢ። ኣብዚ ግዜ’ዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባድመ እንተኸደቶ ካብ ዝመጽኦ ፖለቲካዊ ክሳራ፡ ስርዓት ህግደፍ ባድመ እንተመጺኣቶ ዝረኽቦ ፖለቲካዊ ወይ ድማ ፕሮፖጋንዳዊ መኽሰብ ይዓቢ። እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ካልኣይ ክፋል ዝጠቐስናዮ ረብሓታት፡ ምስ ምውጋድን ቀጻልነትን ስርዓት ህግደፍ ብምትእስሳር ዘስዕቦ ሕቶ ‘ሎ። እቲ ስጉምቲ፡ ማለት ንባድመ ንስርዓት ህግደፍ ኣሕሊፍካ ምሃብ፡ ነቲ ስርዓት ዘዳኽም ዲዩ ዘሐይል? በረኣእያ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ባድመ ንህግደፍ ምሃብ ማለት ነቲ ክእለ ዘለዎ ስርዓት ትንፋስ ምሃብ እዩ።

ብዝኾነ፡ እቶም ኣብዚ ኤርትራ ብዓባያ እትበርሰሉ ዘላ እዋን ንባድመ ከም መመሳመሲ ተሳታፍነት ኣብ ቃልሲ ዝርእዩዋ ኤርትራውያን ኣሕዋት ክዝክሩዎ ዘለዎም ነገራት ኣሎ። ንሱ ድማ፡ ባድመ፡ ኣብ ግዜ ቃልሲ ብህዝባዊ ግንባር ንወያነ ሓርነት ትግራይ ተዋሂባ ስለዝነበረት፡ እታ ተዋጊእና ዘምጻእናያ ናጽነት ባድመ ኣብ ዘይብላ ኤርትራ እያ መጺኣ። ሕጂ ‘ውን ስርዓት ህግደፍ፡ ባድመ ዘይብላ ኤርትራ እዩ ዘማሓድር ዘሎ።  ወግሐ ጸብሐ ባድመ ስለዝበለ፡ ጨቢጡዋ ‘ሎ ማለት ኣይኮነን። ዓንገርር ባድመ ‘ውን ሓለፋ ሃገራውነት ዘልብሶ ኣይኮነን። በንጻሩ፡ እዚ ድሕሪ ኵናትን ውርደትን ዝተረኽበ ውሳኔ ባድመ፡ ብሰላምን ብሕግን ጥራይ፡ ብዘይውርደት፡ ክብጻሕ ይኽእል ስለዝነበረ፡ እቲ ስርዓት ካልእ ሓደጋን ዕንወትን ከየስዕብ መታን ተቐላጢፍካ ናይ ምእላዩ ወኒ እዩ ክሕይል ዝግብኦ።

ዘይፍትሓዊ ተጠቃምነት ወደባት ኤርትራ ይኹን ምምስራት ሳተላይት መንግስቲ ‘ውን ብህዝቢ ኤርትራ ቅቡል ስለዘይኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ቀጻልነት ዘለዎ ረብሓ ከምጽኣሉ ኣይኮነን። እዚ ኩሉ ግን፡ ከምቲ ክብ ኢልና ዝጠቐስናዮ፡ ኣብ መንፍዓት ኤርትራውያን እዩ ዝምርኮስ። ኤርትራውያን ኣብ ቃልሲ ተሳታፍነት እንተዕዚዝና፡ ንረብሓ ሃገሮምን ህዝቦምን ዘቐድሙ ብቑዓት መራሕቲ እንተፍሪና፡ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓባራዊ ረብሓኦም ተቛዲሶም ብሰናይ ጉርብትና ዘይነብሩሉ ምኽንያት የለን። ብእንታይ ገደሰንን ስልክይናን፡ ዕቱብ ተሳታፍነት ኣብ ለውጥን ቃልስን ዕሽሽ እንተኢልና ግን፡  ከምዚ ሕጂ ኮይናቶ ዘላ መጻወቲ ዘይረብሑ ኮይና ካብ ምትራፍ ዘድሕና የልቦን።

