Visit the new AsenaTv Website

https://asenatv.com

ሓጺር ጸብጻብ ራብዓይ ዓመታዊ ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ

ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ራብዓይ ዓመታዊ ርክብ፡  ኣብ ነሓሰ 19-21 2016 ኣብ ከተማ ኣትላንታ ጆርጂያ ኣብ ኣዳራሽ  ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን  ኮሙኒቲ ተኻይዱ። ብመሰረት እቶም ዓበይቲ ዕላማታት ናይ`ዚ ዳግመ-ርክብ`ዚ፡ ንውህሉል ናይ ሓባር ተመክሮታት - ብስእሊ፡

ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ራብዓይ ዓመታዊ ርክብ፡  ኣብ ነሓሰ 19-21 2016 ኣብ ከተማ ኣትላንታ ጆርጂያ ኣብ ኣዳራሽ  ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን  ኮሙኒቲ ተኻይዱ። ብመሰረት እቶም ዓበይቲ ዕላማታት ናይ`ዚ ዳግመ-ርክብ`ዚ፡ ንውህሉል ናይ ሓባር ተመክሮታት – ብስእሊ፡ ብቃል፡ ብጽሑፍ፡ ንምስናድን ብመንጽር ዝተፋላለየ ኣረኣእያታትን ተመኩሮታትን ንምድህሳስን ትርጉም ንምሃብን፡  እዚ ዓመት እዚ`ውንዝልለ ኣሳልጦ ነይሩዎ።

ዓርቢ ነሓሰ 19/2016፡ ንውዕሎታት ተጋድሎና ነቲ ሓርበኛውን ማሕበራውን ሃብቱ ዘዛኻኽርን፡ ንኣድላይነት ናይ`ዚ ዳግመ – ርክብ`ዚ ዘጉልሕን ሓጎስ ዝመልኦ መኽፈቲ ምሸት ነይሩ።

atlanta-elf-2

ቀዳም ንግሆ፡ ነሓሰ 20/2016። ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩምን መኽፈቲ ቃል ካብ ኤውሮጳን ዞባ ሰሜን ኣሜሪካን ዝመጹ፡ ንኣበርክቶኦምን ውፉይነቶምን ብወ/ሮ ኤልሳ መስፍን ምስጋና ቀሪቡ። ስዒቡ፡ ብኣቶ ጸጋይ ነጋሽ  ድሕረ ባይታ ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ.ን ኣብ 2015ን 2016 ናይ ዝተሳላሰሉን ዝተተግበሩን ጸብጻብ፡ ብፍላይ ናይ ዳግመ-ርክብ ዌፕ ሳይትበጺሓቶ ዘሎ ደረጃ ድሕሪ ምብራህ፡ ስነዳ ተመክሮታትና፡ ኣብ ዕብየት ናይ`ዛ ዌፕ ሳይት ዝምርኮስ ስለዝኾነ፡ ንቕድሚት ከመይ ንሕዛን ንርእያን ድሕሪ ምዝርዛር ነዚ ዕዮ`ዚ ዝምልከት ኣድላዪ ርክባትን ስራሕን ተጀሚሩ ከምዘሎ ሓበሬታ ኣቕሪቡ። ንኹሎም ኣብ`ዚ መዳይ`ዚ ዝተሓባበሩን ዘበራትዑን ዘለዉ ሃብሮማት ሃገራውያን`ውን ዘርዙሩ ምስጋና ኣመሓላሊፉ።

ኣቦናን ሓውናን ኣቶ ፍቕሪማርያም መሓሪ፡ ንተሳተፍትን ንዕላማ ዳግመ ርክብን፡ ናይ እንቋዕ ዳሓን መጻእኩምን መተባብዒ ቃልን ድሕሪ ምቕራብ፡ መደብ “ውልቀ ተመኩሮ ኣብ ተ.ሓ.ኤ.“ ብኣማኑኤል ምሕጹን፡ ኣብ ምልመላን ኣተሓሕዛን ሓይልታት መሪሕ ሰፊሕ ሓተታ ብምቕራብ ፈሊምዎ። ኣቶ ፍሳሃየ ሓጎስ ብዛዕባ ሓድሽ ተሓቲሙ ኣብ ምዝርጋሕ ዘሎ መጽሓፍ ““ተሞክሮ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንናጽነትን ማሕበራዊ ፍትሕን“ መግለጺ ኣቕሪቡ። መጽሓፍ፡ ካብ 1961 ክሳብ 1982 ዓ.ም. ዝሓቖፈ፣ ካብ መዛግብቲ ታሪኽን በቶም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታትን መድረኻትን ናይቲ ቃልሲ ብኣካል ዝነበሩ እሞ ነናይ ዝነበርዎ ተሞክሮ ዘበርከቱዎ ትሕዝቶ፣ ታሪኻዊ ሓበሬታን መወከስን ምዃኑ ድሕሪ ምብራህ ንዝቐረበሉ ሕቶታት`ውን ኣብሪሁ። ወይ/ሮ ኪኪ ጸጋይ፡ ብዛዕባ ምምስራት “መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ“  ከምኡ`ውን ብዛዕባ ስውእ በዓል ቤታ ብርሃነን (ወዲ ባሊላ) ኣብ ሂወታን ብስርዓት ኢትዮጵያ (ዓፋኝ) ዝውረደ ግፍዒታትን መግለጺ ኣቕሪባ። ኣብ መደበር ከሰላ ንዝርከቡ ናይ ሓርነት ስንኩላን መደብ ምእካብ ወፈያ ኣዳልያ ኣገዳሲ ሓገዝ ከምዝእከብ ጌራ። መስፍን መንግስቱ ንካልኣይ ጊዜኡ ካብ ኤውሮጳ ዝተሳተፈ ሓው፡ ንመዛሙራትን ስእልታትን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብብዝሒ ሰኒዱ ንዝዓቀቦምን ተመኩሮታቱን ኣስፊሑ ኣቕሪብዎ።