ክልኦት ብሱል ይኹን ጥረ ዝዝርዘር ምኽንያት ዘይብሎም፡ ብሓፈሻ ‘ኢትዮጵያ ጸላኢትና’ያ ‘ሞ’ ብድፉኑ ናብኣ ገጽና ቁሊሕ ክንብል የብልናን ዝብሉ ስምዒታውያን ‘ውን ኣለዉ። እዚ ኣተሓሳስባ’ዚ፡ እቲ ደጀኑ ምስ ሱዳን ኣዳሪቱ፡ ከምኡ ‘ውን ወተሃደራዊ ስርሒታቱ ምስ ሓርነታዊ ምንቅስቃሳት ኢትዮጵያ፡ ብፍላይ ድማ ኢህወደግ ኣላፊኑ ውድቀት ስርዓት ደርግ ዘረጋገጸ፡ ምትሕብባር ምስ ኢትዮጵያ ውድቀቱ ከምዘቀላጥፈሉ ኣጸቢቑ ዝተገንዘበ ስርዓት ህግደፍ ዝኾስኮሶ እዩ። ዘመተ ቀይሕ ኮኾብ (ሻይድሻይ ወራር) ኣፍሺሉ ህላዊኡ ንምርግጋጽ ወይ ውን ብውድቀት ስርዓት ደርግ ናጽነት ኤርትራ ንምጭባጥ ጥራይ ዘይኮነ፡ እንተላይ ንተጋድሎ ሓርነት ካብ ሜዳ ኤርትራ ንምጽራግ፡ ሓገዝ ኢትዮጵያውያን ዝሓተተን ዝተቐበለን ኢሳይያስ፡ ሕጂ ንሓገዝ ኢትዮጵያ ነውሪ ስለዝበሎ፡ ነቲ መጎተ በእምሮኦም ከየሕለፉ ነውሪ ዝብሉዎ ኤርትራውያን፡ ብዛዕባ ክልተ ነጥብታት ክመራመሩ ኣለዎም። መጀምርያ፡ ስርዓት ህግደፍ፡ ምስቶም ናጽነት ኤርትራ ትማሊ ዘይተዋሕጠሎም፡ ሎሚ ‘ውን ዘይኣምኑሉ ቅንጅት ከይተረፈ ይተሓጋገዝ ምህላዉ እዩ። ብቐንዱ ግን፡ ነቲ ኣብ ቴለቪዥን ወግሐ ጸብሐ ‘ወያነ’ እናበለ ክዝልፎ ዝውዕል መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ብድሕሪ መጋረጃ ተሓቢኡ፡ ተምበርኪኹ ንዘተ ከምዝለመኖ እዩ ዝስማዕ። ‘ኣብ ፖለቲካ፡ ቀዋሚ ጸላእን ፈታውን የሎን’ ይብሃል’ዩ ‘ሞ፡ ናይ ህግደፍ ግን ምስናይ ውርደቱን ለኽበጣኡን ስለዝኾነ፡ ዝበተኸ ፖለቲካ እዩ። እቲ ምስ ኣባላት ካቢነኡን ባይቶኡን ጀነራላቱን ክላዘብ ዘይከኣለ ስርዓት ህግደፍ፡ ካብቲ በጺሑዎ ዘሎ መጻብቦ መወጻኦ ከምዘይብሉ ፈሊጡ’ዩ ከይፈተወ ኣብዚ ምርጫ’ዚ ወዲቑ፡ እምበር ናይ ዘተ ባህርይ የብሉን። ስለዚ ጸዋሪ ውርደቱን ውድቀቱን ባዕሉ እዩ። እቶም ዘደንግጹ ግን፡ እቶም ናይ ገዛእ ርእሶም መዐቀኒ ነውርን ቅኑዕነትን ዘይብሎም፡ ኣእምሮኦም ስኢኖም፡ ከምጽላሎት ኣብ ዝኣተዎ ህጉም ኣትዮም ኣብ ክንድኡ ዝግመዩ መሳኪን ደገፍቲ ህግደፍ እዮም።

ኣብ ኢትዮጵያ ስለዝኸድካ ንኤርትራ ሼጥካያ ማለት ኣይኮነን። ነቲ ዕድልን ነቲ ሓገዝን ብኸመይ ተጠቒምካሉ እዩ እቲ ቁምነገር ክኸውን ዘለዎ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ንጉዳያቱ ባዕሉ ክውስኖ ስለዘለዎ፡ ሰብ ንነብሱ እምበር ሃገር ክሸይጥ ዓቕሚ የብሉን። ምትእምማን ዘለዎ ኤርትራዊ ኸኣ በዚ ናይ ነውራማት ነውሪ ክስከፍን ክጠራጠርን ካብ ተሳታፍነት ኣብ ቃልሲ ክዕንቀጽን የብሉን።

ካልእ ከም ሳልሳይ ክጥቀስ ዝኽእል ማይ ዘይጠዓመ ሓድሽ ዕባራ ምኽንያት ዘይተሳታፍነት ከኣ፡ ‘ኤርትራ ኣህጉራዊ እገዳ ኣጋጢሙዋ ስለዘሎ፡ ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣወንዚፍና፡ ናብቲ ከም ኣመሪካ ዝኣመሰላ ሓያላን ሃገራት ዝኣልማኦ ዘለዋ መቐጸልታ ናይቲ ታሪኻዊ ጥልመተን ዝኾነ ውዲትን ተጻብኦን ነተኵር’ ዝብል እዩ። እቲ ጻሕታሪ ነገር ባዕሉ ክንሱ፡ ሓንሳብ ትወሪረ፡ ሓንሳብ ተኣጊደ እናበለ ብፕሮፖጋንዳ ብምትላል ንህዝቢ ኤርትራ ወትሩ ግዳይ ዝገብሮ ጠንቃም ስርዓት ህግደፍ፡ ከምቲ ንኵናት መህደሚ ካብ ትግባረ ቅዋምን ምትካል ሕጋዊ ስርዓትን ዝተጠቕመሉ፡ ንእገዳ ድማ ዓንቀጽ ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ክጥቀመሉ ምፍታኑ ዘገርም ኣይኮነን። ገለ ንነብሶም ከም ተቓወምቲ ዝቖጽሩዋ ወይ ጉልባብ ተቓወምቲ ዘለዎም ባእታት ነዚ ቃና’ዚ ክደግሙዎ ክትሰምዕ ከለኻ ግን መመኽኔታ ህድማ ካብ ተሳታፍነት ኣብ ቃልሲ ምዃኑ ኣይትስሕቶን።

ዲሞክራስያዊ ለውጥን ሰናይ መጻኢ ኤርትራን ዝብህግ ኤርትራዊ፡ ስርዓት ህግድፍ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብምእጋዱ ዘይኮነ፡ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ፡ ኣብ ክንዲ በቲ ኣብ ኤርትራ ዘካይዶ ጃምላዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፡ ጸረ ሰብኣውነት ዝፍጽሞ ዘሎ ገበናትን ውልቀምልካዊ መግዛእቱን፡ ብዞባዊ ምኽንያታት ጥራይ ምእጋዱ እዩ ክቕየመሉ ዘለዎ። ህዝቢ ኤርትራ ብቕሳነትን ሰላምን ንምንባር ዘለዎ መሰል፡ ማዕረ ካልኦት ህዝብታት ዘይምርኣዩ እዩ ከጕህየና ዝግባእ። ንስርዓት ህግደፍ ካብቲ ኣህጉራዊ ንላዕሊ ከእግዶ ዝግባእ ዘቤታዊ ምኽንያታት ኣለዎ። ኤርትራዊ ‘ውን ኮ ወዲ-ሰብ እዩ፡ ንብረት ህግደፍ ኣይኮነን። ‘ውሽጣዊ ጉዳይ’ ብዝብል ምስምስ ሰብኣውነቱ እናተጋህሰ ብዓለም ዕሽሽ ክብሃል ኣይነበሮን።