atlanta-elf-3ቀዳም (ነሓሰ 20)  ድሕሪ ቀትሪ ከም ቀንዲ ቃል ኣቕራቢ ናይ 4ይ ዳግመ-ርክብ ክኸውን ተዓዲሙ ዝነበረ ገዲም ተጋዳላይ መሓመድ ብርሃን ብላታ፡ ብሰንኪ ኩነታት ጥዕንኡ ክመጽእ ስለዘይከኣለ፣ ዘዳለዎ ቃል ብድምጺ ዝተቐርጸ መልእኽቱ ሰዲዱ ኣብ ኣኼባ ቀሪቡ። ዝተኻየደ ቃልሲ በብመድረኹ ተንቲኑ ብምቕራብ ተሞክሮኡ ኣካፊሉ። ዳግመ-ርክብ ተጋደልቲ ፈጢርኩም ታሪኽን ተሞክሮን ቃልስና ንምስናድ ኣብ እትገብርዎ ጻዕሪ ዓወት እምነየልኩም ክብል ደገፉ ገሊጹ። ስርዓት ምልኪ ኣልጊስካ ብፍትሓውን ደሞክራሲያውን ስርዓት ንምትክኡ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ፣ ብተሳትፎ ህዝቢ ክረጋገጽ ምዃኑ ከምዝተኣማመን ኣስሚርሉ።

ኣባል ውሽጣዊ ስርሒታት ዝነበረ ገዲም ተጋዳላይ ሕድራይ ፍስሃ፣ ነቲ ኣብቲ እዋን`ቲ ዝካየድ ዝነበረ ግፍዕታት መግዛእትን ብተቓለስቲ ዝውሰደሉ ዝነበረ ስጉምታት፡ ናይ ፈዳይን ተ.ሓ.ኤ. ቅያታትን ጅግንነት ናይ`ቲ እዋን`ቲ ተቓልስትን ብምዝካር ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ሰፊሕ ተሞክሮታት ኣቕሪቡ።

ሰንበት ንግሆ ድሕሪ ቍርሲ፣ ካብ`ቶም ኣብ ውሽጣዊ ስርሒታት ሰውራና ንጡፍን ዓበይቲ ስርሒታት ዝፈጸመን ገዲም ተጋዳላይ ነጋሲ ገብረየሱስ (ብላክ)፣ ናይ ገዛእ ርእሱ ተሞክሮን ተዘክሮን፡ ብቐጻሊ ክቐርብ ንዘለዎን ሃብታም ተመክሮታት ፈዳይን ተ.ሓ.ኤ.ን ገሊጹ።