ይኹን’ምበር፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ከጋጥም ከሎ ‘ውን ምስ ነብስና ክንዛረብ ይግባእ። ‘ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሰብኣዊ ክብረትና ኣብ ምዕቃብ ክተሓባበረናን ክድግፈናን ‘ሲ ንሕና ንባዕልና ኸ እንታይ ጌርና’ ክንብል ኣለና። ተወፋይነትና ንለውጢ ብቓልስን መስዋእትን ከየመስከርና፡ ዝርከብ ሓገዝን ምድንጋጽን የልቦን።

በዚ ኾነ በቲ፡ እቲ እገዳ ኣብ ዝባን ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ዝዓረፈ፡ ከም መቀላጠፊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ከም ብልጫ ክንጥቀመሉ፡ ተሳታፍነትና ኣብ ቃልሲ ንለውጢ ከነዕዝዝ’ዩ ዝግባእ።

ንኹሎም’ዞም ዕባራ ምኽንያታት ደሚርና ክንርእዮም ከለና እምብኣር፡ ካብ ዝኾነ ባዕዳዊ ወገን ንላዕሊ፡ ቀንዲ ጸላእትና ባዕልና ኢና። ሞራልና ጸንቂቕና፡ ናይ ቃልሲ ትህኪት ስለዘርኣና፡ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ብሕሙሙ ‘እንታይ ገደሰኒ’ ዝብል ሕማም ስለዘጥረና፡ ለውጢ ይምጠጠና ‘ሎ። ተሳታፍነትና ኣብ ቃልሲ ክብ ክሳብ ዘይበለን ዘይበሰለን ከኣ፡ እንተስ ሰኣን ለውጢ እንተስ ብሰሪ ስንኩል ለውጢ ዕዳ ኣይክተርፈናን እዩ።

ርሑስ ብዓል ልደት ይግበረልኩም

ኣማኑኤል ኢያሱ

23 ታሕሳስ 2011

aseye.asena@gmail.com

Review overview
28 COMMENTS
 • Freeprisoners December 24, 2011

  2)
  ሕጂ ንስኹም ኣብ ክንዲ ጸቢብ ናይ ደናቑር ኢትዮፕያ ረብሓ ስለዘለዋ ምባል፤ ኣድላይነት ኤርትራውያን ምቕዳም የድልየና ኣሎ። ኣብ’ቲ ኢትዮፕያ ካብና ክትረብሕ ድያ ኣይክትረብሕን ዘብል ግዜ የብጽሓና እምበር፤ ረብሓ ክልትኤን ሃገራት ብቐዳምነት ሰላም ክኸውን ከሎ፤ ብኻልእ ዝስራዕ ድማ ሕጋዊ ንግድ ኢዩ። ብሕጋዊ ንግድ ኤርትራውያን ኣብ ዝደለይዎ ክፍላት ሃገራት ንጊዶም ክምለሱን ክከስቡን ከም ውጽኢቱ ድማ ኢትዮፕያ ብሕጊዊ መስርሕ ኣብ ዝኾነ ክፍል ኤርትራ ንግድታት ክተካይድ ንቡር ናይ ኣህጉራት መስርሕ ኢዩ። ነዚ ኣብነት ዝኾንና ናይ ዘመንና ኣህጉራት ኢሮፕ ንርአ፤ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ ንርኣ፤ ሕቡራት ሃገራት ሩስያ ንርኣ። እንኳን መርየተን ገንዘበን ተኾነ ሓደ ባጤራ’ዩ። ኢትዮ/ኢርትርያ ግዳ ኣዝየን ዝተቐራረባ ሓደ ህዝብን መርየትን። ስለዝኾነ ረብሓ ህዝቢ ብሰላምን ሕግን ጥራይ ኢዮም ዝሕለው።

 • jemal December 24, 2011

  Wawwww…….Amanual you’re great!
  Amanual ; well ; i don’t know what to say . And we don’t know we all Eritreans have to say.
  I mean it’s been said every thing here Mannnnnn………
  Amanual ; it’s very interesting article with a full of truthful and correct. But ; if there is some thing it really; really make me confuse it would be The PFDJ members and the blind supporters.
  Why; because they’re living in denial and they can’t see and undrestand what’s going on; Yet they’re siding with the mercelles and cruel decteter regime in Asmara who is committing a hunnes crime act against his own people and humiliating our people.
  Some times i reach the point where i have a doubtful feeling about some of puppets who worship the decteter if they are are in approprat of state of thier mind or they being a headless. I mean open your eyes; and use your own precise judgegemantal with your own God given brain .And finally please don’t be persuade by PFDj propganda and also dont be like a hours drawn Carriage.

 • gasha December 25, 2011

  hizbi eritra tekawami yikun degafi nab ethiopia mikad kulu hirkrik eluwo dlet hizbi keyajebekum ab ethiopia kedkum hizbi dehan mikads kedu gin ke entay gerkum eyu eti hito u? ab zihalef tsihufat ab awassa kem zitaawetkum ekum habirkum nay higi tsihuf gin eti awet zitebahle zeteratir eyu.Hade haki zitsehafkayo eti nay kedem baesi jebha shaebea nieritra kem zeytekma eyu ezi dima hadish zeykones abti gize eti ewun kulu eritrawi ziteredeo himak tarikna eyu.Eritrawiyan mis mengisti ethiopia temehazikum mis weyane koynkum keteslituwo timineyuwo endateraterkumsi temeliska nenbebti eritrawiyan sidetegnatat nab ethiopia mekediom miknyat guguy habereta kithb miftanka kemti zibelkayo mis nebsika zeykonka tizareb zelakas beynka tizareb mihlawka kihbreka yigded bejaka hizbi eritra arkiku zihaseb mikuwanu aytizengie.

 • gasha December 25, 2011

  badme eti kendi zikesib eti hizbi ab badmen kebabian zinebr koyinu biabiu dima warsay abti kebabi zelo eyu bihlfi mesekin fenji kiftishu weghe tsebhe hiwetom bzeyerefti abhadega teltel ela zela slezi kabzi telaelak tsuhufka armo.
  ember eti kendi weyane neti bota zeygedefetosi beabiu meretna tewerirna ela hiwet buzuhat ethiopiawiyan nikentu kab zihalefe zigedede geben fetsima nihzbi ethiopai bimntay eya emo kitkihso nihilawea ewunsi zitinkif hito eyu. bidhri nay algeris frdi ewun weyane hizbe akiba badme tirah zekones kalie zeynatna mert ewu tewahibuna ela nay hasot festa zigebertosi hade abi miskir eyu hizbi eritran ethiopian dima nezezi yifelto eyu slezi si aytihasu ayblekan eye gin kurub eb giber. Eti tegedasnet nay eritrawiyan ashnkuway do lomi mis ezi kulu information technology kedem ewun bigze dimtsi hafash kone kidmiu ashinkuway do zegedis neger zeytekim were keman keywalet keyhaderet kem tibtsiho zinebert aytitehamel aytizengie beynika aytizareb astebhil dehar aemuroka mis timhrtka maere kitgebro fetin ember kem mitshaf dea derhowun titsehatr eya.