ብምቕጻል ኣካያዲት ሽማግለ ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ፣ ዘዳለወቶ ናይ ሕሉፍ ጸብጻብን ንመጻኢ መደብ መካትዒ ዝኸውን ንድፊ “ተልእኾ ማለት ብቛንቋ እንግሊዝ ዝተዳለወ “ሚሽን ስተይትመንት“ ንኣኼበኛ ብምቕራብ ዕቱብ ምይይጥ ተኻይዱ። ዕላማታት ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ.  ዝነቕለሉ ኣምር፣ ካብ`ቲ ልሙድ ባህላውን ማሕበራውን ገለጻ ዝፍለ ኣይኰነን። ንሱ ድማ፣ ተፈላልዮም ዝነበሩ ቤተ ሰብ፣ ኣዕሩኽ፣ ደቂ ቤት ትምህርቲ፣ መሳርሕቲ፣ ኣብ ክበብ ወይ ውድብ ኣባላት ዝነበሩ፣ እንደገና ተራኺቦም ንዝነበረ ዝምድናታቶም ኣሐዲሶም ተዘክሮታቶምን ናፍቖቶምን ዘውጽእሉ ክኸውን ከሎ፡ ሓቢሮም ክገብርዎ ዝኽእሉ ጉዳያት ንኽድህስሱ`ውን ዕድል ዝህብ`ዩ። ኣብቲ ምይይጥ ንዕላማታት ዳግመ-ርክብ ዘብርህ ሓሳባት ፈሲሱ። ዝዀነ ይኹን ምትእኽኻብ ብዓይኒ ጥርጠራ ክርአ ባህርያዊ እዩ፡ ኣብ ሰነዳቱ ዕላማታቱን ዝኽተሎ ሕግታትን ኣነጺሩ እንተ ኣቐሚጡ ግን፡ ሕቡእ ወይ ድጉል መደባት ብገለ ወገናት ናይቲ ምትእኽኻብ ከይህሉ ኢልካ ኣንጻር ምቛሙን ምዕብልንኡን ምዝራብ፣ ምህውታት ካብ ምዃን ሓሊፉ ዘፍርዮ የብሉን። ስለዚ ነዚ ቅዱስ ተበግሶ`ዚ ክንሳተፎን ከነተባብዖን ይግባእ። እዚ ዳግመ-ርክብ`ዚ ንዝነበረና ሓድነትን ነብሰ-ምትእምማንን ናብ ቦታኡ ንምምላስ ልሉይ ተራ ክህልዎ ዝኽእል`ዩ። ኣብ መንእሰያትናን ኣብ ህዝብና ብሓፈሻን ብስርዓት ህግዲፍ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ደው ክብል ድምጹ  ከስምዕን ተሞክሮኡ ንመጻኢ ወለዶ ናይ ምሕላፍን ተሪኻዊ ሓላፍነት ኣለዎ።

atlanta-elf-4

ዳግመ ርክብ ከሳልጦ ተሊሙዎ ዘሎ ጉዳያት ከም`ዚ ዝስዕብ ይጠቓለል፡

 1. መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ማሕበር ምህናጽ፡ እዚ ድሮ ቆይሙ ኣብ ምምዕባል ስለዘሎ ኣብቲ መርበብ ክርአ ይኽእል። http://www.elfveteransreunion.com
 2. ንሃገራዊ ቃልስና ዝምስክሩ ጽሑፍ ሰነዳትን ስእልታትን ምእካብ
 3. ናይ ስዉኣት መዝገብ ምድላው
 4. ኣብ ቃልሲ ዝወደቑ ስንኩላን ምሕጋዝ።

ሰንበት፡ ነሓሰ 21 2016፡ ንገለ ተወንዚፉ ዝሓደረ ዛዕባታት ድሕሪ ምድህሳስን፡ ኩነታት ውጉኣት ሓርነት መደበር ከሰላን ካባና ዝጥለብ ተግባራዊ ስራሓትን ድሕሪ ምብራህ፡ “ሕጂ`ኸ ናበይ“? ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ ንመጻኢ ክትኮረሉን ክተኣታቶ ዝግባእ ኣሰራርሓን ኣብ ዝምልከት ድሕሪ ምዝታይ፡ ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ. ብዘይ ምቁራጽ ክቕጽልን ክሰፍሕን ውሳኔታት ለበዋታትን ኣሕሊፉ ደምደሙ።

ኣብ ዝመጽእ ዓመት ዳግመ-ርክብ ብሰላም የራኽበና።

ክብርን መጎስን ንኹሎም ስዉኣትናን ሓርበኛታትናን!

aseye.asena@gmail.com

Review overview
8 COMMENTS
 • AHMED SALEH !!! September 22, 2016

  NOBODY CAN FORGET OWN HISTORY .
  LETS TRUTH SPEAK ,
  LETS WALL OF SILENCE CONQUERED .
  OPEN THE DOOR AND FREE OUR YOUNG GENERATION FROM DESTRUCTIVE INFLUENCES .
  LEARN FROM PAST EXPERIENCE TO CHALLENGE THE BARRIERS THAT HOLD US DOWN .
  AKNOWLEDGE THAT ERITREAN PEOPLE CRITICAL SITUATION NEEDS URGENT ATTENTION .
  SET POSITIVE EXAMPLES TO ATTRACT OTHER NATIONALISTS .
  GIVE PRIORITY TO ERITREANS UNITY ISSUE IN YOUR PLATFORM .
  BE VIGILANT TO IDENTIFY BIG MOUTH CORRUPTED MIND INDIVIDUALS IN YOUR CIRCLE .
  Wish you success .