  • Freeprisoners December 26, 2011

   ጋሻ እህ ኢህ!
   ኣደንጊጽካኒ፤ ብዝኾነ ካልእ ከይተምጽእ ብግሽነትካ ናብ ዝነበርካዮ ተመለስ። ህዝቢ ይኹን ተቓውሞ ኣብ ዝመችኦ ቦታ ኮይኑ ክቓለስ ንቡር ኢዩ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ነይሩ’ዩ ከም’ዚ ከማኻ ጠላማት ከለኹም ግን ኣይተዓወተን። ገለን ኣብ ጎዳጉድ ሂወታ በልዩ፣ ገለን ሞይታ። ሕጂ ድማ ነዛ ኢት ዝኸፈተቶ ቦታ ንኸተበርዕን ውጥም ቕልቕል ትብሉ ኣለኩም። ሕጂ’ግን ተቓውሞ መስመሩ ኣይስሕትን ኢዩ። ጽቡቕ ገይሩ ኣለልይኩም ኣሎ። ዘደንቑ ምሩጻት መራሕቲ ከም ብዓል ደኮክተር መሪጹ ክኣ ሃገራዊ ኮንሲል ኣቑሙ ኣሎ። ሕጂ ከም እንጣጢዕ ጠራዕ-ራዕ ተበልኩም፤ ንሓርነት ህዝቢ ክትጽንበሩ ልብኹም ተዘይተመሊሱ ቦታ የብልኩምን።
   ጋሻ ዝተኾብልካ በሊዕካ ደቕስ ወይ ናብ ቓልሲ ተጸንቢርካ እጃምካ ንሓርነት ኤርትራ ኣበርክት። ህዝብኻ ኣብ ዓለም እቲ እንኮ ብዘይምርጫ ዝግዛእ ዘሎ ህዝቢ ኢዩ። ካብ’ዚ ንላዕሊ ክብለካ ዝኽል ምኽሪ የሎን።

   • gasha December 26, 2011

    freeprisoners
    hanfefna ech
    wedena embi belu deki adi
    tedelye yigeysh tedeliye yimles
    ewur beyenay aynka kea keteleliy tembar
    sharba awassa yitrefeni
    tiwyo nesela yihsheni
    nay jeganu yehwatey
    aytsimber aytsenebaber
    mikrika mikri weyane
    samuna gizalu nedawka kab abek tedehane

    kalsi eritrea dea kedem tewediu eyu
    to late now body

 • gasha December 25, 2011

  “eza gereb suwue
  hadgu niana zewresa
  bimesno nay demu
  aha tinebr leslisa
  kersi meretna endiyu
  etsura endamo
  meas mishalena entezeytitsedik”
  Abeba Haile

  entay adleye emo akeba weyane
  ab awassa!!!
  harirommmmmm yiterfu bimaedo yikebtsiwaaaaaaaa!

  • awte December 25, 2011

   Mr . gasha
   No body understand you what exactly you want to say .Now i will suggest you to write your message either Tigringna with Tigringa script Tigringna or English with English script . In that way the message you want to send will be easier to readers.

   • gasha December 26, 2011

    awet
    you right it is to long too. Let me make it short that way you can understand my point.
    Amanuel wrote
    ኣብቲ ብ1998 ዝተኻየደ ኵናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሰንከሉን ኣሕዋቶም ዝተሰውኡዎምን ኤርትራውያን ‘ኳ፡ መድረኾም ታሪኽ ኮይኑ፡ ናብታ ‘ጸላኢትና’ ኢሎም ዝተዋግኡዋ ኢትዮጵያ ይስደዱ ኣለዉ።
    Each time the westerners open an office to help Eritrean refugees Eritreans start moving to that country not because of the country it is because of American,canadanian, australian embassy. on 70s,80,90s the offices were in sudan then it moved to kenya then to italy then to athens greece so on and now it happen to be in Ethiopia nothing else even now you see Eritreans going to america passing through many countries and paying a lot of money. Amanule wrote that sentence and I say that is an insult to the smart people of Eritrea.