 • Noah September 22, 2016

  In Diaspora ELF ex-fighters are for the most part, what is holding the Eritrean cause from moving forward. I wish they were brave enough to be honest with themselves and to update their way of thinking regarding nation and nationality. Their defiance whenever the organization is mentioned speaks volumes. The message is ELF is much much more important than Eritrea and Eritreans. It is sad but the truth is they are as horrendous as Esayas and the other cancer that is causing us pain and suffering.

  • k.tewolde September 23, 2016

   Noah,I don’t know how old you are,if you were born after independence,your statement above is legit,because you can’t relate to the generation of fighters above,it is like hip-hop generation to the Woodstock generation.But one thing remains the truth,whatever change we are trying to achieve in our beloved homeland is not going to come to reality by ignoring this important segment of our population that wove the main fabric of our revolution.In other words,it is like having the luxury of the I Phone in the palm of our hands without the innovative mind of the late Steve Jobs.Trying to erase and ignore this important part of our history and the men and women who fell to make it is what is prolonging our pain.Now, can you feel the pain of that generation Noah and live up to the greatness of your name?

   • Noah September 23, 2016

    K. tewlede,
    Thank you for coming forward to elaborate on what I said. By the way, you are an excellent example of what I was referring to when I wrote about Diaspora ex-Elf-fighters. Quick to defend ELF and attack EPLF or what you perceive to be EPLF.. Reluctant to question anything related to ELF and its past and its passive aggressive presence as a remote controlled puppet of Esayas and his efforts to discredit the opposition. He is against unity just as you guys are. We pitied you when we saw you get bullied by pfdj tags when all you intended to do was be the cancer that would eat up Eritreans and Eritrea for decades. And you dare to patronize me old man? Funny guy. I want to tell you something though. I am young and I am one of those willing to die for Eritrea and its people.. Think about what you want your legacy to be: hate and a defeatist mentality or what you went to the field for;

    • AHMED SALEH!!! September 23, 2016

     XXX PEN NAME
     Don’t fool yourself to say I am young . Your mentality , ideas and hatred
     looks from an old man’s corrupted mind still stuck on past history
     K.tewelde didn’t offend you to respond emotionally with needless
     remarks . You and your alikes are cancerous part of our society .

    • k.tewolde September 24, 2016

     The young stud responds,’….I am one of those willing to die for Eritrea and its people…….’ for real?cyber death? from tens of thousands miles away?You should be ashamed of yourself superman, forget dying for your country,you couldn’t even defend your sisters who were being brutally violated by traffickers in front of your eyes.Are you going to blame ELF for that? Let me reorient you towards the direction of your assailant,he is a feeble old man in his 70’s and he booted you out of town with a gun in your hand.Learn from your peers south of the border,they are confronting a formidable enemy with sticks and rocks,unfortunately the tyrant fixed you not to react towards him in that way for good,the sad thing is,you are not even aware of it. Thanks, brother Ahmed for vouching for me,sometimes you got to hand it to them.It is called tough love.

 • Dhab September 24, 2016

  This Noah guy is right, ELF is a sad thing. It was defeated twice, once by EPLF and then by its victim mentality. It has still one thing going on for it though: Die-hard members, who would not stop at nothing to come to power and show the one whom they think defeated them what they are made of. They have not yet analyzed their defeat which was in fact caused by their malfunction as an organization rather than EPLF. Their dilemma? Their fighters still think ELF is Eritrea. You went as far as accusing Assenna, someone who is doing everything he can to unite the opposition and to expose the evilness of the dictator of being pfdj because he had an opinion on the flag issue. He is good as long as his ideas align with yours but otherwise he is a shabia kid who would not forget shabia food. Anything shabia is fare game, right? Why can’t you see that even EPLF fighters are Eritreans and they have the right to oppose the government? You are shameless and bitter. Get over it now. You are a monster. Whether you like it or not there is a country called Eritrea and it is there because Eritreans sacrificed life and limb for it. Stop telling yourself that the dictator got use independence and our country. You need a reality check there. Also you better apologize to Assenna for insulting him the way you did.

  • k.tewolde September 24, 2016

   I don’t know a person called Assenna for me to apologize.It is a medium,and I voiced my opinion,there is a big difference.That said,why don’t you leave those veterans in Georgia who have done their part and left the stage a while back and trying to put a benign get together like a high school reunion and enjoy each others company,they are not hurting anybody to be disdained and disrespected by an Eritrean Rambo like Noah.Focus,the tyrant is still distracting you,deflecting away your attention from him.’HINE KERANAT NGUA’EMAMAT’. May be some of you should attend the party,it is for everybody,and you will come out witnessing the side of Eritrea you have been deprived most of your life by the tyrant.

Post a Reply to Noah Cancel Reply