 • truly, Truly i say to you December 25, 2011

  አማንኤል እያሱ ከምተግባራቱን ከምስሙን ዝተሰያመ ጅግና ዩ። ሽም ይመርህ ጧፍ የብርህ ብከንቱ አይተባሃለን። dear brother Amanuel Iyasu, you are always real hero for me. Your national sentimental feeling, and the way of art you struggling is very trustful. you are courageous! intelligent as well. Your deed is tausend times witnessing that you better are in relating with those passively calling themselves we are intellectuals with PHD ( doctor ) title, exceptional few of them. May good bless you! give you strength and protect you from all evils! Happy Christmas and new year!

  • gasha December 26, 2011

   truley
   nizeyfelto meis yetrto
   nezi sebar jebena kea embaer jegna elkayo
   first of all Amanuel is one of the oppostion wanna be who support the sanction is that what you call

   ” national sentimental feeling” give me a break.

   • Jemal December 26, 2011

    Respond to Mr.Gasha
    Aha…I; really want to give u a brotherly advice if u you can take an Opportiunity to Chew it up;But ; don’t hold it in between your teeth ;what you should do swallow it to help u to grow not your mucsle & your Physical but your brain.
    Brother I would like to brief here is regarding to your previous un mannerly posted towords to Amanel Eiasu.WellOne Shouldn’t suppose to offend or personal attack to any one just BcZ. of some he/she have different opinion from others ; that’s immoral &. anacceptable .As a matter of fact if you have any polotical opinion or belief and you think it helpful and constructive you should be able to convence people through communication in civel way.

    • Jemal December 26, 2011

     Respond to Mr. Gash . By the way awte and jemal are the same .this is the continuation of abve comment i made on you .
     The way you call names to people that will explain yourself how weak and uncivelize you are don’t forget people can respond multiple times more than yoursef in humiliating way; but they just see thing beyond the wall .
     So please Brother; you should try to convence in sofesticated and helpful way or else you have no right non what so ever to be a judgemental absoultly nothing in that way brother. don’t be a norrow mind open your eyes ok.

     • gasha December 26, 2011

      jemal
      I thought you said you didnt understand my message in tigrigna how do you know I call amanuel names. By the way you shouldnt pay attention to my name calling more than the main message.
      endegena fikri hindi biderfi
      fikri habesha bitserfi
      eyu emmo si
      shellel belo netiserfi
      ember
      amanuel yigeded nitserfi
      nihad zeykone nihizbi zitsaref eyu komaro zemach elu
      so dont take sides
      nebsi

 • gasha December 26, 2011

  awet
  Badme
  For true Eritrean Demarcation is the solution for Eritrea today,now without excuse. It doesnt matter what weyane said. It is the Eritrean people who live in badme area who are suffering,warsay who are in that area are the ones working day and night waiting for the demarcation. For example When I was in Eritrea on May I went to Barentu and saw the road from barentu to shilalo the road opens after warsay search for landmines on daily bases and make it clear that it is safe for the public bus to pass which transportes the villagers from shilalo area. Warsay in that area is the one suffering who is amanuel to tell us weyane cares for Eritreans. HGDF will get Badme sooner or later but right now warsay will be there searching for landmines while amanuel and the rest of us searching the web.

 • kiflemariam December 27, 2011

  ብሩኽ ልደትን ሰናይ ሓድሽ ዓመትን ይግበረልና! ውድቀት ንህግደፋውያን፡ ሰላምን ዓወትን ንህዝቢ ኤርትራ!

 • daniel December 30, 2011

  http://www.youtube.com/watch?v=ljU7nXzd-Ak&feature=player_embedded

  WHAT IS THIS ? IS IT NECESSARY TO HAVE A COUNTRY LIKE ETHIOPIA ETHNIC BASED FEDERAL SYSTEM , ETHIOPIA HAS A REASON TO DO THAT, WHY ERITREA?

POST A COMMENT